Închiderea procedurii | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura -
SECȚIUNEA a 8-a
Închiderea procedurii Jurisprudență

Art. 131. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va putea da o sentință de închidere a procedurii, prin care se dispune și radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 132. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) O procedură de reorganizare prin continuarea activității sau lichidare pe bază de plan va fi închisă, prin sentință, în urma îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată asumate în planul confirmat. Dacă o procedură începe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi închisă în conformitate cu dispozițiile alin. (2). Jurisprudență

(2) O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite și când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va pronunța o sentință, închizând procedura, iar în cazul persoanelor juridice dispunând și radierea acestora. Jurisprudență

Art. 133. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Dacă creanțele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, judecătorul-sindic va pronunța o sentință de închidere a procedurii falimentului și de radiere a debitorului din registrul în care este înmatriculat: Jurisprudență

a) chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în cazul în care toți asociații persoanei juridice sau persoana fizică, după caz, solicită acest lucru în termen de 30 de zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului special, urmând ca bunurile să treacă în proprietatea indiviză a asociaților/acționarilor, corespunzător cotelor de participare la capitalul social; Jurisprudență

b) în toate celelalte cazuri, procedura se închide numai după lichidarea completă a activului, eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmând a fi depuse într-un cont la dispoziția asociaților sau persoanei fizice, după caz. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 134. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de către debitor, în condițiile art. 32, dacă judecătorul-sindic constată, la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, că nu s-a depus nici o cerere, va pronunța o sentință de închidere a procedurii și de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii. Jurisprudență

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), închiderea procedurii nu produce efectele prevăzute la art. 137. Cu toate acestea, operațiunile de administrare, legal făcute asupra averii debitorului, își vor produce efectele, iar drepturile dobândite până la revocare rămân neatinse. Jurisprudență

Art. 135. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Sentința de închidere a procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic direcției teritoriale a finanțelor publice și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii.

Art. 136. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10)

Prin închiderea procedurii, judecătorul-sindic, administratorul/lichidatorul și toate persoanele care i-au asistat sunt descărcați de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditori, titulari de garanții, acționari sau asociați. Admis recurs în interesul legii (1)

Art. 137. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase; în astfel de situații, el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii, cu excepția cazului prevăzut la art. 76 alin. (1) pct. 3. Jurisprudență

(2) La data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Descărcarea de obligații a debitorului nu atrage descărcarea de obligații a fidejusorului sau a codebitorului principal. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Conform dispozițiilor alin. (1) al art. 132, o procedură de reorganizare sau de lichidare judiciară pe bază de plan va fi închisă printr-o sentință în urma îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată asumate în planul confirmat. 
    Închiderea procedurii planului la cererea debitorului care apropus planul de reorganizare poate fi justificată sau cu realizarea integrală aplanului, sau cu imposibilitatea realizării planului, cu consecința deschiderii procedurii falimentului [art. 105 alin. (1)]. Nu este admisibilă cererea debitorului de închidere aprocedurii planului de reorganizare propus de el, dacă planul nu afost executat integral, sub motivul că creditorii se opun nejustificat noilor propuneri ale debitorului pentru diminuarea obligațiilor de plată față de creditori, în raport cu prevederile planului confirmat59. [ Mai mult... ] 

.....
    Dacă, pe parcursul procedurii, creanțele prezentate au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, judecătorul-sindic poate dispune prin sentință închiderea procedurii și radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în cazul în care toți asociații persoanei juridice sau persoana fizică, după caz, solicită acest lucru în termen de 30 de zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului social, urmând ca bunurile să treacă în proprietatea indiviză a asociaților/acționarilor, corespunzător cotelor de participare la capitalul social. [ Mai mult... ] 
Drepturile acționarilor, ediția 3
    O asemenea ipoteză este avută în vedere de art. 133 din Legea nr. 85/2006 referitoare la închiderea procedurii falimentului înainte de valorificarea tuturor bunurilor societății debitoare: „Judecătorul-sindic va pronunța osentință de închidere aprocedurii și de radiere adebitorului din registrul în care este înmatriculat... chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în cazul în care toți asociații persoanei juridice... solicită acest lucru în termen de 30 de zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului special, urmând ca bunurile să treacă în proprietatea indiviză aasociaților/acționarilor, corespunzător cotelor de participare la capitalul social.” [ Mai mult... ] 

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Dacă, pe parcursul procedurii, creanțele prezentate au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, judecătorul-sindic poate dispune prin sentință închiderea procedurii și radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în cazul în care toți asociații persoanei juridice sau persoana fizică, după caz, solicită acest lucru în termen de 30 de zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului social, urmând ca bunurile să treacă în proprietatea indiviză a asociaților/acționarilor, corespunzător cotelor de participare la capitalul social. [ Mai mult... ] 

.....
    Procedura insolvenței fiind, prin natura sa, o procedură colectivă, nu poate funcționa fără cuplul minim: un creditor și un debitor. De aceea, după expirarea termenelor prevăzute de art. 74 alin. (1), dacă se constată că nu s-a înregistrat nicio cerere de declarare a creanței față de debitor, judecătorul-sindic va pronunța o încheiere de închidere a procedurii, în situația în care procedura a fost deschisă la cererea debitorului, în condițiile art. 32. Prin aceeași încheiere va fi revocată hotărârea de deschidere a procedurii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Administratorul special
Administratorul judiciar
Lichidatorul
Cererile introductive
Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Primele măsuri
Situația unor acte juridice ale debitorului
Planul
Reorganizarea
Falimentul
Închiderea procedurii
Reviste:
Închiderea procedurii insolvenței în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014 (corespondentul art. 131 din Legea nr. 85/2006). Probleme apărute în practica judiciară
Acțiune revocatorie. Procedura insolvenței. Inchiderea procedurii
Aspecte referitoare la judecarea cererii de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere întemeiată pe art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ulterior închiderii procedurii insolvenței
Care este ordinea de prioritate a creanțelor asociaților?
Competență. Raporturi de muncă. Obligația de a face. Adeverință privind salariile și sporurile cu caracter permanent în vederea recalculării pensiei
Competență. Raporturi de muncă. Obligația de a face. Adeverință privind salariile și sporurile cu caracter permanent în vederea recalculării pensiei
Insolvență. Răspunderea patrimonială în condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006
Cum sunt administrate cheltuieile la procedura de insolvență când debitorul nu deține niciun bun în patrimoniu?
Fondul de lichidare și fondul de solidaritate, la procedurile privind insolvența
Acțiunile în anularea transferurilor patrimoniale efectuate în perioada suspectă, efectul răspunderii personale în insolvență
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Drepturile acționarilor, ediția 3
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 2/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a legii în ce privește calitatea procesuală pasivă în cauzele privind reconstituirea vechimii în muncă/constatarea încadrării activității desfășurate în grupele I și/sau a II-a de muncă, în situația în care fostul angajator nu mai există
;
se încarcă...