Art 7 Instanțele judecătorești | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Participanții la procedura insolvenței - Instanțele judecătorești -
Art. 7.
- Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(1) Citarea părților, precum și comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor și notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvență. Comunicarea citațiilor, a convocărilor și notificărilor față de participanții la proces, al căror sediu, domiciliu sau reședință se află în străinătate, este supusă dispozițiilor Codului de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare. Buletinul procedurilor de insolvență va fi realizat și în formă electronică. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) În procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate în calitate de părți numai persoanele ale căror drepturi sau interese sunt supuse spre soluționare judecătorului-sindic, în condiții de contradictorialitate. În toate celelalte cazuri se aplică dispozițiile din Codul de procedură civilă referitoare la procedura necontencioasă, în măsura în care nu contravin unor dispoziții exprese prevăzute de prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) se vor realiza, conform Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii și notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu au putut fi identificați în lista prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c), procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvență. Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (6)

(4) În cazul în care debitorul este o societate tranzacționată pe o piață reglementată, judecătorul-sindic va comunica Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare hotărârea de deschidere a procedurii. Jurisprudență

(5) Formatul și conținutul-cadru ale actelor care se publică în Buletinul procedurilor de insolvență și ale dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, convocare, notificare și comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului justiției și sunt utilizate în mod obligatoriu de toți participanții la procedură. Jurisprudență, Doctrină (1)

(6) Notificările, cu excepția cazului în care sarcina notificării aparține altor organe care aplică procedura, și convocările prevăzute de prezenta lege cad în sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz. Jurisprudență

(7) Creditorii care au înregistrat cereri de admitere a creanțelor sunt prezumați că au în cunoștință termenele prevăzute la art. 62 ori la art. 107, 108 sau 109, după caz, și nu vor mai fi citați. Jurisprudență

(8) În vederea publicării citațiilor, convocărilor și notificărilor actelor de procedură efectuate de instanțele judecătorești, după deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege, se editează Buletinul procedurilor de insolvență, publicație editată de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(9) Publicarea actelor de procedură sau, după caz, a hotărârilor judecătorești în Buletinul procedurilor de insolvență înlocuiește, de la data publicării acestora, citarea, convocarea și notificarea actelor de procedură efectuate individual față de participanții la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Articolul 7 instituie regula conform căreia citarea părților și comunicarea actelor de procedură, inclusiv convocările și notificările se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvență, editat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic (H.G. nr. 460/2005, modificată prin H.G. nr. 1881/200622). 
    22 M.Of. nr. 17 din 10 ianuarie 2007.
[ Mai mult... ]
 

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    463 C.A. Oradea, Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal, dosarul nr. 8029/83/C/2006 – R, încheierea din 23 aprilie 2008, nepublicată. 
    464 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006), modificată și completată ulterior. 
    465 Convenție a Consiliului Europei, 28 ianuarie 1981.
[ Mai mult... ]
 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    În dreptul nostru actual există și unele situații speciale în care încunoștințarea părților despre existența unei proceduri judiciare se realizează prin alte mijloace legale, iar nu prin intermediul unei citații. Astfel, de exemplu, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, citarea părților, precum și comunicarea oricăror acte de procedură, aconvocărilor și notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvență (acesta se realizează și în formă electronică). Această regulă nu se aplică însă în cazul în care participantul procesual ce urmează să fie citat are sediul, domiciliul sau reședința în străinătate (dispozițiile Codului de procedură civilă sunt aplicabile în acest caz). [ Mai mult... ] 

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    463 C.A. Oradea, Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal, dosarul nr. 8029/83/C/2006 – R, încheierea din 23 aprilie 2008, nepublicată. 
    464 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006), modificată și completată ulterior. 
    465 Convenție a Consiliului Europei, 28 ianuarie 1981.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Ulterior, recurenta aformulat o„cerere […] de sesizare aCurții de Justiție aComunității Europene pentru interpretarea dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 2, art. 25 din Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995 (JO L 281, 23.11.1995, ed. specială, 13/vol. 17.) aParlamentului European și aConsiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație aacestor date, precum și a[considerentelor] (20) și (57) din preambulul aceleiași directive, în raport de dispozițiile art. 7 alin. (1), (5), (8) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, raportate la Ordinul Ministrului Justiției nr. 1692/2006 modificat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1320/2008 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvență și aconținutului cadru al citațiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătorești, convocărilor, notificărilor și al altor acte care se publică în acesta și al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare și notificare precum și la Ordinul Ministrului Justiției nr. 521/2007 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolvență, copii, certificate de pe actele de procedură publicate și furnizarea de informații din Buletinul procedurilor de insolvență, cerând Curții de Justiție aComunității Europene să răspundă la următoarea întrebare: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Participanții la procedura insolvenței
Art 6 Instanțele judecătorești
Art 7 Instanțele judecătorești
Art 8 Instanțele judecătorești
Art 9 Judecătorul-sindic
Art 10 Judecătorul-sindic
Art 11 Judecătorul-sindic
Art 12 Judecătorul-sindic
Art 13 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 14 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 15 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 16 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 17 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Reviste:
Citarea și comunicarea actelor de procedură în procedura insolvenței - art. 42 din Legea nr. 85/2014
Salvarea debitorului, persoană juridică, supus executării silite: Insolvența
Obiecție de neconstituționalitate: Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență - D.C.C. nr. 283/2014 (Comentariu)
2. Condițiile în care exigențele și garanțiile rezultate din drepturile și libertățile fundamentale reglementate prin Constituție sunt aplicabile și în privința persoanelor juridice. Aspecte jurisprudențiale
Contract de garanție reală mobiliară, înscris la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, având ca obiect soldul creditor al contului de depozit cu afectație specială. Bun indisponibilizat la dispoziția creditorului garantat în procedura insolvenței
8. Recunoașterea unei hotărâri arbitrale străine pronunțate împotriva unei societăți române, după deschiderea procedurii insolvenței față de aceasta
Rolul jurisprudenței Curții Constituționale și a jurisprudenței instanțelor judecătorești în reglementarea insolvenței profesioniștilor
Apel. Soluționare înainte de comunicarea soluției cererii de reexaminare și de stabilire a noii taxe de timbru
Compatibilitatea dintre procedura insolvenței, procedura civilă și dreptul civil
4. Regimul juridic al creanțelor izvorâte din contracte de finanțare fonduri europene în cadrul procedurii insolvenței
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 1137/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ale art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului și ale art. II pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex - S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
;
se încarcă...