Parlamentul României

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Modificări (13), Puneri în aplicare (40), Acțiuni respinse (5), Referințe (26), Reviste (2), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) administrator - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și care asigură administrarea faunei de interes cinegetic; Jurisprudență (2), Reviste (1)

b) atribuire în gestiune - acțiunea prin care administratorul dă dreptul și obligația de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condițiile prezentei legi; Jurisprudență (1), Reviste (1)

c) braconaj - acțiunea desfășurată în vederea obținerii acelorași efecte ca și prin acțiunea de vânătoare, fără a fi îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia din urmă;

d) capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului; Modificări (1)

e) cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de către administrator, care se poate vâna în cadrul unui fond de vânătoare; Modificări (1)

f) Consiliu Național de Vânătoare - organismul de avizare și consultare, cu autoritate științifică în domeniul cinegetic, care este format din reprezentanții instituțiilor publice și private cu atribuții în domeniul faunei de interes vânătoresc și al mediului de viață al acesteia;

g) drept de vânătoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietară a terenurilor pe care sunt arondate fonduri de vânătoare, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, dacă este licențiată; Modificări (1)

h) faună de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populațiile din speciile de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 și 2, existente pe teritoriul României; Reviste (1)

i) fond cinegetic - fauna de interes cinegetic, împreună cu totalitatea fondurilor de vânătoare; Modificări (1), Jurisprudență (1)

j) fond de vânătoare - unitatea de gospodărire cinegetică constituită indiferent de categoria de teren, indiferent de proprietar și astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondul de vânătoare suprafețele din perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan, suprafețele rezervațiilor științifice, suprafețele parcurilor naționale, suprafețele siturilor patrimoniului natural universal și suprafețele strict protejate din cadrul zonelor umede de importanță internațională; Modificări (1)

k) gestionar - persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vânătoare; Modificări (1), Jurisprudență (1)

l) gestionar consacrat - organizația de vânătoare română, licențiată în condițiile prezentei legi, cu drept de a obține gestiunea faunei cinegetice de pe un fond de vânătoare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul de vânătoare respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; își manifestă intenția de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul de vânătoare respectiv și oferă tariful de gestionare; Modificări (2), Jurisprudență (2)

m) gestionare - activitatea de gospodărire durabilă a faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare, realizată de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul și răspunderea lor, pentru perioada stabilită prin contractele de gestiune; Modificări (1), Jurisprudență (1)

n) jujeu - piesa de formă cilindrică, confecționată prin strunjire, din lemn de esență tare, care trebuie purtată de câinii care însoțesc turmele și cirezile de animale domestice;

o) licență - împuternicirea dată de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestată printr-un document oficial; Jurisprudență (1)

p) odorivector - substanța sau produsul, natural ori de sinteză, care răspândește un miros ce atrage exemplarele de faună de interes cinegetic și care permite omului determinarea direcției și controlul deplasării acestora;

q) organizație de vânătoare - persoana juridică română constituită în condițiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor, în scopul gestionării durabile a vânatului și al exercitării vânătorii recreativ-sportive, care poate adera la asociații, uniuni sau federații naționale de profil pentru reprezentarea lor la nivel național și internațional; Jurisprudență (1)

r) populație optimă - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabitează într-un fond de vânătoare într-o anumită structură de specii și într-o anumită structură de vârste în cadrul fiecărei specii, care asigură conservarea biodiversității, produce minimum de pagube și nu prezintă risc pentru populația umană; Modificări (1)

s) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice și economice prin care fauna de interes cinegetic este administrată și gestionată durabil, în scopul conservării biodiversității, menținerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii și satisfacerii unor cerințe social-economice;

ș) staționar - suprafața de teren, împreună cu instalațiile și amenajările specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lăsate în libertate, existând pericolul ca acestea să moară. Pe aceste suprafețe sunt asigurate condițiile de asistență sanitar-veterinară corespunzătoare și condițiile de viață, creștere și dezvoltare pentru exemplarele respective;

t) tarif de gestionare - suma de bani care se plătește anual de către gestionar pentru exploatarea durabilă a faunei cinegetice pe care o gestionează;

