Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura -
SECȚIUNEA a 2-a
Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii

Art. 32. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Dacă cererea debitorului corespunde condițiilor prevăzute la art. 27, judecătorul-sindic va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declarația făcută conform art. 28 alin. (1) lit. h) debitorul își arată intenția de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) -f) și h) la termenul prevăzut la art. 28 alin. (2) ori se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2), judecătorul va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Prin încheierea de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau, după caz, lichidatorului să efectueze notificările prevăzute la art. 61. În cazul în care, în termen de 15 zile de la notificare, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va ține, în termen de 10 zile, o ședință la care vor fi citați administratorul judiciar, debitorul și creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va soluționa, deodată, printr-o sentință, toate opozițiile. Admițând opoziția, judecătorul-sindic va putea păstra deschisă procedura insolvenței, cu consecința calificării cererii debitorului de deschidere a procedurii ca fiind prematură, sau va putea revoca încheierea de deschidere a procedurii. Deschiderea ulterioară a procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu va putea modifica data apariției stării de insolvență. Reaua-credință a debitorului trebuie dovedită de creditorul care se opune la deschiderea procedurii insolvenței. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 33. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorului îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței, judecătorul-sindic va comunica cererea, în copie, debitorului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) În termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existența stării de insolvență. Dacă debitorul contestă starea de insolvență, iar contestația sa este ulterior respinsă, el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară. Respingeri de neconstituționalitate (22), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) La cererea debitorului, judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze, în termen de 15 zile, la o bancă, o cauțiune de cel mult 10% din valoarea creanțelor. Cauțiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cauțiunea va fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. Dacă nu este consemnată în termen cauțiunea, cererea introductivă va fi respinsă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Dacă judecătorul-sindic stabilește că debitorul este în stare de insolvență, îi va respinge contestația și va deschide, printr-o sentință, procedura generală, situație în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditorii deținând împreună sau separat minimum 20% din valoarea masei credale și numai dacă aceștia își exprimă intenția de a depune un plan în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1), respectiv la art. 60 alin. (2). Respingeri de neconstituționalitate (9), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(5) Dacă judecătorul-sindic stabilește că debitorul nu este în stare de insolvență, respinge cererea creditorilor, care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(6) Dacă debitorul nu contestă, în termenul prevăzut la alin. (2), că ar fi în stare de insolvență și își exprimă intenția de a-și reorganiza activitatea, judecătorul-sindic va da o sentință de deschidere a procedurii generale. În cazul în care, din declarația debitorului, făcută până la data pronunțării sentinței, rezultă că acesta se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va pronunța o sentință de deschidere a procedurii simplificate. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(7) Prin sentința de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau lichidatorului, după caz, să efectueze notificările prevăzute la art. 61. Jurisprudență

Art. 34. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Prin sentința de deschidere a procedurii generale, judecătorul-sindic va desemna un administrator judiciar, iar în cazul deschiderii procedurii simplificate va desemna un lichidator provizoriu. Desemnarea se va face în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. c), coroborat cu cele ale art. 19 alin. (1).

Art. 35. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) sau (6), debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 28 alin. (1).

Art. 36. - Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (24), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (3)

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (1), Jurisprudență

Art. 37. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

În vederea aplicării prevederilor art. 36, prin sentința de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va dispune comunicarea acesteia către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului declarat la registrul comerțului și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau altele asemenea nu are dreptul, în perioada de observație și în perioada de reorganizare, să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului, în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv, potrivit legii. Jurisprudență

Art. 39. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Creditorul titular al unei creanțe garantate cu ipotecă, gaj sau altă garanție reală mobiliară ori drept de retenție de orice fel poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării prevăzute la art. 36 cu privire la creanța sa și valorificarea imediată, în cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 116-118 și cu condiția achitării din preț a cheltuielilor prevăzute la art. 121 alin. (1) pct. 1, a bunului asupra căruia poartă garanția sau dreptul de retenție, în una dintre următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (1)

A. atunci când valoarea obiectului garanției, determinată de un evaluator conform standardelor internaționale de evaluare, este pe deplin acoperită de valoarea totală a creanțelor și a părților de creanțe garantate cu acel obiect: Jurisprudență, Reviste (1)

a) obiectul garanției nu prezintă o importanță determinantă pentru reușita planului de reorganizare propus; Jurisprudență

b) obiectul garanției face parte dintr-un ansamblu funcțional, iar prin desprinderea și vânzarea lui separată, valoarea bunurilor rămase nu se diminuează; Jurisprudență

