Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale | Lege 346/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale

Art. 8. - Modificări (1)

Departamentul pentru politica de apărare și planificare coordonează îndeplinirea obligațiilor internaționale asumate, asigură aplicarea politicii de apărare și planificarea integrată a apărării și coordonează cooperarea politico-militară internațională.

Art. 9. - Modificări (1)

Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică coordonează relația cu Parlamentul și activitatea legislativă, asigură asistența juridică și reprezintă interesele Ministerului Apărării în fața instanțelor de judecată și a altor organe cu activitate jurisdicțională, asigură relațiile cu alte autorități publice, precum și cu organizațiile neguvernamentale, îndrumă activitatea de armonizare a actelor normative și asigură asistența juridică pentru încheierea înțelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forțele armate străine, conduce activitățile care privesc informarea publică și mass-media militare, regimul juridic al patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării și coordonează activitatea de soluționare a problemelor sociale ale personalului.

Art. 10. - Modificări (1)

Departamentul pentru armamente elaborează și coordonează politicile de achiziții în cadrul ministerului, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, gestionează relațiile cu industria națională de apărare, asigură managementul programelor de achiziții pentru sisteme de armamente și echipamente majore și al contractelor aferente, precum și al activităților de cercetare-dezvoltare, planifică și desfășoară activitatea de cooperare internațională în domeniul armamentelor, realizează supravegherea calității la furnizorii de echipamente și tehnică militară, coordonează activitatea de formare, specializare și perfecționare a ofițerilor de logistică în domeniul tehnico-ingineresc și a altor specialiști necesari armatei, activitatea de metrologie și standardizare tehnică și realizează controlul specific domeniului de competență pentru importurile și exporturile de produse speciale.

Art. 11. -

Fiecare departament este condus de un secretar de stat, care este și șef al departamentului.

Art. 12. -

(1) Statul Major General asigură, conform legii, conducerea, organizarea, planificarea și operaționalizarea forțelor, ridicarea graduală a capacității de luptă și mobilizarea armatei, conducerea operațiilor întrunite, antrenarea comandamentelor și trupelor, pregătirea de bază și de specialitate a personalului militar în activitate și în rezervă, managementul carierei individuale a personalului militar, planificarea armamentelor, standardizarea în domeniul militar, implementarea sistemului comandă, control, comunicații, computere, informații, informatică, supraveghere, recunoaștere, logistică și infrastructură, desfășurarea relațiilor militare internaționale, asistența religioasă în Ministerul Apărării și încheierea înțelegerilor tehnice cu armatele altor state, promovează valorile specifice culturii militare și de educație civică. Modificări (1)

(2) Statul Major General pregătește și conduce structurile militare care participă la misiuni militare în afara teritoriului statului național. Modificări (1)

(3) La nivelul Statului Major General se constituie Comitetul Șefilor Statelor Majore, cu rol consultativ. Organizarea și funcționarea acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului apărării. Modificări (1)

Art. 13. - Reviste (2)

(1) Direcția generală de informații a apărării asigură obținerea, prelucrarea, verificarea, stocarea și valorificarea informațiilor și datelor referitoare la factorii de risc și amenințările interne și externe, militare și nonmilitare, care pot afecta securitatea națională în domeniul militar, coordonează aplicarea măsurilor contrainformative și cooperarea atât cu serviciile/structurile departamentale naționale și de informații, cât și cu cele ale statelor membre ale alianțelor, coalițiilor și organizațiilor internaționale la care România este parte și asigură securitatea informațiilor clasificate naționale, NATO și Uniunea Europeană la nivelul Ministerului Apărării. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Personalul Direcției generale de informații a apărării își desfășoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a securității naționale în domeniul militar. Pentru culegerea de informații în teatrele de operații și pentru lupta împotriva terorismului, Direcția generală de informații a apărării poate avea în subordine structuri combatante.

(3) Direcția generală de informații a apărării este condusă de un director general, cadru militar în activitate. Directorul general este numit de către ministrul apărării, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Funcția de director general este asimilată funcției de secretar de stat. Modificări (1), Reviste (1)

(4) Unele categorii de tehnică și bunuri specifice se achiziționează, în condițiile legii, prin structuri specializate proprii, de la parteneri interni sau externi.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Secretariatul general asigură realizarea și coordonarea lucrărilor de secretariat, gestionează ansamblul relațiilor și circulația documentelor la nivelul structurilor centrale, între minister și autoritățile și instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și fizice, monitorizează elaborarea și transmiterea principalelor raportări periodice prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Secretariatul general asigură implementarea, monitorizarea și evaluarea, la nivelul Ministerului Apărării, a prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă ale administrației publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, precum și a sistemului de control managerial.

(3) Secretariatul general asigură gestionarea și diseminarea documentelor clasificate în domeniul apărării, emise de NATO, Uniunea Europeană, statele membre ale acestora și alte state, la nivelul Ministerului Apărării.

Art. 15. - Modificări (1)

Direcția management resurse umane elaborează și monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor și reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate și educației militare și asigură evidența unitară a personalului Ministerului Apărării.

Art. 16. - Modificări (1)

Corpul de control și inspecție exercită atribuții specifice de control general, conform legii, și evaluarea activităților desfășurate în Ministerul Apărării, în baza ordinului ministrului apărării.

Art. 17. - Modificări (1)

Direcția financiar-contabilă asigură îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului apărării în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

Direcția instanțelor militare asigură managementul funcțiilor militare la nivelul instanțelor militare și acționează, împreună cu structurile de resort din Ministerul Apărării, pentru compatibilizarea sistemului jurisdicțional militar cu cel din statele membre NATO.

Art. 19. - Modificări (1)

Direcția audit intern execută auditarea administrării patrimoniului și utilizării fondurilor publice în Ministerul Apărării, în concordanță cu reglementările legale.

Art. 20. - Modificări (1), Reviste (1)

Direcția medicală coordonează asigurarea asistenței medicale și sanitar-veterinare, implementează politica națională de sănătate la nivelul Ministerului Apărării, elaborează concepția privind funcționarea serviciilor medicale și sanitar-veterinare.

Art. 21. -

(1) Ministrul apărării numește, în condițiile legii, șefii/directorii structurilor centrale, șeful cabinetului și consilierii ministrului, șefii/directorii structurilor prevăzute la art. 6 alin. (4), până la nivel de oficiu inclusiv, precum și persoanele care sunt încadrate în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade de general sau echivalent al acestora. Modificări (1)

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) secretarii de stat, șeful Statului Major General și secretarul general al ministerului.

(3) Ministrul apărării numește membrii birourilor atașaților apărării României în străinătate, la propunerea directorului general al Direcției generale de informații a apărării.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2006:
Dispoziții generale
Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării
Organizarea și funcționarea structurilor centrale
Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Structura de forțe a armatei
Conducerea Ministerului Apărării
Personalul Ministerului Apărării
Dispoziții comune
Reviste:
Președintele a trimis spre reexaminare Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
Cadrul general tactic al investigației penale în cazul infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism
;
se încarcă...