Dispoziții comune | Lege 346/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VIII Dispoziții comune

Art. 40. -

Ministerul Apărării asigură, potrivit legii, asistența medicală a personalului propriu, a cadrelor militare în rezervă și în retragere, a familiilor și urmașilor acestora, precum și drepturile la pensie ale cadrelor militare.

Art. 41. -

(1) Cadrele militare în rezervă, cele în retragere, familiile acestora, precum și personalul civil din Ministerul Apărării beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării în folosirea centrelor de refacere a capacității de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare și altor facilități recreative și sportive. Modificări (1)

(2) Personalul poate beneficia de folosirea locuințelor de serviciu sau de intervenție, potrivit ordinului ministrului apărării.

Art. 42. - Modificări (1)

(1) Pentru rezolvarea situației locative a cadrelor militare, a soldaților și a gradaților voluntari, precum și a personalului civil din armată, Ministerul Apărării poate desfășura programe pentru construirea de locuințe proprietate personală, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) se trec, în condițiile legii, din domeniul public în domeniul privat al statului, proprietarii locuințelor dobândind, potrivit hotărârii Guvernului, un drept de folosință oneros asupra terenurilor, pe durata existenței construcțiilor.

Art. 43. -

Celelalte drepturi și obligații ale personalului militar și civil sunt prevăzute de lege și de alte acte normative.

Art. 44. - Modificări (1), Referințe (1)

În cadrul Ministerului Apărării se pot constitui colegii, consilii, comitete sau comisii profesionale. Organizarea și funcționarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

Art. 45. -

Statele de organizare ale structurilor Ministerului Apărării se elaborează, se avizează și se aprobă conform prevederilor ordinului ministrului apărării.

Art. 46. - Modificări (1)

În Ministerul Apărării se organizează propriul sistem de formare și perfecționare a personalului militar și civil, integrat în sistemul național de învățământ.

Art. 47. -

(1) Ministerul Apărării are rețea sanitară proprie, cămine de garnizoană, amenajări sportive și recreative, sanatorii, centre de refacere a capacității de muncă, centre de instrucție, locuințe de serviciu și de intervenție, structuri de presă. Echipamentul și alte bunuri necesare desfășurării activității specifice pot fi asigurate de către furnizori specializați agreați, pe bază de contract, în condițiile și sub formele prevăzute de lege. Modificări (1)

(2) Ministerul Apărării poate avea în subordine sau în coordonare regii autonome, companii naționale, agenții, cluburi militare, formații cultural-artistice, cluburi și asociații sportive. Modificări (1)

(3) Pe lângă Ministerul Apărării se pot înființa activități finanțate integral din venituri proprii, conform legii.

(4) În cadrul Ministerului Apărării funcționează următoarele instituții de interes național: Muzeul Militar Național, Biblioteca Militară Națională și Cercul Militar Național. Puneri în aplicare (1)

Art. 48. - Modificări (1)

Ministerul Apărării stabilește, prin ordin al ministrului, propriul sistemul de distincții și însemne militare.

Art. 49. - Modificări (1)

Ministerul Apărării asigură personalul propriu și tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum și pentru cazurile de răspundere civilă stabilite prin ordin al ministrului apărării, în condițiile legii.

Art. 50. - Derogări (2)

(1) Ministerul Apărării poate valorifica activele corporale și necorporale excedentare din patrimoniul său, tehnica, armamentul, munițiile și materialele atipice sau excedentare scoase din înzestrare, în condițiile concurențiale prevăzute de lege, prin Compania Națională "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea acestui minister, și potrivit regulamentului companiei, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(2) Sumele obținute din valorificări se consideră venituri proprii, se rețin de Ministerul Apărării și se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital.

Art. 51. -

Ministerul Apărării dispune de un parc propriu de autovehicule, conform statelor de organizare, de sisteme și mijloace de comunicații și informatică, precum și de alte tipuri de tehnică și materiale stabilite prin normele de înzestrare.

Art. 52. -

(1) Ministerul Apărării dispune de bunurile proprietate privată ale acestuia și administrează bunurile din domeniul public sau privat al statului, aflate în patrimoniul său, putând să le concesioneze, să le închirieze ori să le valorifice, în funcție de regimul lor juridic, în condițiile legislației în vigoare. Modificări (1)

(2) Ministerul Apărării poate pune la dispoziție, cu aprobarea și în condițiile stabilite de Guvern, persoanelor juridice române sau străine, pe termen limitat, bunuri aflate în administrarea sa, în scopul realizării unor proiecte în beneficiul instituției militare.

(3) Prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului apărării, după caz, se pot transmite imobile aflate în domeniul public ori privat al statului și în administrarea sa, în folosință gratuită, pe termen limitat, organizațiilor neguvernamentale recunoscute prin hotărâre a Guvernului ca fiind de utilitate publică și care își desfășoară activitatea în domeniul apărării. Modificări (1)

Art. 53. -

(1) Ministerul Apărării poate angaja și executa, la cerere, prin unitățile sale, prestări de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, în domeniile și în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării. Puneri în aplicare (1)

(2) Structurile de forțe prestează servicii cu caracter obligatoriu prevăzute de lege. Tarifele aferente acestor servicii, inclusiv cele în regim de urgență, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cu sumele rezultate în urma executării acestor activități, încasate în cadrul aceluiași exercițiu financiar, se reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop. Modificări (1)

Art. 54. - Modificări (1), Derogări (1)

(1) La cererea forțelor armate străine, Ministerul Apărării poate asigura sprijin logistic atât pe teritoriul statului național, cât și în afara acestuia.

(2) Asigurarea sprijinului logistic se poate realiza cu suportarea cheltuielilor din bugetul aprobat Ministerului Apărării. Creditele bugetare utilizate în acest scop se reconstituie cu fondurile rambursate în cursul aceluiași exercițiu bugetar de forțele armate străine.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Apărării este abilitat să încheie contracte în nume propriu sau în numele partenerilor străini.

Art. 55. -

Fondurile necesare desfășurării activităților în Ministerul Apărării se asigură de la bugetul de stat, precum și din alte surse legal constituite.

Art. 56. -

Ministerul Apărării are dreptul, numai în îndeplinirea atribuțiilor sale, să solicite și să obțină, în condițiile legii, de la autoritățile administrației publice centrale și locale, de la operatorii economici și de la orice alte persoane juridice sau persoane fizice, informații, date ori documente.

Art. 57. - Jurisprudență

(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării elaborează și supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind organigrama structurilor centrale și numărul total de posturi ale acestora.

(2) Numărul de personal și repartiția funcțiilor pe categorii de personal și corpuri de militari se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 58. -

(1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu conțin dispoziții contrare.

(2) Prevederile art. 13 alin. (3) referitoare la asimilarea funcției de director general cu cea de secretar de stat intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007. Până la această dată, rangul directorului general al Direcției generale de informații a apărării este de subsecretar de stat.

Art. 59. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 7 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001, precum și orice alte dispoziții contrare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2006:
Dispoziții generale
Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării
Organizarea și funcționarea structurilor centrale
Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Structura de forțe a armatei
Conducerea Ministerului Apărării
Personalul Ministerului Apărării
Dispoziții comune
Reviste:
Președintele a trimis spre reexaminare Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
;
se încarcă...