Parlamentul României

Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării

Modificări (2), Puneri în aplicare (28), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (91), Derogări (2), Reviste (2), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28 iulie 2006.

În vigoare de la 31 iulie 2006
Publicare aplicabilă de la 31 iulie 2006 până la 01 noiembrie 2017, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 02 noiembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Ministerul Apărării este organul de specialitate al administrației publice centrale, care conduce și desfășoară, potrivit legii, activitățile în domeniul apărării țării. Jurisprudență

(2) Ministerul Apărării este format din structuri centrale, structuri și forțe subordonate acestora. Jurisprudență

Art. 2. -

Sistemul de structuri centrale, structuri și forțe ale Ministerului Apărării constituie Armata României, denumită în continuare armata.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Ministerul Apărării are personalitate juridică și reprezintă în justiție structurile armatei care nu au personalitate juridică. Structurile ministerului care au personalitate juridică, potrivit legii, pot fi reprezentate în justiție de organele de specialitate ale Ministerului Apărării, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Ministerul Apărării are sediul în municipiul București, strada Izvor nr. 3-5, sectorul 5. Modificări (1)

(3) Ministerul Apărării răspunde în fața Parlamentului, a Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru modul de aplicare, în domeniul său de activitate, a prevederilor Constituției, legilor, hotărârilor Guvernului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ale celorlalte acte normative și ale tratatelor internaționale la care România este parte.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

Ministerul Apărării cooperează, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, cu celelalte ministere și organe ale administrației publice centrale de specialitate, cu autorități ale administrației publice locale, autorități administrative autonome, organizații neguvernamentale, operatori economici, cu structurile politico-militare și de conducere militară ale altor state, precum și ale organizațiilor internaționale la care România este parte.

CAPITOLUL II Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării

Art. 5. -

(1) Ministerul Apărării are următoarele atribuții și responsabilități: Modificări (1), Reviste (1)

a) constituirea structurii de forțe și realizarea capacității de luptă a armatei pentru îndeplinirea misiunilor specifice ce revin acesteia;

b) înființarea, desființarea, dislocarea și redislocarea de unități și formațiuni;

c) elaborarea proiectelor de acte normative privind apărarea țării;

d) apărarea drepturilor și intereselor legitime proprii în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, prin structuri proprii; Jurisprudență

e) încheierea tratatelor la nivel departamental și a înțelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu armatele altor state;

f) coordonarea politicii și activitățile de integrare în organizațiile internaționale la care România este parte, pentru structurile proprii, întreținerea și dezvoltarea relațiilor de cooperare politico-militară cu celelalte state și asigurarea reprezentării armatei în raporturile cu armatele altor state;

g) managementul informațiilor pentru apărare, al activității de informații, contrainformații și securitate militare, precum și colaborarea cu serviciile/structurile de informații, contrainformații și securitate ale altor state sau organizații internaționale la care România este parte;

h) realizarea planificării integrate a apărării;

i) finanțarea și asigurarea execuției bugetului propriu;

j) instruirea comandamentelor și trupelor, pregătirea de specialitate a personalului în activitate și în rezervă;

k) informatizarea tuturor domeniilor sale de activitate;

l) managementul resurselor umane, organizarea și conducerea învățământului militar;

m) protecția mediului în activitățile pe care le desfășoară;

n) organizarea și conducerea activității de informare și relații publice;

o) emiterea regulamentelor specifice pentru organizarea și funcționarea structurilor militare, a comitetelor și consiliilor constituite pentru luarea deciziilor; Puneri în aplicare (1)

p) creșterea calității vieții personalului, asigurarea asistenței religioase a personalului militar și civil, precum și a asistenței sociale, medicale și juridice a acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

q) implementarea, la nivelul ministerului, a politicilor publice și a programelor de reformă a administrației publice;

r) conducerea activităților de logistică; Puneri în aplicare (4), Referințe (2)

s) înzestrarea cu armament, tehnică de luptă, echipamente și materiale specifice armatei, relațiile cu industria națională de apărare și cooperările internaționale în domeniu;

ș) coordonarea activității de comerț exterior privind importul și exportul de produse cu destinație militară, în condițiile legii;

t) aprobarea, în limita competenței sale, a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții proprii, executarea lucrărilor de investiții proprii, precum și urmărirea executării, la termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de investiții; Puneri în aplicare (1)

ț) mobilizarea armatei, constituirea forțelor de rezervă, rechiziționarea de bunuri și chemarea persoanelor fizice la prestări de serviciu în interes public;

u) editarea de publicații în domeniile proprii de activitate;

v) cercetarea științifică, invenții și inovații în armată, precum și protecția drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării;

x) controlul intern și auditul public intern.

