Art 19 Administratorul judiciar | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Participanții la procedura insolvenței - Administratorul judiciar -
Art. 19.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Practicienii în insolvență interesați vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziției de administrator judiciar în dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calității de practician în insolvență și o copie de pe polița de asigurare profesională. În ofertă, practicianul în insolvență interesat va putea arăta și disponibilitatea de timp și de resurse umane, precum și experiența generală sau specifică necesare preluării dosarului și bunei administrări a cazului. În cazul în care nu există nici o astfel de ofertă, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvență ales în mod aleatoriu din Tabloul U.N.P.I.R. Jurisprudență

(2) La recomandarea comitetului creditorilor, în cadrul primei ședințe a adunării creditorilor sau ulterior, creditorii care dețin cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i și remunerația. În cazul în care remunerația se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va fi stabilită de către judecătorul-sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician în insolvență. Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de către judecătorul-sindic. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Creditorii pot contesta, pe motive de nelegalitate, decizia prevăzută la alin. (2), în termen de 3 zile, la judecătorul-sindic care va soluționa, de urgență și deodată, toate contestațiile printr-o încheiere prin care va desemna administratorul judiciar/lichidatorul propus de creditori sau, după caz, va solicita adunării creditorilor desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dacă în termenul stabilit la alin. (3) decizia adunării creditorilor nu este contestată, judecătorul-sindic, prin încheiere, va desemna administratorul judiciar propus de creditori, dispunând totodată încetarea atribuțiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentința de deschidere a procedurii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Administratorul judiciar, persoană fizică sau persoană juridică, inclusiv reprezentantul acesteia, trebuie să aibă calitatea de practician în insolvență, potrivit legii. Jurisprudență

(6) Sunt incompatibile cu calitatea de lichidator (expert în insolvență) următoarele categorii de persoane: Jurisprudență

a) persoana fizică ce are calitatea de fondator, administrator, cenzor sau reprezentant al unui comerciant, persoană juridică, potrivit art. 6 și 138 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) executorii judecătorești;

c) persoanele fizice sau juridice având calitatea de lichidator (expert în insolvență), cărora le sunt aplicabile prevederile art. 27 pct. 1-9 din Codul de procedură civilă. Jurisprudență

(7) În situațiile prevăzute la art. 149 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorul judiciar/lichidatorul are obligația de abținere. În cazul neconformării, persoana interesată poate iniția procedura recuzării, conform dispozițiilor Codului de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

(8) Înainte de desemnarea sa, administratorul judiciar trebuie să facă dovada că este asigurat pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei polițe de asigurare valabile, care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuțiilor sale. Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecința activității administratorului judiciar pe perioada exercitării calității sale. Jurisprudență

(9) Este interzis administratorului judiciar, sub sancțiunea revocării din funcție și a reparării eventualelor prejudicii cauzate, să diminueze, în mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Administratorul judiciar este desemnat, de regulă, de către judecătorul-sindic, prin hotărârea de deschidere a procedurii (art. 34). 
    În vederea desemnării, practicienii în insolvență pot înregistra la dosar ofertă de preluare a poziției de administrator judiciar, anexând la ofertă dovada calității de practician în insolvență și copia poliței de asigurare profesională. 
    Oferta va conține informații privind disponibilitatea de timp și resurse umane, precum și experiența generală sau specială necesare preluării dosarului și bunei administrări. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 9 Judecătorul-sindic
Art 10 Judecătorul-sindic
Art 11 Judecătorul-sindic
Art 12 Judecătorul-sindic
Art 13 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 14 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 15 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 16 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 17 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 18 Administratorul special
Art 19 Administratorul judiciar
Art 20 Administratorul judiciar
Art 21 Administratorul judiciar
Art 22 Administratorul judiciar
Art 23 Administratorul judiciar
Art 24 Lichidatorul
Art 25 Lichidatorul
Art 26 Cererile introductive
Art 27 Cererea debitorului
Art 28 Cererea debitorului
Art 29 Cererea debitorului
Reviste:
Stabilirea onorariului practicianului în insolvență - Curtea de Apel Timișoara s. com. - decizia nr. 550 R din 14 mai 2007 (Comentariu)
Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia insolvenței societăților
Regimul juridic al onorariului practicianului în insolvență
Confirmare practician în insolvență. Majoritate necesară pentru confirmare/Acknowledgment of the insolvency practitioner. Majority needed for acknowledgment
Confirmarea/desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar definitiv. Acțiune în anulare a hotărârii adunării creditorilor/Confirmation/designation of the judicial administrator/final judicial liquidator. Action to cancel the decision creditors' meeting
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...