Cererile creditorilor | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Cererile introductive -
§.2.
Cererile creditorilor

Art. 31. - Respingeri de neconstituționalitate (18), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Orice creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvență poate introduce o cerere introductivă, în care va preciza: Respingeri de neconstituționalitate (16), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (8)

a) cuantumul și temeiul creanței; Jurisprudență

b) existența unei garanții reale, constituite de către debitor sau instituite potrivit legii;

c) existența unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului; Jurisprudență

d) declarația privind eventuala intenție de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel puțin la nivel de principiu, modalitatea în care înțelege să participe la reorganizare. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creanței și ale actelor de constituire de garanții. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă între momentul înregistrării cererii de către un creditor și cel al judecării acestei cereri sunt formulate cereri de către alți creditori împotriva aceluiași debitor, tribunalul va verifica, din oficiu, la data înregistrării, existența dosarului pe rol, va dispune conexarea acestora și va stabili îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creanțelor, în raport cu valoarea însumată a creanțelor tuturor creditorilor care au formulat cereri și cu respectarea valorii-prag prevăzute de prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dacă există o cerere de deschidere a procedurii insolvenței formulată de către debitor și una sau mai multe cereri formulate de creditori, nesoluționate încă, toate cererile de deschidere a procedurii se conexează la cererea formulată de debitor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Dacă s-a deschis o procedură într-un dosar, celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu același obiect, vor fi conexate la același dosar. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Textul art. 31 alin. (1) prevede conținutul cererii creditorului pentru deschiderea procedurii. 
    Referitor la condiția prevăzută la lit. a), sunt relevante dispozițiile pct. 12 din art. 3 care definesc „valoarea-prag”. Această valoare-prag reprezintă cuantumul minimal al creanței pentru a putea fi introdusă cererea creditorului: 45.000 lei pentru creditori și 6 salarii medii brute pe economie/salariat, pentru salariați. Această precizare a cuantumului creanței trebuie să fie percepută ca făcând parte integrantă din textul pct. 6 al art. 3, care conține definiția „creditorului îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Cererea debitorului
Cererile creditorilor
Reviste:
Discuție privitoare la admisibilitatea cererilor de intervenție în procedura insolvenței
Deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului (II). Acte necesare
Cerere de deschidere a procedurii insolvenței. Condiții. Facturi neacceptate. Valoarea prag
Deschiderea procedurii insolvenței la cererea creditorului/creditorilor
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței/Solutions to unify the case-law on insolvency or with impact on insolvency
Analiza aspectelor de noutate introduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2018^[1] /[Analysis of the changes newly introduced by the Emergency Ordinance no. 88/2018]
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței
Deschiderea procedurii reglementate de Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, la cererea debitorului, prin lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea societăților nr. 31/1990. Valoarea-prag și ponderea creanțelor bugetare în condițiile O.U.G. nr. 88/2018, publicată în M. Of. nr. 840 din 2 octombrie 2018/Opening of the procedure regulated by the Law on insolvency prevention and insolvency procedures no. 85/2014, upon the debtor’s request, through the liquidator appointed in the liquidation procedure provided by the Companies Law no. 31/1990. The threshold value and the weight of budgetary claims according to the GEO no. 88/2018, published in the Official Gazette no. 840 of 2 October 2018
Valoarea prag a creanței la data formulării cererii privind deschiderea procedurii insolvenței. Achitarea parțială a creanței după data sesizării instanței
Executarea silită sub cenzura judecătorului sindic
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2/2013
;
se încarcă...