Guvernul României

Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 22.11.2006

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 decembrie 2006 până la 05 iunie 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 395/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, denumită în continuare ordonanță de urgență, sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, pune la dispoziția autorităților contractante facilități tehnice pentru:

a) aplicarea, integral prin mijloace electronice, a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă și cerere de oferte;

b) aplicarea, parțial prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publică prevăzute la art. 18 din ordonanța de urgență.

(2) SEAP pune la dispoziția autorităților contractante facilități tehnice pentru utilizarea licitației electronice, astfel cum este prevăzută această modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică la art. 161-169 din ordonanța de urgență.

(3) SEAP pune la dispoziția autorităților contractante posibilitatea tehnică de a achiziționa direct, prin intermediul unui catalog electronic, produse, servicii sau lucrări, a căror achiziționare intră sub incidența prevederilor art. 19 din ordonanța de urgență.

Art. 2. -

Transmiterea spre publicare în SEAP a anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire, astfel cum sunt prevăzute la art. 47 din ordonanța de urgență, se poate realiza numai prin completarea formularelor specifice disponibile în sistemul informatic și numai de către autoritățile contractante înregistrate în SEAP.

CAPITOLUL II Înregistrarea și reînnoirea înregistrării în SEAP

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Orice autoritate contractantă, precum și orice operator economic au obligația de a solicita înregistrarea și, respectiv, reînnoirea înregistrării în SEAP, cu respectarea condițiilor și procedurii reglementate prin prezentele norme.

Art. 4. -

(1) Înregistrarea și reînnoirea înregistrării în SEAP se efectuează respectându-se procedura electronică implementată de către operatorul SEAP.

(2) Procedura electronică pentru înregistrarea și reînnoirea înregistrării, atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru operatorii economici, se publică în SEAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 5. -

Autoritățile contractante și operatorii economici care solicită înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în SEAP răspund pentru corectitudinea datelor și informațiilor transmise în cadrul procedurii de înregistrare și/sau reînnoire a înregistrării și au obligația de a transmite operatorului SEAP orice modificare survenită în legătură cu aceste date și informații, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la producerea respectivelor modificări.

SECȚIUNEA a 2-a Condițiile și procedura înregistrării în SEAP

Art. 6. -

(1) Procedura de înregistrare în SEAP a autorităților contractante cuprinde următoarele faze:

a) completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în SEAP;

b) transmiterea unei cereri de înregistrare adresate operatorului SEAP, semnată de reprezentantul legal al autorității contractante sau de persoana împuternicită expres să o reprezinte pe aceasta în relațiile cu terții, situație în care va fi transmisă o copie certificată de pe actul de împuternicire;

c) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de înregistrare și a instrucțiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea fazelor prevăzute la lit. a) și b).

(2) Procedura de înregistrare în SEAP a operatorilor economici cuprinde următoarele faze: Jurisprudență (1)

a) completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în SEAP;

b) transmiterea unei cereri de înregistrare adresate operatorului SEAP, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana împuternicită expres să îl reprezinte pe acesta în relațiile cu terții, situație în care va fi transmisă o copie certificată de pe actul de împuternicire;

c) transmiterea de documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică autorizată sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional;

d) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de înregistrare și a instrucțiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea etapelor prevăzute la lit. a), b) și c).

(3) Sucursalele, agențiile și orice alte sedii secundare fără personalitate juridică ale unui operator economic nu pot fi înregistrate în SEAP.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) trebuie să fie conforme cu prevederile legale din țara în care operatorul economic este stabilit.

Art. 7. -

Prin completarea formularului de înregistrare, autoritatea contractantă și operatorul economic își asumă un angajament de confidențialitate și de protecție a informațiilor existente în cadrul SEAP, inclusiv a informațiilor care asigură accesul în acest sistem informatic.

Art. 8. -

(1) Cererea de înregistrare prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b) și la alin. (2) lit. b) trebuie completată utilizându-se formularul disponibil în cadrul SEAP și se transmite în formă electronică, semnată cu semnătura electronică extinsă a solicitantului, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

(2) În termen de 5 zile, operatorul SEAP va trimite solicitantului o confirmare de primire în formă electronică, semnată cu semnătura electronică a operatorului SEAP.

