Parlamentul României

Legea nr. 373/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38 din 24 mai 2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 1 iunie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind reluarea pentru anul 2006 a Programului
de stimulare a înnoirii Parcului auto național"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Se aprobă reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, denumit în continuare Program, în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Obiectivul prezentei ordonanțe de urgență este diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi, proprietate a persoanelor fizice române, care sunt caracterizate de un nivel de poluare foarte ridicat."

4. La articolul 3, punctul 3 va avea următorul cuprins:

"

3. autoturism nou - un autoturism care nu a fost înmatriculat niciodată;".

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Orice persoană juridică, producător, importator autorizat sau reprezentanții autorizați ai acestora, care dorește a fi validată pentru înscrierea în Program, depune la Autoritate o documentație care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006."

6. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritatea face publică lista persoanelor juridice validate."

7. Partea introductivă a articolului 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Poate beneficia de o primă în cuantum de 3.000 lei orice proprietar/moștenitor al unui proprietar al unui autoturism uzat, care întrunește cumulativ următoarele condiții:".

8. La articolele 8, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Se interzic omologarea pentru circulație, reînmatricularea ulterioară a unui autoturism uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6, pentru care s-a eliberat un certificat de distrugere a autoturismului uzat, și reutilizarea caroseriei, șasiului ori a motorului acestuia.

(2) Comercializarea ulterioară a autoturismelor prevăzute la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, șasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizați prevăzuți la art. 6 lit. b) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei."

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2006 a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 49.500.000 lei prin bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 5 octombrie 2006.

Nr. 373.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...