Parlamentul României

Legea nr. 487/2006 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007

Modificări (...), Referințe (3), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007 până la 02 ianuarie 2008, fiind înlocuit prin Lege 387/2007;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora pe capitole și subcapitole și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, creditele externe, precum și pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2007.

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 se stabilește la venituri în sumă de 22.716,7 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 22.438,1 milioane lei, cu un excedent de 278,6 milioane lei, care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Modificări (1)

(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanțare și pe titluri de cheltuieli pe anul 2007 este prevăzută în anexa nr. 2/03.

(4) Sumele alocate din credite externe detaliate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, pe anul 2007, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03. Modificări (1)

(5) Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2007 sunt prevăzute în anexa nr. 4/03.

(6) Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și detalierea pe fișe a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 5/03.

CAPITOLUL II Structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat

Art. 3. -

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 sunt în sumă de 22.716,7 milioane lei și se prezintă astfel: Modificări (1)

VENITURI - TOTAL - milioane lei -
22.716,7
din care:
Venituri curente 22.705,0
din acestea:
Contribuții de asigurări 22.546,3
din care:
- contribuțiile angajatorilor 15.249,0
- contribuțiile asiguraților 7.297,3
Venituri nefiscale 158,7
Subvenții 11,7

CAPITOLUL III Regimul și destinațiile cheltuielilor bugetului
asigurărilor sociale de stat

Art. 4. -

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, în sumă de 22.438,1 milioane lei, în structură economică, se prezintă astfel: Modificări (1)

- milioane lei -
CHELTUIELI - TOTAL 22.438,1
din care:
1. Cheltuieli curente 22.407,8
a) cheltuieli de personal 106,8
b) bunuri și servicii 375,9
c) dobânzi 43,8
d) transferuri între unități ale administrației publice 1,7
e) alte transferuri 11,7
f) asistență socială 21.867,9
2. Cheltuieli de capital 26,3
3. Rambursări de credite 4,0

Art. 5. -

(1) Cheltuielile social-culturale care se finanțează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 se stabilesc în sumă de 22.438,1 milioane lei, din care: 106,8 milioane lei cheltuieli de personal, 375,9 milioane lei bunuri și servicii, 43,8 milioane lei dobânzi, 1,7 milioane lei transferuri între unități ale administrației publice, 11,7 milioane lei alte transferuri, 21.867,9 milioane lei asistență socială, 26,3 milioane lei cheltuieli de capital și 4,0 milioane lei rambursări de credite.

(2) În anul 2007, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferența dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă și contribuția beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 476.000 de locuri, din care 411.000 de locuri la tratament balnear și 65.000 de locuri la odihnă.

(3) Din numărul total de 411.000 de locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale un număr de până la 6.000 de locuri.

(4) În anul 2007 se pot acorda gratuit până la 50.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, persoanelor ale căror drepturi sunt stabilite prin:

a) Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare;

b) Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;

f) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unitățile de tratament aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, la propunerea președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

(6) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiași beneficiar.

(7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraților sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și pensionarilor de către casele teritoriale de pensii.

(8) Biletele de odihnă finanțate în anul 2007 din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaților din instituțiile publice, asigurați în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, de la capitolul "Asigurări și asistență socială", titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", din prevederile bugetului pe anul 2008.

(9) Din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în anul 2007 se recuperează pentru anul 2006 diferența dintre contravaloarea biletelor de odihnă finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și contribuția încasată de la beneficiarii acestora.

(10) Criteriile, modul de distribuire și contribuția individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor și criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

(11) Biletele de odihnă și de tratament balnear, acordate în condițiile prezentului articol, pot fi atribuite și membrilor de familie, soț sau soție, după caz, și copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoțesc titularii de drept.

(12) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei poate stabili împreună cu Ministerul Apărării, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuția plătită de aceștia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferența fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.

Art. 6. -

Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 22.332,7 milioane lei pentru asigurări și asistență socială și 105,4 milioane lei pentru asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale.

CAPITOLUL IV Dispoziții referitoare la sistemul de asigurare pentru
accidente de muncă și boli profesionale

Art. 7. -

Veniturile și cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2007 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2007.

Art. 8. -

Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2007 sunt în sumă de 384,0 milioane lei, din care: contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 375,0 milioane lei și alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 9,0 milioane lei.

Art. 9. -

(1) Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2007 se stabilesc în sumă de 105,4 milioane lei, din care: 4,8 milioane lei cheltuieli de personal, 4,5 milioane lei bunuri și servicii, 1,7 milioane lei transferuri între unități ale administrației publice, 11,7 milioane lei alte transferuri, 78,7 milioane lei asistență socială și 4,0 milioane lei cheltuieli de capital.

(2) Cheltuielile pentru indemnizații, ajutoare și alte prestații sociale pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilesc în sumă de 92,1 milioane lei.

(3) Cheltuielile pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilesc în sumă de 13,3 milioane lei.

CAPITOLUL V Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj

Art. 10. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. Modificări (1)

(2) Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanțare și pe titluri de cheltuieli, pe anul 2007, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(3) Sumele alocate din credite externe, detaliate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, pe anul 2007, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04. Modificări (1)

(4) Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază, pe anul 2007, sunt prevăzute în anexa nr. 4/04.

(5) Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și detalierea pe fișe a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 5/04.

(6) Bugetul centrelor regionale de formare profesională a adulților, care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și detalierea pe centre a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 6/04.

(7) Pentru centrele de pregătire și perfecționare profesională din cadrul fundațiilor româno-germane din Arad, Sibiu și Timișoara, stabilite prin Protocolul româno-german semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru șomaj, la capitolul "Învățământ", este cuprinsă și suma de 0,75 milioane lei, reprezentând contribuția părții române la finanțarea activităților fundațiilor respective, potrivit Înțelegerii dintre Guvernul României și Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale".

(8) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, este de 45,0 milioane lei.

(9) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2007 unui beneficiar de credite din suma prevăzută la alin. (8) este de 1,5 milioane lei.

Art. 11. -

Prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, referitoare la cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor, se aplică și în cazul bugetului asigurărilor pentru șomaj.

CAPITOLUL VI Dispoziții referitoare la Fondul de garantare
pentru plata creanțelor salariale

Art. 12. -

Veniturile și cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2007 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007.

Art. 13. -

Veniturile Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2007 sunt în sumă de 180,8 milioane lei, din care: 178,9 milioane lei contribuții ale angajatorilor, 1,1 milioane lei venituri din dobânzi și 0,8 milioane lei alte venituri.

Art. 14. -

(1) Cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2007 sunt în sumă de 50,0 milioane lei.

(2) Cheltuielile necesare în anul 2007 pentru plata creanțelor salariale prevăzute la art. 13 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale se stabilesc în sumă de 41,9 milioane lei.

(3) Cheltuielile de gestionare a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pentru anul 2007 se stabilesc în sumă de 8,1 milioane lei.

(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) și (3) se suportă în anul 2007 din subvenția acordată de la bugetul de stat, în sumă de 50,0 milioane lei.

CAPITOLUL VII Responsabilități în aplicarea legii

Art. 15. -

(1) În bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(2) Ordonatorul principal de credite are obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2007, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

(4) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiții.

Art. 16. -

(1) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, pe parcursul întregului an 2007.

(2) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 17. - Jurisprudență

(1) Plata premiului anual aferent anului 2007 pentru personalul instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare ale anului 2008, începând cu luna ianuarie 2008.

(2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2007 instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) se asigură plata premiului anual aferent anului 2006.

(3) Ordonatorul principal de credite are obligația să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi și în structura posturilor, prevăzute în anexele nr. 4/03 și 4/04.

Art. 18. - Jurisprudență

În bugetele instituțiilor publice, finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj, indiferent de subordonare, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinație.

Art. 19. -

Cuantumul fix al indemnizației pentru însoțitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în anul 2007 la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Art. 20. -

(1) Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2007, este de 396,2 lei și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 este de 1.270 lei. Jurisprudență

Art. 21. -

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 1.270 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 635 lei.

Art. 22. -

(1) În baza art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2007 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

a) pentru condiții normale de muncă - 29%; Jurisprudență

b) pentru condiții deosebite de muncă - 34%;

c) pentru condiții speciale de muncă - 39%.

(2) Cota contribuției individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condițiile de muncă. Jurisprudență

(3) Cotele prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.

Art. 23. -

(1) În baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 7 din Legea nr. 200/2006, pentru anul 2007 se stabilesc următoarele cote ale contribuțiilor:

a) contribuția datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este de 2%; Jurisprudență

b) contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este de 1%;

c) contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj conform art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj este de 3,25%;

d) contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 este de 0,25%.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.

Art. 24. - Jurisprudență

Cotele de contribuții datorate de angajatori în funcție de clasa de risc, prevăzute la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 3,6%, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.

Art. 25. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 26. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru asigurările pentru șomaj și Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, instituit prin Legea nr. 200/2006.

Art. 27. -

(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează, potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate, se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și este obligat să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 28. -

Anexele nr. 1/03-5/03 și 1/04-6/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1/03-5/03 și 1/04-6/04 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 decembrie 2006.

Nr. 487.