B. atunci când nu există o protecție corespunzătoare a creanței garantate în raport cu obiectul garanției, din cauza: Jurisprudență, Reviste (1)

a) diminuării valorii obiectului garanției sau existenței unui pericol real ca aceasta să sufere o diminuare apreciabilă; Jurisprudență

b) diminuării valorii părții garantate dintr-o creanță cu rang inferior, ca urmare a acumulării dobânzilor, majorărilor și penalităților de orice fel la o creanță garantată cu rang superior;

c) lipsei unei asigurări a obiectului garanției împotriva riscului pieirii sau deteriorării. Jurisprudență

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. B, judecătorul-sindic va putea respinge cererea de ridicare a suspendării formulată de creditor, dacă administratorul judiciar/debitorul propune în schimb adoptarea uneia sau mai multor măsuri menite să ofere protecție corespunzătoare creanței garantate a creditorului, precum: Jurisprudență

a) efectuarea de plăți periodice în favoarea creditorului pentru acoperirea diminuării valorii obiectului garanției ori a valorii părții garantate dintr-o creanță cu rang inferior; Reviste (1)

b) efectuarea de plăți periodice în favoarea creditorului pentru satisfacerea dobânzilor, majorărilor și penalităților de orice fel și, respectiv, pentru reducerea capitalului creanței sub cota de diminuare a valorii obiectului garanției ori a valorii părții garantate dintr-o creanță cu rang inferior;

c) novația obligației de garanție prin constituirea unei garanții suplimentare, reale sau personale ori prin substituirea obiectului garanției cu un alt obiect. Reviste (1)

(3) Reclamantul, într-o cerere de ridicare a suspendării, trebuie să facă dovada faptului prevăzut la alin. (1) lit. A.b), rămânând debitorului/administratorului sau altei părți interesate sarcina producerii dovezii contrare și, respectiv, a celorlalte elemente.

Art. 40. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Deschiderea procedurii suspendă orice termene de prescripție a acțiunilor prevăzute la art. 36. Jurisprudență

Art. 41. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanțelor născute anterior datei deschiderii procedurii. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Prin excepție de la alin. (1), creanțele garantate se înscriu în tabelul definitiv și/sau în tabelul definitiv consolidat, după caz, la valoarea garanțiilor, evaluată în conformitate cu art. 39 alin. (1) lit. A, dar nu mai mult decât valoarea totală a creanței garantate de acea garanție. La distribuția prețului garanției, creditorul garantat va fi îndreptățit să calculeze accesoriile la creanța garantată până cel mult la data vânzării bunului, cu condiția ca prețul bunului să fie corespunzător mai mare decât valoarea inițial evaluată. În cazul în care prețul va fi inferior valorii evaluate, la distribuție se va ajusta corespunzător raportul dintre partea garantată și cea negarantată a creanței. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalitățile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligațiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu actele din care rezultă și cu prevederile programului de plăți. În cazul în care planul eșuează, prevederile alin. (1) și (2) se aplică corespunzător pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plăți, la data intrării în faliment. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanțelor născute ulterior datei deschiderii atât a procedurii simplificate, cât și a celei generale, în cazul în care nici un plan de reorganizare nu este confirmat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 42. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(1) După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 33, este interzis administratorilor debitorilor, persoane juridice, sub sancțiunea nulității, să înstrăineze, fără acordul judecătorului-sindic, acțiunile ori părțile lor sociale sau de interes deținute de debitorul care face obiectul acestei proceduri. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acțiunilor ori a părților sociale sau de interes, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidență ori în conturile înregistrate electronic. Jurisprudență

Art. 43. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Ca urmare a deschiderii procedurii și până la data confirmării planului de reorganizare, acțiunile societăților emitente, în sensul Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă de la tranzacționare cu începere de la data primirii comunicării de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(2) La data primirii de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a comunicării privind intrarea în procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare de pe piața reglementată pe care acestea se tranzacționează. Jurisprudență

Art. 44. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Debitorul are obligația de a pune la dispoziție administratorului judiciar sau, după caz, lichidatorului toate informațiile cerute de acesta, precum și toate informațiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea și averea sa, precum și lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale făcute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. Jurisprudență

