Parlamentul României

Legea nr. 102/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 398 din 09 mai 2006.

În vigoare de la 01 octombrie 2006 până la 03 decembrie 2011, fiind abrogat prin Ordonanță 27/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea și asigurarea desfășurării transporturilor rutiere de mărfuri și de persoane, precum și a activităților conexe acestora pe teritoriul României, în condiții de siguranță și calitate, cu respectarea principiilor liberei concurențe, garantarea accesului liber și nediscriminatoriu la piața transportului rutier și a măsurilor de protecție a mediului înconjurător, a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice și pentru satisfacerea necesităților economiei naționale și nevoilor de apărare ale țării."

2. La articolul 2, partea introductivă și literele c)-h) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență privind accesul la activitatea de transport nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu:

.....................................................................................................................

c) vehicule rutiere aparținând instituțiilor din sistemul național de apărare;

d) vehicule rutiere utilizate pentru transporturi poștale care sunt efectuate în cadrul unui serviciu public;

e) vehicule rutiere care transportă medicamente, produse și echipamente medicale necesare intervențiilor în caz de catastrofe și calamități;

f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale de urgență;

g) vehicule rutiere special amenajate care le fac improprii pentru transportul mărfurilor;

h) vehicule rutiere care transportă vehicule avariate sau defecte;".

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Transportul public local se reglementează prin legi speciale."

4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. activitate conexă transportului rutier - activitate complementară care se desfășoară în legătură cu transportul rutier;

2. activitate de transport rutier - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea mărfurilor sau a persoanelor, cu ajutorul vehiculelor sau al combinației de vehicule, pe distanțe și în condiții prestabilite;

3. autoturism - autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

4. autobuz - autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane pe scaune și în picioare, și care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

5. autobuz urban - autobuz la care majoritatea locurilor sunt în picioare;

6. autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat și echipat numai pentru transportul de persoane așezate pe scaune, având spații speciale pentru transportul bagajelor pe distanțe mari, amenajat și dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicția de a transporta persoane în picioare;

7. autorizație de transport internațional - document care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în anumite condiții unul sau mai multe transporturi de tranzit sau destinație pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;

8. autogară - spațiu special delimitat, amenajat și dotat pentru a permite staționarea autobuzelor la persoane, pentru urcarea sau coborârea persoanelor, precum și pentru o oferi condiții și servicii pentru autobuze și pentru persoanele aflate în așteptare;

9. cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinație, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/ coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public;

10. cabotaj - operațiune de transport rutier efectuată de către un operator de transport rutier străin între cel puțin două puncte de încărcare/descărcare aflate pe teritoriul României; deplasarea fără încărcătură a unui vehicul rutier între două operațiuni consecutive de transport internațional nu este considerată cabotaj;

11. certificat de competență profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere;

12. certificat de transport în cont propriu - document prin care se atestă că întreprinderea îndeplinește condiția de competență profesională, aceasta având acces la activitatea de transport rutier în cont propriu;

13. contract de închiriere de vehicule rutiere - contract încheiat în formă autentică, prin care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite, contra cost, dreptul de folosință pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar;

14. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu - documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere deținute în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și utilizate de întreprindere, altele decât cele menționate la art. 2, cu care se efectuează operațiuni de transport rutier în cont propriu, numai cu respectarea reglementărilor naționale și internaționale în domeniul transporturilor rutiere;

15. copia conformă a licenței de transport - documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere deținute în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și utilizate de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier, altele decât cele menționate la art. 2, numai cu respectarea reglementărilor naționale și internaționale în domeniul transporturilor rutiere;

16. cursă - traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea punctului de destinație, revine la punctul de plecare, în cadrul aceleiași operațiuni de transport de persoane;

17. document de transport - document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, și care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei și a tipului de transport rutier efectuat;

18. grafic de circulație - document care conține stațiile publice aflate pe un traseu, distanțele dintre acestea, orele de plecare, respectiv sosire, și zilele în care se efectuează transporturile;

19. grup de persoane dinainte constituit - grup pentru care o organizație sau o persoană autorizată care este responsabilă cu încheierea contractului și plata colectivă a serviciilor a primit rezervările și a efectuat plățile înainte de plecare. Pe tot parcursul transportului componența grupului trebuie să rămână aceeași;

20. inspecție tehnică periodică - operațiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care privește în principal sistemele și componentele acestora ce contribuie la siguranța circulației, protecția mediului și încadrarea în categoria de folosință;

21. intermediere în transporturile rutiere - activitatea unei întreprinderi cu scop patrimonial care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic național și/sau internațional, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport;

22. întreprindere - agent economic, persoană fizică, asociație familială sau persoană juridică, cu/fără scop patrimonial, orice asociație ori grup de persoane fără personalitate juridică, cu/fără scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate;

23. licență pentru activități conexe transportului rutier - document care dă dreptul unei întreprinderi să desfășoare activități conexe transportului rutier;

24. licență de transport - document prin care se atestă că întreprinderea îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;

25. licență de traseu - document care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic național pe un anumit traseu, conform programului de transport;

26. masă totală maximă autorizată - masa totală maximă a unui vehicul rutier, așa cum este declarată de constructorul acestuia;

27. microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune, în afara locului conducătorului auto;

28. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislației în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerințele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;

29. operator de transport rutier - orice întreprindere care deține certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deținătoare a unei licențe de transport și care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere deținute cu orice titlu, cu excepția comodatului, denumite în continuare vehicule deținute;

30. operator de transport rutier român - operator de transport rutier cu sediul sau cu domiciliul în România;

31. operator de transport rutier străin - operator de transport rutier cu sediul sau cu domiciliul în străinătate, autorizat să efectueze transporturi rutiere internaționale;

32. operator pentru activități conexe transportului rutier - orice întreprindere care desfășoară activități conexe transportului rutier și care a obținut în prealabil licența pentru activități conexe transportului rutier;

33. persoană desemnată - persoană fizică, managerul activității de transport rutier, care îndeplinește pentru întreprindere condițiile de onorabilitate și competență profesională, care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă, permanent și efectiv, activitatea de transport a întreprinderii;

34. program de transport interjudețean și internațional - program întocmit și aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul, tipul și capacitatea autovehiculelor necesare;

