Parlamentul României

Legea nr. 417/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 2 din 12 ianuarie 2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006, adoptată în temeiul art. 1 pct. X.9 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Prezenta ordonanță se aplică funcționarilor publici numiți în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Salariile de bază ale funcționarilor publici aflați în corpul de rezervă și care în cursul anului 2006 sunt redistribuiți într-o funcție publică, în condițiile legii, sunt cele corespunzătoare gradului profesional și treptei de salarizare avute la data intrării în corpul de rezervă."

3. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Funcționarii publici care ocupă în anul 2006, în condițiile legii, funcția publică de director general sau o altă funcție publică de conducere beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcția publică de execuție deținută anterior, la care se adaugă indemnizația de conducere. În situația în care salariul de bază prevăzut pentru funcția publică de execuție deținută anterior este mai mic decât salariul de bază al funcției publice de execuție aferente funcției publice de conducere vacante, prevăzută în statul de funcții, funcționarul public va beneficia de acesta. De această prevedere beneficiază și directorii generali și funcționarii publici numiți în funcții publice de conducere anterior anului 2006, drepturile salariale urmând a fi acordate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe."

4. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcționarii publici numiți în funcții publice de execuție, de conducere sau din categoria înalților funcționari publici se plătesc cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:".

6. La articolul 13, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Prin excepție, munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, numai la cererea funcționarului public.

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă sau aprobată, după caz, de superiorul ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual."

7. Articolul 33 se abrogă.

8. La articolul 34, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) Avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se face prin transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc condițiile de avansare, după aprobarea bugetului, la propunerea șefului compartimentului în care lucrează funcționarul public, cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice.

(2) La avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se ține seama de performanțele profesionale, concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cel puțin cu calificativul "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru avansarea în treapta de salarizare imediat superioară este de 2 ani."

9. La articolul 34, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) La calculul vechimii prevăzute la alin. (2) se ia în calcul și vechimea în treapta de salarizare, respectiv gradul de salarizare, astfel cum au fost prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, aprobată prin Legea nr. 9/2005, respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 76/2005, cu modificările ulterioare.

(5) Funcționarii publici care ocupă funcția publică de director general sau o funcție publică de conducere pot avansa în treapta de salarizare imediat superioară celei care s-a luat în calcul la stabilirea drepturilor salariale, cu aplicarea dispozițiilor alin. (1)-(4)."

10. La articolul 35, alineatul (3) se abrogă.

11. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Procedura organizării și desfășurării examenului sau concursului este cea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 8 din această hotărâre, precum și cu excepția prevederilor art. 1 din secțiunea 1 a pct. 1 din anexa nr. 1 la această hotărâre."

12. La articolul 35, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

"

(5) În situația în care posturile vacante sunt blocate în condițiile legii în vederea ocupării, pe aceste posturi pot fi promovați funcționari publici încadrați în autoritățile sau instituțiile publice.

(6) Posturile rămase vacante ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5) nu pot fi scoase la concurs în vederea ocupării."

13. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

"

Art. 351. -

(1) Prevederile art. 35 se aplică și în cazul funcționarilor publici numiți, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 188/1999 până în anul 2006, într-o funcție publică de director general sau într-o altă funcție publică de conducere, pentru funcția publică de execuție care stă la baza stabilirii salariului funcției de conducere, transformându-se în mod corespunzător poziția respectivă din statul de personal.

(2) Persoanele promovate în condițiile alin. (1) vor fi încadrate la nivelul treptei 1 de salarizare."

14. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

Prezenta ordonanță se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea și alte drepturi pentru personalul bugetar."

15. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

(1) Funcțiile publice de prefect și subprefect vacante sau temporar vacante pot fi ocupate în condițiile art. 80 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

16. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie 2006, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare, și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, cu modificările ulterioare, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile corespunzătoare funcțiilor publice vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de același nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum și modificarea în ceea ce privește calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Fac excepție de la obținerea avizului Administrația Prezidențială, Camera Deputaților, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Curtea Constituțională, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Consiliul Concurenței."

17. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se suspendă aplicarea dispozițiilor lit. c) și d) ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2006."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 16 noiembrie 2006.

Nr. 417.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...