Art. 45. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) După rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele și corespondența emise de debitor, administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde, în mod obligatoriu și cu caractere vizibile, în limbile română, engleză și franceză, mențiunea în insolvență, in insolvency, en procedure collective. Modificări (1), Jurisprudență

(2) După intrarea în reorganizare judiciară sau faliment, actele și corespondența vor purta, în condițiile prevăzute la alin. (1), mențiunea în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement sau, după caz, în faliment, in bankruptcy, en faillite. După intrarea în procedura simplificată se va face, de asemenea, mențiunea în faliment, in bankruptcy, en faillite. Jurisprudență

(3) Prejudiciile suferite de terții de bună-credință, ca urmare a nerespectării obligației debitorului menționate la alin. (1) și (2), vor fi reparate în mod exclusiv de persoanele care au încheiat actele ca reprezentanți legali ai debitorului, fără a fi atinsă averea debitorului. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 46. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(1) În afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operațiunile și plățile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Debitorul și/sau, după caz, administratorul judiciar sunt obligați să întocmească și să păstreze o listă cuprinzând toate încasările, plățile și compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora și a datelor de identificare a cocontractanților. Jurisprudență

Art. 47. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de administrare - constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea -, dacă acesta nu și-a declarat, în condițiile art. 28 alin. (1) lit. h) sau, după caz, art. 33 alin. (6), intenția de reorganizare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(2) Cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege, prevederile alin. (1) sunt aplicabile și bunurilor pe care debitorul le-ar dobândi ulterior deschiderii procedurii. Jurisprudență

(3) Judecătorul-sindic va putea ordona ridicarea, în tot sau în parte, a dreptului de administrare al debitorului odată cu desemnarea unui administrator judiciar, indicând totodată și condiția de exercitare a conducerii debitorului de către acesta. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(4) Dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune începerea falimentului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Creditorii, comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilității de realizare a unui plan rațional de activitate. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Judecătorul-sindic va examina, în termen de 15 zile, cererea prevăzută la alin. (5), într-o ședință la care vor fi citați administratorul judiciar, comitetul creditorilor și administratorul special. Jurisprudență

(7) De la data intrării în faliment, debitorul va putea desfășura doar activitățile ce sunt necesare derulării operațiunilor lichidării. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Prin sentința sau, după caz, încheierea având drept efect ridicarea dreptului de administrare, judecătorul-sindic va da dispoziții tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului. Jurisprudență

(2) Încălcarea dispozițiilor judecătorului-sindic, menționate la alin. (1), atrage răspunderea băncilor pentru prejudiciul creat, precum și o amendă judiciară de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON). Jurisprudență

Art. 49. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Pe perioada de observație, debitorul va putea să continue desfășurarea activităților curente și poate efectua plăți către creditorii cunoscuți, care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente, după cum urmează: Jurisprudență, Reviste (6)

a) sub supravegherea administratorului judiciar, dacă debitorul a făcut o cerere de reorganizare, în sensul art. 28 alin. (1) lit. h), și nu i-a fost ridicat dreptul de administrare; Jurisprudență, Reviste (1)

b) sub conducerea administratorului judiciar, dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Jurisprudență

(2) Actele, operațiunile și plățile care depășesc condițiile menționate la alin. (1) vor putea fi autorizate în exercitarea atribuțiilor de supraveghere de administratorul judiciar; acesta va convoca o ședință a comitetului creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special, în termen de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) În cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de garanții, se va ține seama de prevederile art. 39 referitoare la acordarea unei protecții corespunzătoare creanței garantate. Jurisprudență

Art. 50. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dacă la data deschiderii procedurii un act juridic nu devenise opozabil terților, înscrierile, transcrierile, intabulările și orice alte formalități specifice necesare acestui scop, efectuate după data deschiderii procedurii, sunt fără efect față de masa creditorilor, cu excepția cazului în care cererea sau sesizarea, legal formulată, a fost primită de instanța, autoritatea ori instituția competentă cel mai târziu în ziua premergătoare hotărârii de deschidere a procedurii.

Art. 51. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Orice transfer, îndeplinire a unei obligații, exercitare a unui drept, act sau fapt realizat în temeiul unor contracte financiare calificate, precum și orice acord de compensare bilaterală sunt valabile, pot fi executate și/sau opuse unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocontractant, fiind recunoscute ca bază de înscriere a creanței în procedurile prevăzute de prezenta lege. Jurisprudență

(2) Singura obligație, dacă există în cuprinsul contractului, ca urmare a realizării unui netting în condițiile prevăzute de un contract financiar calificat, a unei părți la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obligația (suma de plată sau obligație de a face) netă rezultată în urma nettingului către cocontractantul său.