35. program de transport județean - program propus și aprobat de consiliile județene și de Consiliul General al Municipiului București, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul, tipul și capacitatea autovehiculelor necesare;

36. serviciu regulat de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane care asigură transportul persoanelor, potrivit graficelor de circulație, pe trasee specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune obligația respectării graficelor de circulație, acesta fiind accesibil oricărei persoane, putând fi condiționat cel mult de o rezervare prealabilă;

37. serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură doar transportul anumitor categorii determinate de persoane, în măsura în care acest serviciu se desfășoară în condițiile prevăzute la pct. 36. Serviciul regulat special de transport de persoane include:

a) transportul muncitorilor între domiciliu și locul de muncă;

b) transportul elevilor și al studenților spre și dinspre instituțiile de învățământ;

c) transportul militarilor și al familiilor acestora între domiciliu și unitatea militară;

38. stație publică - punct de pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autovehiculele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

39. serviciu ocazional de transport de persoane - activitate de transport public de persoane, realizată pe bază de contract unic pentru fiecare cursă, care nu poate fi definită ca serviciu regulat sau ca serviciu regulat special, prin care se transportă grupuri de persoane dinainte constituite, la inițiativa unei persoane, cu ocazia unor evenimente, manifestări speciale, călătorii circulare cu caracter de agrement, turism și altele asemenea;

40. traseu - parcurs care asigură legătura între mai multe localități și/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale. În funcție de amplasarea capetelor și de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, județene, interjudețene și internaționale; traseele dintre municipiul București și alte localități sunt trasee interjudețene;

41. transport rutier - operațiune prin care se realizează deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulației publice, chiar dacă vehiculele respective sunt, pe o anumită porțiune a traseului, transportate la rândul lor pe sau de alte vehicule ori dacă autovehiculele se deplasează fără încărcătură. Operațiunile de încărcare/descărcare și de întocmire/distribuire a documentelor însoțitoare transportului, realizate sau supravegheate de conducătorul vehiculului ori al ansamblului de vehicule, sunt operațiuni incluse în activitatea de transport;

42. transport rutier agabaritic - transport rutier cu mase și/sau cu dimensiuni depășite;

43. transport rutier în trafic național - transport rutier care se efectuează între două localități situate pe teritoriul României, fără a depăși teritoriul statului;

44. transport rutier în trafic internațional - transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare și localitatea de destinație, situate pe teritoriul a două state diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state;

45. transport rutier în zona de mic trafic de frontieră - transport rutier care implică deplasarea unui vehicul rutier de pe teritoriul unui stat pe teritoriul statului învecinat, pe o distanță de cel mult 30 km față de frontieră, dacă acordurile bilaterale încheiate între statele respective nu prevăd altfel;

46. transport rutier local - transport rutier efectuat în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localități, fără a depăși limitele acesteia;

47. transport rutier județean - transport rutier care se efectuează între două localități situate pe teritoriul aceluiași județ;

48. transport rutier interjudețean - transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare și localitatea de destinație, situate pe teritoriul a două județe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor județe; în sensul prezentei ordonanțe de urgență, transportul rutier între municipiul București și alte județe este considerat transport rutier interjudețean;

49. transportator rutier - orice întreprindere care, în activitatea sa, pentru transportul public sau transportul în cont propriu al persoanelor ori al mărfurilor, utilizează vehicule sau ansambluri de vehicule rutiere deținute, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

50. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. În sensul prezentei ordonanțe de urgență sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile și tractoarele, definite astfel:

a) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine și a autovehiculelor cu două sau 3 roți;

b) remorcă - vehicul rutier fără motor, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

c) semiremorcă - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forță verticală semnificativă;

d) tractor - vehicul rutier care, prin concepție și construcție, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci sau utilaje;

51. vehicule istorice - vehicule pentru care perioada trecută de la încetarea fabricației tipurilor respective, care au utilizat același tip de caroserie și același tip de motor, este de cel puțin 30 de ani, originale, restaurate sau reconstruite, pentru care deținătorii au obținut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate de autoritatea competentă."

5. La articolul 4 litera A, litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) clasificarea din punct de vedere al caracterului comercial al activității:

1. transport rutier public;

2. transport rutier în cont propriu;".

6. La articolul 4 litera B, punctul 1 al literei a) va avea următorul cuprins:

"

1. transport rutier de mărfuri generale, inclusiv bunuri;".

7. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, autoritate de stat și de reglementare în domeniul transporturilor rutiere, reprezintă, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea competentă."

8. La articolul 5, litera f) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

"

f) autorizează activitățile de transport rutier public și în cont propriu, în trafic național și/sau internațional, și eliberează în acest sens licențe, certificate de transport în cont propriu și autorizații de transport internațional, prin intermediul autorităților prevăzute de legislația în vigoare, în conformitate cu procedurile specifice stabilite pentru operatorii de transport rutier, întreprinderi și operatorii de activități conexe transportului rutier, precum și atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor în vigoare, acordurilor și convențiilor la care România este parte;".

9. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 și 82, cu următorul cuprins:

"

Art. 81. -

Consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale au următoarele atribuții privind transportul rutier public, care se realizează în zona de competență respectivă:

a) stabilirea și aplicarea politicilor teritoriale de dezvoltare durabilă a transportului rutier, în conexiune cu politicile similare din zonele limitrofe și în conformitate cu politica națională în domeniu;

b) aprobarea programelor de transport rutier public de persoane în trafic județean, după armonizarea acestora de către autoritatea competentă cu programele de transport rutier interjudețean, feroviar, naval sau aerian, după caz.

Art. 82. -

La realizarea proiectului de program de transport rutier public de persoane în trafic județean vor fi consultate și asociațiile existente la nivel județean."

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Transportul rutier se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și a acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

(2) Transportul rutier de mărfuri periculoase se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare, și a reglementărilor specifice în vigoare.

(3) Transportul rutier al deșeurilor periculoase se efectuează numai în condițiile respectării reglementărilor specifice în vigoare.

(4) Transportul rutier de mărfuri sau de persoane se poate efectua numai în condițiile respectării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere și organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri și persoane, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (A.E.T.R.), inclusiv ale anexelor la acesta, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994."

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Transportul rutier public este transportul rutier efectuat pe bază de contract, contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii, cu vehicule deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență."