(2) Ministerul Apărării îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea structurilor centrale

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Structurile centrale ale Ministerului Apărării, subordonate nemijlocit ministrului apărării, sunt: Departamentul pentru politica de apărare și planificare, Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică, Departamentul pentru armamente, Statul Major General, Secretariatul general, Direcția generală de informații a apărării, Direcția management resurse umane, Direcția financiar-contabilă, Direcția instanțelor militare, Corpul de control și inspecție, Direcția audit intern și Direcția medicală. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) În subordinea nemijlocită a ministrului apărării funcționează consilierii ministrului, Cabinetul ministrului, Direcția instanțelor militare și alte structuri. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Personalul Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Secției combaterea infracțiunilor de corupție săvârșite de militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție se subordonează ministrului apărării numai în ceea ce privește aspectele de natură administrativă, stabilite prin ordin comun al ministrului apărării, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

(4) Structurile centrale prevăzute la alin. (1) și (3) pot avea în compunere, după caz, centre, direcții generale, direcții, oficii, servicii, secții, birouri sau compartimente, constituite potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului apărării. Modificări (1)

(5) Pentru îndeplinirea misiunilor ce revin Ministerului Apărării, prin hotărâre a Guvernului se pot înființa și organiza, în condițiile legii, structuri ale acestuia care își desfășoară activitatea în străinătate. Pentru aceasta, Ministerul Apărării este autorizat să achiziționeze bunuri mobile și imobile în țările în care aceste structuri își desfășoară activitatea.

(6) Pentru executarea conducerii structurilor prevăzute la alin. (1)-(5) sunt prevăzute în statele de organizare funcțiile corespunzătoare.

(7) Atribuțiile structurilor centrale se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Apărării, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență

Structurile centrale au în subordine, după caz, state majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamente, direcții, instituții militare de învățământ, instituții de cercetare științifică, formațiuni și alte structuri. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale

Art. 8. - Modificări (1)

Departamentul pentru politica de apărare și planificare coordonează îndeplinirea obligațiilor internaționale asumate, asigură aplicarea politicii de apărare și planificarea integrată a apărării și coordonează cooperarea politico-militară internațională.

Art. 9. - Modificări (1)

Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică coordonează relația cu Parlamentul și activitatea legislativă, asigură asistența juridică și reprezintă interesele Ministerului Apărării în fața instanțelor de judecată și a altor organe cu activitate jurisdicțională, asigură relațiile cu alte autorități publice, precum și cu organizațiile neguvernamentale, îndrumă activitatea de armonizare a actelor normative și asigură asistența juridică pentru încheierea înțelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forțele armate străine, conduce activitățile care privesc informarea publică și mass-media militare, regimul juridic al patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării și coordonează activitatea de soluționare a problemelor sociale ale personalului.

Art. 10. - Modificări (1)

Departamentul pentru armamente elaborează și coordonează politicile de achiziții în cadrul ministerului, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, gestionează relațiile cu industria națională de apărare, asigură managementul programelor de achiziții pentru sisteme de armamente și echipamente majore și al contractelor aferente, precum și al activităților de cercetare-dezvoltare, planifică și desfășoară activitatea de cooperare internațională în domeniul armamentelor, realizează supravegherea calității la furnizorii de echipamente și tehnică militară, coordonează activitatea de formare, specializare și perfecționare a ofițerilor de logistică în domeniul tehnico-ingineresc și a altor specialiști necesari armatei, activitatea de metrologie și standardizare tehnică și realizează controlul specific domeniului de competență pentru importurile și exporturile de produse speciale.

Art. 11. -

Fiecare departament este condus de un secretar de stat, care este și șef al departamentului.

