Parlamentul României

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Modificări (15), Puneri în aplicare (53), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe (30), Reviste (13), Comentarii expert, Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 din 22 noiembrie 2006.

În vigoare de la 22 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) administrator - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și care asigură administrarea faunei de interes cinegetic; Jurisprudență, Reviste (2)

b) atribuire în gestiune - acțiunea prin care administratorul dă dreptul și obligația de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condițiile prezentei legi; Jurisprudență, Reviste (1)

c) braconaj - acțiunea desfășurată în vederea obținerii acelorași efecte ca și prin acțiunea de vânătoare, fără a fi îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia din urmă; Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului; Modificări (1)

e) cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de către administrator, care se poate vâna în cadrul unui fond de vânătoare; Modificări (1)

f) Consiliu Național de Vânătoare - organismul de avizare și consultare, cu autoritate științifică în domeniul cinegetic, care este format din reprezentanții instituțiilor publice și private cu atribuții în domeniul faunei de interes vânătoresc și al mediului de viață al acesteia;

g) drept de vânătoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietară a terenurilor pe care sunt arondate fonduri de vânătoare, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, dacă este licențiată; Modificări (1)

h) faună de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populațiile din speciile de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 și 2, existente pe teritoriul României; Reviste (2)

i) fond cinegetic - fauna de interes cinegetic, împreună cu totalitatea fondurilor de vânătoare; Modificări (1), Jurisprudență

j) fond de vânătoare - unitatea de gospodărire cinegetică constituită indiferent de categoria de teren, indiferent de proprietar și astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondul de vânătoare suprafețele din perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan, suprafețele rezervațiilor științifice, suprafețele parcurilor naționale, suprafețele siturilor patrimoniului natural universal și suprafețele strict protejate din cadrul zonelor umede de importanță internațională; Modificări (1)

k) gestionar - persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vânătoare; Modificări (1), Jurisprudență

l) gestionar consacrat - organizația de vânătoare română, licențiată în condițiile prezentei legi, cu drept de a obține gestiunea faunei cinegetice de pe un fond de vânătoare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul de vânătoare respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; își manifestă intenția de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul de vânătoare respectiv și oferă tariful de gestionare; Modificări (2), Jurisprudență

m) gestionare - activitatea de gospodărire durabilă a faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare, realizată de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul și răspunderea lor, pentru perioada stabilită prin contractele de gestiune; Modificări (1), Jurisprudență

n) jujeu - piesa de formă cilindrică, confecționată prin strunjire, din lemn de esență tare, care trebuie purtată de câinii care însoțesc turmele și cirezile de animale domestice;

o) licență - împuternicirea dată de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestată printr-un document oficial; Jurisprudență

p) odorivector - substanța sau produsul, natural ori de sinteză, care răspândește un miros ce atrage exemplarele de faună de interes cinegetic și care permite omului determinarea direcției și controlul deplasării acestora;

q) organizație de vânătoare - persoana juridică română constituită în condițiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor, în scopul gestionării durabile a vânatului și al exercitării vânătorii recreativ-sportive, care poate adera la asociații, uniuni sau federații naționale de profil pentru reprezentarea lor la nivel național și internațional; Jurisprudență

r) populație optimă - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabitează într-un fond de vânătoare într-o anumită structură de specii și într-o anumită structură de vârste în cadrul fiecărei specii, care asigură conservarea biodiversității, produce minimum de pagube și nu prezintă risc pentru populația umană; Modificări (1)

s) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice și economice prin care fauna de interes cinegetic este administrată și gestionată durabil, în scopul conservării biodiversității, menținerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii și satisfacerii unor cerințe social-economice;

ș) staționar - suprafața de teren, împreună cu instalațiile și amenajările specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lăsate în libertate, existând pericolul ca acestea să moară. Pe aceste suprafețe sunt asigurate condițiile de asistență sanitar-veterinară corespunzătoare și condițiile de viață, creștere și dezvoltare pentru exemplarele respective;

t) tarif de gestionare - suma de bani care se plătește anual de către gestionar pentru exploatarea durabilă a faunei cinegetice pe care o gestionează;

ț) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obținut/obținute prin acțiunea de vânătoare. Nu constituie vânat exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obținut/obținute prin capturare sau împușcare pe suprafețele de teren care nu sunt incluse în fondurile de vânătoare, precum și cele obținute prin acțiuni de braconaj; Modificări (1)

u) vânătoare - acțiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea vânatului ori uciderea acestuia, desfășurată asupra exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, aflate în stare de libertate pe fondurile de vânătoare. Nu constituie acțiune de vânătoare capturarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop științific, urmată de eliberarea acestora; Modificări (2), Jurisprudență

v) vânător - persoana fizică ce practică vânătoarea în condițiile prezentei legi; Modificări (1)

w) zonă de liniște - suprafața stabilită în cadrul unui fond de vânătoare, delimitată și marcată pe teren prin semne vizibile și distinctive, destinată să asigure condiții de viață optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului de vânătoare respectiv, indiferent de anotimp. Modificări (1)

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (1)

Fauna de interes cinegetic este resursă naturală regenerabilă, bun public de interes național și internațional.

Art. 3. - Jurisprudență

Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic, ameliorării calității populațiilor faunei de interes cinegetic, cercetării științifice, precum și în scop didactic sau recreativ-sportiv.

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Nimeni nu are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizația de vânătoare, care dovedește, în condițiile prezentei legi, consimțământul proprietarului, al asociației de proprietari sau al celui mandatat de aceștia în acest scop. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Criteriile de constituire a unui fond de vânătoare sunt următoarele: Modificări (1)

a) mărimea suprafeței fondului de vânătoare; Modificări (1)

b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic;

c) limitele fondului de vânătoare; Modificări (1)

d) apartenența, de regulă, la același etaj altitudinal;

e) structura de proprietate asupra terenului. Se urmărește, pe cât posibil, constituirea de fonduri de vânătoare pe terenuri care aparțin aceluiași tip de proprietate; Modificări (1)

f) existența diversității din punct de vedere al folosinței terenurilor. Se urmărește ca în cadrul unui fond de vânătoare să existe cât mai multe categorii de folosință a terenului; Modificări (1)

g) constituirea, în timp, a fondurilor de vânătoare. Modificări (1)

(2) Suprafața unui fond de vânătoare va fi de cel puțin 5.000 ha la câmpie și în Delta Dunării, 7.000 ha la deal și 10.000 ha la munte. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență

(3) Suprafața minimă necesară pentru un membru vânător este de: Jurisprudență

a) 150 ha la câmpie și în Delta Dunării;

b) 250 ha la deal;

c) 350 ha la munte.

(4) Fondul de vânătoare se delimitează pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apă și altele asemenea, și/sau artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, căi ferate, autostrăzi, linii electrice, canale de irigații sau navigabile și altele asemenea, ușor identificabile. Modificări (1), Derogări (1)

(5) Pentru constituirea unui fond de vânătoare este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

CAPITOLUL II Administrarea și gestionarea fondului cinegetic al României Modificări (1), Jurisprudență

