Art 107 Falimentul | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Falimentul -
Art. 107.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(1) Judecătorul-sindic va decide, prin sentință sau, după caz, prin încheiere, în condițiile art. 32, intrarea în faliment în următoarele cazuri: Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

A. Jurisprudență, Reviste (1)

a) debitorul și-a declarat intenția de a intra în procedura simplificată; Jurisprudență

b) debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat că ar fi în stare de insolvență, iar contestația a fost respinsă de judecătorul-sindic; Jurisprudență, Reviste (3)

c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptățite nu a propus un plan de reorganizare, în condițiile prevăzute la art. 94, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat și confirmat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

B. debitorul și-a declarat intenția de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat și confirmat; Jurisprudență

C. obligațiile de plată și celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condițiile stipulate prin planul confirmat sau desfășurarea activității debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale; Jurisprudență

D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, după caz, intrarea debitorului în faliment, potrivit art. 54 alin. (5) sau art. 60 alin. (3). Jurisprudență

(2) Prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, judecătorul-sindic va pronunța dizolvarea societății debitoare și va dispune: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului; Jurisprudență, Reviste (1)

b) în cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, precum și stabilirea atribuțiilor și a remunerației acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) în cazul procedurii simplificate, confirmarea, în calitate de lichidator al administratorului judiciar, desemnat conform art. 19 alin. (2) sau art. 34, după caz; Jurisprudență, Reviste (1)

d) termenul maxim de la intrarea în faliment în cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidator, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii menționate la art. 46 alin. (2); Jurisprudență

e) întocmirea de către administratorul judiciar și predarea către lichidator, în termen de maximum 10 zile de la intrarea în faliment, în cadrul procedurii generale, a unei liste cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii; Modificări (1), Jurisprudență

f) notificarea intrării în faliment.

(3) În cazul intrării în faliment, încheierea sau, după caz, sentința va indica și termenele prevăzute la art. 108 alin. (2) sau, după caz, la art. 109 alin. (2).

(4) După intrarea în faliment în procedura generală, dispozițiile art. 62-76 vor fi aplicate, dacă este necesar, în mod corespunzător, în ceea ce privește creanțele născute între data deschiderii procedurii și data intrării în faliment, precum și procedura de admitere a acestora. Jurisprudență

(5) Debitorii intrați în procedura falimentului își acoperă pierderile anuale, stabilite prin declarația de impozit pe profit, din profiturile impozabile obținute în toată perioada, până la închiderea procedurii falimentului. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Premisele intrării în faliment. Acestea sunt reglementate în textele art. 54 alin. (5), art. 59 alin. (2) și (5), art. 60 alin. (3). În toate cele trei situații, raportul administratorului judiciar este aprobat de adunarea creditorilor, iar judecătorul-sindic decide intrarea în faliment a debitorului. 
    Personalitatea juridică adebitorului, societate comercială în cursul procedurii falimentului. Un practician în insolvență, de profesie inginer, apublicat în nr. 3/2003 al revistei de insolvență Phoenix (p. 12), opinia sa, conform căreia textul Legii nr. 64/1995, după modificarea adusă prin O.G. nr. 38/2002, ar permite judecătorului-sindic ca, odată cu intrarea în faliment, să dispună, din oficiu, nu numai dizolvarea societății comerciale, debitor în procedură, ci, totodată, și radierea din registrul comerțului, conform art. 260 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Prevederile art. 130 alin. (2), conform cărora radierea se va dispune la închiderea procedurii, după caz, nu împiedică judecătorul-sindic să radieze societatea, după caz, și mai devreme. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    3 A se vedea St.D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, Legea societăților comerciale …op. cit., p. 718. Autorii consideră posibilă acțiunea în constatare. Alți autori – E. Cârcei, Societățile comerciale pe acțiuni..., op. cit., p. 390 – consideră că este necesar ca partea interesată să solicite instanței să pronunțe dizolvarea, exprimare care ne conduce spre interpretarea că autoarea a considerat posibilă o acțiune în realizare, nu în constatare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 97 Planul
Art 98 Planul
Art 99 Planul
Art 100 Planul
Art 101 Planul
Art 102 Planul
Art 103 Reorganizarea
Art 104 Reorganizarea
Art 105 Reorganizarea
Art 106 Reorganizarea
Art 107 Falimentul
Art 108 Falimentul
Art 109 Falimentul
Art 110 Falimentul
Art 111 Falimentul
Art 112 Falimentul
Art 113 Măsuri premergătoare lichidării
Art 114 Măsuri premergătoare lichidării
Art 115 Măsuri premergătoare lichidării
Art 116 Efectuarea lichidării
Art 117 Efectuarea lichidării
Reviste:
Stabilirea onorariului practicianului în insolvență - Curtea de Apel Timișoara s. com. - decizia nr. 550 R din 14 mai 2007 (Comentariu)
Faliment.Cererea de obligare a administratorului judiciar să convoace Adunarea creditorilor pentru dezbaterea proiectului de fuziune
Insolvență. Confirmarea planului de reorganizare
Admiterea cererii de începere a procedurii falimentului fără analiza cererii debitorului prin care și-a manifestat intenția de reorganizare. Admitere recurs
Intrarea debitoarei în faliment. Apel exercitat de un asociat al debitoarei. Lipsa calității procesuale active
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Lipsa calității procesuale active a administratorului special, numit conform art. 18 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, în promovarea unei cereri de constatare nulitate absolută a unui contract de ipotecă formulată pe calea dreptului comun
Insolvență. Suspendare provizorie a executării hotărârii prin care s-a dispus intrarea debitoarei în faliment
Insolvență. Confirmarea planului de reorganizare
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
se încarcă...