(3) Singurul drept, dacă există în cuprinsul contractului, ca urmare a realizării unui netting în condițiile prevăzute de un contract financiar calificat, a unei părți la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de plată sau obligație de a face) net care rezultă în urma nettingului de la cocontractantul său.

(4) Nici o atribuție conferită prin prezenta lege unui organ care aplică procedura insolvenței nu va împiedica încetarea contractului financiar calificat și/sau accelerarea îndeplinirii obligațiilor de plată ori îndeplinirii obligațiilor de a face sau a realizării unui drept în baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate, având ca temei un acord de netting, aceste puteri fiind limitate la suma netă rezultată în urma aplicării acordului de netting.

(5) Cu excepția dovedirii intenției frauduloase a debitorului în sensul art. 80 alin. (1) lit. g), nici un lichidator sau, după caz, nici o instanță judecătorească nu poate împiedica, cere anularea ori decide desfacerea unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de netting, realizate în baza unui contract financiar calificat. Jurisprudență

Art. 52. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Deschiderea procedurii de insolvență nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanței sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condițiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.

Art. 53. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau de lichidator, în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asigurătorii.

Art. 54. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Administratorul judiciar va întocmi și va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de acesta, care nu va putea depăși 30 de zile de la desemnarea sa, un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observație din procedura generală. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Raportul va indica dacă debitorul se încadrează în criteriile prevăzute la art. 1 alin. (2) și, în consecință, trebuie supus procedurii simplificate prevăzute de prezenta lege, caz în care va cuprinde documentele doveditoare și propunerea de intrare în faliment în procedura simplificată. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă și debitorului, prin administratorul special, depunând la instanță, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare. Jurisprudență

(3) Judecătorul-sindic va supune propunerea prevăzută la alin. (2), privind intrarea în faliment a debitorului, în procedura simplificată, dezbaterii părților într-o ședință publică care va avea loc în maximum 20 de zile de la primirea raportului administratorului judiciar. Modificări (1), Jurisprudență

(4) În cadrul ședinței de judecată prevăzute la alin. (3), judecătorul-sindic, după ascultarea părților interesate, va da o sentință prin care va aproba sau va respinge, după caz, concluziile raportului supus dezbaterii. Jurisprudență

(5) În cazul aprobării raportului prevăzut la alin. (4), judecătorul-sindic va decide, prin aceeași sentință, intrarea în faliment a debitorului, în condițiile art. 107 alin. (1) lit. D. Jurisprudență

Art. 55. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Ulterior intrării în procedura simplificată, în cazul în care documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) -e) și i) nu sunt prezentate de către debitor, lichidatorul desemnat va reconstitui, în măsura posibilului, acele documente, cheltuielile astfel efectuate urmând a fi suportate din averea debitorului. Jurisprudență

Art. 56. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Pentru celeritatea procedurii de insolvență, în condițiile art. 1 alin. (2) lit. c) sau d) instanța poate stabili, pentru creditorul care a solicitat deschiderea procedurii de insolvență sau administratorul judiciar desemnat, îndatoriri în ceea ce privește prezentarea probelor cu înscrisuri, relații scrise, poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca făcând parte din administrația societății, poate solicita asistența și concursul acestora la efectuarea actelor de procedură, precum și orice alte demersuri necesare soluționării cauzei.

Art. 57. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Atunci când la sediul înregistrat în registrul comerțului debitorul nu mai desfășoară activitate, iar creditorul care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu cunoaște un alt sediu, punct de lucru de desfășurare a activității, și după ascultarea raportului administratorului judiciar, prevăzut la art. 54, prin care se constată că debitorul se găsește în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) sau d), comunicarea, notificarea oricărui act de procedură față de debitor, inclusiv a celor privind deschiderea procedurii, se va efectua numai prin Buletinul procedurilor de insolvență.

Art. 58. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

În aplicarea prevederilor art. 54-57, administratorul judiciar va solicita relații privind sediul social al societății și date privind administrația societății, relații privind bunurile patrimoniale și documentele privind activitatea societății de la autoritățile care dețin sau ar putea să dețină informațiile solicitate.