ANEXA Nr. 1/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2007- SINTEZĂ -

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
0001 03 VENITURI - TOTAL 22.716.714
0002 I. VENITURI CURENTE 22.705.014
2000 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 22.546.335
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 15.249.001
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 14.874.025
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori 374.976
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 7.297.334
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 7.037.522
04 Contribuția altor persoane asigurate 250.811
05 Contribuții facultative ale asiguraților 9.000
06 Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea 1
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 158.679
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 9.000
3003 VENITURI DIN PROPRIETATE 9.000
07 Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 9.000
3300 03 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 149.679
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 69.679
11 Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă 69.679
3603 DIVERSE VENITURI 80.000
50 Alte venituri 80.000
4100 03 IV. SUBVENȚII 11.700
4200 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 11.700
4203 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 11.700
24 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 11.700
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 22.438.104
01 CHELTUIELI CURENTE 22.407.815
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 106.758
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 375.884
30 TITLUL III DOBÂNZI 43.797
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.712
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.752
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 21.867.912
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.265
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 26.265
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 4.024
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.024
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 22.438.104
01 CHELTUIELI CURENTE 22.407.815
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 106.758
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 375.884
30 TITLUL III DOBÂNZI 43.797
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.712
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.752
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 21.867.912
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.265
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 26.265
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 4.024
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.024
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 22.332.737
01 CHELTUIELI CURENTE 22.306.479
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101.973
01 Cheltuieli salariale în bani 78.187
01 Salarii de bază 46.456
02 Salarii de merit 1.500
03 Indemnizație de conducere 2.200
04 Spor de vechime 6.770
05 Sporuri pentru condiții de muncă 850
06 Alte sporuri 700
07 Ore suplimentare 6.000
08 Fond de premii 6.500
09 Primă de vacanță 3.067
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 305
13 Indemnizații de delegare 339
30 Alte drepturi salariale în bani 3.500
03 Contribuții 23.786
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 15.419
02 Contribuții de asigurări de șomaj 1.955
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 5.442
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 399
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 571
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 371.428
01 Bunuri și servicii 33.117
01 Furnituri de birou 813
02 Materiale pentru curățenie 325
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 2.439
04 Apă, canal și salubritate 813
05 Carburanți și lubrifianți 3.252
06 Piese de schimb 488
07 Transport 57
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 6.408
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 275
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 18.247
02 Reparații curente 6.858
03 Hrană 225
01 Hrană pentru oameni 225
04 Medicamente și materiale sanitare 542
01 Medicamente 321
02 Materiale sanitare 221
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.338
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 1.238
06 Deplasări, detașări, transferări 5.505
01 Deplasări interne, detașări, transferări 5.250
02 Deplasări în străinătate 255
11 Cărți, publicații și materiale documentare 118
12 Consultanță și expertiză 40
13 Pregătire profesională 1.630
14 Protecția muncii 12
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 80
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 80
30 Alte cheltuieli 321.963
02 Protocol și reprezentare 12
04 Chirii 5.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 276.420
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 40.531
30 TITLUL III DOBÂNZI 43.797
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 2.283
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 2.283
03 Alte dobânzi 41.514
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 41.514
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 21.789.281
01 Asigurări sociale 21.228.600
02 Ajutoare sociale 560.681
01 Ajutoare sociale în numerar 249.877
02 Ajutoare sociale în natură 310.804
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.234
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 22.234
01 Active fixe 18.777
01 Construcții 9.954
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 292
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 7.531
30 Alte active fixe 1.000
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 3.457
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 4.024
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.024
01 Rambursări de credite externe 4.024
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 4.024
6803 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 21.228.600
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 310.804
09 Ajutoare pentru urmași 249.877
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 543.456
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 276.420
03 Alte cheltuieli de administrare fond 267.036
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 105.367
01 CHELTUIELI CURENTE 101.336
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.785
01 Cheltuieli salariale în bani 3.725
01 Salarii de bază 2.212
02 Salarii de merit 30
03 Indemnizație de conducere 13
04 Spor de vechime 410
06 Alte sporuri 21
07 Ore suplimentare 300
08 Fond de premii 300
09 Primă de vacanță 174
13 Indemnizații de delegare 65
30 Alte drepturi salariale în bani 200
03 Contribuții 1.060
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 708
02 Contribuții de asigurări de șomaj 93
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 223
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 10
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 26
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.456
01 Bunuri și servicii 3.163
01 Furnituri de birou 110
02 Materiale pentru curățenie 44
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 327
04 Apă, canal și salubritate 109
05 Carburanți și lubrifianți 436
06 Piese de schimb 66
07 Transport 7
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 873
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 37
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 1.154
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 303
30 Alte obiecte de inventar 303
06 Deplasări, detașări, transferări 43
01 Deplasări interne, detașări, transferări 30
02 Deplasări în străinătate 13
11 Cărți, publicații și materiale documentare 60
12 Consultanță și expertiză 29
13 Pregătire profesională 52
30 Alte cheltuieli 806
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 806
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.712
01 Transferuri curente 1.712
21 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională 1.712
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.752
01 A. Transferuri interne 11.752
17 Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 11.752
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 78.631
02 Ajutoare sociale 78.631
01 Ajutoare sociale în numerar 70.821
02 Ajutoare sociale în natură 7.810
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.031
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.031
01 Active fixe 3.320
01 Construcții 1.937
03 Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale 1.383
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 711
6903 05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 69.372
01 Asistență socială în caz de boli 38.340
02 Asistență socială în caz de invaliditate 31.032
07 Asigurări pentru șomaj 8.571
09 Ajutoare pentru urmași 2.400
15 Prevenirea excluderii sociale 11.752
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 11.752
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 13.272
03 Alte cheltuieli de administrare fond 13.272
9903 EXCEDENT/DEFICIT 278.610

ANEXA Nr. 2/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli
pe anul 2007

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
-------------
22.448.084
01 CHELTUIELI CURENTE 22.410.010
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 106.786
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 378.051
30 TITLUL III DOBÂNZI 43.797
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.712
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.752
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 21.867.912
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 34.050
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 34.050
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 4.024
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.024
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 22.341.246
01 CHELTUIELI CURENTE 22.307.488
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 102.001
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 372.409
30 TITLUL III DOBÂNZI 43.797
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 21.789.281
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.734
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 29.734
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 4.024
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.024
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE
MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 106.838
01 CHELTUIELI CURENTE 102.522
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.785
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.642
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.712
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.752
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 78.631
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.316
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.316
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 22.438.104
01 CHELTUIELI CURENTE 22.407.815
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 106.758
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 375.884
30 TITLUL III DOBÂNZI 43.797
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.712
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.752
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 21.867.912
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.265
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 26.265
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 4.024
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.024
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 22.332.737
01 CHELTUIELI CURENTE 22.306.479
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101.973
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 371.428
30 TITLUL III DOBÂNZI 43.797
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 21.789.281
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.234
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 22.234
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 4.024
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.024
6803 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 21.228.600
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 310.804
09 Ajutoare pentru urmași 249.877
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 543.456
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 276.420
03 Alte cheltuieli de administrare fond 267.036
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 105.367
01 CHELTUIELI CURENTE 101.336
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.785
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.456
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.712
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.752
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 78.631
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.031
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.031
6903 05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 69.372
01 Asistență socială în caz de boli 38.340
02 Asistență socială în caz de invaliditate 31.032
07 Asigurări pentru șomaj 8.571
09 Ajutoare pentru urmași 2.400
15 Prevenirea excluderii sociale 11.752
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 11.752
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 13.272
03 Alte cheltuieli de administrare fond 13.272
5006 CREDITE EXTERNE
---------------
9.980
01 CHELTUIELI CURENTE 2.195
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.167
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.785
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.785
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 8.509
01 CHELTUIELI CURENTE 1.009
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 981
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.500
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.500
6906 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 1.471
01 CHELTUIELI CURENTE 1.186
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.186
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 285
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 285

ANEXA Nr. 3/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate, după caz
pe anul 2007
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
5006 CREDITE EXTERNE
---------------
9.980
01 CHELTUIELI CURENTE 2.195
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.167
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.785
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.785
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 8.509
01 CHELTUIELI CURENTE 1.009
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28
01 Cheltuieli salariale în bani 28
13 Indemnizații de delegare 28
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 981
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 250
30 Alte obiecte de inventar 250
06 Deplasări, detașări, transferări 88
01 Deplasări interne, detașări, transferări 60
02 Deplasări în străinătate 28
12 Consultanță și expertiză 197
13 Pregătire profesională 100
16 Studii și cercetări 100
30 Alte cheltuieli 246
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 246
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.500
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.500
01 Active fixe 7.500
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 5.600
30 Alte active fixe 1.900
6806 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 8.509
03 Alte cheltuieli de administrare fond 8.509
6906 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI 1.471
01 CHELTUIELI CURENTE 1.186
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.186
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.000
30 Alte obiecte de inventar 1.000
12 Consultanță și expertiză 186
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 285
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 285
01 Active fixe 285
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 285
6906 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 1.471
03 Alte cheltuieli de administrare fond 1.471

ANEXA Nr. 4/03

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază
pe anii 2006-2007
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)