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Principalele atribuții ale administratorului pentru protecția faunei de interes cinegetic și în domeniul vânătorii sunt următoarele:

a) elaborează strategia privind fondul cinegetic al României; Jurisprudență

b) stabilește criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare pe care le scoate la licitație; Modificări (1)

c) stabilește valoarea de pornire pentru licitațiile pe care le organizează în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor de vânătoare; Modificări (1)

d) stabilește tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare atribuite direct; Modificări (1)

e) elaborează metodologia și reglementările de organizare și practicare a vânătorii; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

f) stabilește și aprobă cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, în funcție de tendințele evoluției populației faunei cinegetice și de populația optimă; Modificări (1), Puneri în aplicare (6)

g) propune, în situații justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru unele specii de vânat;

h) avizează propunerile de populare a fondurilor de vânătoare cu specii noi de vânat, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română și de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului; Modificări (1)

i) stabilește, împreună cu reprezentanții ministerelor de resort, măsurile necesare menținerii echilibrului ecologic și prevenirii pagubelor cauzate de vânat și prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice și fondului forestier;

j) ține evidența și publică anual date referitoare la populația de faună cinegetică, starea de sănătate a acesteia, recoltele și trofeele de vânat;

k) colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării în vederea stabilirii programelor de învățământ pentru instituțiile de învățământ care au ca discipline de studiu fauna cinegetică și vânătoarea și în vederea stabilirii programelor de cercetare științifică în domeniul cinegetic;

l) controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile;

m) organizează direct și coordonează activitatea de combatere a braconajului;

n) organizează documentarea științifică în managementul cinegetic și stabilește sistemul informațional în domeniul cinegetic;

o) stabilește criteriile pentru acordarea licenței de funcționare gestionarilor fondurilor de vânătoare; Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

p) acordă licența de funcționare gestionarilor fondurilor de vânătoare; Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

q) colaborează cu Ministerul Justiției pentru atestarea experților tehnici judiciari în vânătoare;

r) emite și aprobă modelul permiselor de vânătoare și ține evidența persoanelor care au dobândit calitatea de vânător; Puneri în aplicare (1)

s) emite și pune la dispoziție gestionarilor fondurilor de vânătoare formularele autorizațiilor de vânătoare; Modificări (1)

ș) stabilește rasele de câini admise la vânătoare în România; Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

t) stabilește, împreună cu Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor, armele și categoriile de muniție care se pot folosi la vânătoare în România; Puneri în aplicare (1)

ț) inițiază acțiuni de popularizare a activității cinegetice și de educare a populației în domeniu;

u) participă sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internaționale în domeniul cinegetic;

v) înființează Comisia națională de evaluare a trofeelor de vânat, cu reprezentare în teritoriu;

x) stabilește modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentanții gestionarilor fondurilor de vânătoare. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(2) În cadrul administratorului funcționează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic.

(3) Pe lângă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură funcționează Consiliul Național de Vânătoare, înființat prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, compus din reprezentanți ai administratorului, ai autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, ai autorității naționale sanitare veterinare, ai unităților de învățământ superior și de cercetare cu profil cinegetic din România și ai gestionarilor fondurilor de vânătoare proporțional cu suprafața fondurilor de vânătoare gestionate. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(4) Administratorul adoptă orice alte măsuri necesare, în acord cu dispozițiile legale privind regimul cinegetic. Jurisprudență

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență

Categoriile de gestionari cu care se pot încheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt următoarele: Jurisprudență

a) administratorii pădurilor proprietate privată;

b) administratorii pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;

c) organizațiile de vânătoare;

d) administratorul pădurilor proprietate publică a statului;

e) instituțiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea științifică în domeniul cinegetic;

f) instituțiile de învățământ care au ca discipline de studiu vânatul și vânătoarea.

Art. 8. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de administrator pe fonduri de vânătoare, prin următoarele modalități: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență

A. direct, pentru următoarele categorii de fonduri de vânătoare: Modificări (1), Jurisprudență

a) fondurile de vânătoare pe care proprietarii, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafață de teren care reprezintă minimum 51% din suprafața fiecărui fond de vânătoare, individual sau într-o asociație constituită în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizică sau juridică, după caz; Modificări (1)

b) fondurile de vânătoare pe care statul este proprietar pe minimum 51% din suprafața fiecărui fond de vânătoare. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) și e) și pentru instituțiile de învățământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul și vânătoarea; Modificări (1)

c) fondurile de vânătoare pentru care proprietarii, individual sau în asociație constituită în scopul obținerii dreptului de a gestiona fondurile de vânătoare respective prin structură licențiată, nu au în proprietate minimum 51% din suprafața fiecărui fond și pentru cele care nu au fost atribuite în condițiile lit. a) și b). Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

B. prin licitație publică, pentru fondurile de vânătoare neatribuite în condițiile lit. A. Modificări (1)

(2) Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare anterioare, din orice motive. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 9. - Jurisprudență

(1) La încredințarea gestiunii, administratorul încheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru 10 ani. Modificări (1)

(2) Gestionarul este obligat să plătească tariful de gestionare anual, în două tranșe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs și a doua până la data de 15 mai a anului următor. Jurisprudență

Art. 10. - Modificări (2)

Administratorul pădurilor proprietate publică a statului este persoana juridică care reprezintă statul român în calitatea sa de proprietar de fond funciar, în vederea creării și stabilirii dreptului de gestionare pentru vânatul din fondurile de vânătoare, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 11. - Modificări (2)

(1) Fiecare instituție de învățământ de stat care are ca disciplină de studiu vânatul și vânătoarea primește, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), câte un fond de vânătoare. Modificări (1)

(2) Instituțiile de învățământ superior de stat în care se realizează cel puțin 2 ani de specializare în cinegetică primesc, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), câte 3 fonduri de vânătoare.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Atribuirea în gestiune se realizează în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauză a contractului de gestionare anterior. Jurisprudență

(2) Pe perioada de încetare a contractului de gestionare anterior și până la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar a fondului de vânătoare, în baza noului contract de gestionare, gestionarul fondului de vânătoare se asigură de fostul gestionar. Modificări (1)

(3) Pe durata prevăzută la alin. (2) drepturile și obligațiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul de gestionare anterior.

(4) Fondurile de vânătoare pentru care din culpa câștigătorului licitației nu a fost încheiat contractul de gestionare în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestui drept se scot din nou la licitație, în termen de maximum 60 de zile. Licitația se repetă până se asigură atribuirea în gestiune, în condițiile art. 8. Modificări (1)

(5) În situația în care în timpul derulării unui contract de gestionare, pe suprafața unui fond de vânătoare se constituie, în condițiile legii, arie naturală protejată din categoria căreia suprafața nu se include în suprafața fondurilor de vânătoare, contractul de gestionare încheiat inițial se modifică prin act adițional, până la începerea următorului sezon de vânătoare, la inițiativa administratorului, prin derogare de la prevederile art. 5, chiar dacă suprafața sa are minimum jumătate din suprafața minimă prevăzută de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(6) În cazurile în care suprafața fondului de vânătoare rezultat în condițiile alin. (5) este mai mică decât jumătatea suprafeței minime prevăzute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul de vânătoare se desființează, suprafața rezultată rearondându-se, după caz, unuia sau mai multor fonduri de vânătoare vecine, cu respectarea principiilor de constituire a fondurilor de vânătoare. Modificări (1)

(7) Fondurile de vânătoare rezultate în condițiile alin. (6) se scot la licitație dacă gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului de vânătoare pentru care are contract de gestionare și cu modificarea sumei de plată, în conformitate cu suprafața rezultată ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6). Modificări (1)

(8) Fauna cinegetică din fondurile de vânătoare pentru care, din diverse motive, nu se încheie contracte de gestionare înăuntrul perioadei prevăzute la alin. (1) se încredințează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, continuându-se procedura de scoatere la licitație. Modificări (1)

(9) În perioada în care gestionează fauna cinegetică în condițiile alin. (8), administratorul pădurilor proprietate publică a statului este scutit de plata tarifului de gestionare.

Art. 13. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În cazul pagubelor produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, se acordă despăgubiri. Jurisprudență

(2) Modalitatea de acordare a despăgubirilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Răspunderea civilă pentru pagubele cauzate de vânatul din speciile strict protejate cuprinse în anexa nr. 2 revine autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului. Procedura de stabilire a răspunderii civile se reglementează prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Jurisprudență

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestionează. Reviste (1)

(2) Prejudiciul prevăzut la alin. (1) constă în scăderea nivelului calitativ și/sau numeric al faunei cinegetice și se calculează conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 și 2. Modificări (1)

(3) Pagubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natură cauzate acesteia, care se înregistrează prin gestionarea necorespunzătoare a vânatului, se investighează de către experți tehnici în vânătoare sau de către experți tehnici judiciari în vânătoare, după caz.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) În cazul fondurilor de vânătoare pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigură plata tarifului de gestionare după cum urmează: Modificări (2)

a) 81% din tarif, proprietarilor terenurilor; Modificări (1)

b) 16% din tarif, bugetului de stat; Modificări (1)

c) 3% din tarif, Fondului pentru mediu.