Art. 12. -

(1) Statul Major General asigură, conform legii, conducerea, organizarea, planificarea și operaționalizarea forțelor, ridicarea graduală a capacității de luptă și mobilizarea armatei, conducerea operațiilor întrunite, antrenarea comandamentelor și trupelor, pregătirea de bază și de specialitate a personalului militar în activitate și în rezervă, managementul carierei individuale a personalului militar, planificarea armamentelor, standardizarea în domeniul militar, implementarea sistemului comandă, control, comunicații, computere, informații, informatică, supraveghere, recunoaștere, logistică și infrastructură, desfășurarea relațiilor militare internaționale, asistența religioasă în Ministerul Apărării și încheierea înțelegerilor tehnice cu armatele altor state, promovează valorile specifice culturii militare și de educație civică. Modificări (1)

(2) Statul Major General pregătește și conduce structurile militare care participă la misiuni militare în afara teritoriului statului național. Modificări (1)

(3) La nivelul Statului Major General se constituie Comitetul Șefilor Statelor Majore, cu rol consultativ. Organizarea și funcționarea acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului apărării. Modificări (1)

Art. 13. - Reviste (2)

(1) Direcția generală de informații a apărării asigură obținerea, prelucrarea, verificarea, stocarea și valorificarea informațiilor și datelor referitoare la factorii de risc și amenințările interne și externe, militare și nonmilitare, care pot afecta securitatea națională în domeniul militar, coordonează aplicarea măsurilor contrainformative și cooperarea atât cu serviciile/structurile departamentale naționale și de informații, cât și cu cele ale statelor membre ale alianțelor, coalițiilor și organizațiilor internaționale la care România este parte și asigură securitatea informațiilor clasificate naționale, NATO și Uniunea Europeană la nivelul Ministerului Apărării. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Personalul Direcției generale de informații a apărării își desfășoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a securității naționale în domeniul militar. Pentru culegerea de informații în teatrele de operații și pentru lupta împotriva terorismului, Direcția generală de informații a apărării poate avea în subordine structuri combatante.

(3) Direcția generală de informații a apărării este condusă de un director general, cadru militar în activitate. Directorul general este numit de către ministrul apărării, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Funcția de director general este asimilată funcției de secretar de stat. Modificări (1), Reviste (1)

(4) Unele categorii de tehnică și bunuri specifice se achiziționează, în condițiile legii, prin structuri specializate proprii, de la parteneri interni sau externi.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Secretariatul general asigură realizarea și coordonarea lucrărilor de secretariat, gestionează ansamblul relațiilor și circulația documentelor la nivelul structurilor centrale, între minister și autoritățile și instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și fizice, monitorizează elaborarea și transmiterea principalelor raportări periodice prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Secretariatul general asigură implementarea, monitorizarea și evaluarea, la nivelul Ministerului Apărării, a prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă ale administrației publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, precum și a sistemului de control managerial.

(3) Secretariatul general asigură gestionarea și diseminarea documentelor clasificate în domeniul apărării, emise de NATO, Uniunea Europeană, statele membre ale acestora și alte state, la nivelul Ministerului Apărării.

Art. 15. - Modificări (1)

Direcția management resurse umane elaborează și monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor și reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate și educației militare și asigură evidența unitară a personalului Ministerului Apărării.

Art. 16. - Modificări (1)

Corpul de control și inspecție exercită atribuții specifice de control general, conform legii, și evaluarea activităților desfășurate în Ministerul Apărării, în baza ordinului ministrului apărării.

Art. 17. - Modificări (1)

Direcția financiar-contabilă asigură îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului apărării în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

Direcția instanțelor militare asigură managementul funcțiilor militare la nivelul instanțelor militare și acționează, împreună cu structurile de resort din Ministerul Apărării, pentru compatibilizarea sistemului jurisdicțional militar cu cel din statele membre NATO.

Art. 19. - Modificări (1)

Direcția audit intern execută auditarea administrării patrimoniului și utilizării fondurilor publice în Ministerul Apărării, în concordanță cu reglementările legale.

Art. 20. - Modificări (1), Reviste (1)

Direcția medicală coordonează asigurarea asistenței medicale și sanitar-veterinare, implementează politica națională de sănătate la nivelul Ministerului Apărării, elaborează concepția privind funcționarea serviciilor medicale și sanitar-veterinare.