Număr maxim de posturi în anul 2006 Salariu mediu de bază în luna decembrie 2006 (lei) Modificarea numărului de posturi în anul 2007 față de anul 2006 Număr maxim de posturi în anul 2007 Fond aferent salariilor de bază pe anul 2007 (mii lei)
0 1 2 3 4=1+3 5=(2x4x12 luni)/1000
TOTAL: 4.337 4.337 48.668
din care:
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 4.181 4.181 46.456
din care: I. Persoane care ocupă funcții de demnitate publică 1 1 61
Președinte (Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale) 5.102 1 1 61
III. Cabinetul demnitarului 5 5 89
Stenodactilograf, șef cabinet, referent (secretar personal) 1.160 1 1 14
Director de cabinet 2.111 1 1 25
Consilier (consilier personal) 2.111 1 1 25
Consultant (asistent de cabinet) 1.296 1 1 16
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 710 1 1 9
V.A. Funcții publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) 3.175 23 3.198 36.761
1. Înalți funcționari publici 2 2 76
Secretar general 1 3.373 1 40
Secretar general adjunct 1 2.970 1 36
2. Funcții publice de conducere Director 423 9 1.565 10 433 9 7.591 169
Director adjunct 3 1.565 3 56
Șef serviciu 24 1.565 24 451
Șef birou 4 1.565 4 75
Director executiv 42 1.465 42 738
Director executiv adjunct 85 1.465 85 1.494
Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș 228 1.465 228 4.008
Șef birou, șef administrație financiară - nivel comună 28 1.313 10 38 599
3. Funcții publice de execuție 2.750 13 2.763 29.094
a. Clasa I - studii superioare 1.368 -8 1.360 16.593
Consilier superior treapta 1 31 1.565 3 34 639
Consilier superior treapta 2 8 1.369 8 131
Consilier superior treapta 3 10 1.240 3 13 193
Expert superior treapta 1 1.565 1 1 19
Expert superior treapta 2 1 1.369 1 16
Expert superior treapta 3 3 1.240 1 4 60
Consilier juridic superior treapta 1 2 1.565 2 38
Consilier juridic superior treapta 3 1 1.240 1 15
Consilier principal treapta 1 2 1.111 2 27
Consilier principal treapta 2 2 999 2 24
Consilier principal treapta 3 7 925 1 8 89
Expert principal treapta 1 10 1.111 -5 5 67
Expert principal treapta 3 6 925 2 8 89
Inspector principal treapta 1 1 1.111 -1
Inspector principal treapta 2 2 999 2 24
Consilier juridic principal treapta 1 1 1.111 1 13
Consilier juridic principal treapta 2 1 999 1 12
Consilier juridic principal treapta 3 925 1 1 11
Consilier asistent treapta 1 1 833 1 10
Consilier asistent treapta 2 4 776 4 37
Consilier asistent treapta 3 5 721 5 43
Expert asistent treapta 1 5 833 5 50
Expert asistent treapta 2 2 776 2 19
Expert asistent treapta 3 12 721 -5 7 61
Inspector asistent treapta 1 1 833 1 10
Inspector asistent treapta 2 5 776 -1 4 37
Inspector asistent treapta 3 10 721 -2 8 69
Consilier juridic asistent treapta 1 1 833 1 10
Consilier juridic asistent treapta 2 3 776 3 28
Consilier juridic asistent treapta 3 3 721 3 26
Consilier debutant 6 533 6 38
Expert debutant 1 533 1 6
Consilier juridic debutant 2 533 2 13
Auditor superior treapta 2 3 1.733 3 62
Auditor principal treapta 1 1 1.259 1 15
Auditor principal treapta 3 1 917 1 11
Consilier superior treapta 1 241 1.465 241 4.237
Consilier superior treapta 2 19 1.313 -10 9 142
Consilier superior treapta 3 12 1.190 12 171
Inspector superior treapta 1 4 1.465 4 70
Inspector superior treapta 2 3 1.313 3 47
Inspector superior treapta 3 6 1.190 6 86
Consilier juridic superior treapta 1 25 1.465 25 440
Consilier juridic superior treapta 2 7 1.313 7 110
Consilier juridic superior treapta 3 6 1.190 6 86
Consilier principal treapta 1 10 1.066 10 128
Consilier principal treapta 2 10 958 10 115
Consilier principal treapta 3 10 887 10 106
Expert principal treapta 1 17 1.066 17 217
Expert principal treapta 2 5 958 5 57
Expert principal treapta 3 2 887 2 21
Inspector principal treapta 1 133 1.066 133 1.701
Inspector principal treapta 2 41 958 41 471
Inspector principal treapta 3 45 887 1 46 490
Consilier juridic principal treapta 1 25 1.066 25 320
Consilier juridic principal treapta 2 6 958 6 69
Consilier juridic principal treapta 3 6 887 6 64
Consilier asistent treapta 1 8 799 8 77
Consilier asistent treapta 2 12 746 12 107
Consilier asistent treapta 3 21 693 21 175
Expert asistent treapta 1 1 799 1 10
Expert asistent treapta 2 7 746 7 63
Expert asistent treapta 3 8 693 8 67
Inspector asistent treapta 1 60 799 60 575
Inspector asistent treapta 2 165 746 165 1.477
Inspector asistent treapta 3 144 693 2 146 1.214
Consilier juridic asistent treapta 1 13 799 13 125
Consilier juridic asistent treapta 2 53 746 -2 51 457
Consilier juridic asistent treapta 3 36 693 -1 35 291
Consilier debutant 1 533 1 2 13
Inspector debutant 7 533 1 8 51
Consilier juridic debutant 2 533 1 3 19
Auditor superior treapta 1 28 1.465 1 29 510
Auditor superior treapta 2 6 1.313 6 95
Auditor superior treapta 3 2 1.190 2 29
Auditor principal treapta 1 5 1.066 -1 4 51
Auditor asistent treapta 1 1 799 1 2 19
Auditor asistent treapta 2 1 746 1 9
b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată 93 93 1.078
Referent de specialitate superior treapta 1 4 1.268 4 61
Referent de specialitate superior treapta 2 1 1.031 1 12
Referent de specialitate principal treapta 1 1 857 1 10
Referent de specialitate asistent treapta 2 1 508 1 6
Referent de specialitate superior treapta 1 32 1.258 32 483
Referent de specialitate superior treapta 2 6 1.021 6 74
Referent de specialitate superior treapta 3 8 918 8 88
Referent de specialitate principal treapta 1 17 851 17 174
Referent de specialitate principal treapta 2 7 829 7 70
Referent de specialitate principal treapta 3 2 631 2 13
Referent de specialitate asistent treapta 1 6 527 6 38
Referent de specialitate asistent treapta 2 5 504 5 30
Referent de specialitate asistent treapta 3 3 476 3 17
c. Clasa III - studii medii 1.289 21 1.310 11.423
Referent superior treapta 1 48 829 48 478
Referent superior treapta 3 2 640 25 27 207
Referent principal treapta 1 9 570 9 62
Referent asistent treapta 2 4 488 4 23
Referent asistent treapta 3 2 472 2 11
Referent superior treapta 1 778 804 -2 776 7.487
Referent superior treapta 2 132 695 -1 131 1.093
Referent superior treapta 3 56 609 -1 55 402
Referent principal treapta 1 142 570 1 143 978
Referent principal treapta 2 20 532 20 128
Referent principal treapta 3 12 515 12 74
Referent asistent treapta 1 12 497 1 13 78
Referent asistent treapta 2 41 487 41 240
Referent asistent treapta 3 28 471 -1 27 153
Referent debutant 3 454 -1 2 11
VII. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 803 -26 777 8.364
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA 4 1.325 2 6 95
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I 1 1.160 1 14
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II 1 1.051 1 13
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III 9 942 -5 4 45
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV 7 845 7 71
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul IA 1 1.160 1 14
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul III 2 765 2 18
Consilier juridic gradul IA 1 1.325 1 16
Consilier juridic gradul I 1 1.160 1 14
Referent IA 87 676 -23 64 519
Referent I 29 588 29 205
Referent II 26 546 26 170
Referent III 16 479 16 92
Referent IV 10 455 10 55
Referent debutant 2 414 2 10
Medic primar 158 1.360 -1 157 2.562
Medic specialist 49 974 49 573
Secretar de redacție, tehnoredactor 1 1 762 1 9
Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical 1 1.067 1 13
Asistent medical principal 83 791 -1 82 778
Asistent medical 80 708 1 81 688
Asistent medical debutant 1 410 1 5
Soră medicală principală 13 652 13 102
Soră medicală 15 544 15 98
Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; specialist 1 896 1 11
Biolog, biochimist, chimist, fizician 1 691 1 8
Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moașă; principal 3 1.230 3 44
Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moașă 4 752 4 36
Infirmieră, agent D.D.D. 17 432 17 88
Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 32 432 32 166
Șofer autosanitară II 2 489 2 12
Medic primar 28 1.360 28 457
Medic specialist 17 974 17 199
Medic rezident anul IV-V 8 854 8 82
Farmacist primar 1 1.355 1 16
Asistent medical principal 48 1.003 48 578
Asistent medical 12 896 12 129
Profesor C.F.M.; principal 1 1.003 1 12
Cercetător științific principal gradul II 4 1.804 4 87
Cercetător științific principal gradul III 4 1.407 4 68
Cercetător științific 3 1.088 3 39
Asistent de cercetare științifică 2 857 2 21
Asistent I 1 684 1 8
Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, inginer, economist specialist IA 961 1 1 12
Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul II, economist, referent, inginer gradul I 4 768 4 37
Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA 6 602 6 43
Tehnician, merceolog, contabil, referent; I 1 553 1 7
Tehnician, merceolog, contabil, referent; III 3 457 3 16
Operator, controlor date IV 2 439 2 11
VII. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune 203 -3 200 1.182
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 12 493 12 71
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 9 450 9 49
Casier magaziner; I 17 528 17 108
Casier magaziner; II 11 474 11 63
Funcționar arhivar; I 28 517 28 174
Funcționar arhivar; II 10 474 10 57
Funcționar arhivar; III 8 432 8 41
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 26 429 -2 24 124
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 5 419 5 25
Muncitor calificat I 3 571 3 21
Muncitor calificat II 8 541 8 52
Muncitor calificat III 54 504 54 327
Muncitor calificat IV 5 474 5 28
Muncitor calificat VI 1 429 1 5
Muncitor necalificat 2 419 -1 1 5
Șofer 4 691 4 33
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 156 156 2.212
din care:
V.A. Funcții publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) 91 55 146 2.087
1. Înalți funcționari publici 1 1 40
Director general executiv 1 3.373 1 40
2. Funcții publice de conducere 3 3 56
Director 2 1.565 2 38
Șef birou 1 1.565 1 19
3. Funcții publice de execuție 87 55 142 1.990
a. Clasa I - studii superioare 86 55 141 1.983
Consilier superior treapta 1 4 1.565 2 6 113
Consilier superior treapta 2 5 1.369 5 82
Consilier superior treapta 3 1 1.240 1 2 30
Expert superior treapta 2 1 1.369 1 16
Expert superior treapta 3 1 1.240 1 15
Consilier principal treapta 3 1 925 1 11
Expert principal treapta 3 2 925 22
Inspector principal treapta 3 2 925 2 22
Consilier asistent treapta 1 1 833 1 10
Consilier asistent treapta 2 2 776 -1 1 9
Expert asistent treapta 2 1 776 -1
Inspector asistent treapta 2 1 776 1 9
Inspector asistent treapta 3 1 721 1 9
Consilier superior treapta 1 16 1.465 -1 15 264
Consilier superior treapta 2 9 1.313 -4 5 79
Consilier superior treapta 3 1.190 6 6 86
Expert superior treapta 2 1.313 42 42 662
Inspector superior treapta 2 1 1.313 1 16
Inspector superior treapta 3 1.190 1 1 14
Consilier principal treapta 1 1 1.066 1 13
Consilier principal treapta 2 10 958 10 115
Consilier principal treapta 3 887 2 2 21
Expert principal treapta 2 958 10 10 115
Inspector principal treapta 1 8 1.066 -1 7 90
Inspector principal treapta 2 5 958 -2 3 34
Inspector principal treapta 3 2 887 2 21
Consilier juridic principal treapta 1 1 1.066 -1
Consilier asistent treapta 2 1 958 1 12
Expert asistent treapta 1 799 2 2 19
Inspector asistent treapta 2 8 746 -5 3 27
Inspector asistent treapta 3 693 5 5 42
Consilier juridic asistent treapta 3 1 693 -1
Inspector debutant 533 1 1 6
c. Clasa III - studii medii 1 1 6
Referent principal treapta 2 1 537 1 6
VII. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 63 -55 8 108
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA 58 1.325 -54 4 64
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II 2 1.160 2 28
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV 1 845 -1
Referent, inspector, revizor contabil; debutant 1 439 1 5
Medic specialist 1 974 1 12
VII. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune 2 2 17
Șofer 2 691 2 17