(2) Tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, în condițiile art. 8 lit. A, precum și tariful de pornire la licitație pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitație publică, în condițiile art. 8 lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 5 ani, pe specii, și 10% din valoarea de despăgubire a acestora în perioada admisă la vânătoare, prevăzută în anexa nr. 1, cu suma produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 5 ani, pe specii, și 10% din valoarea de despăgubire a acestora prevăzută în anexa nr. 2, pentru situațiile în care se aprobă vânarea speciilor. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică potrivit prevederilor alin. (1) și (2). Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

(4) Plata sumei datorate proprietarilor se realizează după cum urmează:

a) direct, proprietarilor privați persoane fizice sau persoane juridice ale căror proprietăți/persoană au suprafețe de teren mai mari de 50 ha; Modificări (2)

b) direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administrează suprafețe de teren mai mari de 50 ha; Modificări (1)

c) direct, asociațiilor de proprietari constituite în scopul dobândirii dreptului de gestionare;

d) primăriilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al cărora se găsesc terenurile, în cazul proprietăților persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de 50 ha. Jurisprudență

(5) Plata directă se face de către gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispoziției de plată către casieria gestionarului, în cazul persoanelor fizice. Modificări (1)

(6) Sumele datorate proprietarilor privați, persoane fizice sau persoane juridice, și administratorilor terenurilor proprietate a statului se stabilesc în funcție de: Modificări (1), Jurisprudență

a) categoria de teren avută în proprietate sau în administrare;

b) ponderea suprafeței categoriei de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafața totală a categoriei de teren respective din fondul de vânătoare; Modificări (1)

c) valoarea corespunzătoare a tarifului de gestionare pentru suprafața totală a categoriei de teren respectiv din fondul de vânătoare. Modificări (1)

(7) Administratorul pădurilor statului are obligația să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetație forestieră, destinate cultivării, depozitării și distribuirii hranei complementare a vânatului și amplasării construcțiilor și instalațiilor vânătorești, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, după cum urmează: Modificări (2)

a) în etajul altitudinal de munte: 1 ha pentru 1.000 ha de pădure;

b) în etajul altitudinal de deal: 2 ha pentru 1.000 ha de pădure;

c) în etajul altitudinal de câmpie: 3 ha pentru 1.000 ha de pădure.

(8) Proprietarii și deținătorii de terenuri cu orice titlu, precum și executanții de lucrări de orice natură pe terenurile din fondurile de vânătoare sunt obligați să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecția faunei cinegetice și a mediului său de viață și răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acțiuni ilicite săvârșite cu intenție sau din culpă. Modificări (2), Reviste (1)

CAPITOLUL III Protecția faunei de interes cinegetic

Art. 16. -

(1) În vederea creării bazei științifice pentru gestionarea durabilă a faunei de interes cinegetic se înființează, în cadrul institutului care realizează cercetarea științifică pentru silvicultură, o secție de cercetări cinegetice.

(2) În subordinea institutului prevăzut la alin. (1) funcționează câte un staționar în fiecare regiune de dezvoltare economică.

(3) Atribuțiile și regulamentul de funcționare a institutului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 17. -

(1) Gestionarii sunt obligați să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilității, pe baza studiilor de evaluare și a planurilor de management de specialitate, întocmite pentru fiecare fond de vânătoare, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare. Modificări (1)

(2) Studiile vor fi întocmite de specialiști atestați și vor fi supuse aprobării administratorului. Modificări (2)

(3) Managementul populației faunei de interes cinegetic din suprafețele neincluse în fondurile de vânătoare se face de către consiliile locale, pentru intravilanul localităților, în baza hotărârilor proprii, aprobate de agenția locală de protecție a mediului, respectiv de către administrațiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor științifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management și, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1)

Gestionarii sunt obligați să asigure paza faunei de interes cinegetic, în condițiile legii, cu cel puțin un paznic de vânătoare pe fond. Modificări (1)

Art. 19. -

(1) În scopul conservării biodiversității, mamiferele și păsările admise la vânătoare se vânează numai în cadrul cotei de recoltă aprobate, cu respectarea reglementărilor tehnice privind organizarea și practicarea vânătorii. Modificări (1)

(2) Exemplarele din speciile prevăzute în anexa nr. 2 pot fi vânate numai dacă se constată necesitatea reducerii populațiilor sau, în situații excepționale, dacă sunt degenerate ori dacă produc daune, în baza reglementărilor emise de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului. Modificări (3)

(3) Pisicile și câinii sălbăticiți sau hoinari găsiți pe suprafețele fondurilor de vânătoare se împușcă fără restricții și fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu constituie infracțiune. Modificări (2), Reviste (1)

(4) Pisicile și câinii care sunt în situația prevăzută la alin. (3) se împușcă de către personalul de specialitate al gestionarului fondului de vânătoare sau de vânători, cu ocazia acțiunilor organizate în acest scop, la care participă și personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vânătorilor organizate. Modificări (2)

(5) Vânatul recoltat în condițiile alin. (1) și (2), în baza autorizației de vânătoare individuale, se crotaliază după recoltare, înainte de părăsirea fondului de vânătoare conform normelor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Modificări (2)

Art. 20. -

(1) În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului și gestionarul delimitează în fiecare fond de vânătoare una sau mai multe zone de liniște a faunei cinegetice în care exercitarea vânătorii este interzisă. Modificări (1)

(2) Suprafața zonelor de liniște a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafața totală a fiecărui fond de vânătoare. Modificări (1)

(3) Acolo unde există arii naturale protejate încadrate în alte categorii de management decât cele prevăzute la art. 1 lit. j) sau coridoare ecologice de migrație ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de liniște se constituie integral sau parțial, după caz, în suprafața acestora. Modificări (1)

Art. 21. - Reviste (1)

(1) Popularea cu exemplare din speciile de vânat inexistente în fondurile de vânătoare din România se poate face numai dacă: Modificări (2), Reviste (1)

a) anterior acțiunii de populare au fost realizate experimente în România de către sau sub supravegherea unei instituții de cercetare ori de învățământ superior cu activitate cinegetică;

b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului.

(2) Popularea cu exemplare importante din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza certificării calității genetice a acestora, dată de o instituție științifică cu activitatea cinegetică, cu acordul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului. Modificări (1)

(3) În funcție de rezultatul experimentelor și al studiilor de impact, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, după caz, cu acordul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului. Reviste (1)

Art. 22. -

(1) Acțiunea de capturare a vânatului viu este admisă în cadrul cotei de recoltă aprobate, prin metode și mijloace reglementate care nu vatămă exemplarul/exemplarele, numai sub directa îndrumare a personalului de specialitate. Jurisprudență

(2) Capturarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scop de cercetare științifică se poate face și în perioadele în care vânătoarea este interzisă, cu condiția eliberării exemplarului/exemplarelor capturat/capturate în teritoriul de unde a/au fost capturat/capturate și cu înștiințarea autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului. În acest caz, numărul exemplarelor eliberate nu diminuează cota de recoltă.

Art. 23. - Reviste (1)

(1) În scopul gestionării durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic: Modificări (1)

a) popularea fondurilor de vânătoare cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescătoriile de vânat destinate altor scopuri; Modificări (1)

b) pășunatul în păduri; Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență

c) tulburarea liniștii faunei de interes cinegetic în perioadele de înmulțire și de creștere a puilor;

d) înființarea, întreținerea sau recoltarea culturilor agricole, fără asigurarea protecției faunei de interes cinegetic;

e) deținerea neautorizată în captivitate a exemplarelor din fauna de interes cinegetic;

f) distrugerea sau degradarea instalațiilor vânătorești de orice fel ori a culturilor pentru vânat;

g) lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoțitori de turme sau cirezi în fondurile de vânătoare, altfel decât vaccinați sau dehelmintizați; Modificări (1)

h) circulația persoanelor sau a mijloacelor de transport însoțite de câini liberi, legați ori captivi, care aparțin altor categorii decât câinii de vânătoare sau însoțitorii de turme ori cirezi, altfel decât vaccinați sau dehelmintizați;

i) permiterea însoțirii, în fondurile de vânătoare, a turmelor și cirezilor, precum și a mijloacelor de transport de orice fel, de câini care nu poartă jujeu; Modificări (1)

