Parlamentul României

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Modificări (13), Puneri în aplicare (40), Acțiuni respinse (5), Referințe (26), Reviste (2), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ț) producerea, procurarea, comercializarea și deținerea curselor de orice fel destinate capturării sau uciderii vânatului, fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

u) nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse în planurile de management și în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafețele cărora nu se constituie fonduri de vânătoare; Modificări (1)

v) distrugerea materialelor de conștientizare privind fauna de interes cinegetic și vânătoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile de vânătoare; Modificări (1)

w) deranjarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmării, în afara traseelor turistice sau a căilor de comunicație.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis pășunatul vitelor mari dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: Modificări (1)

a) suprafețele pe care se pășunează sunt suprafețe în care arboretele rezultate prin regenerare naturală au vârsta mai mare de 15 ani sau suprafețe pe care plantațiile realizate au starea de masiv încheiată și înălțime mai mare de 3 metri; Modificări (1)

b) nu există pășune comunală.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), pășunatul este permis cu acordul scris al gestionarului. Modificări (1)

(4) Pentru asigurarea scopului prevăzut la alin. (1), gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligați să predea exemplarele din speciile de faună cinegetică găsite, rănite sau bolnave în fondurile de vânătoare pe care le gestionează, staționarului care funcționează în cadrul regiunii de dezvoltare economică. Modificări (1)

(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (4), gestionarilor fondurilor de vânătoare din care provin exemplarele predate la staționare nu li se reduc cotele de recoltă aprobate. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Exercitarea vânătorii

Art. 24. - Modificări (2)

Vânătoarea este permisă la speciile de interes cinegetic, în condițiile, în locurile, în perioadele și cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi.

Art. 25. -

Speciile de interes cinegetic sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Art. 26. -

(1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea sunt precizate în anexa nr. 1. Modificări (2)

(2) În situații de excepție, motivate de menținerea biodiversității faunei sălbatice și de păstrarea echilibrului ecologic, bazate pe cercetări științifice, administratorul împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului propun restrângerea sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de interes cinegetic. Modificări (1)

Art. 27. - Modificări (1), Derogări (1)

(1) Vânătoarea se exercită numai de către vânători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) posedă permis de vânătoare cu arma; Modificări (1)

b) posedă autorizații eliberate de gestionar în limitele cotei de recoltă și ale reglementărilor tehnice privind organizarea și practicarea vânătorii; Modificări (1)

c) posedă documente care atestă dreptul titularului de a purta și de a folosi arme destinate pentru vânătoare, eliberate în condițiile legii; Modificări (1)

d) posedă asigurare obligatorie împotriva accidentelor.

(2) Vânătoarea cu șoimi se va reglementa printr-o lege specială. Modificări (1)

Art. 28. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență (2)

(1) Permisele de vânătoare prevăzute la art. 27 pot fi:

a) permanente;

b) temporare.

(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc, se înseriază, se gestionează și se eliberează cetățenilor cu domiciliul sau rezidența în România de către organizațiile vânătorești care au în gestiune fonduri de vânătoare, conform modelului aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Modificări (1)

(3) Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, pentru a se încadra în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) sunt următoarele: Jurisprudență (1)

a) vârsta minimă de 18 ani; Jurisprudență (1)

b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond de vânătoare, la care solicită să fie înscris; Modificări (1), Derogări (1)

c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir; Jurisprudență (1)

d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii mixte, constituită din reprezentanții autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor naționale de profil recunoscute la nivel național și internațional și înființate prin lege; Jurisprudență (1)

e) în ultimii 3 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni, conform prezentei legi.

(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către organizațiile vânătorești, la cererea: Modificări (1)

a) apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare, dacă în țara de unde vin aceștia vânătorii români pot practica vânătoarea numai pe baza unei licențe emise de autoritățile competente;

b) cetățenilor străini care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare, dacă în țara de unde vin aceștia vânătorii români pot practica vânătoarea numai pe baza unei licențe emise de autoritățile competente.

(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează anual, pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 29. -

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care au calitatea de vânător în țara de domiciliu, atestată prin document specific țării respective, au dreptul de a practica vânătoarea în România dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) și d).

Art. 30. - Jurisprudență (2)

(1) Permisul de vânătoare se anulează dacă posesorul lui a săvârșit o faptă sancționată ca infracțiune de prezenta lege. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) Anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 31. -

(1) Autorizațiile de vânătoare sunt:

a) individuale;

b) colective.

(2) Formularele autorizațiilor de vânătoare, individuale sau colective, sunt documente cu regim special, emise și înseriate de administrator, conform modelului și reglementărilor emise de acesta. Modificări (1)

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi obținute și folosite de gestionari, în condițiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea și practicarea vânătorii. Modificări (1)

(4) Autorizația de vânătoare eliberată de gestionar dă dreptul titularului acesteia de a vâna exemplarele pentru care a fost eliberată autorizația, pe terenurile incluse în fondul de vânătoare respectiv, indiferent de categoria de proprietate și de proprietarul acestora. Modificări (1)

Art. 32. - Modificări (1)

Prin excepție de la prevederile art. 27, pot exercita vânătoarea numai pe bază de autorizații de vânătoare eliberate de gestionar următoarele categorii de persoane:

a) elevii și studenții din unitățile de învățământ abilitate, în care se studiază ca disciplină, în cadrul programului de instruire, vânatul și vânătoarea, pe fondurile de vânătoare gestionate de acestea; Modificări (1)

b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar numai în limita atribuțiilor de serviciu pe fondurile de vânătoare ale gestionarului. Modificări (1)

Art. 33. - Modificări (2)

(1) Vânătoarea se practică cu:

a) câini din rasele admise la vânătoare;

b) gonași;

c) arme de foc de vânătoare;

d) capcane autorizate, definite de prezenta lege.