ANEXA Nr. 5/03/20/120

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE
DE FINANȚARE

- mii lei -
I - credite de angajament
II - credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ
TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
1. Total surse de finanțare I 261.111 157.922 29.843 29.882 14.074 14.519 14.871
II 261.111 157.922 29.843 29.882 14.074 14.519 14.871
1.3. Credite externe I 101.700 86.386 7.529 7.785
II 101.700 86.386 7.529 7.785
1.7. Alte surse I 159.411 71.536 22.314 22.097 14.074 14.519 14.871
II 159.411 71.536 22.314 22.097 14.074 14.519 14.871
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIȚII NOI
1. Total surse de finanțare I 954 954
II 954 954
1.7. Alte surse I 954 954
II 954 954
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
1. Total surse de finanțare I 260.157 157.922 29.843 28.928 14.074 14.519 14.871
II 260.157 157.922 29.843 28.928 14.074 14.519 14.871
1.3. Credite externe I 101.700 86.386 7.529 7.785
II 101.700 86.386 7.529 7.785
1.7. Alte surse I 158.457 71.536 22.314 21.143 14.074 14.519 14.871
II 158.457 71.536 22.314 21.143 14.074 14.519 14.871
Capitol: 68.03 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1. Total surse de finanțare I 242.077 152.641 24.139 26.277 12.636 13.038 13.346
II 242.077 152.641 24.139 26.277 12.636 13.038 13.346
1.3. Credite externe I 97.868 84.686 5.682 7.500
II 97.868 84.686 5.682 7.500
1.7. Alte surse I 144.209 67.955 18.457 18.777 12.636 13.038 13.346
II 144.209 67.955 18.457 18.777 12.636 13.038 13.346
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIȚII NOI
1. Total surse de finanțare I 954 954
II 954 954
1.7. Alte surse I 954 954
II 954 954
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
1. Total surse de finanțare I 241.123 152.641 24.139 25.323 12.636 13.038 13.346
II 241.123 152.641 24.139 25.323 12.636 13.038 13.346
1.3. Credite externe I 97.868 84.686 5.682 7.500
II 97.868 84.686 5.682 7.500
1.7. Alte surse I 143.255 67.955 18.457 17.823 12.636 13.038 13.346
II 143.255 67.955 18.457 17.823 12.636 13.038 13.346
Capitol: 69.03 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII)
1. Total surse de finanțare I 19.034 5.281 5.704 3.605 1.438 1.481 1.525
II 19.034 5.281 5.704 3.605 1.438 1.481 1.525
1.3. Credite externe I 3.832 1.700 1.847 285
II 3.832 1.700 1.847 285
1.7. Alte surse I 15.202 3.581 3.857 3.320 1.438 1.481 1.525
II 15.202 3.581 3.857 3.320 1.438 1.481 1.525

Programul s-a obținut din centralizarea a 8 fișe.

NOTĂ:

Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

ANEXA Nr. 5/03/20/121

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.03 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.0002

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
AMENAJARE SEDIU CASĂ LOCALĂ DE PENSII BÎRLAD

Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector VASLUI
1.2. Municipiu/Oraș/Comună BÎRLAD
1.3. Amplasament STR. STROE BELLOESCU NR. 3
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) DECIZIA NR. ........../2006
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna 08/anul 2006) 954
2. Capacități aprobate (în unități fizice) S.C. 559 71 MP
S.D. 559 71 MP
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 6
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna 01/anul 2007) 954
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 6
3. Data începerii investiției (luna/an) 03/2007
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an) 09/2007
5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)
6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2006 (mii lei) 954
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.03.0002)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 954 954
II 954 954
1.7. Alte surse I 954 954
II 954 954
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

NOTĂ:

Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.03 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.0001b CNPAS

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector
1.2. Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice]
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei) 43.825
6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 6.371
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2006 (miI lei) 26.648
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.03.0001b CNPAS)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I II 76.844 76.844 43.825 43.825 6.371 6.371 6.323 6.323 6.576 6.576 6.773 6.773 6.976 6.976
1.7. Alte surse I II 76.844 76.844 43.825 43.825 6.371 6.371 6.323 6.323 6.576 6.576 6.773 6.773 6.976 6.976
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

NOTĂ:

Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.03 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.0001bBM CP

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector
1.2. Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
(în prețuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei) 107.816
6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 6.932
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2006 (mii lei) 9.000
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.03.0001bBM CP)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse DE finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE de FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 123.748 107.816 6.932 9.000
II 123.748 107.816 6.932 9.000
1.3. Credite externe I 97.868 84.686 5.682 7.500
II 97.868 84.686 5.682 7.500
1.7. Alte surse I 25.880 23.130 1.250 1.500
II 25.880 23.130 1.250 1.500
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

NOTĂ:

Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.03 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.0001c

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate și fezabilitate

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. DAT E GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector
1.2. Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DAT E PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată [număr luni)
C. DAT E PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei) 1.000
6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 1.000
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2006 (mii lei) 4.195
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.03.0001c)
II - Credite bugetare - mii lei -
Su rse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 6.195 1.000 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
II 6.195 1.000 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
1.7. Alte surse I 6.195 1.000 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
II 6.195 1.000 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

NOTĂ:

Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.03 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.001

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

a) achiziții de imobile

Tip ul ch eltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. DATE GENERALE
1. Date geografice;
1.1. Județ/Sector
1.2. Municipiu/Oraș/Comună
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)
6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 9.836
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2006 (mii lei) 24.500
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.03.001)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 34.336 9.836 9.000 5.000 5.200 5.300
II 34.336 9.836 9.000 5.000 5.200 5.300
1.7. Alte surse I 34.336 9.836 9.000 5.000 5.200 5.300
II 34.336 9.836 9.000 5.000 5.200 5.300
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

NOTĂ:

Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 69.03 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.69.03.001

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector
1.2. Municipiu/Oraș/Comună
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei) 3.581
6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 1.323
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2006 (mii lei) 5.770
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.69.03.001)
II - Credite bugetare - mii lei -
Su rse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 10.674 3.581 1.323 1.326 1.438 1.481 1.525
II 10.674 3.581 1.325 1.326 1.438 1.481 1.525
1.7. Alte surse I 10.674 3.581 1.323 1.326 1.438 1.481 1.525
II 10.674 3.581 1.323 1.326 1.438 1.481 1.525
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