ț) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obținut/obținute prin acțiunea de vânătoare. Nu constituie vânat exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obținut/obținute prin capturare sau împușcare pe suprafețele de teren care nu sunt incluse în fondurile de vânătoare, precum și cele obținute prin acțiuni de braconaj; Modificări (1)

u) vânătoare - acțiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea vânatului ori uciderea acestuia, desfășurată asupra exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, aflate în stare de libertate pe fondurile de vânătoare. Nu constituie acțiune de vânătoare capturarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop științific, urmată de eliberarea acestora; Modificări (1), Jurisprudență (1)

v) vânător - persoana fizică ce practică vânătoarea în condițiile prezentei legi;

w) zonă de liniște - suprafața stabilită în cadrul unui fond de vânătoare, delimitată și marcată pe teren prin semne vizibile și distinctive, destinată să asigure condiții de viață optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului de vânătoare respectiv, indiferent de anotimp. Modificări (1)

Art. 2. - Jurisprudență (3)

Fauna de interes cinegetic este resursă naturală regenerabilă, bun public de interes național și internațional.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic, ameliorării calității populațiilor faunei de interes cinegetic, cercetării științifice, precum și în scop didactic sau recreativ-sportiv.

Art. 4. -

Nimeni nu are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizația de vânătoare, care dovedește, în condițiile prezentei legi, consimțământul proprietarului, al asociației de proprietari sau al celui mandatat de aceștia în acest scop. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Criteriile de constituire a unui fond de vânătoare sunt următoarele: Modificări (1)

a) mărimea suprafeței fondului de vânătoare; Modificări (1)

b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic;

c) limitele fondului de vânătoare; Modificări (1)

d) apartenența, de regulă, la același etaj altitudinal;

e) structura de proprietate asupra terenului. Se urmărește, pe cât posibil, constituirea de fonduri de vânătoare pe terenuri care aparțin aceluiași tip de proprietate; Modificări (1)

f) existența diversității din punct de vedere al folosinței terenurilor. Se urmărește ca în cadrul unui fond de vânătoare să existe cât mai multe categorii de folosință a terenului; Modificări (1)

g) constituirea, în timp, a fondurilor de vânătoare. Modificări (1)

(2) Suprafața unui fond de vânătoare va fi de cel puțin 5.000 ha la câmpie și în Delta Dunării, 7.000 ha la deal și 10.000 ha la munte. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență (1)

(3) Suprafața minimă necesară pentru un membru vânător este de: Jurisprudență (1)

a) 150 ha la câmpie și în Delta Dunării;

b) 250 ha la deal;

c) 350 ha la munte.

(4) Fondul de vânătoare se delimitează pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apă și altele asemenea, și/sau artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, căi ferate, autostrăzi, linii electrice, canale de irigații sau navigabile și altele asemenea, ușor identificabile. Modificări (1), Derogări (1)

(5) Pentru constituirea unui fond de vânătoare este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

CAPITOLUL II Administrarea și gestionarea fondului cinegetic al României Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Principalele atribuții ale administratorului pentru protecția faunei de interes cinegetic și în domeniul vânătorii sunt următoarele:

a) elaborează strategia privind fondul cinegetic al României; Jurisprudență (1)

b) stabilește criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare pe care le scoate la licitație; Modificări (1)

c) stabilește valoarea de pornire pentru licitațiile pe care le organizează în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor de vânătoare; Modificări (1)

d) stabilește tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare atribuite direct; Modificări (1)

e) elaborează metodologia și reglementările de organizare și practicare a vânătorii; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

f) stabilește și aprobă cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, în funcție de tendințele evoluției populației faunei cinegetice și de populația optimă; Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

g) propune, în situații justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru unele specii de vânat;

h) avizează propunerile de populare a fondurilor de vânătoare cu specii noi de vânat, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română și de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului; Modificări (1)

i) stabilește, împreună cu reprezentanții ministerelor de resort, măsurile necesare menținerii echilibrului ecologic și prevenirii pagubelor cauzate de vânat și prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice și fondului forestier;

