Guvernul României

Ordonanța nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

(1) Sumele realizate de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat, în condițiile art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, precum și sumele încasate cu titlu de penalități pentru neachitarea în termen a contravalorii produselor livrate din rezervele de stat vor fi utilizate potrivit destinației stabilite prin lege, precum și pentru finanțarea următoarelor cheltuieli:

a) cheltuielile de transport care privesc mișcarea stocurilor de produse rezerve de stat și chiriile pentru liniile de garare căi ferate; Modificări (1)

b) chiriile și prestările de servicii stabilite cu agenții economici, prin negociere directă, pentru stocurile de produse rezerve de stat păstrate în spațiile acestora, pe bază de contract de depozit-custodie; Modificări (1)

c) cheltuielile pentru remedierea avariilor la instalațiile tehnologice și la spațiile de depozitare din unitățile teritoriale subordonate, datorate unor situații neprevăzute sau de forță majoră, care prin efectul lor pun în pericol integritatea calitativă și cantitativă a stocurilor de produse rezerve de stat; Modificări (1)

d) cheltuieli pentru conservarea și verificarea parametrilor de calitate a stocurilor de produse rezerve de stat pe timpul păstrării îndelungate; Modificări (1)

e) cheltuieli de deplasare a personalului de specialitate în scopul recepționării sau verificării integrității calitative și cantitative a stocurilor de produse rezerve de stat; Modificări (1)

f) taxele judiciare pentru acțiunile în justiție formulate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și de unitățile teritoriale din subordine.

(2) Sursele prevăzute la alin. (1) pentru acoperirea cheltuielilor de la lit. a) - f) se vor folosi în completarea sumelor alocate anual prin bugetul de stat. Modificări (2)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Pagubele înregistrate la produsele rezerve de stat, ca efect al situațiilor prevăzute la art. 1 lit. c), care nu se datorează culpei unei persoane, se scad din contabilitate cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(2) Metodologia de scădere se va stabili de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat prin norme proprii care vor fi supuse avizării Ministerului Finanțelor.

Art. 3. - Modificări (2)

Administrația Națională a Rezervelor de Stat poate conveni cu societățile comerciale și regiile autonome compensarea datoriilor acestora, nerambursate la scadență, și a penalităților aferente, cu produse prevăzute în nomenclatorul rezervelor de stat.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Administrația Națională a Rezervelor de Stat,
Constantin Dincă,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 1998.

Nr. 23.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...