Art 20 Administratorul judiciar | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Participanții la procedura insolvenței - Administratorul judiciar -
Art. 20.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Principalele atribuții ale administratorului judiciar, în cadrul prezentei legi, sunt: Jurisprudență

a) examinarea situației economice a debitorului și a documentelor depuse conform prevederilor art. 28 și 35 și întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observație în cadrul procedurii generale și supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăși 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; Modificări (1), Jurisprudență

b) examinarea activității debitorului și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, și asupra existenței premiselor angajării răspunderii acestora, în condițiile art. 138, precum și asupra posibilității reale de reorganizare efectivă a activității debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea și supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăși 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

c) întocmirea actelor prevăzute la art. 28 alin. (1), în cazul în care debitorul nu și-a îndeplinit obligația respectivă înăuntrul termenelor legale, precum și verificarea, corectarea și completarea informațiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor; Jurisprudență

d) elaborarea planului de reorganizare a activității debitorului, în funcție de cuprinsul raportului prevăzut la lit. a) și în condițiile și termenele prevăzute la art. 94;

e) supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; Jurisprudență

f) conducerea integrală, respectiv în parte, a activității debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuțiile sale și la condițiile de efectuare a plăților din contul averii debitorului; Jurisprudență

g) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică; Jurisprudență, Reviste (1)

h) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

i) sesizarea de urgență a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative; Jurisprudență

j) menținerea sau denunțarea unor contracte încheiate de debitor; Jurisprudență

k) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, precum și întocmirea tabelelor creanțelor; Jurisprudență

l) încasarea creanțelor; urmărirea încasării creanțelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; formularea și susținerea acțiunilor în pretenții pentru încasarea creanțelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocați; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

m) cu condiția confirmării de către judecătorul-sindic, încheierea de tranzacții, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunțarea la garanții reale; Jurisprudență, Reviste (1)

n) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluționare de către acesta. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Judecătorul-sindic poate stabili administratorului judiciar, prin încheiere, orice alte atribuții în afara celor stabilite la alin. (1), cu excepția celor prevăzute de lege în competența exclusivă a acestuia. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Una dintre principalele atribuții ale judecătorului-sindic este și stabilirea, prin hotărâre, a atribuțiilor administratorului judiciar [art. 11 lit. c)]. 
    Judecătorul-sindic trebuie să stabilească atribuțiile administratorului judiciar cu referire precisă la textele art. 20, și nu cu referire generală la dispozițiile legale4. 
    4 CA Cluj, secț. com. cont. adm., dec. nr. 139 din 6 martie 2001, inedită.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 10 Judecătorul-sindic
Art 11 Judecătorul-sindic
Art 12 Judecătorul-sindic
Art 13 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 14 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 15 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 16 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 17 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 18 Administratorul special
Art 19 Administratorul judiciar
Art 20 Administratorul judiciar
Art 21 Administratorul judiciar
Art 22 Administratorul judiciar
Art 23 Administratorul judiciar
Art 24 Lichidatorul
Art 25 Lichidatorul
Art 26 Cererile introductive
Art 27 Cererea debitorului
Art 28 Cererea debitorului
Art 29 Cererea debitorului
Art 30 Cererea debitorului
Reviste:
Rolul jurisprudenței Curții Constituționale și a jurisprudenței instanțelor judecătorești în reglementarea insolvenței profesioniștilor
Decizie de deschidere a drepturilor la indemnizația de șomaj. Angajator în insolvență
Insolvență, Creanță certă, lichidă și exigibilă. Contract de asociere în participațiune. Solidaritatea față de terți/Insolvency, certain, liquid and exigible debt. Joint venture agreement. Solidarity towards third parties
O problemă controversată: contestația împotriva raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență
Acțiunile în anularea transferurilor patrimoniale efectuate în perioada suspectă, efectul răspunderii personale în insolvență
Procedura insolvenței. Prescrierea dreptului la acțiunea în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor
Insolvență. Înlocuire administrator judiciar pentru delegarea atribuțiilor la prezidarea adunării creditorilor. Netemeinicia motivului
Contract de garanție reală mobiliară, înscris la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, având ca obiect soldul creditor al contului de depozit cu afectație specială. Bun indisponibilizat la dispoziția creditorului garantat în procedura insolvenței
Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență, reglementate de Legea nr. 85/2014, cu privire specială asupra principiului maximizării gradului de valorificare a activelor și de recuperare a creanțelor
Procedura insolvenței. Anularea tranzacției și efectele sancțiunii tranzacției în procedura insolvenței
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...