Art. 59. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (8)

(1) Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul, în cazul procedurii simplificate, va întocmi și va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăși 60 de zile de la desemnarea sa, un raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În cazul în care debitorul nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. 1 alin. (2), raportul va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activității debitorului ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea și, în acest caz, va propune intrarea în faliment. Jurisprudență

(3) În cazul în care, prin raportul său, administratorul judiciar arată că activitatea debitorului poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară, acesta va trebui să precizeze dacă recomandă ca planul de reorganizare să fie cel propus de debitor, dacă, la cererea debitorului, colaborează la întocmirea acelui plan ori dacă intenționează să propună un alt plan singur sau împreună cu unul ori mai mulți creditori.

(4) Propunerea privind intrarea în faliment a debitorului, în procedura generală prevăzută la alin. (2), va fi supusă aprobării adunării generale a creditorilor la prima ședință a acesteia. Jurisprudență

(5) În cazul în care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare în faliment, judecătorul-sindic va dispune, în termen de 3 zile de la primirea raportului, publicarea unui anunț referitor la raport în Buletinul procedurilor de insolvență, cu indicarea datei adunării creditorilor, într-un termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. e), la care va supune votului adunării creditorilor propunerea administratorului judiciar și punctul de vedere al comitetului creditorilor asupra acesteia. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultării raportului prevăzut la alin. (1) la sediul său, pe cheltuiala solicitantului. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului și la registrul comerțului sau, după caz, la registrul în care este înmatriculat debitorul și va fi comunicată debitorului. Jurisprudență

Art. 60. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În cadrul ședinței adunării generale a creditorilor prevăzute la art. 59 alin. (4), administratorul judiciar îi va informa pe creditorii prezenți despre voturile valabile primite în scris cu privire la propunerea de intrare în faliment a debitorului în procedură generală. Jurisprudență

(2) Adunarea generală a creditorilor va aproba propunerea administratorului judiciar, prevăzută la art. 59 alin. (2), prin votul titularilor a cel puțin două treimi din creanțele prezente la vot. Indiferent de rezultatul votului, propunerea nu va fi aprobată în cazul în care unul sau mai mulți creditori, deținând împreună peste 20% din creanțele cuprinse în tabelul preliminar de creanțe, își anunță intenția de a depune, în termenul legal, un plan de reorganizare a debitorului.

(3) În cazul aprobării de către adunarea generală a creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevăzute la art. 59 alin. (2), judecătorul-sindic va decide, prin sentință, intrarea în faliment a debitorului, în condițiile art. 107 alin. (1) lit. D. Jurisprudență

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică pentru raportul prevăzut la art. 59 alin. (2), în cazul în care, până la data ședinței adunării generale a creditorilor de aprobare a raportului prevăzut la alin. (1), a fost admis un plan de reorganizare de către judecătorul-sindic.

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Dacă cererea debitorului corespunde exigențelor art. 3 pct. 1 și art. 27, judecătorul-sindic, în camera de consiliu, va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii generale. 
    Credem că este inacceptabilă interpretarea art. 32 în sensul că debitorul ar fi privat de posibilitatea de a uza de procedura generală dacă nu-și manifestă explicit intenția de reorganizare. 
    Nu credem că este fidelă cu textul legii interpretarea conform căreia debitorul este forțat să ceară reorganizarea judiciară pentru a încerca terenul, în procedura generală, deoarece este nesigur de starea averii sale și perioada de observație i-ar fi utilă în acest sens. O astfel de interpretare nu ia în considerare faptul că procedura generală nu este decât premisa reorganizării și constituie o etapă obligatorie pentru a obține confirmarea unui plan de reorganizare, dar nu este obligatoriu ca din procedura generală să se ajungă necondiționat la procedura planului, ci, așa cum prevede definiția din art. 3 pct. 24, procedura generală presupune o perioadă de observație după care urmează fie reorganizarea judiciară și în caz de eșec falimentul, fie numai reorganizarea judiciară ori numai falimentul. [ Mai mult... ] 

.....
    După înregistrarea unei cereri introductive de către un creditor, judecătorul-sindic o va comunica, în copie, debitorului, în termen de 48 de ore de la înregistrare69 [art. 33 alin. (1)]. 
    69 Din dispozițiile legale aplicabile nu rezultă că debitorul trebuie să fie notificat înainte de înregistrarea cererii creditorului (CA București, secț. a V-a com., dec. nr. 202 din 13 februarie 2002, în Practică judiciară comercială 2002, Ed. Brilliance, Compania de Informatică Neamț, p. 222.
[ Mai mult... ]
 