j) circulația, pe fondurile de vânătoare, a persoanelor însoțite de câini, fără a fi purtați în lesă, din alte rase decât cele admise la vânătoare în România; Modificări (1)

k) permiterea însoțirii turmelor și cirezilor de către câini însoțitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal și de 1 la câmpie. În acest număr se includ și câinii care asigură paza stânei; Modificări (1), Jurisprudență

l) hrănirea complementară a vânatului, cu încălcarea reglementărilor în vigoare; Jurisprudență

m) mutarea de către personal neautorizat a hranei destinate vânatului;

n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;

o) deteriorarea cuiburilor sau culegerea ouălor păsărilor sălbatice;

p) nepredarea către gestionar sau către un reprezentant al acestuia, în termen de 7 zile de la momentul găsirii, a coarnelor lepădate de cervide;

q) neanunțarea celei mai apropiate primării despre existența în fondurile de vânătoare a unor cadavre de animale din speciile de faună de interes cinegetic; Modificări (1)

r) naturalizarea exemplarelor de vânat sau prelucrarea celorlalte produse ale vânatului, altele decât carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără ținerea evidenței potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

s) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali și animali ai culturilor agricole sau silvice a substanțelor chimice toxice pentru fauna de interes cinegetic, fără luarea măsurilor de protecție a acestora;

ș) lăsarea în libertate a animalelor domestice sau a metișilor acestora, în scopul sălbăticirii; Reviste (1)

t) lăsarea în libertate în fondurile de vânătoare a exemplarelor din specii de animale sălbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2; Modificări (1), Reviste (1)

ț) producerea, procurarea, comercializarea și deținerea curselor de orice fel destinate capturării sau uciderii vânatului, fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

u) nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse în planurile de management și în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafețele cărora nu se constituie fonduri de vânătoare; Modificări (1)

v) distrugerea materialelor de conștientizare privind fauna de interes cinegetic și vânătoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile de vânătoare; Modificări (1)

w) deranjarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmării, în afara traseelor turistice sau a căilor de comunicație.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis pășunatul vitelor mari dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: Modificări (1)

a) suprafețele pe care se pășunează sunt suprafețe în care arboretele rezultate prin regenerare naturală au vârsta mai mare de 15 ani sau suprafețe pe care plantațiile realizate au starea de masiv încheiată și înălțime mai mare de 3 metri; Modificări (1)

b) nu există pășune comunală.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), pășunatul este permis cu acordul scris al gestionarului. Modificări (1)

(4) Pentru asigurarea scopului prevăzut la alin. (1), gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligați să predea exemplarele din speciile de faună cinegetică găsite, rănite sau bolnave în fondurile de vânătoare pe care le gestionează, staționarului care funcționează în cadrul regiunii de dezvoltare economică. Modificări (1)

(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (4), gestionarilor fondurilor de vânătoare din care provin exemplarele predate la staționare nu li se reduc cotele de recoltă aprobate. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Exercitarea vânătorii

Art. 24. - Modificări (2), Referințe (1)

Vânătoarea este permisă la speciile de interes cinegetic, în condițiile, în locurile, în perioadele și cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi.

Art. 25. -

Speciile de interes cinegetic sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Art. 26. - Referințe (1)

(1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea sunt precizate în anexa nr. 1. Modificări (2)

(2) În situații de excepție, motivate de menținerea biodiversității faunei sălbatice și de păstrarea echilibrului ecologic, bazate pe cercetări științifice, administratorul împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului propun restrângerea sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de interes cinegetic. Modificări (1)

Art. 27. - Modificări (1), Derogări (1)

(1) Vânătoarea se exercită numai de către vânători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) posedă permis de vânătoare cu arma; Modificări (1)

b) posedă autorizații eliberate de gestionar în limitele cotei de recoltă și ale reglementărilor tehnice privind organizarea și practicarea vânătorii; Modificări (1)

c) posedă documente care atestă dreptul titularului de a purta și de a folosi arme destinate pentru vânătoare, eliberate în condițiile legii; Modificări (1)

d) posedă asigurare obligatorie împotriva accidentelor.

(2) Vânătoarea cu șoimi se va reglementa printr-o lege specială. Modificări (1)

Art. 28. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență

(1) Permisele de vânătoare prevăzute la art. 27 pot fi:

a) permanente;

b) temporare.

(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc, se înseriază, se gestionează și se eliberează cetățenilor cu domiciliul sau rezidența în România de către organizațiile vânătorești care au în gestiune fonduri de vânătoare, conform modelului aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Modificări (1)

(3) Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, pentru a se încadra în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) sunt următoarele: Jurisprudență

a) vârsta minimă de 18 ani; Jurisprudență

b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond de vânătoare, la care solicită să fie înscris; Modificări (1), Derogări (1)

c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir; Jurisprudență

d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii mixte, constituită din reprezentanții autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor naționale de profil recunoscute la nivel național și internațional și înființate prin lege; Jurisprudență

e) în ultimii 3 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni, conform prezentei legi.

(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către organizațiile vânătorești, la cererea: Modificări (1)

a) apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare, dacă în țara de unde vin aceștia vânătorii români pot practica vânătoarea numai pe baza unei licențe emise de autoritățile competente;

b) cetățenilor străini care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare, dacă în țara de unde vin aceștia vânătorii români pot practica vânătoarea numai pe baza unei licențe emise de autoritățile competente.

(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează anual, pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 29. -

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care au calitatea de vânător în țara de domiciliu, atestată prin document specific țării respective, au dreptul de a practica vânătoarea în România dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) și d).

Art. 30. - Jurisprudență

(1) Permisul de vânătoare se anulează dacă posesorul lui a săvârșit o faptă sancționată ca infracțiune de prezenta lege. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 31. -

(1) Autorizațiile de vânătoare sunt:

a) individuale;

b) colective.

(2) Formularele autorizațiilor de vânătoare, individuale sau colective, sunt documente cu regim special, emise și înseriate de administrator, conform modelului și reglementărilor emise de acesta. Modificări (1)

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi obținute și folosite de gestionari, în condițiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea și practicarea vânătorii. Modificări (1)

(4) Autorizația de vânătoare eliberată de gestionar dă dreptul titularului acesteia de a vâna exemplarele pentru care a fost eliberată autorizația, pe terenurile incluse în fondul de vânătoare respectiv, indiferent de categoria de proprietate și de proprietarul acestora. Modificări (1)

Art. 32. - Modificări (1)

Prin excepție de la prevederile art. 27, pot exercita vânătoarea numai pe bază de autorizații de vânătoare eliberate de gestionar următoarele categorii de persoane:

a) elevii și studenții din unitățile de învățământ abilitate, în care se studiază ca disciplină, în cadrul programului de instruire, vânatul și vânătoarea, pe fondurile de vânătoare gestionate de acestea; Modificări (1)

b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar numai în limita atribuțiilor de serviciu pe fondurile de vânătoare ale gestionarului. Modificări (1)

Art. 33. - Modificări (2)

(1) Vânătoarea se practică cu:

a) câini din rasele admise la vânătoare;

b) gonași;

c) arme de foc de vânătoare;

d) capcane autorizate, definite de prezenta lege.

(2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului. Puneri în aplicare (1)

Art. 34. - Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

În terenurile neincluse în fondurile de vânătoare, recoltarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, dacă este necesară, se realizează de către un gestionar, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat în condițiile legii, după caz, cu consiliul local sau cu administrația ariei protejate. Modificări (2), Puneri în aplicare (4)

Art. 35. - Modificări (1)

(1) Vânătoarea în parcurile naturale este permisă numai în afara zonelor de conservare specială, care se constituie și ca zone de liniște pentru fauna de interes cinegetic, în limita cotei de recoltă, avizată de consiliile științifice ale parcurilor pentru fiecare fond de vânătoare care se suprapune parțial sau total unui parc natural, anterior aprobării acestora de către administrator și cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în planurile de management și în regulamentele ariilor naturale protejate, prioritar vânătorilor care au domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale aflate, total sau parțial, în parcul natural. Modificări (1)

(2) Vânătoarea în rezervațiile naturale de tip faunistic este permisă numai la acele specii care nu fac obiectul protecției în aria naturală protejată și cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în planurile de management și în regulamentul ariei naturale protejate.