Art. 21. -

(1) Ministrul apărării numește, în condițiile legii, șefii/directorii structurilor centrale, șeful cabinetului și consilierii ministrului, șefii/directorii structurilor prevăzute la art. 6 alin. (4), până la nivel de oficiu inclusiv, precum și persoanele care sunt încadrate în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade de general sau echivalent al acestora. Modificări (1)

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) secretarii de stat, șeful Statului Major General și secretarul general al ministerului.

(3) Ministrul apărării numește membrii birourilor atașaților apărării României în străinătate, la propunerea directorului general al Direcției generale de informații a apărării.

CAPITOLUL V Structura de forțe a armatei

Art. 22. - Modificări (2)

Structura de forțe a armatei cuprinde următoarele categorii de forțe: forțele terestre, forțele aeriene și forțele navale, precum și alte forțe.

Art. 23. -

Forțele terestre sunt formate din: Statul Major al Forțelor Terestre, comandamente operaționale de nivel operativ și tactic, structuri luptătoare, structuri de sprijin de luptă, structuri logistice, structuri pentru operații speciale, unități de instrucție, instituții militare de învățământ și alte structuri stabilite potrivit legii.

Art. 24. -

Forțele aeriene se compun din: Statul Major al Forțelor Aeriene, comandamente operaționale, structuri luptătoare, structuri de sprijin de luptă, structuri logistice, structuri pentru operații speciale, unități de instrucție, instituții militare de învățământ și alte structuri stabilite potrivit legii.

Art. 25. -

Forțele navale se compun din: Statul Major al Forțelor Navale, comandamente operaționale/de flotă, structuri luptătoare, structuri de sprijin de luptă, structuri logistice, structuri pentru operații speciale, unități de instrucție, instituții militare de învățământ și alte structuri stabilite potrivit legii.

Art. 26. - Modificări (1)

Atribuțiile și competențele forțelor armatei se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării sau ale șefului Statului Major General, atunci când acesta este împuternicit de ministru.

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Potrivit destinației și nivelului de operaționalizare, forțele armatei sunt organizate în forțe dislocabile și forțe de generare și regenerare.

(2) Forțele dislocabile sunt destinate îndeplinirii întregii game de misiuni, conform angajamentelor internaționale în domeniul securității și apărării la care România este parte, și cuprind forțe luptătoare, de sprijin, de suport logistic și pentru operații speciale, structurate modular, cu disponibilități acționale și de transport în orice teatru de acțiuni militare, capabile să se autosusțină și să își asigure protecția, compatibile cu armatele statelor aliate.

(3) Forțele de generare și regenerare sunt destinate sprijinului forțelor dislocabile și îndeplinirii unor misiuni pe teritoriul statului național și în proximitatea acestuia și cuprind structuri luptătoare, de sprijin de luptă și suport logistic, precum și structuri de învățământ militar și instrucție din toate categoriile de forțe ale armatei.

Art. 28. -

Forțele dislocabile sunt formate din comandamente, mari unități și unități cu un nivel de încadrare de cel puțin 90% la personal și 100% la tehnică de luptă, față de necesarul de război.

Art. 29. -

Forțele de generare și regenerare sunt formate din comandamente, mari unități și unități din toate categoriile de forțe ale armatei, cu un nivel de încadrare cu personal, în timp de pace, între 40% și 70%, iar la tehnică de luptă de cel puțin 80%, față de necesarul de război.

Art. 30. -

Potrivit misiunilor, structurile de forțe sunt:

a) structuri luptătoare destinate ducerii acțiunilor militare, care cuprind: brigăzi mecanizate și similare, de vânători de munte, mari unități și unități de rachete sol-aer, escadrile de aviație, divizioane de fregate, nave purtătoare de artilerie, rachete torpile și scafandri, batalioane de parașutiști, infanterie marină și de informații, batalioane/companii de operații speciale și alte structuri constituite pentru luptă;

b) structuri de sprijin de luptă destinate sprijinului strategic, operativ și tactic al acțiunilor militare, care cuprind: brigăzi de artilerie și geniu, unități și subunități de rachete și artilerie antiaeriană pentru forțele terestre și de radiolocație, regimente și batalioane de geniu, cercetare, de comunicații și informatică, apărare nucleară, bacteriologică și chimică, batalioane și subunități de poliție militară, divizioane și nave pentru sprijin maritim și fluvial, alte unități, formațiuni și subunități de sprijin de luptă;

