Parlamentul României

Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007

Modificări (...), Referințe (213), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007 până la 02 ianuarie 2008, fiind înlocuit prin Lege 388/2007;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe capitole și subcapitole, al cheltuielilor pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum și pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2007.

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2007, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat pe anul 2007 se stabilește la venituri în sumă de 55.575,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 64.630,4 milioane lei, cu un deficit de 9.054,9 milioane lei. Modificări (3)

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2007, pe surse de finanțare, cu detalierea pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

CAPITOLUL II Structura veniturilor bugetului de stat

Art. 3. -

Veniturile bugetului de stat pe anul 2007 sunt în sumă de 55.575,5 milioane lei și se prezintă astfel:

VENITURI - TOTAL - milioane lei -
55.575,5
din care:
1. Venituri curente 55.496,3
din acestea:
a) Venituri fiscale 52.185,9
din care:
a1) Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice din care: 11.783,4
- impozit pe profit 10.382,0
a2) Impozit pe venit, profit și câștiguri de la persoane fizice din care: 2.186,7
- impozit pe venit și salarii 13.041,5
- cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -10.854,8
a3) Impozite și taxe pe bunuri și servicii 36.415,8
din care:
- taxa pe valoarea adăugată 35.487,0
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (se scad) -12.767,9
- accize 12.402,0
a4) Impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale 1.596,2
a5) Alte impozite și taxe fiscale 203,8
b) Contribuții de asigurări 352,0
c) Venituri nefiscale 2.958,4
2. Venituri din capital 74,3
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 4,9

CAPITOLUL III Regimul și destinațiile cheltuielilor bugetului de stat

Art. 4. -

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2007, în sumă de 64.630,4 milioane lei, în structură economică, se prezintă astfel:

CHELTUIELI - TOTAL - milioane lei -
64.630,4
din care:
1. Cheltuieli curente 54.122,6
din acestea:
a) Cheltuieli de personal 12.271,0
b) Bunuri și servicii 5.255,8
c) Dobânzi 2.992,9
d) Subvenții 3.812,3
e) Fonduri de rezervă 140,7
f) Transferuri între unități ale administrației publice 7.342,1
g) Alte transferuri 10.602,2
h) Asistență socială 10.709,8
i) Alte cheltuieli 995,8
2. Cheltuieli de capital 7.820,7
3. Împrumuturi 6,2
4. Rambursări de credite 2.680,9
din acestea:
a) Rambursări de credite externe 2.670,1
b) Rambursări de credite interne 10,8

Art. 5. -

(1) Ordonatorii principali de credite au obligația să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi și în structura posturilor prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3.

(2) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale sunt prevăzute și sumele aferente creșterilor salariale ce se vor acorda în anul 2007 în condițiile stabilite prin lege, cu excepția instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, care vor acorda creșterile salariale din bugetele aprobate acestora. Aceste sume se vor repartiza pe ordonatori principali de credite în cursul anului prin hotărâre a Guvernului, în funcție de execuția bugetară și de necesitățile de finanțare.

Art. 6. -

(1) Cheltuielile pentru servicii publice generale, finanțate de la bugetul de stat pe anul 2007, se stabilesc în sumă de 13.398,0 milioane lei, din care: 1.861,2 milioane lei cheltuieli de personal, 1.206,3 milioane lei bunuri și servicii, 1.704,9 milioane lei dobânzi, 140,7 milioane lei fonduri de rezervă, 562,9 milioane lei transferuri între unități ale administrației publice, 7.296,6 milioane lei alte transferuri, 109,1 milioane lei alte cheltuieli, 248,2 milioane lei cheltuieli de capital și 268,1 milioane lei rambursări de credite. Modificări (1)

(2) Cheltuielile pentru servicii publice generale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 6.928,8 milioane lei pentru autorități publice și acțiuni externe, 1.697,4 milioane lei pentru cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare-inovare, 2.233,3 milioane lei pentru alte servicii publice generale, 2.468,5 milioane lei pentru tranzacții privind datoria publică și împrumuturi și 70,0 milioane lei transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației. Modificări (1)

(3) Administrația Prezidențială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispozițiile legale, cheltuielile de transport, cazare și alte cheltuieli pentru membrii delegațiilor oficiale, reprezentanții unor instituții și reprezentanții mass-media care nu sunt salariații Administrației Prezidențiale și care îl însoțesc pe Președintele României în vizitele pe care le efectuează în țară și în străinătate.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, finanțate de la bugetul de stat pe anul 2007, se stabilesc în sumă de 14.626,9 milioane lei, din care: 8.990,8 milioane lei cheltuieli de personal, 2.039,2 milioane lei bunuri și servicii, 136,0 milioane lei dobânzi, 671,3 milioane lei transferuri între unități ale administrației publice, 117,9 milioane lei alte transferuri, 41,1 milioane lei asistență socială, 1,6 milioane lei alte cheltuieli, 2.066,9 milioane lei cheltuieli de capital și 562,1 milioane lei rambursări de credite. Modificări (1)

