Parlamentul României

Legea nr. 432/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 976 din 06 decembrie 2006.

În vigoare de la 09 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administrației și Internelor constituie și administrează baza de date națională integrată privind vehiculele rutiere înmatriculate, care se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Registrul Auto Român și Oficiul Național al Registrului Comerțului, referitoare la vehiculele asigurate pentru răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de circulație, denumită în continuare asigurare RCA, vehiculele care au efectuat inspecția tehnică periodică, denumită în continuare ITP, respectiv la radierea operatorilor economici sau a altor persoane juridice.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Registrul Auto Român și Oficiul Național al Registrului Comerțului au obligația de a transmite Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor datele prevăzute la alin. (1) în termen de 20 de zile de la încheierea asigurării RCA, de la efectuarea ITP respective, precum și de la radierea operatorilor economici sau a altor persoane juridice. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

(3) În vederea realizării obligațiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și ale Registrului Auto Român, prevăzute la alin. (2), societățile de asigurări și societățile autorizate să efectueze inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor sunt obligate să comunice săptămânal acestor instituții datele prevăzute la alin. (1) privind încheierea asigurării RCA, respectiv a efectuării ITP.

(4) Listele cu vehiculele pentru care încheierea asigurării RCA, respectiv efectuarea ITP au fost realizate anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și nu au expirat până la data respectivă vor fi înaintate Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administrației și Internelor de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv Registrul Auto Român.

(5) Modalitățile concrete de interconectare între bazele de date proprii ale instituțiilor prevăzute la alin. (1), precum și condițiile, modalitățile de comunicare, termenul și forma datelor necesare se stabilesc pe bază de protocoale încheiate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență între instituțiile respective, precum și prin normele de aplicare emise de autoritățile corespunzătoare."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administrației și Internelor efectuează periodic, cel puțin trimestrial, compararea parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite obligațiile referitoare la încheierea asigurării RCA, respectiv la efectuarea ITP, precum și cu cel de vehicule aparținând operatorilor economici și altor persoane juridice, pe baza datelor primite în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Prima comparare prevăzută la alin. (1) se efectuează cel mai târziu la data de 1 februarie 2006. Pe baza datelor rezultate cu această ocazie, Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor comunică, tuturor persoanelor ale căror vehicule înmatriculate nu au asigurare RCA sau nu au efectuată ITP, cu privire la consecințele juridice ale neîndeplinirii, până la data de 31 martie 2006, a obligațiilor legale corespunzătoare.

(3) Comunicările prevăzute la alin. (2) se transmit la adresele de domiciliu și, după caz, de reședință ori la sediile deținătorilor de vehicule înmatriculate."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Începând cu data de 1 aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirării ITP sau a asigurării RCA, se suspendă de drept certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în această situație. Suspendarea se comunică deținătorului vehiculului de îndată, în scris, de către Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la suspendare se aplică și vehiculelor înmatriculate ale căror inspecții tehnice sau asigurări au expirat înainte de data de 1 aprilie 2006 și nu au îndeplinit cerințele respective până la data de 31 martie 2006, conform comunicării trimise.

(3) Beneficiază de neaplicarea suspendării în condițiile prevăzute la alin. (2) persoanele care au primit comunicările prevăzute la art. 2 alin. (2) și care până la data de 31 martie 2006 prezintă la Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în condițiile legii, a asigurării RCA sau/și, după caz, a efectuării ITP."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Suspendarea certificatului de înmatriculare instituită în condițiile art. 3 încetează la data la care deținătorul vehiculului prezintă la Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în condițiile legii, a asigurării RCA sau/și, după caz, a efectuării ITP.

(2) Suspendarea certificatului de înmatriculare se revocă de drept în cazul în care deținătorul vehiculului face dovada că la data instituirii suspendării îndeplinea toate condițiile prevăzute de lege cu privire la asigurarea RCA și ITP."

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) În termen de 30 de zile de la radierea unui operator economic sau a altei persoane juridice din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului, dacă deține vehicule înscrise în circulație, certificatele de înmatriculare ale acestora se radiază de drept în condițiile legii.

(2) Vehiculul fără stăpân sau abandonat, care a trecut de drept în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale în condițiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, se radiază de drept din evidențele Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, pe baza dispoziției primarului, prin care se constată schimbarea titularului dreptului de proprietate. Primarii au obligația de a comunica dispozițiile respective la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în termen de 5 zile de la emiterea acestora."

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

În cazul vehiculelor ale căror certificate de înmatriculare, eliberate în conformitate cu Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, nu au fost preschimbate până la data de 31 octombrie 2001, înmatricularea se radiază de drept, dacă deținătorul nu solicită preschimbarea certificatului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

7. La articolul 7, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor ale căror certificate de înmatriculare au fost suspendate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

(2) Neîndeplinirea de către societățile de asigurări și societățile autorizate să efectueze ITP ale vehiculelor a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) atrage atenționarea în scris a operatorilor economici și a altor persoane juridice vinovate. Încălcarea de către acestea în mod repetat a obligațiilor menționate se sancționează cu suspendarea, pe perioade de 1 la 6 luni, a autorizației de a practica asigurările RCA sau de a efectua ITP, după caz."

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

Art. II. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 noiembrie 2006.

Nr. 432.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...