NOTĂ:

Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 69.03 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.69.03.002b BM

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector
1.2. Municipiu/Oraș/Comună
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei) 1.700
6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 2.527
7. Valoarea rămasă de finanțat la 11/12/2006 (mii lei) 342
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.69.03.002b BM)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 4.569 1.700 2.527 342
II 4.569 1.700 2.527 342
1.3. Credite externe I 3.832 1.700 1.847 285
II 3.832 1.700 1.847 285
1.7. Alte surse I 737 680 57
II 737 680 57
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

NOTĂ:

Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 69.03 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.69.03.003

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

a) achiziții de imobile

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. DAT E GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector
1.2. Municipiu/Oraș/Comună
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DAT E PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DAT E PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)
6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 1.854
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2006 (mii lei) 1.937
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.69.03.003)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 3.791 1.854 1.937
II 3.791 1.854 1.937
1.7. Alte surse I 3.791 1.854 1.937
II 3.791 1.854 1.937
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

NOTĂ:

Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
pe anul 2007
- SINTEZĂ -

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
0001 04 VENITURI - TOTAL 2.429.696
0002 I. VENITURI CURENTE 2.289.696
2000 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 2.271.403
2004 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 1.610.370
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori 1.610.370
2104 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 661.033
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurați 661.033
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 18.293
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI 10.733
3104 VENITURI DIN DOBÂNZI 10.733
03 Alte venituri din dobânzi 10.733
3600 04 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 7.560
3604 DIVERSE VENITURI 7.560
50 Alte venituri 7.560
4004 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 90.000
03 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 90.000
4100 04 IV. SUBVENȚII 50.000
4200 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 50.000
4204 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 50.000
25 Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj 50.000
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 2.370.859
01 CHELTUIELI CURENTE 2.278.625
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81.782
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 91.853
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.238
40 TITLUL IV SUBVENȚII 16.597
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 6.397
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă 10.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 475.545
01 Transferuri curente 475.545
01 Transferuri către instituții publice 17.900
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 281.714
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă 103.665
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 71.745
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 521
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.077
01 A. Transferuri interne 6.834
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 509
11 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană 6.325
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 243
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 243
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.558.683
01 Asigurări sociale 1.254.499
02 Ajutoare sociale 304.184
01 Ajutoare sociale în numerar 302.330
02 Ajutoare sociale în natură 1.854
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 41.850
25 Sume aferente plății creanțelor salariale 41.850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.715
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 35.715
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 56.519
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 46.300
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 10.219
6500 04 PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.940.296
01 CHELTUIELI CURENTE 1.894.362
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81.782
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 89.376
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.238
40 TITLUL IV SUBVENȚII 6.397
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 371.880
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.297.839
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 41.850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.715
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 35.715
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 10.219
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 10.219
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 49.034
01 CHELTUIELI CURENTE 42.739
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 602
01 Cheltuieli salariale în bani 454
01 Salarii de bază 194
02 Salarii de metil 5
03 Indemnizație de conducere 24
04 Spor de vechime 35
06 Alte sporuri 3
07 Ore suplimentare 20
08 Fond de premii 41
09 Primă de vacanță 100
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 2
13 Indemnizații de delegare 5
30 Alte drepturi salariale în bani 25
03 Contribuții 148
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 94
02 Contribuții de asigurări de șomaj 13
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 33
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 5
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 3
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICE 15.236
01 Bunuri și servicii 14.256
01 Furnituri de birou 77
02 Materiale pentru curățenie 20
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 591
04 Apă, canal și salubritate 93
05 Carburanți și lubrifianți 57
06 Piese de schimb 81
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 191
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 11.386
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 1.760
02 Reparații curente 226
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 351
03 Lenjerie și accesorii de pat 101
30 Alte obiecte de inventar 250
06 Deplasări, detașări, transferări 10
01 Deplasări interne, detașări, transferări 10
11 Cărți, publicații și materiale documentare 25
13 Pregătire profesională 67
14 Protecția muncii 3
30 Alte cheltuieli 298
04 Chirii 115
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 183
40 TITLUL IV SUBVENȚII 6.397
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 6.397
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 17.900
01 Transferuri curente 17.900
01 Transferuri către instituții publice 17.900
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.604
02 Ajutoare sociale 2.604
01 Ajutoare sociale în numerar 750
02 Ajutoare sociale în natură 1.854
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.295
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.295
01 Active fixe 2.295
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 1.950
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 345
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 4.000
6504 07 Învățământ nedefinibil prin nivel 17.900
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 17.900
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 31.134
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.891.262
01 CHELTUIELI CURENTE 1.851.623
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81.180
01 Cheltuieli salariale în bani 62.541
01 Salarii de bază 40.842
02 Salarii de merit 1.396
03 Indemnizație de conducere 2.503
04 Spor de vechime 7.400
06 Alte sporuri 427
07 Ore suplimentare 200
08 Fond de premii 5.648
09 Primă de vacanță 2.000
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 1.816
13 Indemnizații de delegare 159
30 Alte drepturi salariale în bani 150
02 Cheltuieli salariale în natură 29
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 14
05 Transportul la și de la locul de muncă 15
03 Contribuții 18.610
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 11.680
02 Contribuții de asigurări de șomaj 1.550
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.330
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 615
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 435
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 74.140
01 Bunuri și servicii 35.106
01 Furnituri de birou 1.056
02 Materiale pentru curățenie 150
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 5.248
04 Apă, canal și salubritate 450
05 Carburanți și lubrifianți 1.010
06 Piese de schimb 500
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 3.900
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 17.844
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 4.948
02 Reparații curente 2.000
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.597
30 Alte obiecte de inventar 1.597
06 Deplasări, detașări, transferări 2.050
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.368
02 Deplasări în străinătate 682
11 Cărți, publicații și materiale documentare 229
12 Consultanță și expertiză 113
13 Pregătire profesională 896
14 Protecția muncii 76
16 Studii și cercetări 85
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 285
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 285
30 Alte cheltuieli 31.703
02 Protocol și reprezentare 100
04 Chirii 4.500
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 16.768
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 101
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 10.234
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.238
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 5.238
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 5.238
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 353.980
01 Transferuri curente 353.980
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 281.714
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 71.745
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 521
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.295.235
01 Asigurări sociale 1.254.499
02 Ajutoare sociale 40.736
01 Ajutoare sociale în numerar 40.736
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 41.850
25 Sume aferente plății creanțelor salariale 41.850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.420
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 29.420
01 Active fixe 25.290
01 Construcții 21.500
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 2.000
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 650
30 Alte active fixe 1.140
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 4.130
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 10.219
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 10.219
01 Rambursări de credite externe 10.219
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 10.219
6804 07 Asigurări pentru șomaj 1.608.479
15 Prevenirea excluderii sociale 40.736
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 40.736
16 Asigurări pentru plata creanțelor salariale 41.850
17 Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creanțelor salariale 8.150
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 565
02 Alte cheltuieli de administrare fond 7.585
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 192.047
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 16.203
03 Alte cheltuieli de administrare fond 175.844
8000 04 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 430.563
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 430.563
01 CHELTUIELI CURENTE 384.263
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.477
30 Alte cheltuieli 2.477
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 2.477
40 TITLUL IV SUBVENȚII 10.200
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă 10.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 103.665
01 Transferuri curente 103.665
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă 103.665
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.077
01 A. Transferuri interne 6.834
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 509
11 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană 6.325
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 243
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 243
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 260.844
02 Ajutoare sociale 260.844
01 Ajutoare sociale în numerar 260.844
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 46.300
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 46.300
04 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 45.000
09 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 1.300
8004 02 Acțiuni generale de muncă 430.563
04 Măsuri active pentru combaterea șomajului 106.142
05 Stimularea creării de locuri de muncă 271.044
30 Alte acțiuni generale de muncă 53.377
9904 EXCEDENT/DEFICIT 58.837*)

*) din care: 180.758 mii lei reprezintă excedentul Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale și 121.921 mii lei reprezintă deficitul sistemului de asigurări pentru șomaj care se finanțează din disponibilitățile anilor precedenți.