(3) Vânătoarea în ariile de protecție specială avifaunistică și în ariile speciale de conservare constituite în baza directivelor Uniunii Europene, precum și în celelalte categorii de arii naturale protejate de interes național, altele decât cele menționate anterior, se poate face numai cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în planurile de managament și în regulamentele acestora.

(4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanțe mai mici de 1 km la limita ariilor naturale protejate neincluse în fondurile de vânătoare este interzisă.

Art. 36. - Modificări (2)

(1) Mistreții care produc pagube culturilor agricole și silvice pot fi vânați la pândă și în afara perioadei legale de vânătoare, pe baza aprobării administratorului. Modificări (1)

(2) Urșii, lupii, râșii, pisicile sălbatice, vidrele, nurcile și hamsterii se vânează în condițiile legii speciale.

Art. 37. - Modificări (3)

Pentru acțiunile care se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și ale art. 35 se eliberează autorizații de capturare în scop științific sau autorizații de recoltare, după caz, documente cu regim special, emise și înseriate de administrator.

Art. 38. - Modificări (1)

(1) În afara perioadei legale de vânătoare, vânzarea, cumpărarea și transportul vânatului sunt interzise.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vânatul congelat în sezonul de vânătoare, precum și cel împușcat în condițiile art. 36. Modificări (1)

Art. 39. - Modificări (1)

În scopul exercitării vânătorii în condiții de etică vânătorească, de protecție a faunei de interes cinegetic, sunt interzise: Modificări (1)

a) depășirea cotei de recoltă aprobate la nivel de gestionar; Modificări (1)

b) depășirea numărului de piese aprobate pentru recoltă/vânător/zi de vânătoare;

c) furnizarea de către gestionar de informații eronate referitoare la nivelul populației speciilor de faună de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului de vânătoare; Modificări (1)

d) nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar, pe fond de vânătoare, fără motive justificate; Modificări (1)

e) vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze; Modificări (1)

f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare altfel decât neînchisă în toc, și în afara căilor de comunicație; Modificări (1)

g) accesul cu arma pe teritoriul rezervațiilor științifice, parcurilor naționale, siturilor patrimoniului natural universal și zonelor umede de importanță internațională și în zonele de conservare specială din cadrul parcurilor naturale, fără acordul scris al structurii de administrare a ariei protejate; Modificări (2), Derogări (1)

h) utilizarea stegulețelor și gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum și a detectoarelor de animale;

i) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistreților și urșilor prin utilizarea altor cartușe decât a celor cu proiectile unice, ale căror caracteristici sunt prevăzute prin reglementările tehnice emise de administrator;

j) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori de la apusul până la răsăritul soarelui;

k) vânarea cerbilor, căpriorilor și caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau cu câini gonitori;

l) vânarea urșilor la nadă sau la bârlog; este permisă vânătoarea la nadă a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului și a autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului;

m) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheț, dacă suprafața liberă a apei nesituată la gura de apă este înghețată pe mai mult de 70%;

n) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

o) folosirea la vânătoare a armelor semiautomate cu mai mult de două cartușe în magazie, a armelor care au calibrul necorespunzător pentru specia pentru care este autorizată acțiunea de vânătoare sau a celor la care percuția cartușului se realizează pe ramă; Modificări (1)

p) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a oglinzilor și a altor obiecte orbitoare;

q) utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea țintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte;

r) urmărirea sau hăituirea exemplarelor din fauna de interes cinegetic cu autovehicule sau cu ambarcațiuni a căror viteză de deplasare este mai mare de 5 km/h, precum și exercitarea vânătorii din autovehicule;

s) gazarea și afumarea vizuinelor, fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului;

ș) utilizarea odorivectorilor, cu excepția cercetării științifice, fără aprobarea administratorului;

t) comercializarea de către persoane fizice a vânatului, a cărnii de vânat, a diferitelor produse de vânat sau a trofeelor de vânat;

ț) fabricarea, comercializarea, deținerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;

u) vânătoarea în zonele de conservare specială ale parcurilor naturale care se asimiliează zonelor de protecție pentru vânat; Modificări (2), Derogări (1)

v) vânătoarea în rezervațiile naturale a speciilor care fac obiectul protecției în aria naturală protejată;

w) vânătoarea în ariile naturale protejate, altele decât cele neincluse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management și a regulamentelor ariilor respective în ceea ce privește vânătoarea; Modificări (1), Derogări (1)

x) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile să ucidă, a explozibililor, a curselor și a capcanelor neautorizate, a otrăvurilor, a narcoticelor și a armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România; Modificări (1)

y) părăsirea fondului de vânătoare fără ca vânatul recoltat, în baza autorizației de vânătoare individuale, să fie crotaliat, iar numărul crotaliei să fie trecut în autorizația de vânătoare. Modificări (1)

Art. 40. -

(1) Vânatul sau exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic dobândite în condițiile prezentei legi se valorifică, după caz, de gestionar, consiliul local sau administrația ariei naturale protejate. Jurisprudență

(2) Sumele rezultate din valorificarea prevăzută la alin. (1) de către consiliile locale sau de către administrațiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat.

(3) Vânatul rezultat în urma unor acțiuni ilegale, precum și exemplarele din fauna de interes cinegetic găsite moarte aparțin, după caz: Modificări (1), Jurisprudență

a) gestionarului, dacă acestea sunt găsite pe fonduri de vânătoare și se încadrează în cota de recoltă aprobată; Modificări (1)

b) statului, dacă acestea sunt găsite pe suprafețe situate în perimetrul construit sau împrejmuit din intravilanul localităților sau în arii protejate, neincluse în fondurile de vânătoare, sau dacă cota de recoltă a fost realizată pentru cele din fondurile de vânătoare. Modificări (1)

(4) Exemplarele care se regăsesc în situația prevăzută la alin. (3) lit. a) diminuează cota de recoltă în mod corespunzător.

(5) Coarnele lepădate de cervide, găsite pe fondurile de vânătoare, aparțin gestionarilor. Modificări (1), Jurisprudență

CAPITOLUL V Răspunderi și sancțiuni

Art. 41. - Jurisprudență

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art. 42. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Constituie infracțiune de braconaj și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei: Modificări (1), Jurisprudență

a) vânătoarea fără permis și fără autorizație de vânătoare legală; Modificări (1), Jurisprudență

b) vânătoarea prin folosirea ogarilor sau a metișilor de ogari; Jurisprudență

c) emiterea de autorizații de vânătoare prin care se depășește cota de recoltă aprobată pentru fiecare gestionar;

d) vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiții decât cele legale;

e) vânătoarea în zonele de conservare specială ale parcurilor naturale; Modificări (1)

f) vânătoarea în rezervațiile de tip faunistic a speciilor care fac obiectul protecției în aria naturală protejată; Modificări (2), Jurisprudență

g) vânătoarea în ariile de protecție specială avifaunistică și în ariile speciale de conservare constituite în baza directivelor Uniunii Europene, precum și în celelalte arii naturale protejate de interes național, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafețele cărora nu se constituie fonduri de vânătoare, fără respectarea tuturor prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management și/sau în regulamentele acestora; Modificări (2)

h) urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vânătoare, în afara căilor de comunicație; Modificări (1), Jurisprudență

i) vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze; Modificări (1), Jurisprudență

j) vânarea în afara perioadelor în care este permisă vânătoarea la specia respectivă, conform anexelor nr. 1 și 2; Modificări (1), Jurisprudență

k) vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea și tragerea pe întuneric; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

l) vânătoarea din elicopter, precum și din ambarcațiuni cu motor în mișcare; Modificări (1)

m) vânătoarea prin utilizarea substanțelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor vegetali și animali ai culturilor agricole și/sau silvice, ce provoacă intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic; Modificări (1)

n) vânarea urșilor la nadă și/sau la bârlog, fără aprobarea administratorului și a autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului; Modificări (1)

o) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

p) vânătoarea cu exemplare de șoimi, altfel decât prevede legea specială; Modificări (1)

q) vânătoarea prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, a otrăvurilor, a narcoticelor, a aparaturii electronice capabile să ucidă, a lațurilor, precum și a oricăror alte capcane neautorizate, a armelor, altfel decât ținute în mână, și a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România. Modificări (1)

