Art 28 Cererea debitorului | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cererile introductive - Cererea debitorului -
Art. 28.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(1) Cererea debitorului trebuie să fie însoțită de următoarele acte: Jurisprudență, Reviste (3)

a) bilanțul certificat de către administrator și cenzor/auditor, balanța de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; Jurisprudență, Reviste (2)

b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate; Jurisprudență

c) o listă a numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință; Jurisprudență, Reviste (1)

d) o listă cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive; Jurisprudență, Reviste (1)

e) o listă a activităților curente pe care intenționează să le desfășoare în perioada de observație; Jurisprudență

f) contul de profit și pierdere pe anul anterior depunerii cererii; Jurisprudență, Reviste (2)

g) o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaților cu răspundere nelimitată, pentru societățile în nume colectiv și cele în comandită;

h) o declarație prin care debitorul își arată intenția de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activității ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dacă această declarație nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezumă că debitorul este de acord cu inițierea procedurii simplificate; Jurisprudență, Reviste (4)

i) o descriere sumară a modalităților pe care le are în vedere pentru reorganizarea activității; Jurisprudență

j) o declarație pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăților agricole ori, după caz, oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive; Jurisprudență, Doctrină (1)

k) o declarație pe propria răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat, din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infracțiuni prevăzute în Legea concurenței nr. 21/1996 și că administratorii, directorii și/sau asociații nu au fost condamnați definitiv pentru bancrută frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea nr. 21/1996, în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

l) un certificat de admitere la tranzacționare pe o piată reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. Jurisprudență

(2) Dacă debitorul nu dispune, la momentul înregistrării cererii, de vreuna dintre informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) și h), va putea înregistra acea informație la tribunal în termen de 10 zile; dacă nu o va face, cererea sa va fi considerată o recunoaștere a stării de insolvență a patrimoniului său, caz în care judecătorul-sindic va pronunța o sentință de intrare în procedură simplificată, conform art. 1 alin. (2) lit. c) sau d). Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Actele care vor însoți în mod obligatoriu cererea sunt enumerate în art. 28 alin. (1). Toate documentele menționate se depun în copii certificate de reprezentantul legal al debitorului, cu aplicarea ștampilei debitorului. Bilanțul contabil va fi certificat de auditor, ca și balanța de verificare pentru luna precedentă și copiile registrelor contabile curente. Lista bunurilor imobile va cuprinde datele de identificare de carte funciară și va menționa sarcinile care le afectează neînscrise în cartea funciară. Lista bunurilor mobile va menționa numărul de inventar al fiecărui bun. Vor fi anexate cererii de deschidere a procedurii informațiile privind executările silite inițiate de creditori și aflate în curs la data înregistrării cererii. De asemenea, se vor menționa stocurile de mărfuri cu apropiată expirare a termenului de valabilitate. Un document separat va indica bunurile aflate în averea debitorului care nu-i aparțin cu titlu de proprietate. Documentația anexată cererii va mai cuprinde: [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    – certificat constatator din care rezultă că opersoană înregistrată în registrul comerțului afost sau nu supusă procedurii insolvenței într-o perioadă de 5 ani anterior cererii introductive art. 28 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 85/2006]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 18 Administratorul special
Art 19 Administratorul judiciar
Art 20 Administratorul judiciar
Art 21 Administratorul judiciar
Art 22 Administratorul judiciar
Art 23 Administratorul judiciar
Art 24 Lichidatorul
Art 25 Lichidatorul
Art 26 Cererile introductive
Art 27 Cererea debitorului
Art 28 Cererea debitorului
Art 29 Cererea debitorului
Art 30 Cererea debitorului
Art 31 Cererile creditorilor
Art 32 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 33 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 34 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 35 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 36 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 37 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 38 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Reviste:
Deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului (II). Acte necesare
Procedura insolvenței. Cerere de deschidere voluntară. Cale de atac
Societate. Radiere din Registrul comerțului. Condiții
Societate. Radiere din Registrul comerțului. Condiții
Chestiuni interpretabile cu privire la planul de reorganizare
Infracțiune prevăzută în art. 147 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Elemente constitutive
Competență. Conflict negativ de competență. Procedura insolvenței. Schimbarea sediului societății
Procedura insolvenței. Ridicare drept de administrare. Respingere. Înscrierea provizorie a creanțelor. Înregistrarea în tabelul de creanțe numai a valorilor certe la data deschiderii procedurii
Răspunderea patrimonială a administratorului pentru ajungerea societății în stare de insolvență. Natura juridică a răspunderii administratorului. Răspundere civil delictuală. Răspundere contractuală
Contestație împotriva măsurii administratorul judiciar de confirmare a listei furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfășura. Condițiile în care un creditor poate fi încadrat în această categorie separată de creanțe
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...