Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din 22.11.2006

Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Beneficiază de indemnizația lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, denumită în continuare lege, pensionarii sistemului public de pensii care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute, potrivit legii, ca persoane juridice de utilitate publică, cetățeni români, străini sau apatrizi cu domiciliul sau reședința în România ori, după caz, în străinătate.

Art. 2. - Modificări (1)

În cazul pensionarilor sistemului public de pensii, membri a două sau a mai multe uniuni de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, se acordă o singură indemnizație lunară prevăzută de lege.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

În înțelesul legii, prin uniuni de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înțelege persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creației muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale și al artelor plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.

Art. 4. -

(1) Calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se atestă de către conducerea acestora, pe baza unei adeverințe eliberate conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Listele transmise caselor teritoriale de pensii de către uniunile de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cuprinzând membrii uniunilor având statut de pensionari ai sistemului public de pensii, conform prevederilor art. 10 din lege, vor fi actualizate ori de câte ori intervin modificări în structura acestora. Modelul tabelului nominal este prevăzut în anexa nr. 2. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Cuantumul indemnizației lunare acordate membrilor uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se calculează, conform legii, ca procent din pensia cuvenită sau, după caz, aflată în plată la data înregistrării cererii la casa teritorială de pensii în a cărei evidență se află dosarul de pensie.

(2) Prin pensie cuvenită se înțelege pensia stabilită prin decizia emisă de casa teritorială de pensii și care nu a fost pusă în plată până la data depunerii cererii de acordare a indemnizației lunare.

(3) Eventualele modificări ale cuantumului pensiei, intervenite după data solicitării indemnizației lunare, nu modifică nivelul acesteia.

Art. 6. -

(1) Indemnizația lunară se acordă la cererea titularului sau a mandatarului acestuia, desemnat prin procură specială și autentificată conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Procura specială trebuie să conțină următoarele elemente:

a) numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate ale persoanei îndreptățite să solicite acordarea indemnizației lunare prevăzute de lege, valabil la data eliberării procurii, precum și ale mandatarului;

b) obiectul mandatului: formularea cererii pentru acordarea indemnizației lunare prevăzute de lege, deschiderea contului curent personal, încasarea indemnizației pentru plăți curente și restante sau, după caz, semnarea extrasului de cont;

c) precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin titularului dreptului la indemnizație, inclusiv obligația de a anunța în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenită în situația titularului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la indemnizație. Modificări (1)

(3) În cazul în care procura a fost emisă într-o limbă străină, aceasta va fi depusă și în traducere autorizată.

Art. 7. -

(1) Stabilirea și plata indemnizației lunare se fac de către casa teritorială de pensii în a cărei rază titularul sau, după caz, mandatarul își are domiciliul ori reședința. Modificări (1)

(2) Indemnizația lunară prevăzută de lege se acordă pe baza următoarelor documente:

a) cerere de acordare a indemnizației lunare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

b) copie de pe legitimația de membru al uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică, vizată la zi;

c) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate;

d) adeverință eliberată de uniunea de creatori legal constituită și recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică al cărei membru este solicitantul;

e) decizia de pensionare sau, după caz, talonul de plată a pensiei prin mandat poștal ori talonul prin cont curent sau cont de card;

f) procura specială și autentificată conform reglementărilor legale în vigoare, după caz.

Art. 8. -

(1) Indemnizația lunară se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii. Modificări (1)

(2) Admiterea sau respingerea cererii de acordare a indemnizației lunare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 4. Modificări (1)

(3) Decizia emisă în condițiile alin. (2) poate fi contestată de solicitant conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Modificări (1)

Suspendarea plății indemnizației se face în situațiile de suspendare a plății pensiilor, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situația suspendării temporare a calității de membru, potrivit statutelor uniunilor de creatori.

Art. 10. -

Încetarea plății indemnizației lunare se face în următoarele situații:

a) încetarea plății pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

b) când beneficiarul pierde calitatea de membru al uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică;

c) când titularul beneficiază de indemnizația de merit în temeiul Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările ulterioare.

Art. 11. -

(1) Documentația care stă la baza stabilirii indemnizației lunare prevăzute de lege se constituie în dosare noi, distincte față de dosarul de pensie.

(2) Indemnizația lunară nu face parte din pensie și se evidențiază distinct pe documentul cu care se face plata pensiei.

Art. 12. - Modificări (1)

Uniunile de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică au obligația să anunțe în scris casele teritoriale de pensii ori de câte ori intervin modificări de natură să conducă la acordarea sau încetarea plății indemnizației lunare, în termen de 15 zile de la data producerii acestora.