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, dacă au fost săvârșite:

a) de două sau mai multe persoane împreună; Jurisprudență

b) de o persoană cu atribuții de serviciu sau atribuții publice în domeniul vânătorii, precum și de reprezentanții persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea; Jurisprudență

c) în rezervații cinegetice; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

d) vânătoarea de la apusul până la răsăritul soarelui, cu excepția speciilor de vânat la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea și practicarea vânătorii. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 43. - Modificări (4)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul cu arma, chiar și purtată în toc, pe teritoriul rezervațiilor științifice, al parcurilor naționale, al siturilor patrimoniului natural universal, al zonelor umede de interes internațional și al zonelor de conservare specială din cadrul parcurilor naturale, în afara cazurilor în care există acordul scris al structurii de administrare a ariei naturale protejate. Modificări (1)

Art. 44. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei:

a) scoaterea din țară a trofeelor medaliabile de vânat sau a faunei vii de interes cinegetic fără respectarea dispozițiilor legale. Evaluarea trofeelor se face în conformitate cu reglementările Consiliului Internațional al Vânătorii și Conservării Vânatului (C.I.C.); Modificări (1)

b) transportul vânatului dobândit în condițiile art. 42; Modificări (1), Jurisprudență

c) eliberarea și folosirea permiselor sau a autorizațiilor de vânătoare în alte condiții decât cele prevăzute la art. 27-29 și 31;

d) eliberarea de autorizații pentru vânătoare în rezervații cinegetice fără aprobarea administratorului. Modificări (1)

Art. 45. - Modificări (1)

Fapta persoanei care are calitatea de reprezentare a gestionarului, prin care pricinuiește pagube faunei de interes cinegetic pe care o gestionează, în sensul prevederilor art. 14 alin. (2) referitoare la noțiunea de prejudiciu, constituie infracțiune și se pedepește cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei și, ca pedeapsă complementară, anularea licenței acordate conform prezentei legi.

Art. 46. -

(1) Bunurile care au servit la săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confiscă. Jurisprudență

(2) Trofeele de vânat și vânatul care fac obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 42-44 se confiscă.

Art. 47. - Jurisprudență

Permisul de vânătoare al celui care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la art. 42 și 43 se retrage și se anulează, în condițiile legii.

Art. 48. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează: Modificări (1)

a) vânătoarea fără asigurare împotriva accidentelor, cu amendă de la 100 lei la 300 lei;

b) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) și v) și la art. 39 lit. ș), cu amendă de la 250 lei la 750 lei; Modificări (2)

c) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) și s) și la art. 39 lit. h), k), m), p) și t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei; Modificări (1)

d) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), o), r), ș), t) și w) și la art. 39 lit. i), q), s), ț), u) și z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; Modificări (1), Reviste (1)

e) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. e), q) și ț), art. 35 alin. (4), art. 38 alin. (1) și la art. 39 lit. c) și j), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Modificări (1)

(2) În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi reținut de către agentul constatator și va fi transmis imediat unității care l-a emis.

Art. 49. - Modificări (2)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul salariat cu atribuții de ocrotire a vânatului din cadrul persoanelor juridice care gestionează fonduri de vânătoare, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, împuternicit în acest scop de conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, precum și de lucrătorii anume desemnați de Ministerul Administrației și Internelor. Modificări (1)

Art. 50. -

(1) Persoanele împuternicite să constate contravențiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuțiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității publice. Modificări (1)

(2) Procesele-verbale încheiate de persoanele prevăzute la alin. (1) se trimit, în termen de maximum 5 zile, unității de care aparține agentul constatator. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 51. -

(1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infracțiuni sau contravenții, în sensul prezentei legi, se stabilește potrivit anexelor nr. 1 și 2.

(2) În cazul în care daunele produse fondului cinegetic determină reducerea cotei de recoltă, despăgubirile se încasează de gestionarii fondurilor de vânătoare, direct sau prin intermediul direcțiilor generale ale finanțelor publice. Modificări (1)

(3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor de vânătoare sunt utilizate și distribuite după cum urmează: Modificări (1)

a) 75% se rețin de gestionarii care le încasează pentru gospodărirea vânatului;

b) 25% se achită de gestionarii care le încasează agenților constatatori.

(4) În cazul în care daunele produse faunei cinegetice nu determină reducerea cotei de recoltă, despăgubirile se încasează de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al direcțiilor generale ale finanțelor publice.

(5) Despăgubirile încasate de administrator sunt utilizate și distribuite după cum urmează:

a) 75% se virează la bugetul de stat;

b) 25% se achită agenților constatatori.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 52. - Modificări (1)

Animalele sălbatice din intravilanul localităților, din ariile protejate de tip faunistic, din grădinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele deținute sau folosite legal în scopuri artistice, precum și cele din crescătoriile de vânat autorizate și din complexurile de vânătoare nu sunt supuse dispozițiilor prezentei legi.

Art. 53. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face în condițiile prezentei legi, de către administrator, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Modificări (2)

(2) În situația în care, în urma reactualizării prevăzute la alin. (1), fondurile de vânătoare existente la intrarea în vigoare a prezentei legi își modifică limitele, fondul de vânătoare se consideră nemodificat dacă, după reactualizare, în suprafața acestuia se regăsesc mai mult de 50% din suprafața fondului de vânătoare existent anterior reactualizării. Modificări (1)

Art. 54. -

Studiile prevăzute la art. 17 alin. (2) vor fi întocmite de actualii gestionari, în maximum un an de la publicarea prezentei legi.

Art. 55. -

Bunurile patrimoniale ale vechilor deținători, existente pe fondurile de vânătoare, se pot prelua, prin cumpărare, de noii deținători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în condițiile stabilite între părți. Modificări (1)

Art. 56. - Referințe (1)

(1) În scopul administrării și gestionării fondului cinegetic într-o concepție unitară, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură elaborează și aprobă, cu avizul consultativ al Consiliului Național de Vânătoare, în condițiile prezentei legi, regulamente, instrucțiuni și reglementări tehnice. Modificări (1)

(2) Actuala strategie cinegetică și actualele regulamente, instrucțiuni și norme tehnice privind vânatul și vânătoarea, emise în baza Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare până la revizuirea acestora în concordanță cu reglementările internaționale la care statul român este parte, dar nu mai târziu de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 57. -

(1) Valorile de despăgubire sunt stabilite în euro și se achită în lei, la cursul oficial de la data achitării.

(2) Pentru fapta prevăzută la art. 45, valoarea despăgubirilor se stabilește pe cale civilă. Modificări (2)

(3) Valorile de despăgubire prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sunt aplicabile în cazurile în care prin faptele săvârșite a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populația faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare în afara cotei de recoltă sau a fost diminuată populația faunei de interes cinegetic existentă în terenurile prevăzute ca excepții la art. 1 lit. j). Modificări (1)

(4) În cazurile în care prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populația faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare, prejudiciul produs diminuează cota de recoltă stabilită pentru specia/speciile respectivă/respective pentru fondul de vânătoare. Modificări (1)

(5) Dacă prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populația faunei de interes cinegetic după realizarea integrală a cotei de recoltă pentru fondul de vânătoare unde a fost săvârșită fapta, prejudiciul este produs statului român și pentru calculul despăgubirilor se aplică cuantumul prevăzut în anexele nr. 1 și 2. Modificări (2)

Art. 58. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta lege. Modificări (1)

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării raporturilor contractuale. Modificări (2), Referințe (1)

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRON TUDOR MITREA NICOLAE VĂCĂROIU

București, 9 noiembrie 2006.