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli
pe anul 2007

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
-------------
2.411.785
01 CHELTUIELI CURENTE 2.294.228
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81.953
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 107.285
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.238
40 TITLUL IV SUBVENȚII 16.597
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 475.545
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.077
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.558.683
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 41.850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 42.270
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 42.270
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 75.287
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 65.068
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 10.219
6500 ÎNVĂȚĂMÂNT 49.034
01 CHELTUIELI CURENTE 42.739
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 602
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 15.236
40 TITLUL IV SUBVENȚII 6.397
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 17.900
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.604
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.295
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.295
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.910.285
01 CHELTUIELI CURENTE 1.864.091
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81.351
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 86.437
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.238
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 353.980
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.295.235
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 41.850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.975
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 35.975
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 10.219
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 10.219
8000 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 433.698
01 CHELTUIELI CURENTE 387.398
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.612
40 TITLUL IV SUBVENȚII 10.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 103.665
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.077
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 260.844
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 46.300
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 46.300
8700 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 18.768
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 18.768
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 18.768
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 2.370.859
01 CHELTUIELI CURENTE 2.278.625
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81.782
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 91.853
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.238
40 TITLUL IV SUBVENȚII 16.597
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 475.545
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.077
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.558.683
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 41.850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.715
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 35.715
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 56.519
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 46.300
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 10.219
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 49.034
01 CHELTUIELI CURENTE 42.739
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 602
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 15.236
40 TITLUL IV SUBVENȚII 6.397
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 17.900
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.604
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.295
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.295
6504 07 Învățământ nedefinibil prin nivel 17.900
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 17.900
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 31.134
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.891.262
01 CHELTUIELI CURENTE 1.851.623
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81.180
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 74.140
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.238
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 353.980
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.295.235
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 41.850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.420
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 29.420
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 10.219
81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 10.219
6804 07 Asigurări pentru șomaj 1.608.479
15 Prevenirea excluderii sociale 40.736
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 40.736
16 Asigurări pentru plata creanțelor salariale 41.850
17 Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creanțelor salariale 8.150
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 565
02 Alte cheltuieli de administrare fond 7.585
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 192.047
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 16.203
03 Alte cheltuieli de administrare fond 175.844
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 430.563
01 CHELTUIELI CURENTE 384.263
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.477
40 TITLUL IV SUBVENȚII 10.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 103.665
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.077
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 260.844
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 46.300
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 46.300
8004 02 Acțiuni generale de muncă 430.563
04 Măsuri active pentru combaterea șomajului 106.142
05 Stimularea creării de locuri de muncă 271.044
30 Alte acțiuni generale de muncă 53.377
5006 CREDITE EXTERNE
---------------
40.926
01 CHELTUIELI CURENTE 15.603
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 171
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 15.432
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.555
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.555
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 18.768
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 18.768
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 19.023
01 CHELTUIELI CURENTE 12.468
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 171
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 12.297
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.555
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.555
6806 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 19.023
03 Alte cheltuieli de administrare fond 19.023
8006 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 3.135
01 CHELTUIELI CURENTE 3.135
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.135
8006 02 Acțiuni generale de muncă 3.135
8706 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 18.768
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 18.768
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 18.768
8706 50 Alte acțiuni economice 18.768

ANEXA Nr. 3/04

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate, după caz
pe anul 2007
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
5006 CREDITE EXTERNE
---------------
40.926
01 CHELTUIELI CURENTE 15.603
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 171
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 15.432
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.555
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.555
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 18.768
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 18.768
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 19.023
01 CHELTUIELI CURENTE 12.468
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 171
01 Cheltuieli salariale în bani 171
13 Indemnizații de delegare 171
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 12.297
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.600
30 Alte obiecte de inventar 2.600
06 Deplasări, detașări, transferări 1.280
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.180
02 Deplasări în străinătate 100
12 Consultanță și expertiză 1.600
13 Pregătire profesională 1.500
16 Studii și cercetări 2.200
30 Alte cheltuieli 3.117
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3.117
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.555
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.555
01 Active fixe 6.555
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 3.000
30 Alte active fixe 3.555
6806 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 19.023
03 Alte cheltuieli de administrare fond 19.023
8006 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 3.135
01 CHELTUIELI CURENTE 3.135
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.135
30 Alte cheltuieli 3.135
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3.135
8006 02 Acțiuni generale de muncă 3.135
8706 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 18.768
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 18.768
80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 18.768
8706 50 Alte acțiuni economice 18.768

ANEXA Nr. 4/04

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază
pe anii 2006-2007
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ)

Numărul maxim de posturi în anul 2006 Salariu mediu de bază în luna decembrie 2006 (lei) Modificarea numărului de posturi în anul 2007 față de anul 2006 Numărul maxim de posturi în anul 2007 Fond aferent salariilor de bază pe anul 2007 (mii lei)
0 1 2 3 4=1+3 5=(2x4x12 luni)/1000
TOTAL: 3.430 -114 3.316 41.036
din care:
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT - ȘOMAJ 15 15 194
din care:
V.A. Funcții publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) 9 9 139
2. Funcții publice de conducere 2 2 35
Director executiv 1.465 1 1 18
Director executiv adjunct 1.465 1 1 18
3. Funcții publice de execuție 7 7 104
a. Clasa I - studii superioare 7 7 104
Consilier superior treapta 1 1.465 3 3 53
Consilier superior treapta 2 1.313 1 1 16
Consilier superior treapta 3 1.190 1 1 14
Consilier principal treapta 3 887 2 2 21
VII. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 4 4 40
Consilier, expert, inspector de specialitate gradul 1, inginer, economist specialist IA 961 2 2 23
Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul IV, economist, referent, inginer gradul III 715 2 2 17
VII. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune 2 2 14
Administrator I 600 1 1 7
Șofer 571 1 1 7
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - ȘOMAJ 3.430 -129 3.301 40.842
din care:
I. Persoane care ocupă funcții de demnitate publică 1 1 61
Președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 5.102 1 1 61
V.A. Funcții publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) 3.359 -132 3.227 40.228
1. Înalți funcționari publici 1 1 40
Secretar general 3.373 1 1 40
Director general executiv 1 3.373 -1
2. Funcții publice de conducere 469 11 480 8.472
Director 9 1.565 1 10 188
Șef serviciu 14 1.565 4 18 338
Director executiv 42 1.465 42 738
Director executiv adjunct 84 1.465 6 90 1.582
Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș 188 1.465 188 3.305
Șef birou, șef administrație financiară - nivel comună 132 1.465 132 2.321
3. Funcții publice de execuție 2.889 -143 2.746 31.716
a. Clasa I - studii superioare 1.440 -127 1.313 18.386
Consilier superior treapta 1 38 1.565 -8 30 563
Consilier superior treapta 2 13 1.369 -3 10 164
Consilier superior treapta 3 8 1.240 8 119
Consilier juridic superior treapta 1 1 1.565 1 19
Consilier principal treapta 1 2 1.111 2 27
Expert principal treapta 1 16 1.111 16 213
Expert principal treapta 2 1 999 1 12
Expert principal treapta 3 4 925 4 44
Inspector principal treapta 1 14 1.111 -6 8 107
Inspector principal treapta 2 2 999 2 24
Inspector principal treapta 3 10 925 -5 5 56
Consilier juridic principal treapta 1 2 1.111 2 27
Expert asistent treapta 1 2 833 2 20
Expert asistent treapta 2 4 776 -2 2 19
Inspector asistent treapta 1 6 833 6 60
Inspector asistent treapta 2 12 776 -5 7 65
Inspector asistent treapta 3 27 721 -19 8 69
Consilier juridic asistent treapta 1 6 833 6 60
Consilier juridic asistent treapta 3 1 721 -1
Inspector debutant 4 533 4 26
Auditor superior treapta 1 1 2.188 1 26
Auditor superior treapta 2 1 1.733 1 21
Consilier superior treapta 1 409 1.465 -3 406 7.137
Consilier superior treapta 2 97 1.313 -17 80 1.260
Consilier superior treapta 3 1.190 47 47 671
Expert superior treapta 1 1 1.465 1 18
Expert superior treapta 2 1 1.313 1 16
Consilier juridic superior treapta 1 14 1.465 14 246
Consilier juridic superior treapta 2 5 1.313 5 79
Consilier principal treapta 1 9 1.066 9 115
Consilier principal treapta 2 4 958 -1 3 34
Expert principal treapta 1 53 1.066 -5 48 614
Expert principal treapta 2 13 958 13 149
Expert principal treapta 3 12 887 -8 4 43
Inspector principal treapta 1 213 1.066 -12 201 2.571
Inspector principal treapta 2 21 958 -11 10 115
Inspector principal treapta 3 8 887 -1 7 75
Consilier juridic principal treapta 1 27 1.066 1 28 358
Consilier juridic principal treapta 2 6 958 6 69
Consilier juridic principal treapta 3 887 1 1 11
Consilier asistent treapta 3 2 693 -1 1 8
Expert asistent treapta 1 8 799 -1 7 67
Expert asistent treapta 2 41 746 -7 34 304
Expert asistent treapta 3 1 693 1 8
Inspector asistent treapta 1 40 799 -4 36 345
Inspector asistent treapta 2 124 746 -16 108 967
Inspector asistent treapta 3 48 693 -37 11 91
Consilier juridic asistent treapta 1 6 799 6 58
Consilier juridic asistent treapta 2 39 746 39 349
Consilier juridic asistent treapta 3 2 693 2 17
Expert debutant 5 533 5 32
Inspector debutant 4 533 -3 1 6
Consilier juridic debutant 1 533 1 6
Auditor superior treapta 1 19 1.465 19 334
Auditor superior treapta 2 19 1.313 19 299
Auditor superior treapta 3 4 1.190 4 57
Auditor principal treapta 1 8 1.066 8 102
Auditor principal treapta 2 1 958 1 12
b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată 169 -1 168 2.270
Referent de specialitate superior treapta 1 4 1.268 4 61
Referent de specialitate principal treapta 1 1 857 1 10
Referent de specialitate asistent treapta 3 2 481 2 12
Referent de specialitate superior treapta 1 113 1.258 -1 112 1.691
Referent de specialitate superior treapta 2 15 1.021 15 184
Referent de specialitate principal treapta 1 22 851 22 225
Referent de specialitate principal treapta 2 4 829 4 40
Referent de specialitate asistent treapta 1 4 527 4 25
Referent de specialitate asistent treapta 3 4 476 4 23
c. Clasa III - studii medii 1.280 -15 1.265 11.060
Referent superior treapta 1 21 829 21 209
Referent superior treapta 2 1 717 1 9
Referent superior treapta 3 1 640 1 8
Referent principal treapta 1 7 570 7 48
Referent principal treapta 2 4 537 4 26
Referent asistent treapta 1 2 501 2 12
Referent asistent treapta 2 1 488 1 6
Referent asistent treapta 3 4 472 -2 2 11
Referent superior treapta 1 827 804 -17 810 7.815
Referent superior treapta 2 108 695 108 901
Referent superior treapta 3 10 609 10 73
Referent principal treapta 1 194 570 194 1.327
Referent principal treapta 2 14 532 14 89
Referent principal treapta 3 3 515 1 4 25
Referent asistent treapta 1 21 497 21 125
Referent asistent treapta 2 50 487 3 53 310
Referent asistent treapta 3 11 471 11 62
Referent debutant 1 454 1 5
VII. Personaj cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 12 2 14 128
Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, inginer, economist specialist IA 1 1.325 1 16
Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul III, economist, referent, inginer gradul II 3 1.051 3 38
Referent IA 4 676 2 6 49
Referent I 2 588 2 14
Referent III 2 479 2 12
VII. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune 59 59 424
Stenodactilograf I 4 504 4 24
Stenodactilograf II 1 462 1 6
Administrator I 2 600 2 14
Casier magaziner; I 3 528 3 19
Funcționar arhivar; I 9 517 9 56
Funcționar arhivar; II 1 474 1 6
Șofer IA 2 691 -2
Șofer II 24 606 -24
Muncitor calificat I 4 571 4 27
Muncitor calificat II 5 541 5 32
Muncitor calificat III 4 504 4 24
Șofer 691 26 26 216

