Guvernul României

Ordonanța nr. 20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 1998 până la 28 iulie 2004, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 297/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. c) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Fondurile cu capital de risc sunt organisme de plasament în valori mobiliare, constituite ca fonduri închise de investiții, prin mobilizarea resurselor financiare de la persoane fizice sau de la persoane juridice de drept privat, române ori străine.

Art. 2. -

(1) Fondurile cu capital de risc pot efectua plasamentul resurselor financiare în una dintre următoarele forme:

a) în mod direct, prin participarea la constituirea de societăți comerciale cu capital privat sau prin majorarea capitalului social al acestor societăți, pe bază de contract încheiat între părți;

b) în mod direct, în baza art. 98 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ori prin dobândire de acțiuni sau obligațiuni convertibile în acțiuni la bursa de valori sau pe altă piață organizată, în regimul Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori și al reglementărilor adoptate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în executarea acestei legi.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), fondurile cu capital de risc efectuează plasamentul pe baza unui plan de afaceri prezentat de către societățile comerciale cu capital privat sau de către fondatorii acestora, la momentul constituirii lor.

Art. 3. -

Fondurile cu capital de risc care se înființează și se organizează sub forma societăților comerciale pe acțiuni pot asigura:

a) consultanță și asistență managerială societăților comerciale cu capital privat, în vederea dezvoltării, reorganizării sau a restructurării acestora, precum și a extinderii activității lor sau a inițierii de noi afaceri;

b) participarea la managementul societăților comerciale la care dețin acțiuni sau părți sociale.

Art. 4. -

În cazurile în care fondurile cu capital de risc dețin, la o societate comercială cotată la bursa de valori sau pe altă piață organizată, acțiuni ce conferă o poziție de control sau majoritară, ele se supun obligațiilor de evidență și raportare prevăzute de Legea nr. 52/1994, în condițiile stabilite prin reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL II Constituirea și organizarea fondurilor cu capital de risc

Art. 5. -

(1) Fondurile cu capital de risc se înființează în una dintre următoarele forme juridice:

a) societate civilă particulară, fără personalitate juridică, în temeiul art. 1.491, 1.492 și al art. 1.499 - 1.531 din Codul civil;

b) societate de investiții, organizată ca societate comercială pe acțiuni, constituită prin subscripție integrală și simultană a capitalului social, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată.

(2) Contractul de societate civilă sau, după caz, actul constitutiv se întocmește în conformitate cu reglementările adoptate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(3) Utilizarea expresiei fond cu capital de risc și desfășurarea de activități specifice fondurilor cu capital de risc sunt rezervate exclusiv societăților civile particulare și societăților de investiții care se constituie și funcționează potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe.

Art. 6. -

(1) Participarea sau capitalul social minim pentru constituirea unui fond cu capital de risc, după caz, se stabilește prin reglementări emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și este alcătuit numai din aporturi în numerar, integral vărsate la data constituirii.

(2) Numărul de fondatori pentru constituirea unui fond cu capital de risc, în oricare dintre cele două forme prevăzute la art. 5 alin. (1), este de până la 50 de persoane.

Art. 7. -

(1) Constituirea fondului cu capital de risc în forma juridică de societate civilă particulară este supusă autorizării Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, care verifică realitatea vărsământului integral subscris și conformitatea contractului civil sau a actului constitutiv.

(2) Fondul cu capital de risc care se înființează ca societate de investiții organizată ca societate comercială pe acțiuni se constituie cu avizul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, care verifică realitatea liberării capitalului subscris și îndeplinirea condițiilor stipulate în actul constitutiv.

Art. 8. -

(1) Persoanele care constituie fondul cu capital de risc în forma juridică de societate civilă particulară desemnează, prin contractul de societate, un consiliu de încredere alcătuit din 3-7 membri ai fondului; aceștia aleg, din rândul lor, cu majoritate simplă de voturi, un președinte.

(2) Consiliul de încredere reprezintă fondul cu capital de risc în raporturile cu societatea de administrare a investițiilor, cu Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, precum și cu orice persoană fizică și persoană juridică.

(3) Fiecare membru în consiliul de încredere dispune de un vot; în caz de partaj egal al voturilor, votul președintelui este decisiv.

(4) Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de încredere se stabilesc prin contractul de societate civilă, în conformitate cu reglementările adoptate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL III Administrarea și funcționarea fondurilor cu capital de risc

Art. 9. -

(1) Fondurile cu capital de risc constituite în forma juridică de societate civilă particulară încheie, prin consiliul de încredere și cu avizul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, contracte cu societăți de administrare a investițiilor, care funcționează potrivit Ordonanței Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii și funcționării fondurilor deschise de investiții și a societăților de investiții ca investiții de intermediere financiară, aprobată prin Legea nr. 83/1994.

(2) Societatea de administrare a investițiilor va întocmi lunar, trimestrial, semestrial și anual raportări privind situația financiară a fondului. Raportările semestriale și anuale vor fi verificate și certificate de cenzori externi independenți.

Art. 10. -

(1) Fondurile cu capital de risc vor distribui membrilor lor titluri de participare - certificate de investitor sau acțiuni, în funcție de forma juridică de organizare a fondului - cu o valoare nominală egală cu cel puțin 100.000.000 lei.

(2) Titlurile de participare la fond sunt nominative și transmisibile, inclusiv pe piața extrabursieră, în condițiile stabilite prin contractul civil sau, după caz, prin actul constitutiv.

(3) Fondul cu capital de risc constituit ca societate de investiții va cere admiterea acțiunilor emise, la cota unei piețe organizate de valori mobiliare, în termen de 90 de zile de la data emisiunii.

Art. 11. -

(1) Fondurile cu capital de risc își vor diversifica investițiile în societăți comerciale, indiferent dacă dobândesc o poziție semnificativă de control sau majoritară la o societate comercială.

(2) Un fond cu capital de risc nu va putea investi mai mult de 20% din activele sale într-o singură societate comercială sau în mai multe societăți comerciale controlate de către aceeași persoană.

Art. 12. -

(1) Fondurile cu capital de risc constituite în forma juridică de societate civilă particulară pot fi transformate în societăți de investiții, prin hotărârea membrilor, adoptată cu majoritatea simplă de voturi, aferentă titlurilor de participare deținute.

(2) Procedura, condițiile și efectele operațiunii de transformare se stabilesc prin reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 13. -

Fondurile cu capital de risc pot efectua plasamente la societățile comerciale la care statul este acționar, supuse privatizării, numai sub condiția dobândirii, printr-o singură achiziție, a întregii participări deținute de stat la respectivele societăți comerciale.

Art. 14. -

Dispozițiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori se aplică regimului juridic al fondurilor cu capital de risc, dacă nu contravin dispozițiilor prezentei ordonanțe.

Art. 15. -

(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

(2) Până la termenul prevăzut la alin. (1), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va emite norme și instrucțiuni pentru punerea în executare a prezentei ordonanțe.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
p. Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă
Laurențiu Tăchiciu,
Ministrul privatizării,
Valentin M. Ionescu

București, 30 ianuarie 1998.

Nr. 20.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...