(2) Cheltuielile pentru apărare sunt în sumă de 5.388,4 milioane lei, iar cheltuielile pentru ordine publică și siguranță națională sunt în sumă de 9.238,5 milioane lei. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Cheltuielile social-culturale, finanțate de la bugetul de stat pe anul 2007, se stabilesc în sumă de 23.097,7 milioane lei, din care: 929,3 milioane lei cheltuieli de personal, 1.446,6 milioane lei bunuri și servicii, 117,2 milioane lei dobânzi, 4.287,8 milioane lei transferuri între unități ale administrației publice, 177,0 milioane lei alte transferuri, 10.668,7 milioane lei asistență socială, 842,0 milioane lei alte cheltuieli, 4.343,8 milioane lei cheltuieli de capital, 0,2 milioane lei împrumuturi și 285,1 milioane lei rambursări de credite. Modificări (1)

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 8.220,5 milioane lei pentru învățământ, 2.124,3 milioane lei pentru sănătate, 1.197,1 milioane lei pentru cultură, recreere și religie și 11.555,8 milioane lei pentru asigurări și asistență socială. Modificări (1)

(3) Sumele pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, pentru finanțarea de proiecte și programe interetnice și de combatere a intoleranței și pentru proiecte de comunicare, informare publică și promovarea intereselor românești peste hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

(4) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării la capitolul "Învățământ" sunt prevăzute, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sume pentru: achiziționarea de mijloace pentru transportul elevilor, edificarea și construirea de campusuri școlare, dotarea cu mobilier școlar, înființarea și modernizarea unor școli de arte și meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităților de natura investițiilor, dotarea bibliotecilor școlare cu cărți și material didactic, dotarea laboratoarelor școlare, dotarea școlilor cu echipament sportiv, dotarea unităților conexe, alte dotări specifice învățământului, granturi pentru educație, reforma educației timpurii, precum și pentru reparații capitale.

Art. 9. -

(1) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, finanțate de la bugetul de stat pe anul 2007, se stabilesc în sumă de 2.018,0 milioane lei, din care: 114,5 milioane lei cheltuieli de personal, 124,2 milioane lei bunuri și servicii, 200,1 milioane lei dobânzi, 23,7 milioane lei subvenții, 322,8 milioane lei transferuri între unități ale administrației publice, 195,0 milioane lei alte transferuri, 0,1 milioane lei alte cheltuieli, 698,1 milioane lei cheltuieli de capital și 339,5 milioane lei rambursări de credite. Modificări (1)

(2) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 1.463,9 milioane lei pentru locuințe, servicii și dezvoltare publică și 554,1 milioane lei pentru protecția mediului. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acțiuni economice se stabilesc în sumă de 11.489,7 milioane lei, din care: 375,2 milioane lei cheltuieli de personal, 439,5 milioane lei bunuri și servicii, 834,6 milioane lei dobânzi, 3.788,6 milioane lei subvenții, 1.497,3 milioane lei transferuri între unități ale administrației publice, 2.815,6 milioane lei alte transferuri, 43,0 milioane lei alte cheltuieli, 463,8 milioane lei cheltuieli de capital, 6,0 milioane lei împrumuturi și 1.226,1 milioane lei rambursări de credite. Modificări (1)

(2) Cheltuielile pentru acțiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 1.225,5 milioane lei pentru acțiuni generale economice, comerciale și de muncă, 641,4 milioane lei pentru combustibili și energie, 506,3 milioane lei pentru industria extractivă, prelucrătoare și construcții, 3.729,8 milioane lei pentru agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, 5.197,1 milioane lei pentru transporturi, 28,0 milioane lei pentru comunicații, 80,7 milioane lei pentru cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul economic și 80,9 milioane lei pentru alte acțiuni economice. Modificări (1)

(3) Cheltuielile destinate activităților de susținere și promovare a exportului, a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale cuprinse în bugetul de stat, în sumă de 334,9 milioane lei, se vor utiliza conform prevederilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. - Jurisprudență

La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc și se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în sumă de 128,7 milioane lei, care se folosește pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar;

b) Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în sumă de 12,0 milioane lei, care se utilizează pentru finanțarea unor acțiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamități naturale și sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. Jurisprudență

Art. 12. -

Cheltuielile pentru dobânzi se stabilesc în sumă de 2.992,9 milioane lei, din care:

a) 852,2 milioane lei dobânzi aferente datoriei publice interne;

b) 2.108,0 milioane lei dobânzi aferente datoriei publice externe;

c) 32,7 milioane lei alte dobânzi.

CAPITOLUL IV Dispoziții referitoare la bugetele locale

Art. 13. - Jurisprudență

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 12.767,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 1.315,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4; Modificări (1)

b) 8.368,2 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, potrivit anexei nr. 5; Modificări (1)

c) 741,6 milioane lei pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, care se vor repartiza pe unități administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, în condițiile prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 430/2004, cu modificările ulterioare;

d) 457,8 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unități administrativ-teritoriale, se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor; Modificări (1)

e) 1.544,7 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

f) 340,0 milioane lei pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, care se vor repartiza pe județe și pe proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 13 lit. a), sunt destinate finanțării:

a) sistemului de protecție a copilului;

b) centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

c) drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore;

d) cheltuielilor aferente învățământului special;

e) instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;

g) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;

h) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, pentru administrațiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor județene.