12. La articolul 12, partea introductivă și literele a) și f) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia și se realizează în următoarele condiții cumulative:

a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activități principale autorizate ale întreprinderii;

.....................................................................................................................

f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajați ai întreprinderii, de către persoana fizică sau de către un membru al asociației familiale, după caz."

13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic național și/sau internațional numai cu vehicule rutiere deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, înmatriculate în România, conduse de persoane cu cetățenie română sau de cetățeni străini cu drept de muncă în România."

14. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Pentru a putea efectua transport rutier pe teritoriul României, conducătorii auto cetățeni străini care au obținut dreptul de muncă în România trebuie să dețină un certificat de competență profesională eliberat de autoritatea competentă în condițiile stabilite de aceasta."

15. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Pentru a efectua transport rutier public, operatorii de transport rutier trebuie să fie înregistrați în Registrul operatorilor de transport rutier, ținut de autoritatea competentă."

16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Pentru dobândirea calității de operator de transport rutier, o întreprindere trebuie să obțină licența de transport, care se acordă în urma îndeplinirii cumulative a condițiilor de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională.

(2) Condiția de onorabilitate, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier:

a) nu a fost condamnată pentru infracțiuni de natură comercială;

b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent și efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale în vigoare;

c) nu a fost condamnată pentru infracțiuni privind:

- condițiile de plată și de angajare;

- transportul rutier de mărfuri sau de persoane și, în special, prevederile privind perioadele de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto, greutățile și dimensiunile vehiculelor rutiere, siguranța rutieră și siguranța vehiculului rutier, protecția mediului.

(3) Condiția de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune condiții a activității întreprinderii și buna administrare a acesteia. Condiția de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de minimum 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier și 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Modul de evaluare a capacității financiare a unei întreprinderi se stabilește de autoritatea competentă.

(4) Condiția de competență profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de competență profesională eliberat de autoritatea competentă în condițiile stabilite de aceasta.

(5) Certificatul de competență profesională atestă deținerea nivelului necesar de cunoștințe stabilit de autoritatea competentă și se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii, care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă."

17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Licența de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă, are o valabilitate de 5 ani și se păstrează la sediul acestuia.

(2) Pentru vehiculele rutiere deținute de operatorul de transport rutier, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, și utilizate la operațiuni de transport rutier public, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale licenței de transport. Numărul maxim de copii conforme ale licenței de transport corespunde numărului de vehicule pentru care este îndeplinită condiția de capacitate financiară a operatorului de transport rutier.

(3) Copiile conforme ale licenței de transport se eliberează de către autoritatea competentă, pentru perioade succesive de un an, până la expirarea valabilității licenței de transport."

18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Efectuarea transportului rutier public cu autovehicule deținute în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, altele decât cele prevăzute la art. 2, este permisă numai pe baza copiei conforme a licenței de transport valabile, emisă de autoritatea competentă.

(2) Copia conformă a licenței de transport se suspendă de către autoritatea competentă în cazul săvârșirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier și/sau protecția mediului."

19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Licența de transport se retrage de către autoritatea competentă în cazul în care operatorul de transport rutier nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia."

20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua transport rutier în cont propriu pe baza licenței de transport și a copiilor conforme ale acesteia existente la bordul autovehiculelor respective."

21. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, întreprinderile trebuie să fie înregistrate în Registrul întreprinderilor, ținut de autoritatea competentă."

22. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, o întreprindere trebuie să obțină un certificat de transport în cont propriu, care se acordă în urma îndeplinirii condiției de competență profesională."

23. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Certificatul de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă, are o valabilitate de 5 ani și se păstrează la sediul acesteia.

(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deținute de întreprindere și utilizate la operațiuni de transport rutier în cont propriu, cu excepția celor prevăzute la art. 2, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu, cu valabilitate de un an."

24. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

Efectuarea transportului rutier în cont propriu cu un vehicul deținut este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu."

25. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

(1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage de către autoritatea competentă în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării acordării acestuia.

(2) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspendă de către autoritatea competentă în cazul săvârșirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier și/sau protecția mediului.

(3) O întreprindere care deține numai certificate de transport în cont propriu nu poate executa transport rutier public."

26. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Transportul rutier public de mărfuri este efectuat de către operatorii de transport rutier numai cu vehicule rutiere la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței de transport, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

(2) Transportul rutier de mărfuri în cont propriu poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu vehicule rutiere la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul din care să rezulte faptul că transportul efectuat este în cont propriu, precum și documentele specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare."

27. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

În vederea efectuării transportului rutier public de mărfuri în trafic internațional, suplimentar față de documentele prevăzute la art. 28 alin. (1), la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle și certificatul privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare și siguranță rutieră."

28. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public de mărfuri în trafic internațional numai pe baza autorizațiilor de transport internațional eliberate de autoritatea competentă, dacă acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel."

29. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Operatorii de transport rutier străini pot efectua operațiuni de transport rutier public de mărfuri în trafic internațional pe teritoriul României numai pe baza autorizației de transport internațional eliberate de autoritatea competentă, dacă acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel.

(2) Organele de control vamal vor efectua formalitățile vamale pe teritoriul României pentru autovehiculele operatorilor de transport rutier străini numai dacă la bordul acestora există autorizația de transport internațional corespunzătoare sau până la îndeplinirea acestei formalități.

(3) Până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora instrucțiuni comune pentru aplicarea prevederilor alin. (2)."

30. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. - Jurisprudență

(1) Transportul rutier public de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței de transport, precum și licența de traseu ori autorizația de transport internațional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.

(2) Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum și documente din care să rezulte faptul că transportul efectuat este în cont propriu."

31. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

Transportul rutier public de persoane cu autobuze se poate realiza prin:

a) servicii regulate;

b) servicii regulate speciale;

c) servicii ocazionale."

32. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu județean sau interjudețean se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenței de traseu eliberate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, perioada de valabilitate a acesteia fiind limitată de perioada de valabilitate a programului de transport.

(2) Licența de traseu pentru transportul rutier public în trafic interjudețean se eliberează pentru fiecare cursă, iar în trafic județean, pentru fiecare traseu.

(3) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean și interjudețean se efectuează pe baza programelor de transport, perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani.