(3) În cazul în care cererea nu poate fi transmisă în condițiile prevăzute la alin. (1), aceasta se poate depune la sediul operatorului SEAP sau se poate transmite prin poștă, cu confirmare de primire. Cererea astfel transmisă se înregistrează la registratura operatorului SEAP.

Art. 9. -

(1) Operatorul SEAP are obligația de a pune la dispoziția autorității contractante și/sau operatorului economic, prin mijloace electronice, certificatul digital de înregistrare și instrucțiunile de utilizare a acestuia, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii cererii de înregistrare, în condițiile completării corecte și complete a formularului de înregistrare.

(2) În cazul în care informațiile sau, după caz, documentele solicitate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) și (2) sunt incorecte și/sau incomplete, operatorul SEAP are obligația de a solicita autorității contractante și/sau operatorului economic remedierea acestora. Certificatul digital de înregistrare și instrucțiunile de utilizare se transmit în termenul prevăzut la alin. (1), începând cu data primirii informațiilor și documentelor corecte și complete.

SECȚIUNEA a 3-a Condițiile și procedura reînnoirii înregistrării în SEAP

Art. 10. -

(1) Certificatul digital de înregistrare în SEAP este valabil pe o perioadă de 2 ani de la data emiterii acestuia, atât în cazul autorităților contractante, cât și al operatorilor economici.

(2) Certificatul de înregistrare în SEAP se reînnoiește la fiecare 2 ani, respectându-se procedura electronică stabilită de operatorul SEAP.

(3) În cazul în care, din motive de natură tehnică, anterior expirării perioadei de valabilitate, certificatul de înregistrare în SEAP nu mai poate fi utilizat, acesta urmează a fi reînnoit cu respectarea procedurii de reînnoire. Modificări (1)

(4) În situația prevăzută la alin. (3), operatorul SEAP are obligația de a-i informa în timp util pe toți utilizatorii acestui sistem informatic, atât autorități contractante cât și operatori economici, cu privire la data până la care trebuie reînnoit certificatul.

Art. 11. - Modificări (1)

Procedura de reînnoire a înregistrării în SEAP atât a autorităților contractante, cât și a operatorilor economici cuprinde următoarele faze:

a) transmiterea unei cereri de reînnoire a înregistrării adresate operatorului SEAP, semnată de reprezentantul legal al autorității contractante și/sau al operatorului economic ori de persoana împuternicită expres pentru reprezentare în relațiile cu terții, situație în care va fi transmisă o copie de pe actul de împuternicire;

b) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de reînnoire a înregistrării și a instrucțiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea primei etape.

Art. 12. -

(1) Cererea de reînnoire a înregistrării, prevăzută la art. 11 lit. a), trebuie să cuprindă mențiuni explicite cu privire la eventualele modificări ale datelor și informațiilor existente în SEAP, referitoare la solicitantul respectiv, precum și acceptarea prelungirii valabilității angajamentului de confidențialitate și de protecție a informațiilor asumat cu ocazia înregistrării în SEAP.

(2) Prevederile art. 8 și 9 se aplică în mod corespunzător și pentru procedura de reînnoire a înregistrării.

CAPITOLUL III Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice

SECȚIUNEA 1 Licitația deschisă

Art. 13. -

Licitația deschisă prin mijloace electronice se inițiază prin completarea formularului specific prevăzut la art. 2.

Art. 14. -

(1) În cazul în care autoritatea contractantă decide să utilizeze opțiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență, atunci aceasta va transmite spre publicare în SEAP și documentația de atribuire, sub forma unui fișier electronic.

(2) Operatorul SEAP are obligația de a asigura oricărui operator economic înregistrat în SEAP accesul liber și nerestricționat la fișierul electronic cuprinzând documentația de atribuire.

Art. 15. -

(1) După data publicării anunțului de participare, pentru a continua aplicarea procedurii de licitație deschisă prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligația de a introduce în SEAP informațiile solicitate în mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către candidați a unor criterii de calificare, aceasta are obligația de a introduce în SEAP informații referitoare la forma și condițiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii, precum și termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare.

