Parlamentul României

Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 02 noiembrie 2006.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007 până la 02 iulie 2010, fiind abrogat prin Lege 118/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege instituie sprijinul financiar la constituirea familiei în care fiecare dintre soți se află la prima căsătorie și au domiciliul sau reședința în România, indiferent de cetățenia soților.

Art. 2. -

Beneficiază de prevederile prezentei legi familiile prevăzute la art. 1 care se află în una dintre următoarele situații:

a) căsătoria a fost încheiată la autoritățile locale competente de pe teritoriul României;

b) căsătoria a fost încheiată la autoritățile locale competente de pe teritoriul altor țări;

c) căsătoria a fost încheiată la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de carieră ale României sau ale statului celuilalt soț, în condițiile legii;

d) căsătoria a fost încheiată de către comandanții de nave.

Art. 3. -

(1) Sprijinul financiar la constituirea familiei se acordă pe bază de cerere, însoțită de declarațiile pe propria răspundere ale ambilor soți că fiecare dintre ei se află la prima căsătorie.

(2) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune la:

a) sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului București, orașului sau comunei unde s-a încheiat căsătoria, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. a);

b) sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului București, orașului sau comunei unde își are domiciliul sau reședința unul dintre soți, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. b) și c);

c) sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor al sectorului 1 al municipiului București, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. d).

(3) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune în termen de 30 de zile, după cum urmează:

a) de la data încheierii căsătoriei, pentru situațiile prevăzute la art. 2 lit. a);

b) de la data înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civilă a actelor de căsătorie, pentru situațiile prevăzute la art. 2 lit. b) și c);

c) de la data eliberării certificatului de căsătorie de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor al sectorului 1 al municipiului București, pentru situația prevăzută la art. 2 lit. d).

(4) Sprijinul financiar se acordă numai în situațiile în care nu a intervenit desfacerea, desființarea sau încetarea căsătoriei până la data plății.

Art. 4. -

Titularul dreptului privind sprijinul financiar este oricare dintre soții care a depus cererea, iar beneficiarul dreptului este familia.

Art. 5. -

Cuantumul sprijinului financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro.

Art. 6. -

Stabilirea dreptului pentru acordarea sprijinului financiar se face prin dispoziție scrisă a primarului, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii.

Art. 7. -

Sprijinul financiar se acordă familiei solicitante în termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziției scrise a primarului, prin casierie, prin mandat poștal, în cont curent personal sau prin cont de card.

Art. 8. -

Sprijinul financiar acordat la constituirea familiei nu se impozitează, nu se ia în considerare la stabilirea altor drepturi și obligații și se supune executării silite, în condițiile dispozițiilor privind executarea silită a creanțelor bugetare numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Art. 9. -

Fondurile pentru plata sprijinului financiar acordat la constituirea familiei, precum și pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se plătesc prin bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, din transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Art. 10. -

(1) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei monitorizează și evaluează aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) Primarii au obligația să comunice semestrial, până la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, direcțiilor de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București, date privind numărul familiilor care au beneficiat de sprijinul financiar, vârsta și cetățenia soților și sumele plătite cu acest titlu.

Art. 11. -

(1) Sumele încasate necuvenit se recuperează de la titularul dreptului în termenul de prescripție stabilit de lege pentru creanțele bugetare.

(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de sprijin financiar se face prin dispoziție scrisă a primarului unității administrativ-teritoriale unde s-a înregistrat cererea, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

(3) Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit constituie titlu executoriu de la data comunicării.

Art. 12. -

(1) Dispoziția scrisă a primarului privind acordarea sau neacordarea sprijinului financiar și dispoziția primarului referitoare la recuperarea sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Cererile, acțiunile și căile de atac privind dreptul la sprijinul financiar sunt scutite de taxă de timbru.

(3) Divergențele dintre solicitanții sprijinului financiar și primari se pot clarifica de către comisiile de mediere socială, conform art. 2 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.615/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei de mediere socială.

Art. 13. -

În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit instrucțiuni aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului administrației și internelor.

Art. 14. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 și se aplică pentru familiile constituite începând cu această dată.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 30 octombrie 2006.

Nr. 396.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...