Parlamentul României

Legea nr. 435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

Modificări (3), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 07 decembrie 2006.

În vigoare de la 10 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează salarizarea personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar.

Art. 2. -

Sistemul de salarizare a medicilor veterinari, precum și a personalului din sistemul sanitar-veterinar are în vedere următoarele obiective:

a) crearea premiselor pentru implementarea, începând cu anul 2007, a sistemului unitar de salarizare a personalului din sistemul sanitar-veterinar de stat;

b) crearea unei ierarhizări în cadrul sistemului de salarizare a personalului din sistemul sanitar-veterinar;

c) salarizarea în raport cu activitatea depusă, cu importanța și cu complexitatea atribuțiilor și responsabilităților prevăzute în fișa postului;

d) selectarea personalului din instituțiile publice din sistemul sanitar-veterinar exclusiv pe criteriul competenței.

Art. 3. -

Dispozițiile prezentei legi se aplică personalului din instituțiile publice din sistemul sanitar-veterinar finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.

Art. 4. - Jurisprudență

Salarizarea se asigură cu încadrarea în resursele financiare alocate anual potrivit legii.

CAPITOLUL II Elementele sistemului de salarizare

Art. 5. -

Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile și alte drepturi care se stabilesc în funcție de nivelul studiilor, precum și în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central și instituții publice deconcentrate.

Art. 6. -

Salariile de bază pentru personalul de execuție sunt diferențiate pe funcții, niveluri cuprinse între limite și sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 7. -

Personalul de specialitate și de execuție care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al instituției sanitar-veterinare publice, stabilite prin act administrativ al ordonatorului principal de credite, beneficiază de o indemnizație de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de funcții, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Jurisprudență

(2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcții de execuție în procent de cel puțin două treimi din numărul total de posturi stabilit conform prevederilor alin. (1). Jurisprudență

(3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabilește o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

(4) În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcției deținute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare a salariului de merit, inclusiv modificarea funcției prin promovare, acordarea acestuia se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada pentru care au fost stabilite.

(5) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(6) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

Art. 9. -

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la funcția de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

Tranşa de vechime în muncă Cota din salariul de bază
- între 3 şi 5 ani 5%
- de la 5 la 10 ani 10%
- de la 10 la 15 ani 15%
- de la 15 la 20 de ani 20%
- peste 20 de ani 25%

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate.

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe bază de contract individual de muncă în sectorul sanitar-veterinar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 10. -

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul nopții, dacă efectuează cel puțin 3 ore de muncă de noapte.

Art. 11. -

(1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcții de execuție este considerată muncă suplimentară și se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare și pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situații cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

Art. 12. -

Personalul care posedă titlul științific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul științific de 15% din salariul de bază, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific respectiv, care se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului.

Art. 13. -

Pentru efectuarea prestațiilor în cadrul campaniilor de prevenire și combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave și altele asemenea, stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, instituțiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar.

Art. 14. - Jurisprudență

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea pot fi acordate, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Sănătății Publice, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 30% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; Jurisprudență

b) pentru activități care se desfășoară în condiții de stres sau în condiții deosebite, un spor de maximum 15% din salariul de bază; Jurisprudență

c) pentru condiții grele de muncă, un spor de maximum 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

d) pentru condiții deosebit de periculoase: morfopatologie, TBC, bruceloză bovină, ovină și porcină, medicină legală, epizootii sau zoonoze deosebit de grave și altele asemenea, stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, un spor de 50-75% din salariul de bază; Jurisprudență

e) pentru personalul sanitar-veterinar care își desfășoară activitatea în condiții deosebite de muncă - dispersare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de maximum 35% din salariul de bază.

(2) Localitățile din mediul rural situate în zone izolate, în zone cu condiții deosebite de muncă sau unde atragerea personalului sanitar-veterinar se face cu greutate se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 15. -

Personalul care își desfășoară activitatea în instituții sanitar-veterinare publice beneficiază de un spor de inspector al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în cuantum de 10% din salariul de bază, pentru îndeplinirea unor atribuții suplimentare funcției de bază.

Art. 16. -

(1) Personalul care își desfășoară activitatea în instituții sanitar-veterinare publice nominalizate prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru activități didactice primește pentru aceasta o indemnizație clinică reprezentând 50% din salariul de bază corespunzător funcției și gradului didactic.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcționează în alte instituții decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituții sanitar-veterinare publice, stabilite prin act administrativ al ordonatorului principal de credite.

(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) și (2), cu excepția rezidenților, pot fi integrate, prin încheierea de contracte de prestări servicii, două pe un post în instituții sanitar-veterinare, în limita posturilor normate și vacante.

Art. 17. -

Personalul salarizat între limitele corespunzătoare funcției poate beneficia anual de o creștere salarială prin evaluarea performanțelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiția încadrării în nivelul alocațiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 18. -

Absolvenții învățământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere cu maximum 20% a salariului de bază avut.