(2) În situațiile în care contractarea produselor lactate și de panificație se face și de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, consiliul județean va repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective.

(3) Sumele pentru asigurarea contribuțiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al județului, iar plata se face prin centrele de cult de care aparține acesta. Instituțiile de cultură care au trecut în finanțarea autorităților administrației publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 13 lit. b), sunt destinate finanțării: Jurisprudență

a) cheltuielilor de personal, burselor și obiectelor de inventar ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat; Jurisprudență

b) drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

c) ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;

d) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

e) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, pentru administrațiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;

f) cheltuielilor creșelor;

g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, învățământul special, instituțiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii și sectoarele municipiului București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după consultarea consiliului județean și a primarilor, și cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar sau a direcției de muncă, solidaritate socială și familie, după caz, în funcție, de regulă, de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. Jurisprudență

(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 13, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autoritățile administrației publice locale pot aloca și sume din bugetele locale ale acestora.

(7) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

(8) Din bugetele locale se finanțează și cheltuielile aferente facilităților de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

(1) În anul 2007 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, în sumă de 70,0 milioane lei, pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie și Guvernul, potrivit legii.

(2) Ministerul Finanțelor Publice repartizează transferurile respective pe județe și pe municipiul București și, în cadrul acestora, pe unități administrativ-teritoriale, pentru finanțarea unor proiecte de investiții care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaționale.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, au obligația să analizeze lunar execuția lucrărilor de investiții și, în situația constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanțelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziție globală.

Art. 16. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2007 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

CAPITOLUL V Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național
unic de asigurări sociale de sănătate

Art. 17. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. Modificări (2)

(2) Prevederile art. 26 se aplică și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Ordonatorul principal de credite are obligația să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi și în structura posturilor prevăzute în anexa nr. 10/04.

CAPITOLUL VI Responsabilități în aplicarea legii

Art. 18. -

Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură și între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 19. -

Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexă la bugetele acestora.

Art. 20. -

(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2007, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" și "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAMTID", "Programe SAPARD", "Programe FEDR", "Programe FSE", "Programe FC", "Programe FEADR", "Programe FEGA" și "Programe FEP", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatele "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAMTID", "Programe SAPARD", "Programe FEDR", "Programe FSE", "Programe FC", "Programe FEADR", "Programe FEGA" și "Programe FEP", pentru cofinanțarea acțiunilor se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(6) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", și de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiții.

(7) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, a rambursărilor de credite externe, dobânzilor și a altor costuri aferente creditelor externe, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare, a programelor cu finanțare rambursabilă și a programelor PHARE, ISPA, SAMTID și SAPARD;

b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunității Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând majorările de întârziere.

(8) Ministerul Finanțelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuția României la bugetul Uniunii Europene".

(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislației privind creanțele fiscale administrate de Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanțelor Publice și de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanțelor judecătorești, precum și obligațiile bănești ale statului român, născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanțelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat pe anul 2007. Jurisprudență

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, se asigură și fondurile necesare în vederea aplicării:

a) Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru despăgubiri civile, cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, precum și pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, respectiv a Cancelariei Primului-Ministru, fondurile necesare în vederea suportării despăgubirilor, cheltuielilor judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în care Guvernul României este parte și, respectiv, aplicării Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare. Pe măsura necesităților de finanțare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat și în bugetele celor 3 ordonatori principali de credite în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plățile.

Art. 22. -

(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor activități.

(2) Se interzice ordonatorilor de credite să finanțeze activitățile legate de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 23. -

Facilitățile și fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordă după îndeplinirea obligațiilor prevăzute în legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 24. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, în conformitate cu procedurile comunitare pentru fondurile structurale și de coeziune, modificările corespunzătoare între bugetele ordonatorilor principali de credite care gestionează fonduri comunitare nerambursabile, inclusiv cele privind cofinanțarea aferentă de la bugetul de stat, cu condiția încadrării în nivelul total al fondurilor externe nerambursabile și al cofinanțării aferente.

(2) Fondurile externe nerambursabile și cofinanțarea aferentă se evidențiază în bugetele ordonatorilor principali de credite, în primul trimestru, în vederea utilizării acestora în cadrul implementării programelor și proiectelor aprobate.

Art. 25. -

Ministerul Finanțelor Publice exercită controlul financiar preventiv delegat și după data de 1 ianuarie 2007 la instituțiile publice la care, în urma procesului de evaluare efectuat în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, se constată menținerea unor deficiențe ale mediului de control intern și se manifestă un risc semnificativ privind buna gestiune a fondurilor și/sau patrimoniului public.

Art. 26. -

(1) Plata premiului anual aferent anului 2007 pentru personalul din instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv pentru personalul aferent activităților de pe lângă unele instituții publice finanțate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2008, începând cu luna ianuarie 2008.

(2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2007 instituțiile publice prevăzute la alin. (1) asigură plata premiului anual aferent anului 2006.

Art. 27. -

Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 decembrie 2006.

Nr. 486.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...