Nr. 407.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2), Jurisprudență

FAUNA SĂLBATICĂ
de interes vânătoresc la care vânarea este permisă, perioadele
de vânare și cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite
Modificări (1)

Denumirea speciei Perioada de vânare Valoare a de despăgubire (în Euro) în perioada
Admisă Interzisă
A. MAMIFERE
1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 septembrie - 15 aprilie 80 160
2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra)
- exemplar de trofeu 15 octombrie - 15 decembrie 8.000 16.000
- exemplar de selecție 1 septembrie - 15 decembrie 8.000 16.000
3. Căpriorul (Capreolus capreolus)
- mascul 15 mai - 15 octombrie 2.500 5.000
- femelă 1 septembrie - 15 februarie 2.000 4.000
4. Cerbul comun (Cervus elaphus)
- mascul de trofeu 10 septembrie - 15 noiembrie 6.000 12.000
- mascul de selecție 1 septembrie - 15 decembrie 6.000 12.000
- femelă și vițel 1 septembrie - 15 februarie 4.000 8.000
5. Cerbul lopătar (Dama dama)
- mascul de trofeu 10 octombrie - 1 decembrie 3.000 6.000
- mascul de selecție 1 septembrie - 15 decembrie 3.000 6.000
- femelă și vițel 1 septembrie - 15 februarie 2.000 4.000
6. Câinele enot (Nyctereutes prociynoides) 15 septembrie - 31 martie 60 120
7. Dihorul comun (Putorius sp.) 15 septembrie - 31 martie 30 60
8. Hermelina (Mustela erminea) 15 septembrie - 31 martie 30 60
9. Iepurele de câmp (Lepus europaeus) 1 noiembrie - 31 ianuarie 150 300
10. Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1 noiembrie - 31 ianuarie 100 400
11 . Jderul (Martes sp.) 15 septembrie - 31 martie 200 400
12 . Marmota (Marmota marmota) 15 septembrie - 31 octombrie 300 600
13 . Mistrețul (Sus scrofa) 1 august - 15 februarie 1.000 2.000
14 . Muflonul (Ovis aries musimon) 15 septembrie - 15 decembrie 4.000 8.000
15 . Nevăstuica (Mustela nivalis) 15 septembrie - 31 martie 100 200
16 . Șacalul (Canis aureus) 1 iulie - 31 martie 80 160
17 . Viezurele (Meles meles) 1 august - 31 martie 100 200
18 . Vulpea (Vulpes vulpes) Tot anul 50 -
B. PĂSĂRI
1. Becațina comună (Gallinago gallinago) 15 septembrie - 28 februarie 55 135
2. Cioara grivă (Corvus corone cornix) Tot anul 10 -
3. Cioara de semănătură (Cornus frugilegus) 15 august - 15 martie 10 70
4. Cocoșar (Turdus pilaris) 1 septembrie - 28 februarie 27 75
5. Cocoșul de munte (Tetrao urogallus) 15 aprilie - 14 mai 1.350 2.700
6. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 1 septembrie - 28 februarie 80 270
7. Coțofana (Pica pica) Tot anul 10 -
8. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 octombrie - 15 martie 35 70
9. Ferestrașul mare (Mergus merganser) 1 septembrie - 28 februarie 135 400
10. Ferestrașul moțat (Mergus serrator) 1 septembrie - 28 februarie 135 400
11. Gaița (Garrulus glandarius) 1 septembrie - 28 februarie 27 135
12. Găinușa de baltă (Gallinula chloropus) 1 septembrie - 28 februarie 27 50
13. Gâscă de vară (Anser anser rubrirostris) 1 septembrie - 28 februarie 55 275
14. Gârlița mare (Anser albifrons) 1 septembrie - 28 februarie 55 275
15. Graurul (Sturnus vulgaris) 1 septembrie - 28 februarie 15 55
16. Guguștiucul (Streptopelia decaocto) 1 septembrie - 28 februarie 27 80
17. Lișita (Fulica atra) 1 septembrie - 28 februarie 27 110
18. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 1 septembrie - 28 februarie 27 80
19. Porumbelul de scorbură (Columba oenas) 1 septembrie - 28 februarie 55 140
20. Potârnichea (Perdix perdix) 15 septembrie - 31 decembrie 55 220
21. Prepelița (Coturnix coturnix) 15 august - 31 decembrie 27 80
22. Rața mare (Anas platyrhynchos) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
23. Rața mică (Anas crecca) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
24. Rața fluierătoare (Anas penelope) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
25. Rața cu cap castaniu (Aythya ferina) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
26. Rața moțată (Aythya fuligula) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
27. Rața sunătoare (Bucephala clangula) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
28. Rața lingurar (Anas clypeata) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
29. Rața sulițar (Anas acuta) 1 septembrie - 28 februarie 65 130
30. Rața cârâitoare (Anas querquedula) 1 septembrie - 28 februarie 65 130
31. Rața cu cap negru (Aythya marila) 1 septembrie - 28 februarie 65 130
32. Sitarul de pădure (Scolopax rusticola) 15 septembrie - 15 aprilie 55 110
33. Sitarul de mal (Limosa limosa) 1 septembrie - 28 februarie 25 30
34. Stăncuta (Corvus monedula) 15 iulie - 15 martie 27 75
35. Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus) 1 septembrie - 28 februarie 27 75
36. Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1 septembrie - 28 februarie 27 75
37. Sturzul viilor (Turdus iliacus) 1 septembrie - 28 februarie 27 75
38. Turturica (Streptopelia turtur) 1 septembrie - 28 februarie 27 75

Modificări (5), Derogări (2)

ANEXA Nr. 2 Modificări (2)

FAUNA SĂLBATICĂ
de interes vânătoresc la care vânarea este interzisă, precum și
cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite
Modificări (1)