ANEXA Nr. 5/04/20/128

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -
I - credite DE angajament TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE de FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
II - credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiții)
1. Total surse de finanțare I 77.336 21.781 13.051 34.140 2.533 2.645 3.186
II 77.336 21.781 13.051 34.140 2.533 2.645 3.186
1.2. Credite interne I 59.174 15.055 8.170 27.585 2.533 2.645 3.186
II 59.174 15.055 8.170 27.585 2.533 2.645 3.186
1.3. Credite externe I 18.162 6.726 4.881 6.555
II 18.162 6.726 4.881 6.555
Capitol: 65.04 - ÎNVĂȚĂMÂNT
1. Total surse de finanțare I 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
II 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
1.2. Credite interne I 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
II 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
1. Total surse de finanțare I 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
II 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
1.2. Credite interne I 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
II 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -
I - credite de angajament TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
II - credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
Capitol: 68.04 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII)
1. Total surse de finanțare I 63.298 14.681 12.041 31.845 1.447 1.518 1.766
II 63.298 14.681 12.041 31.845 1.447 1.518 1.766
1.2. Credite interne I 45.136 7.955 7.160 25.290 1.447 1.518 1.766
II 45.136 7.955 7.160 25.290 1.447 1.518 1.766
1.3. Credite externe I 18.162 6.726 4.881 6.555
II 18.162 6.726 4.881 6.555

Programul s-a obținut din centralizarea a 4 fișe.

NOTĂ:

Credite Interne = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 5/04/20/129

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 65.04 - ÎNVĂȚĂMÂNT

Cod 20.65.04.001

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector
1.2. Municipiu/Oraș/Comună
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (lună/an)
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei) 7.100
6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 1.010
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2006 (mii lei) 5.928
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.65.04.001)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse DE finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE de FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
II 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
1.2. Credite interne I 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
II 14.038 7.100 1.010 2.295 1.086 1.127 1.420
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF ( preliminări)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.04 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.04.001a ANOFM

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

a) achiziții de imobile

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. DAT E GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector
1.2. Municipiu/Oraș/Comună
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei) 4.500
6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 4.860
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2006 (mii lei) 21.500
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.04.001a ANOFM)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 30.860 4.500 4.860 21.500
II 30.860 4.500 4.860 21.500
1.2. Credite interne I 30.860 4.500 4.860 21.500
II 30.860 4.500 4.860 21.500
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.04 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.04.001b ANOFM

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. DAT E GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector
1.2. Municipiu/Oraș/Comună
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. 3. Durata de realizare contractată (număr luni) Data începerii investiției (lună/an)
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei) 1.945
6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 539
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2006 (mii lei) 7.039
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.04.001b ANOFM)
II - Credite bugetare - mii lei -
Su rse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 9.523 1.945 539 2.308 1.447 1.518 1.766
II 9.523 1.945 539 2.308 1.447 1.518 1.766
1.2. Credite interne I 9.523 1.945 539 2.308 1.447 1.518 1.766
II 9.523 1.945 539 2.308 1.447 1.518 1.766
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 68.04 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.04.001BM ANOFM

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. DAT E GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector
1.2. Municipiu/Oraș/Comună
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DAT E PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (lună/an)
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei) 8.236
6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 6.642
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2006 (mii lei) 8.037
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.04.001BM ANOFM)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2006 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2007 ESTIMĂRI
2008 2009 2010 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 22.915 8.236 6.642 8.037
II 22.915 8.236 6.642 8.037
1.2. Credite interne I 4.753 1.510 1.761 1.482
II 4.753 1.510 1.761 1.482
1.3. Credite externe I 18.162 6.726 4.881 6.555
II 18.162 6.726 4.881 6.555
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

ANEXA Nr. 6/04

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

SINTEZA
sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial
din venituri proprii

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI
---------------------------------
18.240
0002 10 I. VENITURI CURENTE 340
3300 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 340
3310 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 340
3310 50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 340
4300 10 IV. SUBVENȚII 17.900
4310 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 17.900
09 Subvenții pentru instituții publice 17.900
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
-----------------------------------
18.240
5010 01 CHELTUIELI CURENTE 16.130
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.515
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.615
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.110
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.110
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 18.240
01 CHELTUIELI CURENTE 16.130
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.000
01 Cheltuieli salariale în bani 2.327
01 Salarii de bază 1.457
02 Salarii de merit 43
03 Indemnizație de conducere 86
04 Spor de vechime 337
06 Alte sporuri 12
07 Ore suplimentare 93
08 Fond de premii 204
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 16
6510 10 01 13 Indemnizații de delegare 37
30 Alte drepturi salariale în bani 42
03 Contribuții 673
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 440
6510 10 03 02 Contribuții de asigurări de șomaj 56
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 149
6510 10 03 04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 11
6510 10 03 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 17
6510 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.515
01 Bunuri și servicii 10.817
01 Furnituri de birou 50
02 Materiale pentru curățenie 34
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 730
04 Apă, canal și salubritate 67
05 Carburanți și lubrifianți 114
06 Piese de schimb 141
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 246
6510 20 01 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 8.273
6510 20 01 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 1.162
6510 20 02 Reparații curente 60
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 203
30 Alte obiecte de inventar 203
06 Deplasări, detașări, transferări 180
01 Deplasări interne, detașări, transferări 180
11 Cărți, publicații și materiale documentare 47
6510 20 13 Pregătire profesională 83
14 Protecția muncii 73
30 Alte cheltuieli 52
04 Chirii 35
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 17
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.615
02 Ajutoare sociale 1.615
02 Ajutoare sociale în natură 1.615
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.110
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.110
01 Active fixe 110
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 50
6510 71 01 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 60
6510 71 03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.000

ANEXA Nr. 6/04/01

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR BRAȘOV

BUGETUL
instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
pe anul 2007

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI
---------------------------------
4.164
0002 10 I. VENITURI CURENTE 50
3300 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 50
3310 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 50
3310 50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 50
4300 10 IV. SUBVENȚII 4.114
4310 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 4.114
09 Subvenții pentru instituții publice 4.114
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
-----------------------------------
4.164
5010 01 CHELTUIELI CURENTE 4.148
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.246
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 402
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 16
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 4.164
01 CHELTUIELI CURENTE 4.148
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 500
01 Cheltuieli salariale în bani 375
01 Salarii de bază 210
02 Salarii de merit 7
03 Indemnizație de conducere 11
04 Spor de vechime 47
06 Alte sporuri 3
07 Ore suplimentare 22
08 Fond de premii 55
13 Indemnizații de delegate 2
30 Alte drepturi salariale în bani 18
03 Contribuții 125
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 80
6510 10 03 02 Contribuții de asigurări de șomaj 10
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 28
6510 10 03 04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 4
6510 10 03 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 3
6510 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.246
01 Bunuri și servicii 3.103
01 Furnituri de birou 22
02 Materiale pentru curățenie 20
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 264
04 Apă, canal și salubritate 9
05 Carburanți și lubrifianți 17
06 Piese de schimb 17
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 68
6510 20 01 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 2.388
6510 20 01 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 298
6510 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 38
30 Alte obiecte de inventar 38
06 Deplasări, detașări, transferări 25
01 Deplasări interne, detașări, transferări 25
11 Cărți, publicații și materiale documentare 10
6510 20 13 Pregătire profesională 10
14 Protecția muncii 60
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 402
02 Ajutoare sociale 402
02 Ajutoare sociale în natură 402
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 16
01 Active fixe 16
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 6
6510 71 01 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 10
6510 07 Învățământ nedefinibil prin nivel 4.164
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 4.164