Art. 13. - Modificări (1)

Indemnizația lunară se plătește personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială și autentificată conform reglementărilor legale în vigoare sau reprezentantului legal al acestuia, în funcție de opțiunea adresată casei teritoriale de pensii, prin mandat poștal, cont curent sau cont de card, în condițiile negociate prin convențiile încheiate de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu Compania Națională "Poșta Română" - S.A., respectiv cu bănci.

Art. 14. -

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizație se recuperează în termenul general de prescripție de 3 ani.

(2) Casele teritoriale de pensii recuperează sumele plătite necuvenit în baza deciziei emise de conducerea casei respective, care constituie titlu executoriu. Modificări (1)

Art. 15. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

Denumirea uniunii de creatori ..............

Localitatea ................................

Județul/Sectorul ...........................

Telefon .................., fax ............

ADEVERINȚĂ
Nr. ........ din .................

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ...................................., domiciliat/domiciliată în ............................., str. .................. nr. ....., bl. ..... sc. ....., ap. ....., sectorul ......, județul ..........., actul de identitate .........., seria ........ nr. ...................., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat la data de ...................... de către ......................, are calitatea de membru ................ al Uniunii .......................... .

Uniunea a dobândit calitatea de persoană juridică de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. .................

Certificăm corectitudinea și legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverință.

Președinte,
.....................................

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice Modificări (1)

Denumirea uniunii de creatori . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . . .

Județul/Sectorul . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .

TABEL nominal cuprinzând persoanele care au calitatea de pensionar al
sistemului public de pensii și sunt membri ai uniunii de creatori

Nr. crt. Numele și prenumele Adresa Numărul deciziei de pensie CNP

Certificăm corectitudinea datelor înscrise în prezentul tabel.

Președinte,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice Modificări (1)

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII . . . . . . . . . .

Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . ., născut/născută la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui . . . . . . . . . . și al/a . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., având CNP . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., solicit în baza art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, acordarea indemnizației lunare.

Menționez că beneficiez de pensie de . . . . . . . . . ., în baza Deciziei nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., prin talon de pensie nr. . . . . . . . . . ., din care anexez câte un exemplar.

Mai anexez la prezenta cerere următoarele acte:

a) copia de pe legitimația de membru al uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică;

b) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate;

c) adeverință eliberată de uniunea de creatori legal constituită și recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică al cărei membru sunt.

Solicit ca plata indemnizației să se facă prin: mandat poștal/cont curent/cont de card.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevederilor art. 292 din Codul penal, că nu beneficiez de indemnizația acordată în temeiul Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările ulterioare.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar că nu am mai solicitat și nu voi mai solicita acordarea indemnizației în baza calității de membru al unei alte uniuni.

Mă oblig să anunț în scris casa teritorială de pensii despre orice modificare a condițiilor de acordare a indemnizației lunare reparatorii, în termen de 15 zile de la data producerii acesteia.

Am luat la cunoștință faptul că sunt obligat să restitui sumele încasate necuvenit, ca urmare a intervenirii modificărilor pe care nu le-am comunicat casei teritoriale de pensii.

Data . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice Modificări (1)

Casa Județeană de Pensii . . . . . . . . . ./Casa Locală de Pensii . . . . . . . . . .

Casa de Pensii a Municipiului București/Casa Locală de Pensii a Sectorului . . . . . . . . . .

DECIZIA
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
pentru stabilirea indemnizației prevăzute de Legea nr. 8/2006 privind
instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii,
membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca
persoane juridice de utilitate publică

Cod . . . . . . . . . .

Ca urmare a cererii și a examinării documentelor din dosarul înregistrat la nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . pentru acordarea indemnizației lunare în baza art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, se admite/se respinge cererea solicitantului . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., având calitatea de pensionar . . . . . . . . . ., născut/născută la data de . . . . . . . . . ., și se stabilesc următoarele drepturi lunare începând cu data de . . . . . . . . . .:

- indemnizația lunară de . . . . . . . . . . lei.

Cererea se respinge pentru următoarele motive: . . . . . . . . . . .

Plata drepturilor se va face către . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., la adresa:

localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . sc. . . . . . . . . . . .

Decizia poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Începând cu luna . . . . . . . . . ./anul . . . . . . . . . ., încetează plata indemnizației stabilite conform prevederilor Legii nr. 8/2006 (Dosar nr. . . . . . . . . . .).

Director executiv adjunct, Întocmit Verificat
.......................... ................ ....................

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...