Guvernul României

Ordonanța nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 iulie 1998
Formă aplicabilă de la 26 ianuarie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Ministerul Transporturilor*), în calitate de autoritate de stat în domeniul aviației civile, reprezintă România în relațiile cu Organizația Internațională privind Securitatea Navigației Aeriene EUROCONTROL, pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, în baza Legii nr. 44/1996. Modificări (1)

(2) Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) Ministerul Transporturilor poate delega Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" ROMATSA.

*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 3/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței preia toate drepturile și obligațiile Ministerului Transporturilor.

Art. 2. - Modificări (2)

Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumită în continuare ROMATSA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, funcționează ca agent economic prestator de servicii de trafic aerian civil, pe baza licenței emise de Ministerul Transporturilor.

Art. 3. -

(1) Începând cu anul 1998 se introduce tariful pentru licențierea ROMATSA ca agent economic aeronautic prestator de servicii de trafic aerian civil, denumit în continuare tariful de licențiere ROMATSA.

(2) Tariful de licențiere ROMATSA se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor**) și a Ministerului Transporturilor, fără a depăși 10% din valoarea anuală a bazei de cost.

(3) Tariful de licențiere ROMATSA se plătește Ministerului Transporturilor de către ROMATSA, în rate egale trimestriale, până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru pentru suma aferentă trimestrului anterior.

(4) Pentru anul 1998 tariful de licențiere ROMATSA este de 41.667 milioane lei și se plătește în trei rate egale, scadente la data de 31 august 1998, 30 octombrie 1998 și 31 decembrie 1998.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 18/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001.

Art. 4. - Modificări (2)

Costurile efectuate de România în privința instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană de rută și exploatării sistemului, prevăzute la art. 3 paragraful 1 lit. a) din Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană la care România a aderat prin Legea nr. 44/1996, constituind baza de cost ce se prezintă la EUROCONTROL pentru stabilirea tarifului de rută aferent prestațiilor efectuate, vor fi prezentate de ROMATSA și aprobate de Ministerul Transporturilor, cu respectarea principiilor și termenelor stabilite de comisia lărgită sau de alte organisme abilitate prin convenția și acordul multilateral menționate la art. 1.

Art. 5. -

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe ROMATSA va reevalua capitalul imobilizat în active corporale și necorporale pe baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanțelor.

(2) Valoarea activelor și a patrimoniului propriu ale ROMATSA va fi majorată cu diferențele rezultate din reevaluare.

Art. 6. -

(1) ROMATSA va efectua anual actualizarea valorii rămase neamortizate a activelor corporale și necorporale înscrise în bilanțul anului fiscal, cu indicele de inflație al anului precedent, comunicat de Comisia Națională pentru Statistică***).

(2) Valoarea activelor corporale și necorporale, achiziționate în cursul anului fiscal, va fi actualizată în funcție de modificarea indicelui de inflație din perioada cuprinsă între luna în care acestea au fost achiziționate și sfârșitul anului fiscal.

(3) Valoarea activelor și a patrimoniului propriu ale ROMATSA va fi majorată cu diferențele rezultate din reevaluarea anuală.

***) Conform art. II din Ordonanța Guvernului nr. 111/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000, denumirea "Comisia Națională pentru Statistică" se înlocuiește cu denumirea "Institutul Național de Statistică și Studii Economice".

Art. 7. -

(1) Amortizarea capitalului ROMATSA, angajat și imobilizat în active corporale și necorporale, se stabilește prin metoda liniară.

(2) Valoarea rămasă neamortizată, aferentă mijloacelor fixe ale ROMATSA scoase din funcțiune înainte de împlinirea duratei normate de funcționare, diminuată cu sumele rezultate din valorificare, se înregistrează în cheltuielile de exploatare și este deductibilă din punct de vedere fiscal.

Art. 8. - Modificări (1)

ROMATSA va include, în conformitate cu Principiile EUROCONTROL, ca element în stabilirea tarifului de rută pentru serviciile prestate, o cotă de 8% asupra valorii exprimate în euro****) a patrimoniului propriu, la care se adaugă rezervele și fondurile proprii, reprezentând deprecierea acesteia.

****) Începând cu data de 1 ianuarie 1999 unitatea de cont și monetară "ecu" a fost înlocuită cu aceea de "euro".

Art. 9. - Modificări (2)

Cheltuielile cu personalul, care vor fi incluse în elementele de cheltuieli de fundamentare a tarifului de rută, se stabilesc în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă încheiat cu reprezentanții salariaților, cu încadrarea în prevederile art. 4.

Art. 10. - Modificări (2)

(1) Diferența dintre veniturile din exploatare, realizate efectiv de ROMATSA din activitatea de rută aeriană, și costurile efective ale activității de rută aeriană se va constitui, trimestrial, într-un provizion deductibil din punct de vedere fiscal, care va fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depășesc tarifele stabilite anual de EUROCONTROL.

(2) Provizionul astfel constituit nu va include valoarea cotei de 8% asupra valorii menționate la art. 8.

Art. 11. -

(1) Documentele legale pentru înregistrarea veniturilor și a taxei pe valoarea adăugată colectate, aferentă prestațiilor interne, precum și cele referitoare la operațiunile de regularizare a acestora atât la ROMATSA, cât și la beneficiarii interni ai serviciilor de navigație aeriană prestate de ROMATSA sunt cele emise de EUROCONTROL și recunoscute din punct de vedere fiscal de autoritățile române. Modificări (1)

(2) Pe baza acestor documente ROMATSA întocmește documente centralizatoare în limba română, care constituie documente justificative pentru înregistrarea în evidența contabilă.

(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al ROMATSA, întocmit cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe, se aprobă de către Ministerul Transporturilor, la propunerea consiliului de administrație.

Art. 12. -

(1) Înregistrarea în contabilitatea ROMATSA a veniturilor facturate de EUROCONTROL în euro, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată colectate, aferentă prestațiilor interne, se va face în lei, utilizându-se cursul de schimb al Băncii Naționale a României, în vigoare în ultima zi a lunii de prestație. Modificări (1)

(2) Același principiu se va aplica și operatorilor aerieni din România în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, facturată acestora în euro de către EUROCONTROL, în numele ROMATSA.

Art. 13. -

Pentru neplata la termen și integral a tarifului pentru licențierea prevăzută la art. 3 se aplică prevederile actelor normative în vigoare, aferente obligațiilor către bugetul de stat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...