Art. 19. -

(1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității, persoanele angajate în unitățile sanitar-veterinare care s-au aflat în una dintre următoarele situații: concediu plătit pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate sunt evaluate printr-un examen de testare a cunoștințelor profesionale, procedându-se în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul.

(2) Personalul de specialitate medical și auxiliar sanitar-veterinar care promovează examenul de testare a cunoștințelor profesionale va beneficia de o creștere a salariului de bază avut, în situația în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru funcția, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situația în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al funcției, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al funcției, gradului sau treptei profesionale respective.

(3) În cazul nepromovării examenului de testare prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al funcției avute anterior.

Art. 20. -

(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la sfârșitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfășurat activitatea, raportată la perioada întregului an.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau pot să nu fie acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfășurat activități profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârșit abateri pentru care au fost sancționate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor.

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de funcții, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate se reportează în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzute în bugetul aprobat, fără a se depăși valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizației sindicale reprezentative la nivel de instituție sau, după caz, cu avizul reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

CAPITOLUL III Alte drepturi

Art. 22. -

(1) Pentru ocuparea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs sau examen, prin cumul de funcții, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcția de bază în afara instituției publice.

(2) Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul conducerii instituției la care persoana care cumulează are funcția de bază, iar cumulul de funcții se efectuează în afara programului prevăzut pentru norma de bază.

Art. 23. - Jurisprudență

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul încadrat în unitățile sanitar-veterinare publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat beneficiază lunar de 20 de tichete de masă, cu excepția pensionarilor.

Art. 24. -

Personalul angajat în unitățile sanitar-veterinare publice beneficiază de control medical anual gratuit.

CAPITOLUL IV Angajarea și promovarea în funcții

Art. 25. -

(1) Angajarea și promovarea personalului se fac pe funcții și grade.

(2) Promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

(3) Criteriile privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu consultarea organizațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură.

CAPITOLUL V Delegarea și detașarea

Art. 26. -

(1) Personalul încadrat în instituțiile publice din rețeaua sanitar-veterinară poate fi delegat pentru exercitarea, cu caracter temporar, a unor lucrări sau activități corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

(2) Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an și se poate prelungi, cu acordul salariatului, pe o perioadă de cel mult 90 de zile calendaristice într-un an.

(3) Personalul delegat își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă, iar instituția care îl deleagă este obligată să suporte costul integral al transportului, al cazării și al indemnizației de delegare.

Art. 27. -

(1) Personalul încadrat în instituțiile din rețeaua sanitar-veterinară poate fi detașat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.

(2) Detașarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 6 luni și, în mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită, mai mult de 6 luni, în cursul unui an calendaristic, numai cu acordul scris al salariatului.

(3) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege.

(4) Drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea.

(5) Pe durata detașării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detașat.

CAPITOLUL VI Drepturi în cazul transferului în altă localitate

Art. 28. -

(1) Personalul transferat în cadrul aceleiași instituții sanitar-veterinare, în altă localitate, are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru gospodăria sa;

b) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază net lunar;

c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele care se transferă în altă instituție sanitar-veterinară situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în contractul individual de muncă s-a făcut această mențiune. Plata drepturilor respective se suportă de instituția la care se face transferul.

Art. 29. -

(1) La încadrarea într-o instituție publică din rețeaua sanitar-veterinară din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției și gradului profesional în care urmează a fi încadrat. În cazul medicilor veterinari, indemnizația de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii, de instituția unde s-au încadrat prin concurs.

(2) Indemnizația de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite și avizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de celelalte ministere cu rețea sanitar-veterinară proprie.

(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizația de instalare și care, ulterior, au încetat activitatea, din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

CAPITOLUL VII State de funcții

Art. 30. -

(1) După aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri și cheltuieli, fiecare instituție sanitar-veterinară cu personalitate juridică își întocmește anual statul de funcții, cu încadrarea în normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizat și în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

(2) Statul de funcții se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau de celelalte ministere cu rețea sanitar-veterinară proprie ori de direcția de sănătate publică, după caz, în funcție de subordonare.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 31. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, salariile de bază individuale ale personalului din instituțiile publice din sectorul sanitar-veterinar sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 32. -

Salariile de bază prevăzute în prezenta lege sunt brute și impozabile și se vor actualiza prin aplicarea creșterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 33. -

Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în grade și trepte profesionale și a celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

Art. 34. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din cadrul instituțiilor publice din rețeaua sanitar-veterinară, indiferent de modul de finanțare a acestora.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) ocuparea următoarelor posturi:

a) cele vacante la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente structurilor cu sarcini privind integrarea în Uniunea Europeană;

b) posturile unice ale căror atribuții specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a instituțiilor publice;

c) cele pentru care s-au demarat procedurile de organizare a concursurilor pentru ocuparea acestora.

Art. 35. -

Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.