(2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului. Puneri în aplicare (1)

Art. 34. - Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

În terenurile neincluse în fondurile de vânătoare, recoltarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, dacă este necesară, se realizează de către un gestionar, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat în condițiile legii, după caz, cu consiliul local sau cu administrația ariei protejate. Modificări (1)

Art. 35. - Modificări (1)

(1) Vânătoarea în parcurile naturale este permisă numai în afara zonelor de conservare specială, care se constituie și ca zone de liniște pentru fauna de interes cinegetic, în limita cotei de recoltă, avizată de consiliile științifice ale parcurilor pentru fiecare fond de vânătoare care se suprapune parțial sau total unui parc natural, anterior aprobării acestora de către administrator și cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în planurile de management și în regulamentele ariilor naturale protejate, prioritar vânătorilor care au domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale aflate, total sau parțial, în parcul natural. Modificări (1)

(2) Vânătoarea în rezervațiile naturale de tip faunistic este permisă numai la acele specii care nu fac obiectul protecției în aria naturală protejată și cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în planurile de management și în regulamentul ariei naturale protejate.

(3) Vânătoarea în ariile de protecție specială avifaunistică și în ariile speciale de conservare constituite în baza directivelor Uniunii Europene, precum și în celelalte categorii de arii naturale protejate de interes național, altele decât cele menționate anterior, se poate face numai cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în planurile de managament și în regulamentele acestora.

(4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanțe mai mici de 1 km la limita ariilor naturale protejate neincluse în fondurile de vânătoare este interzisă.

Art. 36. - Modificări (2)

(1) Mistreții care produc pagube culturilor agricole și silvice pot fi vânați la pândă și în afara perioadei legale de vânătoare, pe baza aprobării administratorului. Modificări (1)

(2) Urșii, lupii, râșii, pisicile sălbatice, vidrele, nurcile și hamsterii se vânează în condițiile legii speciale.

Art. 37. - Modificări (3)

Pentru acțiunile care se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și ale art. 35 se eliberează autorizații de capturare în scop științific sau autorizații de recoltare, după caz, documente cu regim special, emise și înseriate de administrator.

Art. 38. - Modificări (1)

(1) În afara perioadei legale de vânătoare, vânzarea, cumpărarea și transportul vânatului sunt interzise.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vânatul congelat în sezonul de vânătoare, precum și cel împușcat în condițiile art. 36. Modificări (1)

Art. 39. - Modificări (1)

În scopul exercitării vânătorii în condiții de etică vânătorească, de protecție a faunei de interes cinegetic, sunt interzise: Modificări (1)

a) depășirea cotei de recoltă aprobate la nivel de gestionar; Modificări (1)

b) depășirea numărului de piese aprobate pentru recoltă/vânător/zi de vânătoare;

c) furnizarea de către gestionar de informații eronate referitoare la nivelul populației speciilor de faună de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului de vânătoare; Modificări (1)

d) nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar, pe fond de vânătoare, fără motive justificate; Modificări (1)

e) vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze; Modificări (1)

f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare altfel decât neînchisă în toc, și în afara căilor de comunicație; Modificări (1)

g) accesul cu arma pe teritoriul rezervațiilor științifice, parcurilor naționale, siturilor patrimoniului natural universal și zonelor umede de importanță internațională și în zonele de conservare specială din cadrul parcurilor naturale, fără acordul scris al structurii de administrare a ariei protejate; Modificări (2), Derogări (1)

h) utilizarea stegulețelor și gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum și a detectoarelor de animale;

i) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistreților și urșilor prin utilizarea altor cartușe decât a celor cu proiectile unice, ale căror caracteristici sunt prevăzute prin reglementările tehnice emise de administrator;

j) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori de la apusul până la răsăritul soarelui;

k) vânarea cerbilor, căpriorilor și caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau cu câini gonitori;

l) vânarea urșilor la nadă sau la bârlog; este permisă vânătoarea la nadă a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului și a autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului;

m) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheț, dacă suprafața liberă a apei nesituată la gura de apă este înghețată pe mai mult de 70%;

n) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

o) folosirea la vânătoare a armelor semiautomate cu mai mult de două cartușe în magazie, a armelor care au calibrul necorespunzător pentru specia pentru care este autorizată acțiunea de vânătoare sau a celor la care percuția cartușului se realizează pe ramă; Modificări (1)

p) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a oglinzilor și a altor obiecte orbitoare;

q) utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea țintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte;

r) urmărirea sau hăituirea exemplarelor din fauna de interes cinegetic cu autovehicule sau cu ambarcațiuni a căror viteză de deplasare este mai mare de 5 km/h, precum și exercitarea vânătorii din autovehicule;

s) gazarea și afumarea vizuinelor, fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...