Nr. crt. Denumirea Valoarea de despăgubire (în Euro)
A. MAMIFERE
1. Castorul (Castor fiber) 6000
2. Elanul (Alces alces) 20000
3. Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus) 100
4. Lupul (Canis lupus) 1000
5. Nurca (Lutreola lutreola) 200
6. Pisica sălbatică (Felix silvestris) 200
7. Râsul (Lynx lynx) 2000
8. Ursul (Ursus arctos) 40000
9. Vidra (Lutra lutra) 2000
10. Zimbrul (Bison bonasus) 30000
B. PĂSĂRI
1. Acvila de câmp (Aquila heliaca) 2700
2. Acvila de munte (Aquila chrysa'tos) 2700
3. Acvila de stepă (Aquila rapax orientalis) 1350
4. Acvila mică (Hieraatus pennatus) 1350
5. Acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) 1350
6. Acvila țipătoare mare (Aquila clanga) 1350
7. Acvila porumbacă (Hieraa'tus fasciatus) 540
8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 80
9. Aușelul (Regulus sp.) 27
10. Barza albă (Ciconia ciconia) 270
11. Barza neagră (Ciconia nigra) 410
12. Bătăuș (Philomachus pugnax) 220
13. Becațina mică (Lymnocryptes minimus) 135
14. Becațina mare (Gallinago media) 135
15. Boicuș (Remiz pendulinus) 27
16. Botgros (Coccothraustes coccothraustes) 80
17. Brumărița (Prunnela sp.) 27
18. Bufnița (Bubo bubo) 1350
19. Buhaiul de baltă (Botaurus stellaris) 540
20. Capântortură (Jynx torquilla) 135
21. Caprimulgul (Caprimulgus europaeus) 135
22. Călifarul alb (Tadorna tadorna) 540
23. Călifarul roșu (Tadorna ferruginea) 1350
24. Cănăraș (Serinus serinus) 27
25. Cânepar (Carduelis cannabina) 27
26. Chira (Sterna sp.) 160
27. Chirighița (Chlidonias sp.) 135
28. Ciocântors (Recurvirostra avosetta) 135
29. Cinghița de iarnă (Montifringilla nivalis) 55
30. Cinteza (Fringilla sp.) 27
31. Ciocănitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.) 135
32. Ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius) 270
33. Ciocârlanul (Galerida cristata) 80
34. Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha) 80
35. Ciocârlia de câmp (Alauda sp.; Calandrella sp.) 27
36. Ciocârlia urecheată (Eremophila alpestris) 80
37. Ciovlica (Glareola sp.) 270
38. Ciuful (Asio sp.) 270
39. Ciuvica (Glaucidium passerinium) 270
40. Ciușul (Otus scops) 270
41. Cocorul mare (Grus grus) 540
42. Cocorul mic (Anthropoides virgo) 540
43. Cocoșul de mesteacăn (Lyrurus tetrix) 1350
44. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 2700
45. Codobatura (Motacilla sp.) 27
46. Codroșul (Phoenicurus sp.) 27
47. Cojoaica (Certhia sp.) 27
48. Corbul (Corvus corax) 135
49. Corcodelul mic (Tachzbaptus ruficollis) 55
50. Corcodelul mare (Podiceps cristatus) 55
51. Corcodelul cu gât negru (Podiceps nigricolis) 135
52. Corcodelul cu gât roșu (Podiceps griseigena) 270
53. Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus) 410
54. Crestețul (Porzano sp.) 80
55. Cârsteiul de baltă (Rallus aquaticus) 55
56. Cârsteiul de câmp (Crex crex) 410
57. Cucul (Cuculus canorus) 135
58. Cucuveaua (Athene noctua) 270
59. Cufundarul (Gavia artica) 135
60. Cufundarul mic (Gavia stellata) 135
61. Cufundarul mare (Gavia immer) 150
62. Culicul mare (Numenius arquata) 270
63. Culicul mic (Numenius phaeopus) 270
64. Culicul cu cioc subțire (Nemenius tenuirostris) 2700
65. Drepnea (Apus sp.) 55
66. Dropia (Otis tarda) 2700
67. Dumbrăveanca (Coracias garrulus) 270
68. Egreta mare (Egretta alba) 270
69. Egreta mică (Egretta garzetta) 135
70. Eiderul (Somateria mollissima) 405
71. Ferestrașul mic (Mergus albellus) 135
72. Fâsa (Anthus sp.) 27
73. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 270
74. Florinte (Carduelis chloris) 27
75. Fluierarul de munte (Actitis hypoleucos) 55
76. Fluierarul sur (Xenus cinereus) 55
77. Fluierarul (Tringa sp.) 55
78. Fluturaș de stâncă (Trichodroma muraria) 270
79. Forfecuta (Loxia sp.) 55
80. Frunzărița (Hippolais sp.) 27
81. Fugaciul (Calidris sp.) 55
82. Furtunarul (Puffinus puffinus) 55
83. Gaia neagră (Milvus migrans) 1350
84. Gaia roșie (Milvus milvus) 1350
85. Ghionoaia (Picus sp.) 135
86. Gârlița mică (Anser erythropus) 1350
87. Gâsca de semănătură (Anser fabalis fabalis) 410
88. Gâsca mică de semănătură (Anser fabalis rossicus) 410
89. Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 410
90. Gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) 1350
91. Gâsca neagră (Branta bernicla) 410
92. Grangurul (Oriolus oriolus) 110
93. Grelușelul (Locustella sp.) 27
94. Gușă vânătă (Luscinia sp.) 27
95. Heretele (Circus sp.) 270
96. Hoitar (Neophron percnopterus) 2700
97. Huhurezul (Strix sp.) 270
98. Ieruncă (Bonasa bonasia) 540
99. Inărița (Carduelis sp.) 27
100. Lăcarul (Acrocephalus sp.) 27
101. Lăcustarul (Sturnus roseus) 55
102. Lăstunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.) 27
103. Lebăda de vară (Cygnus olor) 270
104. Lebăda de iarnă (Cygnus cygnus) 540
105. Lebăda mică (Cygnus columbianus) 540
106. Lopătarul (Platalea leucorodia) 270
107. Lupul de mare (Stercorarius sp.) 135
108. Măcăleandru (Erithacus rubecula) 27
109. Mărăcinarul (Saxicola sp.) 27
110. Mătăsarul (Bombycilla garrulus) 55
111. Mierla gulerată (Turdus torquatus alpestris) 55
112. Mierla neagră (Turdus merula) 27
113. Mierla de piatră (Monticola saxatilis) 135
114. Minunița (Aegolius funereus) 270
115. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 80
116. Mugurar roșu (Carpodacus erythrinus) 27
117. Muscarul (Ficedula sp.) 27
118. Nagâț (Chettusia sp.) 135
119. Nagâțul (Vanellus vanellus) 80
120. Notatița (Phalaropus sp.) 55
121. Ochiul boului (Troglodytes troglodytes) 27
122. Pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus) 270
123. Pasărea omătului (Plectrophenax nivalis) 55
124. Păscărelul negru (Cinclus sp.) 55
125. Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 1350
126. Pelicanul creț (Pelecanus crispus) 1660
127. Pescăruș cu trei degete (Rissa tridactyla) 55
128. Pescărușul albastru (Alcedo athis) 55
129. Pescărița (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 135
130. Pescărușul (Larus sp.) 135
131. Piciorong (Himantopus himantopus) 135
132. Pietrarul (Oenanthe sp.) 27
133. Pietrușul (Arenaria interpres) 55
134. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 27
135. Pițigoiul (Parus sp.) 27
136. Ploierul (Pluvialis sp.) 55
137. Presura (Enberiza sp.) 27
138. Prigoria (Merops apiaster) 55
139. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 80
140. Prundaș de nămol (Limicola falcinellus) 55
141. Prundărașul (Chradrius sp.) 55
142. Pupăza (Upupa epops) 55
143. Rața cu cap alb (Oxyura leucocephala) 540
144. Rața cu ciuf (Netta rufina) 270
145. Rața de ghețuri (Clangula hyemalis) 135
146. Rața catifelată (Melanitta fusca) 135
147. Rața neagră (Melanitta nigra) 135
148. Rața roșie (Aythya nyroca) 540
149. Scatiu (Carduelis spinus) 27
150. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 135
151. Sfrânciocul (Lanius sp.) 55
152. Silvia (Sylvia sp.) 27
153. Sitarul de mal nordic (Limosa lapponica) 270
154. Spârcaciul (Tetro tetrax) 1350
155. Sticletele (Carduelis sp.) 27
156. Stârcul de cireadă (Bubuleus ibis) 135
157. Stârcul galben (Ardeola ralloides) 70
158. Stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax) 135
159. Stârcul pitic (Ixobrychus minutus) 55
160. Stârcul roșu (Ardea purpurea) 135
161. Stârcul cenușiu (Ardea cinerea) 135
162. Striga (Tylo alba guttata) 540
163. Stufărica (Cettia cetti) 27
164. Șerparul (Circaetus circaetus gallicus) 540
165. Șoimul călător (Falco peregrinus) 1660
166. Șoimul de iarnă (Falco columbarius) 540
167. Șoimul dunărean (Falco cherrug) 2700
168. Șoimul rândunelelor (Falco subbuteo) 540
169. Șorecarul mare (Buteo rufinus) 540
170. Șorecarul încălțat (Buteo lagopus) 270
171. Șorecarul comun (Buteo buteo) 270
172. Țicleanul (Sitta europaea) 27
173. Țigănușul (Plegadis falcinellus) 555
174. Uliganul pescar (Pandion haliaetus) 540
175. Uliul (Accipiter sp.) 270
176. Vânturel de seară (Falco vespertinus) 1350
177. Vânturel mic (Falco naumanni) 1350
178. Vânturel roșu (Falco tinnunculus) 540
179. Viesparul (Pernis apivorus) 540
180. Vulturul negru (Aegypius monachus) 2700
181. Vulturul sur (Gyps fulvus) 2700
182. Zăganul (Gypaetus barbatus) 2700

Modificări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Răspunderea contravențională pentru introducerea de noi specii pe teritoriul României
Legea vânătorii a fost modificată în Parlament. în ce condiții se vor acorda despăgubiri pentru pagubele sau pentru vătămările produse de urși
Trăsăturile obligațiilor civile propter rem în lumina reglementărilor actuale (II)
Infracțiunea de braconaj
Prietenii Fiscalității nr. 20/2020
Conceptul definirii unor noțiuni ale activității vânătorești pasibilă de răspundere penală (art. 233 C. pen. al Republicii Moldova)
Noțiunile de "mediu înconjurător" și "resurse naturale". Elemente de drept comparat
Evoluția reglementării răspunderii civile delictuale de la Codul civil din 1864 la noul Cod civil
Răspunderea civilă delictuală pentru pagubele cauzate de lucruri și animale, potrivit Codului civil român
Probleme de drept penal rezolvate de Curtea de Apel Iași în semestrul I al anului 2012
;
se încarcă...