Art. 36. -

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi are dreptul în fiecare an calendaristic la concediu de odihnă și la alte concedii, precum și la drepturile aferente acestora, în condițiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

(2) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile legislației muncii, precum și cu reglementările de drept comun, civile și administrative, după caz, în măsura în care nu contravin legislației specifice. Jurisprudență

Art. 37. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual la încadrare, promovarea personalului, precum și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 38. - Jurisprudență

Salariile de bază ale funcționarilor publici din instituțiile sanitar-veterinare publice sunt mai mari cu 25% față de salariile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006.

Art. 39. -

Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 noiembrie 2006.

Nr. 435.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA S 726 1657
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I S 661 1450
3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II S 608 1313
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 588 1177
5 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 577 1056
6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 549 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 598 1450
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 588 1177
9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 577 1056
10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 566 955
11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 519 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
12 Consilier juridic gradul IA S 726 1657
13 Consilier juridic gradul I S 661 1450
14 Consilier juridic gradul II S 608 1313
15 Consilier juridic gradul III S 588 1177
16 Consilier juridic gradul IV S 577 1056
17 Consilier juridic debutant S 549 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
18 Referent IA M 598 844
19 Referent I M 588 735
20 Referent II M 577 683
21 Referent III M 566 598
22 Referent IV M 555 568
23 Referent debutant M 517 -

ANEXA Nr. 2 Modificări (2)

AGRICULTURĂ
Laboratoare centrale: pentru controlul calității semințelor, pentru
controlul sanitar-veterinar de diagnostic, pentru controlul alimentelor
de origine animală, pentru controlul științific al produselor biologice
și medicamentelor de uz veterinar, pentru carantină fitosanitară,
precum și pentru unități cu și fără personalitate juridică subordonate
direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală și direcțiilor
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inginer*), expert S 576 1308
2 Inginer*) gradul I S 565 916
3 Inginer*), gradul II S 554 801
4 Inginer*), gradul III S 545 770
5 Inginer*), debutant S 518 0
6 Medic primar veterinar**) S 576 1471
7 Medic veterinar gradul I S 565 1047
8 Medic veterinar gradul II S 554 916
9 Medic veterinar gradul III S 545 770
10 Medic veterinar debutant S 518 -
11 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic I SSD 554 916
12 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic II SSD 545 737
13 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic III SSD 535 688
14 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant SSD 491 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15 Tehnician***) IA M 545 788
16 Tehnician***) I M 535 672
17 Tehnician***) II M 524 607
18 Tehnician***), debutant M 489 -
19 Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 545 788
20 Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 535 705
21 Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 524 639
22 Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 489 -
23 Agent veterinar I Şcoală profesională 524 607
24 Agent veterinar II Şcoală profesională 514 541
25 Agent veterinar debutant Şcoală profesională 419 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. 3 Modificări (2)

A. ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR1) Modificări (1)

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Stenodactilograf IA*) M 545 743
2 Stenodactilograf I M 535 630
3 Stenodactilograf II M 524 577
4 Stenodactilograf debutant M 489 -
5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 535 699
6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 524 616
7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 514 562
8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 489 -
9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 524 593
10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 514 540
11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 489 -
12 Administrator I M 535 750
13 Administrator II M 524 683
14 Administrator III M 514 616
15 Şef depozit I M 524 676
16 Şef depozit II M 514 616
17 Casier, magaziner; I M 524 660
18 Casier, magaziner; II M; G 514 593
19 Casier, magaziner; debutant M; G 489 -
20 Funcţionar, arhivar; I M 535 646
21 Funcţionar, arhivar; II M 524 593
22 Funcţionar, arhivar; III M 514 540
23 Funcţionar, arhivar; debutant M 489 -
24 Şef formaţie pază, pompieri 505 593
25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 514 535
26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 505 524
27 Maistru I 524 729
28 Maistru II 514 676
29 Şofer IA***) 544 863
30 Şofer I***) 534 757
31 Şofer II****) 514 713
32 Muncitor calificat I 565 713
33 Muncitor calificat II 554 676
34 Muncitor calificat III 545 630
35 Muncitor calificat IV 535 593
36 Muncitor calificat V 524 546
37 Muncitor calificat VI 514 535
38 Muncitor necalificat 505 524

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul propriu.

****) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul comun.

B. UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ,
DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE

1. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 748 2273
2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 599 2126
3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 533 1659
4 Cercetător ştiinţific S 523 1283
b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 514 1010
6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 489 -
c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
7 Asistent I M 514 806
8 Asistent II M 505 688
9 Asistent III M 494 636
10 Asistent stagiar M 461

2. Compartimente de informatică.
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 585 1133
2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 574 1075
3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 564 963
4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 555 835
5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 544 765
6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 518 -
7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 533 816
8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 521 748
9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 513 653
10 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 470 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Analist (programator) ajutor IA M 528 743
12 Analist (programator) ajutor I M 518 688
13 Analist (programator) ajutor II M 509 620
14 Analist (programator) ajutor III M 499 568
15 Analist (programator) debutant M 465 -
16 Operator, controlor date; I M 528 688
17 Operator, controlor date; II M 518 620
18 Operator, controlor date; III M 509 568
19 Operator, controlor date; IV M 499 518
20 Operator, controlor date; debutant M 465 -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...