(4) În vederea întocmirii programului de transport județean, consiliul județean are obligația să transmită autorității competente, până la data comunicată de aceasta, propuneri care să conțină traseele județene care urmează a fi incluse în program. După întocmirea programului, aceasta îl va transmite spre aprobare consiliului județean.

(5) Programul de transport nu poate fi modificat decât pentru cazuri justificate, cel mult o dată pe an, cu respectarea condițiilor impuse la alin. (4) privind întocmirea și aprobarea sa."

33. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 341 și 342, cu următorul cuprins:

"

Art. 341. -

(1) În cazul transportului rutier public județean de persoane prin servicii regulate, autoritatea competentă eliberează licențele de traseu după atribuirea traseelor din programul de transport județean respectiv.

(2) În vederea atribuirii traseelor, condițiile impuse și punctajele pentru departajare se stabilesc de autoritatea competentă pentru traseele interjudețene și de Ministerul Administrației și Internelor pentru traseele județene.

(3) Licențele de traseu pentru traseele județene se eliberează de agențiile teritoriale ale autorității competente, conform atribuirii traseelor pe baza condițiilor impuse și punctajelor obținute de operatori la atribuirea traseelor.

(4) La atribuirea traseelor județene poate participa și un reprezentant al consiliului județean.

Art. 342. -

(1) Licența de traseu conține tipul și capacitatea autobuzului cu care este permisă executarea curselor traseului, iar în anexă, graficul de circulație.

(2) Pentru transportul rutier de persoane pe trasee județene și interjudețene se utilizează autobuze interurbane și autocare, iar pentru traseele internaționale se utilizează numai autocare. Autoritatea competentă va corela gradul de confort al acestora cu lungimea traseului.

(3) În transportul rutier de persoane în trafic județean, interjudețean sau internațional se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune prevăzut în certificatul de înmatriculare al autobuzului."

34. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale, operatorii de transport rutier au obligația respectării prevederilor caietului de sarcini al licenței de traseu sau ale autorizației de transport internațional, precum și ale graficului de circulație."

35. După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 351 și 352, cu următorul cuprins:

"

Art. 351. -

Pe traseele paralele cu calea ferată, graficele de circulație se armonizează pentru a nu se suprapune cu graficele de circulație ale trenurilor de persoane.

Art. 352. -

(1) Serviciile regulate de transport de persoane se execută pe bază de legitimații de călătorie individuale, care sunt documente cu regim special, respectiv: bilete, abonamente și legitimații speciale.

(2) Legitimațiile speciale de călătorie sunt legitimațiile acordate de autoritățile competente, în condițiile legii.

(3) Modelul biletelor, abonamentelor și legitimațiilor speciale se stabilește unitar de Ministerul Finanțelor Publice.

(4) Pentru copiii sub 5 ani transportul se realizează gratuit.

(5) Transportul bagajelor de mână ale pasagerilor se face gratuit în limita de până la 20 kg în trafic național și 30 kg în trafic internațional."

36. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internațional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizației de transport internațional și a graficului de circulație conținut în aceasta, eliberată de autoritățile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum și a autorizațiilor de transport internațional eliberate de autoritățile competente ale statelor tranzitate.

(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internațional se poate efectua și de către mai mulți operatori de transport rutier, în comun, așa cum au fost menționate în autorizație."

37. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

Operatorii de transport rutier străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internațional pe teritoriul României, tranzit sau destinație, numai pe baza autorizației de transport internațional și a graficului de circulație conținut în aceasta, eliberată de autoritatea competentă."

38. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic național se efectuează de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenței de traseu eliberate de autoritatea competentă, cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mare de un an, serviciul respectiv utilizând ca stații pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte stații decât stațiile publice, asigurându-se existența la bordul autovehiculului a legitimațiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.

(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internațional se efectuează de către operatorii de transport rutier români și străini numai pe baza autorizațiilor de transport internațional eliberate de autoritățile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum și a autorizațiilor de transport internațional eliberate de autoritățile competente ale statelor tranzitate, serviciul respectiv utilizând ca stații pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte stații decât stațiile publice, asigurându-se existența la bordul autovehiculului a legitimațiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului, dacă acordurile și convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel."

39. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins:

"

Art. 381. -

(1) Licența pentru traseu sau autorizația de transport internațional, eliberată de autoritatea competentă, se retrage de către aceasta în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării ei sau în cazul abaterilor grave ori repetate de la regulile de prestare a serviciului.

(2) Deținătorul licenței pentru traseu retrase este obligat să efectueze activitatea de transport rutier până la înlocuirea sa cu un alt operator de transport rutier, dar nu mai mult de 60 de zile."

40. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

(1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic național se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat anterior de autoritatea competentă.

(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional se poate efectua numai în condițiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord, eliberate de autoritatea competentă.

(3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă și autoritățile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.

(4) Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic internațional se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat și convenit de autoritatea competentă cu autoritățile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul."

41. După articolul 39 se introduc două noi articole, articolele 391 și 392, cu următorul cuprins:

"

Art. 391. -

Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic național și internațional se efectuează în condițiile stabilite prin norme și cu respectarea acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

Art. 392. -

Documentele care trebuie să se găsească la bordul autovehiculului în timpul efectuării transportului rutier de persoane, pentru fiecare tip de transport reglementat de prezenta ordonanță de urgență, se stabilesc prin norme."

42. La articolul 40, alineatele (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) Activitățile conexe transportului rutier se efectuează de către întreprinderi numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier, eliberată de autoritatea competentă, în condițiile stabilite prin norme.

.....................................................................................................................

(3) În situația în care o activitate conexă transportului rutier se efectuează de către o întreprindere în mai multe puncte, autoritatea competentă eliberează o licență pentru activități conexe transportului rutier, pentru fiecare dintre acestea.

(4) Licența pentru activități conexe transportului rutier se suspendă de către autoritatea competentă în cazul săvârșirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare."

43. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

(1) Înființarea, desființarea sau schimbarea destinației unor spații ale unei autogări, care să deservească transportul rutier public de persoane, se aprobă de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliul local, după caz, cu avizul prealabil de oportunitate al autorității competente.

(2) Este interzisă schimbarea destinației unei autogări, desființarea acesteia sau schimbarea destinației unor spații ale unei autogări, în mai puțin de 6 luni de la notificarea acestei intenții de către proprietarul autogării respective."

44. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

Amenajarea, semnalizarea rutieră și întreținerea stațiilor publice pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate se asigură de administrația publică locală, administratorul drumului sau deținătorul acestuia, după caz."

45. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, interjudețean sau internațional, plecările, opririle în tranzit și sosirile se realizează din/în autogări sau, în lipsa acestora, din/în stații publice stabilite de administrația publică locală, cu avizul autorității competente, conform programului de transport aprobat."

46. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

(1) Oprirea în autogară în vederea urcării/coborârii persoanelor transportate este permisă numai în situația în care graficul de circulație al licenței de traseu are prevăzută stația respectivă, în cazul serviciilor regulate de transport rutier de persoane.

(2) Accesul operatorilor de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, în stațiile publice, este fără plată, egal și nediscriminatoriu, conform graficelor de circulație.

(3) Operatorii de transport rutier care efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate conform graficului de circulație au acces egal și nediscriminatoriu la serviciile autogărilor, contra cost."

47. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

(1) Activitățile de intermediere a operațiunilor de transport rutier public se realizează pe bază de contracte prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unui operator de transport rutier, pe bază de contracte.

(2) Sarcinile și răspunderile intermediarului rezultă din prevederile contractului de intermediere încheiat între părți."

48. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

Licența pentru activități conexe transportului rutier se retrage de către autoritatea competentă în cazul în care întreprinderea care efectuează activități conexe transportului rutier nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care aceasta a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia."

49. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL VII Siguranța rutieră"

50. La capitolul VII, înaintea articolului 49 se introduc două noi secțiuni, secțiunile 1 și a 2-a, cu următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 481. -

(1) Siguranța rutieră se definește prin totalitatea reglementărilor privind circulația rutieră, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească infrastructura rutieră, mijloacele de transport, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic pentru a se asigura desfășurarea transportului rutier în condiții de siguranță și de protecție a mediului.

(2) Reglementările privind circulația rutieră sunt stabilite prin lege specială.

SECȚIUNEA a 2-a Persoane cu funcții care concură la siguranța rutieră

Art. 482. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, persoanele cu funcții care concură la siguranța rutieră sunt conducătorii auto prevăzuți la art. 10 și 14, persoana desemnată și consilierul de siguranță.

Art. 483. -

(1) Persoanele cu funcții care concură la siguranța circulației trebuie să facă dovada că sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru ocuparea și menținerea pe funcție.

(2) Avizul medical și avizul psihologic se obțin în urma unei examinări, inițiale și periodice, efectuată în unități specializate, stabilite obligatoriu în fiecare județ, din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului sau agreate de acesta.

(3) Cazurile pentru care se impune efectuarea examinării medicale și/sau psihologice, precum și periodicitatea avizelor medicale și/sau psihologice se stabilesc prin norme.

Art. 484. -

Întreprinderea sau operatorul de transport rutier, în calitate de angajator, are obligația să țină evidența avizelor medicale și/sau psihologice și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice cu privire la persoanele cu funcții care concură la siguranța rutieră.

Art. 485. -

(1) Persoanele cu funcții care concură la siguranța rutieră trebuie să dețină un certificat de pregătire profesională eliberat de autoritatea competentă.

(2) Prin lege se pot stabili și alte categorii de conducători auto care trebuie să dețină certificat de competență profesională.

Art. 486. -

Certificatul de competență profesională are o valabilitate de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru aceeași perioadă, în urma susținerii și promovării unui examen, în condițiile stabilite de autoritatea competentă.

Art. 487. -

Anularea certificatului de competență profesională se realizează în condițiile stabilite de autoritatea competentă, pentru cazuri de incompatibilitate.

Art. 488. -

(1) Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, întreprinderile care execută transport rutier public sau transport rutier în cont propriu au obligația de a asigura pregătirea profesională și instruirea periodică a personalului care concură la siguranța circulației.

(2) Instruirea personalului cu atribuții în siguranța circulației se realizează în condițiile stabilite de autoritatea competentă.

Art. 489. -

Autoritatea competentă va stabili sarcinile și responsabilitățile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele cu funcții care concură la siguranța circulației."

51. La capitolul VII, după secțiunea a 2-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 3-a, cu următorul titlu:

"

SECȚIUNEA a 3-a Vehicule rutiere"

52. La articolul 49, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Transportul rutier de mărfuri și/sau de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare."

53. La articolul 50, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 50. -

(1) Omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării vehiculelor rutiere se acordă de către autoritatea competentă, care eliberează și cartea de identitate a vehiculului rutier, în condițiile stabilite prin prevederile legale în vigoare.

(2) Certificarea autenticității și omologarea vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora se realizează în condițiile stabilite prin prevederile legale în vigoare."

54. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

(1) Operatorii economici care efectuează servicii de reparații, reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz, precum și de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere pot desfășura aceste activități numai pe baza autorizației tehnice eliberate de autoritatea competentă, în condițiile stabilite prin prevederile legale în vigoare.

(2) Condițiile de desfășurare a activităților de reparații, reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sau de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere, precum și condițiile de acordare a autorizațiilor tehnice operatorilor economici care efectuează asemenea servicii se stabilesc de autoritatea competentă, în condițiile stabilite prin prevederile legale în vigoare."

55. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

Produsele și materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în țară sau importate trebuie să fie certificate și/sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit prevederilor legale în vigoare, de autoritatea competentă."

56. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

"

Art. 53. -

Lista produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere pentru care se impune certificarea sau omologarea se stabilește de autoritatea competentă, în condițiile stabilite prin prevederile legale în vigoare."

57. La capitolul VII, după articolul 53 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 4-a, cu următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA a 4-a Infrastructura rutieră

Art. 531. -

De respectarea prevederilor privind siguranța circulației sunt răspunzătoare/răspunzători toate întreprinderile deținătoare de vehicule rutiere, persoanele cu funcții care concură la siguranța circulației, administratorii infrastructurii rutiere, precum și agenții economici autorizați să execute lucrări de întreținere și reparații a infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 532. -

(1) Pentru asigurarea siguranței circulației și fluenței traficului în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale, precum și în alte perioade, se pot institui restricții de circulație pentru anumite categorii de vehicule.

