Administratorul special | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Participanții la procedura insolvenței -
SECȚIUNEA a 4-a
Administratorul special Jurisprudență

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) După deschiderea procedurii, adunarea generală a acționarilor/asociaților debitorului, persoană juridică, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoană fizică sau juridică, administrator special, care să reprezinte interesele societății și ale acestora și să participe la procedură, pe seama debitorului. După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care îi conduce și activitatea comercială, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acționarilor/asociaților. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Administratorul special are următoarele atribuții: Jurisprudență, Reviste (1)

a) exprimă intenția debitorului de a propune un plan, potrivit art. 28 alin. (1) lit. h), coroborat cu art. 33 alin. (2); Jurisprudență, Reviste (1)

b) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art. 79 și 80; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege; Jurisprudență

d) propune un plan de reorganizare; Jurisprudență

e) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului; Jurisprudență

f) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și bilanțul de închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

g) primește notificarea închiderii procedurii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    1. Desemnarea administratorului special 
    O inovație importantă a Legii privind procedura insolvenței, comparativ cu Legea nr. 64/1995, este instituția administratorului special, care înlocuiește instituția reprezentantului asociaților/acționarilor reglementată de legea precedentă în art. 19-22. 
    După deschiderea procedurii insolvenței, adunarea generală a asociaților/acționarilor debitorului persoană juridică desemnează un reprezentant persoană fizică sau juridică drept administrator special și reprezentant al intereselor societății și ale acționarilor/asociaților. Poate fi desemnat în această funcție și unul dintre administratorii existenți, după cum poate fi nominalizat un specialist în situații de criză. Administratorul special participă la procedură „pe seama debitorului”, adică reprezentându-l pe acesta. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Conform art. 18 din Legea nr. 85/2006, după deschiderea procedurii, adunarea generală aacționarilor/asociaților va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoană fizică sau juridică, administrator special, care să reprezinte interesele societății și ale acestora și să participe la procedură, pe seama debitorului. În lipsa oricărei prevederi legale cu privire la felul adunării competente să numească administratorul special, apreciem că devin incidente dispozițiile de drept comun în materia desemnării administratorilor, respectiv art. 111 din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Instanțele judecătorești
Judecătorul sindic
Adunarea creditorilor Comitetul creditorilor
Administratorul special
Administratorul judiciar
Lichidatorul
Cererile introductive
Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Primele măsuri
Situația unor acte juridice ale debitorului
Planul
Reorganizarea
Falimentul
Închiderea procedurii
Reviste:
Lipsa calității procesuale active a administratorului special, numit conform art. 18 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, în promovarea unei cereri de constatare nulitate absolută a unui contract de ipotecă formulată pe calea dreptului comun
Contestarea raportului administratorului judiciar cuprinzând descrierea activității curente a debitorului în perioada de observație și plățile efectuate. Inadmisibilitate. Investirea instanței prin simpla solicitare de anulare a măsurii de achitare a sume
Care este ordinea de prioritate a creanțelor asociaților?
Procedura insolvenței. Ridicare drept de administrare. Respingere. Înscrierea provizorie a creanțelor. Înregistrarea în tabelul de creanțe numai a valorilor certe la data deschiderii procedurii
Calitatea procesuală a persoanei care a avut calitatea de administrator și asociat unic al societății în a formula contestație împotriva deciziei de impunere emisă împotriva societății debitoare. Admitere recurs
Calitatea procesuală a persoanei care a avut calitatea de administrator și asociat unic al societății în a formula contestație împotriva deciziei de impunere emisă împotriva societății debitoare. Admitere recurs
7. Procedura insolvenței. Angajarea răspunderii administratorului special al debitorului insolvent. Condiții și limite de exercitare
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...