c) structuri logistice destinate asigurării tehnico-materiale, mentenanței, transporturilor, asistenței medicale și sanitar-veterinare, cazării și cartiruirii trupelor, care cuprind: brigăzi și batalioane logistice, depozite de armament, muniții și materiale, spitale militare de campanie, unități de mentenanță, alte formațiuni logistice;

d) forțe pentru operații speciale, care constituie componenta specializată de intervenție rapidă, cu elemente componente din toate categoriile de forțe ale armatei, instruită și dotată pentru executarea misiunilor specifice de cercetare specială, acțiune directă și asistență militară pe teritoriul statului român sau în alte teatre de operații, împreună cu forțele speciale ale coalițiilor și alianțelor la care România este parte, potrivit legii;

e) structuri de învățământ militar și instrucție destinate instrucției individuale de bază și perfecționării pregătirii de specialitate a personalului militar în activitate și în rezervă.

Art. 31. - Modificări (1)

(1) Conducerea operațională a forțelor pentru operații speciale se exercită de șeful Statului Major General, iar în situația participării la operații militare în afara teritoriului statului național, potrivit înțelegerilor tehnice încheiate cu partenerii străini. Modificări (1)

(2) Forțele pentru operații speciale cooperează cu celelalte structuri specializate ale statului.

CAPITOLUL VI Conducerea Ministerului Apărării

Art. 32. -

(1) Ministerul Apărării este condus și reprezentat de ministrul apărării.

(2) În exercitarea conducerii, ministrul apărării este ajutat de secretarii de stat, de șeful Statului Major General și de secretarul general. Modificări (1)

(3) Ministrul apărării poate delega prin ordin competența îndeplinirii unor atribuții aflate în responsabilitatea sa. Puneri în aplicare (2)

(4) Secretarii de stat sunt numiți și eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apărării.

(5) Șeful Statului Major General este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de Președintele României, la propunerea ministrului apărării, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an. În funcția de șef al Statului Major General poate fi numit locțiitorul acestuia sau unul dintre șefii categoriilor de forțe ale armatei. Modificări (1)

(6) Prevederile alin. (5) referitoare la durata mandatului nu se aplică în caz de mobilizare sau de război, precum și pe timpul stării de asediu sau de urgență.

(7) Secretarul general al Ministerului Apărării este înalt funcționar public, numit potrivit legii.

(8) În Ministerul Apărării se constituie Colegiul Ministerului Apărării, cu rol consultativ, precum și Consiliul de Planificare a Apărării, Consiliul de Supraveghere a Cerințelor, Consiliul de Achiziții și Consiliul de Standardizare și Interoperabilitate, cu rol deliberativ. Organizarea și funcționarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 33. -

(1) În exercitarea competențelor conferite de lege, ministrul apărării emite ordine și instrucțiuni.

(2) Secretarii de stat, secretarul general al ministerului, directorul general și șefii/directorii direcțiilor din structurile centrale emit dispoziții, potrivit competențelor specifice.

(3) Șeful Statului Major General emite ordine cu conținut militar și dispoziții, potrivit domeniilor de competență. Modificări (1)

(4) Comandanții/șefii unităților militare înscriu în ordinul de zi pe unitate, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, ordinele/dispozițiile date în exercitarea misiunilor și atribuțiilor ce le revin, potrivit legii.

Art. 34. -

Pe timpul absenței ministrului, conducerea Ministerului Apărării se exercită de către secretarul de stat desemnat de ministru.

Art. 35. -

Conducerea structurilor de forțe se realizează de comandanți/șefi ai acestora numiți conform competențelor stabilite prin ordin al ministrului apărării.

CAPITOLUL VII Personalul Ministerului Apărării

Art. 36. -

(1) Personalul Ministerului Apărării este format din personal militar și personal civil. Jurisprudență

(2) Nomenclatorul funcțiilor de general din Armata României se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

(3) Transformarea unei funcții de general într-o funcție civilă se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la propunerea ministrului apărării.