(2) Restricțiile, tipurile de vehicule, perioadele de aplicare și excepțiile se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului sau prin ordine comune ale ministerelor interesate, după caz."

58. După capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII1, cu următorul cuprins:

"

CAPITOLUL VII1 Contracte în activitățile de transport rutier și conexe

Art. 533. -

Executarea transportului rutier public și a activităților conexe acestuia se realizează pe bază de contract comercial. Aceste activități sunt următoarele:

a) transportul rutier public de mărfuri;

b) transportul rutier public de persoane în trafic național și internațional în următoarele cazuri:

1. transportul rutier prin serviciu regulat;

2. transportul rutier prin serviciu regulat special;

3. transportul rutier ocazional;

c) activități desfășurate de autogară;

d) activități de intermediere.

Art. 534. -

Se consideră contract și comanda acceptată numai dacă conține toate elementele necesare efectuării transportului rutier.

Art. 535. -

(1) Dispozițiile pct. 2 și 3 ale art. 1, precum și ale art. 2-30 și 32-41, cu excepția celor prevăzute la art. 23 pct. 3, din Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (CMR), semnată la Geneva, Elveția, la 19 mai 1956, la care România a aderat prin Decretul nr. 451 din 20 noiembrie 1972, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 145 din 6 decembrie 1972, denumită în continuare Convenția CMR, sunt aplicabile de plin drept transporturilor rutiere publice de mărfuri executate cu vehicule în trafic național.

(2) În trafic național, prevederile art. 23 pct. 3 din Convenția CMR vor avea următorul cuprins: «Totuși, cuantumul despăgubirilor nu poate depăși echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă.»

Art. 536. -

(1) Prevederile titlului XII - «Despre contractul de transport rutier», art. 413-441 - din Codul comercial nu se aplică contractelor de transport rutier public de mărfuri cu vehicule, încheiate după intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Contractelor de transport rutier public de mărfuri cu vehicule, încheiate înainte de data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, aflate în curs de derulare, le sunt aplicabile prevederile Codului comercial menționate la alin. (1).

Art. 537. -

(1) În executarea activității conexe de intermediere, organizarea transportului rutier se face pe baza și în condițiile contractului încheiat între client și intermediar, precum și ale contractului încheiat între intermediar și operatorul de transport rutier.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), operatorul care deține licență pentru servicii de intermediere are obligațiile și responsabilitățile care rezultă din contractele respective.

Art. 538. -

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea competentă va stabili reglementări privind aplicarea prevederilor Convenției CMR de către operatorii de transport rutier români în trafic național.

Art. 539. -

Contractul de transport rutier public de mărfuri cu vehicule rutiere, cu titlu oneros, când locul primirii mărfii și locul prevăzut pentru eliberarea acesteia, așa cum sunt indicate în contract, sunt situate pe teritoriul României sau în două țări diferite, dintre care cel puțin una este țară contractantă, indiferent de domiciliul și de naționalitatea participanților la contract, este contract de transport rutier public de mărfuri în trafic național sau internațional, după caz.

Art. 5310. -

Biletul de călătorie reprezintă contractul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, încheiat între prestator - operator de transport și beneficiar - călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să execute transportul în condiții de siguranță și confort ale beneficiarului, și beneficiarul se obligă să achite contravaloarea sa, acoperind și asigurarea persoanelor și a bagajelor.

Art. 5311. -

Contractul de transport rutier public prin servicii regulate speciale se întocmește pentru o perioadă determinată, iar pentru serviciile ocazionale, contractul este unic, pentru fiecare cursă în parte.

Art. 5312. -

Autogările care sunt incluse în graficele de circulație în cazul transportului rutier public de persoane în trafic județean, interjudețean și internațional sunt obligate să încheie contractele cu operatorii respectivi în condițiile stabilite prin norme.

Art. 5313. -

(1) Întreprinderea care efectuează transport rutier public sau transport rutier în cont propriu poate utiliza pentru aceasta vehicule rutiere închiriate pe bază de contract de la un locator care le deține în proprietate.

(2) Un vehicul se consideră închiriat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) este înmatriculat în România;

b) este pus la dispoziția exclusivă a locatarului, care suportă toate cheltuielile legate de exploatare, întreținere și reparații, pe toată durata contractului și fără conducător auto;

c) conducătorul auto este angajatul locatarului sau locatarul însuși;

d) folosința este cedată cu titlu oneros.

(3) Vehiculelor achiziționate în sistem leasing li se aplică regimul juridic al vehiculelor închiriate numai pe perioada de valabilitate a contractului de leasing."

59. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

"

Art. 54. -

Eliberarea documentelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și efectuarea prestațiilor specifice se realizează de autoritatea competentă, pe baza tarifelor stabilite de aceasta."

60. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

"

Art. 55. -

(1) La derularea operațiunilor de transport rutier public, tarifele se stabilesc liber, pe bază de cerere și ofertă.

(2) În cazul serviciilor publice de transport rutier de persoane, tariful de transport poate constitui unul dintre criteriile de licitație privind concesionarea serviciului respectiv."

61. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 551, cu următorul cuprins:

"

Art. 551. -

(1) Operatorul de transport rutier public de persoane va asigura corelarea tarifului de transport cu gradul de confort și siguranță ale mijlocului de transport.

(2) Tarifele de transport percepute călătorilor conțin primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport."

62. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

(1) Inspecția, controlul și supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a prevederilor normelor și reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic și la sediul întreprinderilor de către inspectorii de trafic sau, după caz, de către inspectori împuterniciți în acest scop de autoritatea competentă.

(2) Reglementările privind efectuarea inspecțiilor și a controlului asupra transporturilor rutiere și activităților conexe acestora, modelul și însemnele uniformei, precum și dotarea și inscripționarea autovehiculelor de control se stabilesc de autoritatea competentă până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Atribuțiile și obligațiile inspectorilor de trafic se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

63. După articolul 56 se introduc două noi articole, articolele 561 și 562, cu următorul cuprins:

"

Art. 561. -

(1) Inspectorii de trafic au obligația de a purta uniforma de serviciu, de a deține asupra lor legitimația de control pe timpul efectuării acțiunilor de control și de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor în trafic.