ANEXA Nr. 6/04/02

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR CĂLĂRAȘI

BUGETUL
instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
pe anul 2007

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI
---------------------------------
4.688
0002 10 1. VENITURI CURENTE 70
3300 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 70
3310 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 70
3310 50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 70
4300 10 IV. SUBVENȚII 4.618
4310 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 4.618
09 Subvenții pentru instituții publice 4.618
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
-----------------------------------
4.688
5010 01 CHELTUIELI CURENTE 2.671
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 624
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.678
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 369
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.017
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.017
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 4.688
01 CHELTUIELI CURENTE 2.671
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 624
01 Cheltuieli salariale în bani 497
01 Salarii de bază 296
02 Salarii de merit 8
03 Indemnizație de conducere 15
04 Spor de vechime 66
06 Alte sporuri 4
07 Ore suplimentare 28
08 Fond de premii 53
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 11
6510 10 01 13 Indemnizații de delegare 4
30 Alte drepturi salariale în bani 12
03 Contribuții 127
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 83
6510 10 03 02 Contribuții de asigurări de șomaj 10
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 29
6510 10 03 04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 2
6510 10 03 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 3
6510 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.678
01 Bunuri și servicii 1.631
01 Furnituri de birou 4
02 Materiale pentru curățenie 3
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 152
04 Apă, canal și salubritate 9
05 Carburanți și lubrifianți 27
06 Piese de schimb 15
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 22
6510 20 01 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.099
6510 20 01 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 300
6510 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10
30 Alte obiecte de inventar 10
06 Deplasări, detașări, transferări 13
01 Deplasări interne, detașări, transferuri 13
11 Cărți, publicații și materiale documentare 8
6510 20 13 Pregătire profesională 10
14 Protecția muncii 3
30 Alte cheltuieli 3
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 369
02 Ajutoare sociale 369
02 Ajutoare sociale în natură 369
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.017
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.017
01 Active fixe 17
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 7
6510 71 01 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 10
6510 71 03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.000
6510 07 Învățământ nedefinibil prin nivel 4.688
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 4.688

ANEXA Nr. 6/04/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR CLUJ

BUGETUL
instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
pe anul 2007

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI
---------------------------------
2.442
0002 10 I. VENITURI CURENTE 60
3300 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 60
3310 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 60
3310 50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 60
4300 10 IV. SUBVENȚII 2.382
4310 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 2.382
09 Subvenții pentru instituții publice 2.382
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
-----------------------------------
2.442
5010 01 CHELTUIELI CURENTE 2.425
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 452
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.647
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 326
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 17
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 2.442
01 CHELTUIELI CURENTE 2.425
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 452
01 Cheltuieli salariale în bani 361
01 Salarii de bază 229
02 Salarii de merit 7
03 Indemnizație de conducere 12
04 Spor de vechime 61
06 Alte sporuri 3
07 Ore suplimentare 10
08 Fond de premii 24
13 Indemnizații de delegare 10
30 Alte drepturi salariale în bani 5
03 Contribuții 91
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 61
6510 10 03 02 Contribuții de asigurări de șomaj 8
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 19
6510 10 03 04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 1
6510 10 03 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 2
6510 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.647
01 Bunuri și servicii 1.437
01 Furnituri de birou 3
02 Materiale pentru curățenie 1
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 90
04 Apă, canal și salubritate 8
05 Carburanți și lubrifianți 17
06 Piese de schimb 68
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 80
6510 20 01 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.000
6510 20 01 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 170
6510 20 02 Reparații curente 20
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 25
30 Alte obiecte de inventar 25
06 Deplasări, detașări, transferări 90
01 Deplasări interne, detașări, transferări 90
11 Cărți, publicații și materiale documentare 15
6510 20 13 Pregătire profesională 50
30 Alte cheltuieli 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 10
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 326
02 Ajutoare sociale 326
02 Ajutoare sociale în natură 326
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 17
01 Active fixe 17
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 7
6510 71 01 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 10
6510 07 Învățământ nedefinibil prin nivel 2.442
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 2.442

ANEXA Nr. 6/04/04

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR DOLJ

BUGETUL
instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
pe anul 2007

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI
---------------------------------
2.165
0002 10 I. VENITURI CURENTE 35
3300 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 35
3310 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 35
3310 50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 35
4300 10 IV. SUBVENȚII 2.130
4310 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 2.130
09 Subvenții pentru instituții publice 2.130
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
-----------------------------------
2.165
5010 01 CHELTUIELI CURENTE 2.145
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 419
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.610
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 116
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 20
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 2.165
01 CHELTUIELI CURENTE 2.145
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 419
01 Cheltuieli salariale în bani 324
01 Salarii de bază 209
02 Salarii de merit 7
03 Indemnizație de conducere 16
04 Spor de vechime 38
07 Ore suplimentare 22
08 Fond de premii 19
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 5
6510 10 01 13 Indemnizații de delegare 5
30 Alte drepturi salariale în bani 3
03 Contribuții 95
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 63
6510 10 03 02 Contribuții de asigurări de șomaj 8
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 20
6510 10 03 04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 1
6510 10 03 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 3
6510 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.610
01 Bunuri și servicii 1.530
01 Furnituri de birou 7
02 Materiale pentru curățenie 3
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 35
04 Apă, canal și salubritate 5
05 Carburanți și lubrifianți 14
06 Piese de schimb 10
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 23
6510 20 01 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.335
6510 20 01 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 98
6510 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 50
30 Alte obiecte de inventar 50
06 Deplasări, detașări, transferări 22
01 Deplasări interne, detașări, transferări 22
11 Cărți, publicații și materiale documentare 4
6510 20 30 Alte cheltuieli 4
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 4
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 116
02 Ajutoare sociale 116
02 Ajutoare sociale în natură 116
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 20
01 Active fixe 20
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 10
6510 71 01 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 10
6510 07 Învățământ nedefinibil prin nivel 2.165
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 2.165

ANEXA Nr. 6/04/05

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR TELEORMAN

BUGETUL
instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
pe anul 2007

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI
---------------------------------
2.127
0002 10 I. VENITURI CURENTE 25
3300 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 25
3310 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 25
3310 50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 25
4300 10 V. SUBVENȚII 2.102
4310 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 2.102
09 Subvenții pentru instituții publice 2.102
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
-----------------------------------
2.127
5010 01 CHELTUIELI CURENTE 2.107
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 493
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.338
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 276
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 20
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 2.127
01 CHELTUIELI CURENTE 2.107
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 493
01 Cheltuieli salariale în bani 375
01 Salarii de bază 259
02 Salarii de merit 7
03 Indemnizație de conducere 16
04 Spor de vechime 62
08 Fond de premii 26
13 Indemnizații de delegare 5
03 Contribuții 118
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 75
6510 10 03 02 Contribuții de asigurări de șomaj 10
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 28
6510 10 03 04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 2
6510 10 03 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 3
6510 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.338
01 Bunuri și servicii 1.248
01 Furnituri de birou 6
02 Materiale pentru curățenie 1
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 76
04 Apă, canal și salubritate 12
05 Carburanți și lubrifianți 11
06 Piese de schimb 20
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 29
6510 20 01 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.047
6510 20 01 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 46
6510 20 02 Reparații curente 20
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30
30 Alte obiecte de inventar 30
06 Deplasări, detașări, transferări 15
01 Deplasări interne, detașări, transferări 15
11 Cărți, publicații și materiale documentare 5
6510 20 13 Pregătire profesională 10
14 Protecția muncii 10
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 276
02 Ajutoare sociale 276
02 Ajutoare sociale în natură 276
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 20
01 Active fixe 20
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 10
6510 71 01 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 10
6510 07 Învățământ nedefinibil prin nivel 2.127
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 2.127

ANEXA Nr. 6/04/06

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR VÂLCEA

BUGETUL
instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
pe anul 2007

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2007 Program
A B 1
VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI
---------------------------------
2.654
0002 10 I. VENITURI CURENTE 100
3300 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 100
3310 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 100
3310 50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 100
4300 10 IV. SUBVENȚII 2.554
4310 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 2.554
09 Subvenții pentru instituții publice 2.554
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
-----------------------------------
2.654
5010 01 CHELTUIELI CURENTE 2.634
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 512
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.996
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 126
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 20
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 2.654
01 CHELTUIELI CURENTE 2.634
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 512
01 Cheltuieli salariale în bani 395
01 Salarii de bază 254
02 Salarii de merit 7
03 Indemnizație de conducere 16
04 Spor de vechime 63
06 Alte sporuri 2
07 Ore suplimentare 11
08 Fond de premii 27
13 Indemnizații de delegare 11
30 Alte drepturi salariale în bani 4
03 Contribuții 117
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 78
6510 10 03 02 Contribuții de asigurări de șomaj 10
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 25
6510 10 03 04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 1
6510 10 03 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 3
6510 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.996
01 Bunuri și servicii 1.868
01 Furnituri de birou 8
02 Materiale pentru curățenie 6
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 113
04 Apă, canal și salubritate 24
05 Carburanți și lubrifianți 28
06 Piese de schimb 11
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 24
6510 20 01 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.404
6510 20 01 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 250
6510 20 02 Reparații curente 20
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 50
30 Alte obiecte de inventar 50
06 Deplasări, detașări, transferări 15
01 Deplasări interne, detașări, transferări 15
11 Cărți, publicații și materiale documentare 5
6510 20 13 Pregătire profesională 3
30 Alte cheltuieli 35
04 Chirii 35
57 TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ 126
02 Ajutoare sociale 126
02 Ajutoare sociale în natură 126
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 20
01 Active fixe 20
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 10
6510 71 01 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 10
6510 07 Învățământ nedefinibil prin nivel 2.654
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 2.654

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...