j) ține evidența și publică anual date referitoare la populația de faună cinegetică, starea de sănătate a acesteia, recoltele și trofeele de vânat;

k) colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării în vederea stabilirii programelor de învățământ pentru instituțiile de învățământ care au ca discipline de studiu fauna cinegetică și vânătoarea și în vederea stabilirii programelor de cercetare științifică în domeniul cinegetic;

l) controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile;

m) organizează direct și coordonează activitatea de combatere a braconajului;

n) organizează documentarea științifică în managementul cinegetic și stabilește sistemul informațional în domeniul cinegetic;

o) stabilește criteriile pentru acordarea licenței de funcționare gestionarilor fondurilor de vânătoare; Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

p) acordă licența de funcționare gestionarilor fondurilor de vânătoare; Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

q) colaborează cu Ministerul Justiției pentru atestarea experților tehnici judiciari în vânătoare;

r) emite și aprobă modelul permiselor de vânătoare și ține evidența persoanelor care au dobândit calitatea de vânător; Puneri în aplicare (1)

s) emite și pune la dispoziție gestionarilor fondurilor de vânătoare formularele autorizațiilor de vânătoare; Modificări (1)

ș) stabilește rasele de câini admise la vânătoare în România; Referințe (1)

t) stabilește, împreună cu Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor, armele și categoriile de muniție care se pot folosi la vânătoare în România;

ț) inițiază acțiuni de popularizare a activității cinegetice și de educare a populației în domeniu;

u) participă sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internaționale în domeniul cinegetic;

v) înființează Comisia națională de evaluare a trofeelor de vânat, cu reprezentare în teritoriu;

x) stabilește modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentanții gestionarilor fondurilor de vânătoare. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(2) În cadrul administratorului funcționează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic.

(3) Pe lângă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură funcționează Consiliul Național de Vânătoare, înființat prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, compus din reprezentanți ai administratorului, ai autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, ai autorității naționale sanitare veterinare, ai unităților de învățământ superior și de cercetare cu profil cinegetic din România și ai gestionarilor fondurilor de vânătoare proporțional cu suprafața fondurilor de vânătoare gestionate. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(4) Administratorul adoptă orice alte măsuri necesare, în acord cu dispozițiile legale privind regimul cinegetic. Jurisprudență (1)

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Categoriile de gestionari cu care se pot încheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt următoarele: Jurisprudență (1)

a) administratorii pădurilor proprietate privată;

b) administratorii pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;

c) organizațiile de vânătoare;

d) administratorul pădurilor proprietate publică a statului;

e) instituțiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea științifică în domeniul cinegetic;

f) instituțiile de învățământ care au ca discipline de studiu vânatul și vânătoarea.

Art. 8. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (7)

(1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de administrator pe fonduri de vânătoare, prin următoarele modalități: Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Derogări (1), Jurisprudență (5)

A. direct, pentru următoarele categorii de fonduri de vânătoare: Modificări (1), Jurisprudență (5)

a) fondurile de vânătoare pe care proprietarii, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafață de teren care reprezintă minimum 51% din suprafața fiecărui fond de vânătoare, individual sau într-o asociație constituită în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizică sau juridică, după caz; Modificări (1)

b) fondurile de vânătoare pe care statul este proprietar pe minimum 51% din suprafața fiecărui fond de vânătoare. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) și e) și pentru instituțiile de învățământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul și vânătoarea; Modificări (1)

c) fondurile de vânătoare pentru care proprietarii, individual sau în asociație constituită în scopul obținerii dreptului de a gestiona fondurile de vânătoare respective prin structură licențiată, nu au în proprietate minimum 51% din suprafața fiecărui fond și pentru cele care nu au fost atribuite în condițiile lit. a) și b). Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia; Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

B. prin licitație publică, pentru fondurile de vânătoare neatribuite în condițiile lit. A. Modificări (1)

(2) Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare anterioare, din orice motive. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

Art. 9. - Jurisprudență (2)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...