(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul să solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul să modifice informațiile de natură să afecteze funcționarea sistemului informatic, dintre cele prevăzute la alin. (1), cum ar fi, fără a se limita la cele ce urmează:

a) criteriile de calificare și selecție;

b) criteriile de atribuire și, după caz, factorii de evaluare și/sau algoritmul de calcul;

c) cantitatea produselor, serviciilor sau dimensiunea lucrărilor;

d) codul CPV.

(4) În situația în care se constată erori sau omisiuni cu privire la informațiile prevăzute la alin. (3), autoritatea contractantă are obligația de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerându-se, implicit, că se îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență.

Art. 16. -

Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite ofertă.

Art. 17. - Jurisprudență (1)

(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai în format electronic și numai până la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în anunțul de participare.

(2) Atât elementele propunerii tehnice specifice produselor, serviciilor sau lucrărilor ofertate, cât și elementele propunerii financiare sunt transmise în SEAP de către operatorul economic. Jurisprudență (1)

(3) În cazul în care, în scopul verificării conformității propunerii tehnice cu cerințele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică.

(4) În cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autorității contractante în forma și utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonanței de urgență cu privire la regulile de comunicare și transmitere a datelor. Jurisprudență (1)

Art. 18. -

Dovada constituirii garanției de participare, în cazul în care aceasta este solicitată, se face similar prevederilor art. 17 alin. (3) și (4) referitoare la transmiterea documentelor în format electronic.

Art. 19. -

(1) În cazul în care prin documentația de atribuire s-a solicitat îndeplinirea unor criterii de calificare, operatorii economici introduc în SEAP, împreună cu oferta, și informațiile necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare, în condițiile solicitate de către autoritatea contractantă.

(2) În situația în care pentru a demonstra îndeplinirea anumitor criterii de calificare autoritatea contractantă a solicitat prezentarea unor documente, prevederile art. 17 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmează să fie furnizate în cursul îndeplinirii viitorului contract, caz în care trebuie să precizeze în cuprinsul documentației de atribuire modalitatea de prezentare a acestora.

Art. 20. - Jurisprudență (1)

(1) Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către fiecare ofertant și responsabilitatea rezultatului acestei verificări revin comisiei de evaluare constituite în cadrul autorității contractante.

(2) În situația în care constată că nu este posibilă respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a introduce în SEAP informații cu privire la prelungirea acestui termen.

Art. 21. -

(1) Comisia de evaluare are obligația de a analiza și de a verifica propunerile tehnice depuse de ofertanți. Comentarii expert (1)

(2) După finalizarea verificărilor prevăzute la alin. (1) și la art. 20 alin. (1), comisia de evaluare introduce în SEAP, utilizând facilitățile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele ofertanților ale căror oferte sunt admisibile, precum și ale ofertanților ale căror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme.

(3) În cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", comisia de evaluare introduce în SEAP și punctajul obținut de fiecare ofertă admisibilă prin aplicarea factorilor de evaluare de natură tehnică prevăzuți în documentația de atribuire.

Art. 22. - Jurisprudență (2)

(1) Propunerile financiare transmise de ofertanți în SEAP nu sunt accesibile autorității contractante până la momentul finalizării verificărilor prevăzute la art. 20 și 21. Jurisprudență (1)

(2) După transmiterea către SEAP a informațiilor prevăzute la art. 21 alin. (2) și, după caz, a informațiilor prevăzute la art. 21 alin. (3), sistemul informatic permite accesul autorității contractante, în mod automat, la informații privind: Jurisprudență (2)

a) propunerile financiare ale ofertanților ale căror oferte au fost considerate admisibile;

b) clasamentul ofertanților ale căror oferte au fost considerate admisibile.

Art. 23. -

(1) În cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este "prețul cel mai scăzut", clasamentul este realizat prin ordonarea în mod crescător a prețurilor prevăzute în propunerile financiare.

(2) În cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", clasamentul este realizat prin ordonarea în mod descrescător a punctajelor obținute.

Art. 24. -

După vizualizarea informațiilor prevăzute la art. 22 alin. (2), responsabilitatea stabilirii ofertei câștigătoare revine autorității contractante.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...