Art. 37. -

Evidența efectivelor Direcției generale de informații a apărării se ține separat de cea a efectivelor Ministerului Apărării. Finanțarea Direcției generale de informații a apărării se realizează din fonduri bugetare aprobate cu această destinație. Modul de planificare, evidență și utilizare a fondurilor necesare se stabilește de ministrul apărării, similar reglementărilor privind cheltuielile operative.

Art. 38. -

(1) În necesarul de efective ale Ministerului Apărării nu se includ: Modificări (1)

a) cadrele militare care își desfășoară activitatea în alte structuri ale administrației publice centrale de specialitate, alte structuri centrale și unități bugetare, precum și în cele subordonate acestora. Finanțarea lor se asigură în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) personalul militar și civil din structurile finanțate de la alte capitole bugetare decât "Apărare națională" din bugetul Ministerului Apărării, precum și cel din structurile care se finanțează integral din venituri proprii;

c) militarii în termen și cu termen redus, soldații și gradații voluntari, aflați în perioada instrucției de bază, elevii și studenții instituțiilor militare de învățământ, cadrele militare aflate la cursurile de bază. Finanțarea lor se face din bugetul Ministerului Apărării;

d) personalul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

(2) Evidența efectivelor prevăzute la alin. (1) se ține separat.

Art. 39. -

Personalul Ministerului Apărării este organizat și își desfășoară activitatea conform legislației specifice fiecărei categorii de personal și reglementărilor interne ale ministerului.

CAPITOLUL VIII Dispoziții comune

Art. 40. -

Ministerul Apărării asigură, potrivit legii, asistența medicală a personalului propriu, a cadrelor militare în rezervă și în retragere, a familiilor și urmașilor acestora, precum și drepturile la pensie ale cadrelor militare.

Art. 41. -

(1) Cadrele militare în rezervă, cele în retragere, familiile acestora, precum și personalul civil din Ministerul Apărării beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării în folosirea centrelor de refacere a capacității de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare și altor facilități recreative și sportive. Modificări (1)

(2) Personalul poate beneficia de folosirea locuințelor de serviciu sau de intervenție, potrivit ordinului ministrului apărării.

Art. 42. - Modificări (1)

(1) Pentru rezolvarea situației locative a cadrelor militare, a soldaților și a gradaților voluntari, precum și a personalului civil din armată, Ministerul Apărării poate desfășura programe pentru construirea de locuințe proprietate personală, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) se trec, în condițiile legii, din domeniul public în domeniul privat al statului, proprietarii locuințelor dobândind, potrivit hotărârii Guvernului, un drept de folosință oneros asupra terenurilor, pe durata existenței construcțiilor.

Art. 43. -

Celelalte drepturi și obligații ale personalului militar și civil sunt prevăzute de lege și de alte acte normative.

Art. 44. - Modificări (1), Referințe (1)

În cadrul Ministerului Apărării se pot constitui colegii, consilii, comitete sau comisii profesionale. Organizarea și funcționarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

Art. 45. -

Statele de organizare ale structurilor Ministerului Apărării se elaborează, se avizează și se aprobă conform prevederilor ordinului ministrului apărării.

Art. 46. - Modificări (1)

În Ministerul Apărării se organizează propriul sistem de formare și perfecționare a personalului militar și civil, integrat în sistemul național de învățământ.

Art. 47. -

(1) Ministerul Apărării are rețea sanitară proprie, cămine de garnizoană, amenajări sportive și recreative, sanatorii, centre de refacere a capacității de muncă, centre de instrucție, locuințe de serviciu și de intervenție, structuri de presă. Echipamentul și alte bunuri necesare desfășurării activității specifice pot fi asigurate de către furnizori specializați agreați, pe bază de contract, în condițiile și sub formele prevăzute de lege. Modificări (1)

(2) Ministerul Apărării poate avea în subordine sau în coordonare regii autonome, companii naționale, agenții, cluburi militare, formații cultural-artistice, cluburi și asociații sportive. Modificări (1)

(3) Pe lângă Ministerul Apărării se pot înființa activități finanțate integral din venituri proprii, conform legii.

(4) În cadrul Ministerului Apărării funcționează următoarele instituții de interes național: Muzeul Militar Național, Biblioteca Militară Națională și Cercul Militar Național. Puneri în aplicare (1)

Art. 48. - Modificări (1)

Ministerul Apărării stabilește, prin ordin al ministrului, propriul sistemul de distincții și însemne militare.