(2) În cazul unui control efectuat în trafic asupra unui vehicul, inspectorii de trafic au dreptul să pătrundă atât în spațiul destinat conducătorului auto, cât și în spațiul destinat transportului rutier de mărfuri și/sau de persoane pentru efectuarea controlului și efectuarea verificărilor care se impun.

(3) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri inspectorii de trafic au dreptul să verifice concordanța dintre înscrisurile din documentele de transport și mărfurile transportate.

(4) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri suspectate a fi mărfuri periculoase, inspectorii de trafic au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate.

(5) În cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii de trafic au dreptul să verifice concordanța dintre înscrisurile din documentul de transport și identitatea persoanelor transportate, precum și legitimațiile de călătorie ale acestora, după caz.

Art. 562. -

(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2006, inspectorii de trafic au dreptul să oprească orice vehicul care execută activități de transport rutier în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și circulă pe drumurile publice. Inspectorii de trafic pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziția statică în același mod ca și polițiștii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers.

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2006, autovehiculele inspectorilor de trafic vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roșie cu mesaje variabile, de care pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activitate de transport rutier, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență."

64. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

"

Art. 57. -

(1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, inspectorii au dreptul să pătrundă, în timpul programului de lucru, atât în spațiile de lucru, cât și în vehiculele deținute de acestea.

(2) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, acestea au obligația prezentării tuturor documentelor solicitate de personalul autorității competente împuternicit în acest scop."

65. Titlul capitolului X va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL X Contravenții și sancțiuni"

66. La capitolul X, înaintea articolului 58 se introduc patru noi articole, articolele 571-574, cu următorul cuprins:

"

Art. 571. -

Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență atrage răspunderea civilă, administrativă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 572. -

Constituie contravenții, dacă nu sunt considerate infracțiuni potrivit legii penale, următoarele fapte:

a) efectuarea transportului rutier sau a activităților conexe acestuia fără a deține licență de transport, certificat de transport în cont propriu, licență pentru activități conexe, licență de traseu sau autorizație de transport internațional, document de transport pentru transportul de persoane prin servicii ocazionale, respectiv retrase, expirate sau declarate pierdute, după caz;

b) efectuarea transportului rutier în baza unei copii conforme a licenței de transport sau a certificatului de transport în cont propriu suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu aparțin întreprinderii sau operatorului de transport respectiv, după caz;

c) efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus măsura imobilizării pentru nerespectarea prevederilor legale care impun imobilizarea vehiculului;

d) efectuarea transportului rutier în regim de cabotaj;

e) sustragerea de la efectuarea controlului în trafic rutier;

f) sustragerea sau obstrucționarea efectuării controlului la sediul întreprinderii sau al operatorului de transport rutier care efectuează activități de transport rutier sau activități conexe transportului rutier, după caz.

Art. 573. -

(1) De faptele menționate la art. 572 lit. a), b) și f) este răspunzătoare/răspunzător persoana desemnată și/sau administratorul întreprinderii, după caz.

(2) De faptele menționate la art. 572 lit. c), d) și e) este răspunzător conducătorul auto.

Art. 574. -

(1) Se sancționează cu amendă aplicată întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau străini, după caz:

a) de la 20.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 572 lit. a);

b) de la 15.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 572 lit. b);

c) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 572 lit. f).

(2) Se sancționează cu amendă aplicată conducătorului auto român sau străin, după caz:

a) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 572 lit. d);

b) de la 7.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 572 lit. c) și e)."

67. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

"

Art. 58. - Jurisprudență

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane în trafic internațional de către un operator de transport rutier străin, având ca țară de tranzit sau de destinație România, fără existența la bordul vehiculului a autorizației de transport internațional;

b) efectuarea transportului rutier fără existența la bordul vehiculului a dovezii dreptului de deținere a vehiculului pentru vehiculele deținute în baza unui contract de închiriere sau de leasing;

c) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate fără a emite legitimații de călătorie;

d) efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane în trafic național, cu ansambluri de vehicule la care remorca sau semiremorca nu este înmatriculată în România;

e) efectuarea transportului rutier de mărfuri fără existența la bordul vehiculului a documentului de transport sau a copiei conforme a licenței de transport ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz; Jurisprudență

f) efectuarea transportului rutier de mărfuri în trafic internațional fără existența la bordul vehiculului a certificatului privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare și siguranță rutieră;

g) efectuarea transportului rutier de mărfuri perisabile în trafic internațional fără respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 75/1998, aprobată prin Legea nr. 2/1999;

h) efectuarea transportului rutier de mărfuri și/sau de persoane în trafic internațional fără existența la bordul vehiculului a certificatului internațional de inspecție tehnică prevăzut de Acordul privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999;

i) efectuarea transportului rutier de persoane fără existența la bordul vehiculului a licenței de traseu sau a autorizației de transport, a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat sau a copiei conforme a licenței de transport ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz;

j) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional fără respectarea prevederilor Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002;

k) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic național cu persoane care nu sunt menționate în documentul de transport;

l) efectuarea transportului rutier de către conducătorul auto fără existența la bordul vehiculului a certificatului de competență profesională sau a dovezii angajării acestuia de către întreprindere în cazul în care vehiculul este deținut în baza unui contract de leasing sau de închiriere;

m) utilizarea de către întreprindere sau de către operatorul de transport a unor conducători auto fără contract de muncă, aviz medical, aviz psihologic sau certificat de competență profesională;

n) refuzul nejustificat al accesului la serviciile autogării, aplicarea tarifelor discriminatorii pentru accesul la serviciile autogării, precum și condiționarea accesului la serviciile autogării de obligativitatea serviciului de vânzare a legitimațiilor de călătorie;

o) permiterea accesului la serviciile autogării al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevăzută autogara respectivă ca punct de oprire în graficul de circulație, precum și al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale sau ocazionale;

p) lipsa de la sediul autogării a contractelor pentru accesul la serviciile acesteia;

q) nerespectarea prevederilor licenței de traseu, ale autorizației de transport internațional sau ale graficului de circulație;

r) înstrăinarea documentelor necesare efectuării transporturilor rutiere, precum și utilizarea acestora de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, ori utilizarea lor completate necorespunzător;

s) călătoria fără legitimație de călătorie valabilă la transportul rutier public de persoane prin servicii regulate;