.....
    Desemnarea administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului provizoriu. Prin sentința de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va desemna, după caz, un administrator judiciar, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. c) și ale art. 19 alin. (3) în cazul procedurii generale, iar în cazul procedurii simplificate, va desemna un lichidator provizoriu. 
    Desemnarea se va realiza cu privire la unul dintre practicienii în insolvență care au depus oferta de servicii la dosarul tribunalului. [ Mai mult... ] 
.....
    Articolul 36 și art. 37 reglementează suspendarea de drept a judecării proceselor având ca obiect creanțe față de averea debitorului sau pretenții față de bunurile din averea debitorului precum și suspendarea procedurilor de executare silită contra averii debitorului. „Conform dispozițiilor art. 36, de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale110. Această normă imperativă, de ordine publică, are drept scop concentrarea tuturor litigiilor având ca obiect averea debitorului, în competența exclusivă a judecătorului-sindic desemnat în procedura insolvenței debitorului conform art. 6 din aceeași lege. Suspendarea operează prin efectul legii și trebuie numai constatată, la sesizarea sau la cererea persoanei interesate. Din momentul în care instanța a luat act despre acest efect legal, dar nu a luat act de suspendare, ci a continuat să judece litigiul, se generează o stare continuă de conflict cu legea, care oferă posibilitatea reînnoită, cu fiecare zi, de a ataca refuzul suspendării la instanța de control judiciar. Recursul declarat în aceste condiții nu este nici tardiv, nici inadmisibil. Principiul celerității procedurii insolvenței, enunțat în alin. (2) al art. 5, oferă dispensă de adoptare a conduitei uzuale, în sensul de a aștepta pronunțarea hotărârii finale de către instanța învestită și devenită incompetentă”111. [ Mai mult... ] 
.....
    Debitorul se află, în cele mai frecvente cazuri, în poziția de consumator captiv de energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, etc. 
    Consumatorul captiv este definit la art. 3 pct. 32. 
    Furnizorul de servicii al debitorului consumator captiv nu are dreptul să schimbe, să refuze, ori să întrerupă temporar prestarea serviciului sau furnizarea către averea debitorului, în perioada de observație, ca și în perioada de reorganizare, deoarece s-ar compromite astfel șansele reorganizării. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Instanțele judecătorești
Judecătorul sindic
Adunarea creditorilor Comitetul creditorilor
Administratorul special
Administratorul judiciar
Lichidatorul
Cererile introductive
Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Primele măsuri
Situația unor acte juridice ale debitorului
Planul
Reorganizarea
Falimentul
Închiderea procedurii
Reviste:
Privire comparativă asupra reglementării deschiderii procedurii insolvenței și efectele acesteia în Legea nr. 85/2006 și Legea nr. 85/2014
Insolvență. Contract de vânzare-cumpărare cu discount încheiat în perioada de observație. Nulitate absolută. Inaplicabilitatea dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 85/2006
Procedura insolvenței. Ridicare drept de administrare. Respingere. Înscrierea provizorie a creanțelor. Înregistrarea în tabelul de creanțe numai a valorilor certe la data deschiderii procedurii
Insolvență. Penalități de întârziere născute în reorganizare judiciară. Convenție de eșalonare neinclusă în programul de plăți. Admitere recurs
Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia insolvenței societăților
Insolvență. Contract de vânzare-cumpărare cu discount încheiat în perioada de observație. Nulitate absolută. Inaplicabilitatea dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 85/2006
Rolul jurisprudenței Curții Constituționale și a jurisprudenței instanțelor judecătorești în reglementarea insolvenței profesioniștilor
Contract de garanție reală mobiliară, înscris la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, având ca obiect soldul creditor al contului de depozit cu afectație specială. Bun indisponibilizat la dispoziția creditorului garantat în procedura insolvenței
8. Deschiderea procedurii insolvenței. Incidența dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 85/2006. Condiții și efecte
Insolvență. Penalități de întârziere născute în reorganizare judiciară. Convenție de eșalonare neinclusă în programul de plăți. Admitere recurs
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Drepturile acționarilor, ediția 3
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2/2013
;
se încarcă...