Art. 49. - Modificări (1)

Ministerul Apărării asigură personalul propriu și tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum și pentru cazurile de răspundere civilă stabilite prin ordin al ministrului apărării, în condițiile legii.

Art. 50. - Derogări (2)

(1) Ministerul Apărării poate valorifica activele corporale și necorporale excedentare din patrimoniul său, tehnica, armamentul, munițiile și materialele atipice sau excedentare scoase din înzestrare, în condițiile concurențiale prevăzute de lege, prin Compania Națională "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea acestui minister, și potrivit regulamentului companiei, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(2) Sumele obținute din valorificări se consideră venituri proprii, se rețin de Ministerul Apărării și se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital.

Art. 51. -

Ministerul Apărării dispune de un parc propriu de autovehicule, conform statelor de organizare, de sisteme și mijloace de comunicații și informatică, precum și de alte tipuri de tehnică și materiale stabilite prin normele de înzestrare.

Art. 52. -

(1) Ministerul Apărării dispune de bunurile proprietate privată ale acestuia și administrează bunurile din domeniul public sau privat al statului, aflate în patrimoniul său, putând să le concesioneze, să le închirieze ori să le valorifice, în funcție de regimul lor juridic, în condițiile legislației în vigoare. Modificări (1)

(2) Ministerul Apărării poate pune la dispoziție, cu aprobarea și în condițiile stabilite de Guvern, persoanelor juridice române sau străine, pe termen limitat, bunuri aflate în administrarea sa, în scopul realizării unor proiecte în beneficiul instituției militare.

(3) Prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului apărării, după caz, se pot transmite imobile aflate în domeniul public ori privat al statului și în administrarea sa, în folosință gratuită, pe termen limitat, organizațiilor neguvernamentale recunoscute prin hotărâre a Guvernului ca fiind de utilitate publică și care își desfășoară activitatea în domeniul apărării. Modificări (1)

Art. 53. -

(1) Ministerul Apărării poate angaja și executa, la cerere, prin unitățile sale, prestări de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, în domeniile și în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării. Puneri în aplicare (1)

(2) Structurile de forțe prestează servicii cu caracter obligatoriu prevăzute de lege. Tarifele aferente acestor servicii, inclusiv cele în regim de urgență, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cu sumele rezultate în urma executării acestor activități, încasate în cadrul aceluiași exercițiu financiar, se reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop. Modificări (1)

Art. 54. - Modificări (1), Derogări (1)

(1) La cererea forțelor armate străine, Ministerul Apărării poate asigura sprijin logistic atât pe teritoriul statului național, cât și în afara acestuia.

(2) Asigurarea sprijinului logistic se poate realiza cu suportarea cheltuielilor din bugetul aprobat Ministerului Apărării. Creditele bugetare utilizate în acest scop se reconstituie cu fondurile rambursate în cursul aceluiași exercițiu bugetar de forțele armate străine.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Apărării este abilitat să încheie contracte în nume propriu sau în numele partenerilor străini.

Art. 55. -

Fondurile necesare desfășurării activităților în Ministerul Apărării se asigură de la bugetul de stat, precum și din alte surse legal constituite.

Art. 56. -

Ministerul Apărării are dreptul, numai în îndeplinirea atribuțiilor sale, să solicite și să obțină, în condițiile legii, de la autoritățile administrației publice centrale și locale, de la operatorii economici și de la orice alte persoane juridice sau persoane fizice, informații, date ori documente.

Art. 57. - Jurisprudență

(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării elaborează și supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind organigrama structurilor centrale și numărul total de posturi ale acestora.

(2) Numărul de personal și repartiția funcțiilor pe categorii de personal și corpuri de militari se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 58. -

(1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu conțin dispoziții contrare.

(2) Prevederile art. 13 alin. (3) referitoare la asimilarea funcției de director general cu cea de secretar de stat intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007. Până la această dată, rangul directorului general al Direcției generale de informații a apărării este de subsecretar de stat.

Art. 59. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 7 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 21 iulie 2006.

Nr. 346.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Președintele a trimis spre reexaminare Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
Cadrul general tactic al investigației penale în cazul infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism
;
se încarcă...