Răspunderea membrilor organelor de conducere | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Răspunderea membrilor organelor de conducere Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 138. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (4)

(1) La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, să fie suportată de membrii organelor de supraveghere din cadrul societății sau de conducere, precum și de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvență a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (7)

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (1)

b) au făcut acte de comerț în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (11)

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; Jurisprudență, Doctrină (1)

g) în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți creditori. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Aplicarea dispozițiilor alin. (1) nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Comitetul creditorilor poate cere judecătorului-sindic să fie autorizat să introducă acțiunea prevăzută la alin. (1), dacă administratorul judiciar sau lichidatorul a omis să indice, în raportul său asupra cauzelor insolvenței, persoanele culpabile de starea de insolvență a patrimoniului debitorului persoană juridică ori dacă acesta a omis să formuleze acțiunea prevăzută la alin. (1) și răspunderea persoanelor la care se referă alin. (1) amenință să se prescrie. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) În caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) este solidară, cu codiția ca apariția stării de insolvență să fie contemporană sau anterioară perioadei de timp în care și-au exercitat mandatul ori în care au deținut poziția care ar fi putut cauza insolvența. Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă, în organele colegiale de conducere ale persoanei juridice, s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolvența sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolvența și au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziția lor la aceste decizii. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 139. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acțiunea prevăzută la art. 138 se prescrie în termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a cauzat apariția stării de insolvență, dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotărârii de deschidere a procedurii. Jurisprudență

Art. 140. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Sumele depuse potrivit dispozițiilor art. 138 alin. (1) vor intra în averea debitorului și vor fi destinate, în caz de reorganizare, completării fondurilor necesare continuării activității debitorului, iar în caz de faliment, acoperirii pasivului. Jurisprudență

Art. 141. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Odată cu cererea formulată conform art. 138 alin. (1) sau, după caz, art. 138 alin. (3), administratorul judiciar sau lichidatorul ori, după caz, comitetul creditorilor va putea cere judecătorului-sindic să instituie măsuri asigurătorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmărite conform art. 138. Fixarea unei cauțiuni de 10% din valoarea pretențiilor este obligatorie. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Cererea de măsuri asigurătorii poate fi formulată și ulterior introducerii acțiunii prevăzute la art. 138. Jurisprudență

Art. 142. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. 138 alin. (1) se efectuează de către executorul judecătoresc, conform Codului de procedură civilă. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) După închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în temeiul tabelului definitiv consolidat de creanțe pus la dispoziția sa de către lichidator. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    421 Tot pe tărâmul răspunderii civile delictuale este și răspunderea administratorului social față de societate în măsura în care neîndeplinirea unei atribuții este rezultatul unei fapte ilicite care excede contractului de mandat, mai ales când aceasta întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni. A se vedea, în acest sens, I. Adam, C.N. Savu, Legea societăților comerciale, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 238, p. 548-556.Tot astfel, pentru detalii în ce privește răspunderea membrilor organelor de conducere și aoricărei alte persoane care acauzat starea de insolvență în condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ase vedea I. Adam, C.N. Savu, Legea procedurii insolvenței, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 757-803. [ Mai mult... ] 

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    1. Condițiile răspunderii. Probleme de drept specifice 
    Preambulul alin. (1) al art. 138 a fost modificat prin O.U.G. nr. 173/2008. Textul a fost completat cu prevederea conform căreia identificarea persoanelor cărora le-ar putea fi imputabilă apariția stării de insolvență trebuie să se realizeze conform art. 59 alin. (1) în raportul întocmit de administratorul judiciar sau lichidator. Modificarea sugerează ideea că nu va fi acceptată o identificare ulterioară acelui raport pe care îl prevede art. 59 alin. (1). Totodată, actuala structură a textului sugerează că aplicarea este subordonată atât identificării în condițiile art. 59 alin. (1), cât și cererii administratorului judiciar sau lichidatorului pentru ca judecătorul sindic să dispună suportarea pasivului de către persoanele menționate. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    – În caz de faliment, acționarii minoritari vor avea dreptul de acere tragerea la răspundere aorganelor de supraveghere și conducere în temeiul art. 138 și urm. din Legea privind procedura insolvenței nr. 85/2006, independent de orice decizie aadunării generale1. 
    1 În dreptul francez, situația este similară, în sensul că există o distincție între acțiunea în răspundere în cazul funcționării normale a societății și în cazul falimentului; a se vedea G. Ripert, R. Roblot, op. cit., p. 1014-1020.
[ Mai mult... ]
 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În situația în care societatea intră în procedura falimentului, răspunderea administratorilor poate fi angajată în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006: „La cererea administratorului judiciar ori alichidatorului, judecătorul-sindic poate dispune ca oparte apasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, să fie suportată de către membrii organelor de supraveghere din cadrul societății sau de conducere precum și de orice altă persoană care acauzat starea de insolvență adebitorului”. [ Mai mult... ] 

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    1. Condițiile răspunderii. Probleme de drept specifice 
    Preambulul alin. (1) al art. 138 a fost modificat prin O.U.G. nr. 173/2008. Textul a fost completat cu prevederea conform căreia identificarea persoanelor cărora le-ar putea fi imputabilă apariția stării de insolvență trebuie să se realizeze conform art. 59 alin. (1) în raportul întocmit de administratorul judiciar sau lichidator. Modificarea sugerează ideea că nu va fi acceptată o identificare ulterioară acelui raport pe care îl prevede art. 59 alin. (1). Totodată, actuala structură a textului sugerează că aplicarea este subordonată atât identificării în condițiile art. 59 alin. (1), cât și cererii administratorului judiciar sau lichidatorului pentru ca judecătorul sindic să dispună suportarea pasivului de către persoanele menționate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Dispoziții generale
Participanții la procedura insolvenței
Procedura
Răspunderea membrilor organelor de conducere
Infracțiuni și pedepse
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Insolvență. Răspunderea patrimonială în condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006
Insolvență. Răspunderea patrimonială în condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006
Procedura de executare a hotărârilor judecătorești definitive prin care a fost antrenată răspunderea organelor de conducere a debitorului în procedura insolvenței pentru neîndeplinirea obligațiilor privitoare la plată creanțelor fiscale și a altor venituri bugetare (creanțe nefiscale)
Răspunderea persoanelor care au determinat starea de insolvență (II)
Atragerea răspunderii în condițiile art. 138 alin. 1 lit. c. Sechestrul asigurător în temeiul art. 141 din Legea nr. 85/2006, cerere supusă procedurii necontencioase
Executarea hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii fostului administrator al debitoarei aflate în insolvență/Enforcement of the court decision to attract the former administrator of the debtor in insolvency
Executarea hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii fostului administrator al debitoarei aflate în insolvență. Studiu de caz
Angajarea răspunderii personale patrimoniale. Cesiune de părți sociale. Succesiune de administratori
Răspunderea patrimonială a administratorului pentru ajungerea societății în stare de insolvență. Natura juridică a răspunderii administratorului. Răspundere civil delictuală. Răspundere contractuală
Răspunderea membrilor organelor de conducere. Întinderea reparării prejudiciului. Neținerea evidenței contabile
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Drepturile acționarilor, ediția 3
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 6/2012
;
se încarcă...