ș) efectuarea transportului rutier de către conducători auto care nu dețin certificat de competență profesională;

t) neoprirea în trafic a vehiculului la semnalul regulamentar al inspectorilor;

ț) transportul rutier de persoane pe un traseu județean, interjudețean sau internațional al mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune prevăzut în certificatul de înmatriculare;

u) utilizarea de conducători auto fără drept de muncă în România;

v) efectuarea de transporturi rutiere prin servicii regulate speciale în trafic național sau internațional cu persoane care nu au în posesia lor legitimații eliberate de beneficiarul transportului;

w) efectuarea de transporturi rutiere în cont propriu cu persoane care nu au în posesia lor documente eliberate de întreprindere, din care să rezulte că transportul este în cont propriu;

x) efectuarea de activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier public fără existența contractelor de transport stabilite de prezenta ordonanță de urgență;

y) efectuarea de transport rutier de mărfuri și/sau de persoane cu alte vehicule decât cele destinate prin construcție categoriei, respectiv tipului de transport;

z) nedeținerea la sediul întreprinderilor sau al operatorilor de transport a documentelor de transport, a cărților de identitate ale vehiculelor, a dovezilor dreptului de deținere a vehiculelor pentru vehiculele deținute temporar în folosință sau a evidenței autorizațiilor de transport internațional pentru transportul rutier internațional de marfă ori a contractelor pentru serviciile autogării, după caz."

68. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

(1) Se sancționează cu amendă aplicată întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau străini, după caz:

a) de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. a), b), e), f), h) și i);

b) de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. m), u), y) și z);

c) de la 7.000 lei (RON) la 9.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. g), j), k) și r);

d) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 58 lit. d).

(2) Se sancționează cu amendă aplicată întreprinderilor care efectuează activități conexe transportului rutier:

a) de la 7.000 lei (RON) la 9.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. o) și p);

b) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. n) și x).

(3) Se sancționează cu amendă aplicată conducătorului auto:

a) de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 58 lit. l);

b) de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. q), ș) și w);

c) de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. c), t), ț) și v).

(4) Se sancționează cu amendă de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), aplicată persoanei care călătorește fără legitimație de călătorie, fapta prevăzută la art. 58 lit. s).

(5) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunoștință a procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență."

69. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins:

"

Art. 591. -

În cazul în care din documentele prezentate de conducătorul auto nu poate fi identificată întreprinderea sau operatorul de transport rutier, amenda se aplică acestuia."

70. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

"

Art. 60. -

Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se constată și se sancționează de către:

a) personalul autorității competente împuternicit în acest scop;

b) ofițeri/agenți ai poliției rutiere;

c) ofițeri/agenți ai poliției de frontieră în punctele de trecere a frontierei;

d) personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, conform competențelor acordate."

71. La articolul 61, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Controlul vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, cu care se efectuează operațiuni de transport rutier pe teritoriul României, se realizează de către personalul autorității competente împuternicit în acest scop.

(2) În situația în care la efectuarea controlului prevăzut la alin. (1) s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul transporturilor rutiere, se imobilizează vehiculul rutier în condiții de siguranță și securitate ale transportului și, dacă este cazul, se procedează la ridicarea plăcuțelor de înmatriculare până la îndeplinirea condițiilor legale pentru continuarea efectuării transportului și se aplică sancțiunea corespunzătoare celor constatate."

72. La articolul 61, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Pentru abateri de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență sunt exceptate de la imobilizare vehiculele care transportă animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată."

73. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

"

Art. 62. -

(1) În cazul utilizării unui vehicul în mod repetat fără ca întreprinderea sau operatorul de transport rutier să dețină licență de transport, certificat de transport în cont propriu, licență de traseu sau autorizație de transport internațional, după caz, se suspendă dreptul de utilizare a vehiculului pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni.

(2) Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul conform alin. (1) se stabilește de autoritatea competentă prin norme.

(3) Inspectorii au dreptul reținerii copiei conforme a licenței de transport, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenței de traseu, a autorizației de transport internațional, a documentului de transport sau a certificatului de competență profesională dacă aceasta/acesta a fost înstrăinată/înstrăinat, modificată/modificat ori deteriorată/deteriorat sau atunci când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia/acestuia, după caz."

74. La capitolul XI, înaintea articolului 65 se introduc două noi articole, articolele 641 și 642, cu următorul cuprins:

"

Art. 641. -

(1) Licențele de transport public, licențele de transport în interes propriu, autorizațiile de transport în interes propriu, licențele de execuție pentru activități conexe, valabile la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, își mențin valabilitatea până la data următoarei vizări.

(2) Licențele de execuție pentru vehicul și documentele menționate la alin. (1), aflate în ultimul an de valabilitate înaintea expirării, își mențin valabilitatea până la expirare.

(3) Licențele de execuție pentru traseu valabile la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență își mențin valabilitatea până la expirare.

Art. 642. -

Dotarea cu limitatoare de viteză este obligatorie pentru autovehiculele ori ansamblurile de vehicule pentru transport rutier de marfă a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone și pentru autovehiculele pentru transport rutier de persoane cu mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto."

75. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

"

Art. 66. -

(1) Transportului de mărfuri în regim de cabotaj pentru operatorii de transport din țările Uniunii Europene i se aplică o perioadă de tranziție în conformitate cu prevederile pct. 5 «Politica în domeniul transporturilor» alin. (1) din anexa VI la Protocolul la Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005.

(2) Transportul de persoane în regim de cabotaj se va liberaliza pentru operatorii de transport din țările Uniunii Europene după data aderării României la Uniunea Europeană, în conformitate cu reglementările în vigoare."

76. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

"

Art. 69. -

Până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va modifica în mod corespunzător normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora."

77. După articolul 69 se introduc două noi articole, articolele 691 și 692, cu următorul cuprins:

"

Art. 691. -

Până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Ministerul Administrației și Internelor, precum și alte ministere vor elabora reglementări proprii în limita competențelor pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 692. -

În punctele de trecere a frontierei, controlul autovehiculelor se va efectua de către poliția de frontieră împreună cu controlorii împuterniciți în acest scop de autoritatea competentă."

78. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

"

Art. 70. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pe data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 17 februarie 2006."

Art. II. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

Art. III. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 25 aprilie 2006.

Nr. 102.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...