Guvernul României

Ordonanța nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România

Modificări (7), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 30 ianuarie 1998.

În vigoare de la 30 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se înființează Institutul European din România, instituție publică sub autoritatea Guvernului, cu personalitate juridică.

(2) Institutul European din România contribuie la elaborarea de elemente de fundamentare a politicii Guvernului și la implementarea activităților de construcție instituțională în domeniul integrării europene.

(3) Institutul European din România are sediul în municipiul București. Modificări (1)

CAPITOLUL II Atribuțiile Institutului European din România

Art. 2. - Modificări (1)

Principalele obiective ale Institutului European din România sunt:

a) participarea la elaborarea elementelor de fundamentare a politicilor în domeniul integrării europene;

b) aplicarea politicilor construcției instituționale în domeniul integrării europene;

c) contribuția la dezvoltarea spiritului și valorilor europene.

Art. 3. - Modificări (1)

Pentru realizarea acestor obiective, Institutul European din România are următoarele atribuții:

a) coordonează, elaborează sau contractează, la cererea Guvernului, ministerelor și a altor instituții publice, studii de impact privind aderarea României la Uniunea Europeană; Modificări (2)

b) concepe, contractează și coordonează proiecte de formare profesională în domeniul integrării europene;

c) contractează și coordonează proiecte de traducere a legislației europene în limba română și a legislației românești în limbile europene; Modificări (2)

d) concepe și coordonează acțiuni în domeniul formării și conștientizării la nivelul administrației publice, al cercurilor de afaceri și al opiniei publice, având ca obiectiv promovarea valorilor și spiritului european, prin organizarea de conferințe, seminarii, mese rotunde și alte asemenea;

e) coordonează, execută, contractează și/sau publică studii, traduceri, materiale de informare și lucrări de referință în domeniul integrării europene;

f) prezintă Guvernului, prin intermediul Departamentului pentru Integrare Europeană, rapoarte de analiză a situației, tabele de corespondență și evaluarea modului de implementare a legislației armonizate; Modificări (4)

g) implementează programe în domeniul său de activitate, încredințate de Guvern și de Comisia Europeană sau de alți donatori, pe bază de memorandumuri de înțelegere;

h) lărgește cooperarea cu Ministerul Educației Naționale, cu Ministerul Culturii și cu alte instituții similare din țară și din străinătate, în realizarea obiectivelor sale. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Structura organizatorică și alte atribuții ale Institutului European din România se stabilesc prin statutul Institutului European din România, cu respectarea prevederilor art. 3.

Art. 5. - Modificări (5)

Institutul European din România asigură în exclusivitate, fără plată, în condițiile legii, servicii, în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 3 și 4, organelor administrației publice centrale și locale și instituțiilor publice, pe baza priorităților stabilite de Departamentul pentru Integrare Europeană și în limita resurselor financiare disponibile.

Art. 6. -

Institutul European din România poate să contracteze, în condițiile legii, prestarea unor servicii cu prestatori din sectorul public sau privat în domeniul său de activitate.

CAPITOLUL III Organizarea, funcționarea și conducerea Institutului European din România

Art. 7. -

Institutul European din România este condus de un consiliu de administrație.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Consiliul de administrație al Institutului European din România este alcătuit din 7 membri, după cum urmează: Modificări (2)

- președintele consiliului de administrație și alți doi membri, numiți de primul-ministru, la propunerea Departamentului pentru Integrare Europeană; și Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

- câte un membru numit de Academia Română, Ministerul Educației Naționale, organizațiile patronale reprezentative la nivel național și, respectiv, de organizațiile sindicale reprezentative la nivel național.

(2) Un reprezentant al delegației Comisiei Europene în România poate avea calitatea de observator pe lângă Consiliul de administrație al Institutului European din România.

(3) Sunt reprezentative, la nivel național, confederațiile naționale sindicale care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu modificările ulterioare.

(4) În cazul membrilor numiți de către organizațiile patronale și sindicale, numirea se va face prin consens de către organizațiile patronale și confederațiile sindicale reprezentative la nivel național.

Art. 9. - Modificări (1)

Atribuțiile consiliului de administrație sunt stabilite prin statutul Institutului European din România.

Art. 10. -

(1) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani.

(2) Pe durata mandatului, membrii consiliului de administrație pot fi revocați de către cel care i-au numit.

(3) În cazul vacantării locurilor din consiliul de administrație, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, se vor numi noi membri până la terminarea mandatului inițial.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Consiliul de administrație se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Consiliul de administrație funcționează în mod legal în prezența a două treimi din numărul membrilor săi.

(3) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți.

(4) În cadrul primei sale reuniuni, consiliul de administrație aprobă statutul Institutului European din România. Consiliul de administrație analizează și aprobă planul anual de activitate.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Conducerea operativă a activității Institutului European din România se exercită de către un director general.

(2) Directorul general al Institutului European din România este numit de către consiliul de administrație, la recomandarea președintelui consiliului de administrație.

(3) Mandatul directorului general poate înceta prin demisie, prin revocare de către consiliul de administrație sau din alte cauze prevăzute de lege.

(4) Directorul general al Institutului European din România prezintă consiliului de administrație rapoarte anuale privind activitatea desfășurată.

Art. 13. -

(1) Directorul general reprezintă Institutul European din România în relațiile cu terții.

(2) Atribuțiile directorului general sunt prevăzute în statutul Institutului European din România.

Art. 14. -

(1) Institutul European din România are un număr de 40 de posturi, dintre care 35 de specialitate. Modificări (3)

(2) Personalul Institutului European din România, cu excepția directorului general, este angajat prin concurs. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Prin decizia directorului general se constituie Consiliul științific consultativ, care contribuie la elaborarea strategiei pe termen mediu și lung și a programelor anuale de activitate ale Institutului European din România.

(2) Consiliul științific consultativ este format din maximum 9 membri. Membrii Consiliului științific consultativ sunt personalități de prestigiu în domeniile pe care le reprezintă.

(3) Atribuțiile Consiliului științific consultativ sunt stabilite prin statutul Institutului European din România.

(4) Dispozițiile art. 11 se aplică în mod corespunzător și în cazul membrilor Consiliului științific consultativ.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 16. -

Finanțarea activităților Institutului European din România se face din fondurile provenite din programele guvernamentale de asistență externă, convenite cu donatorii prin memorandumuri de finanțare și memorandumuri de înțelegere, din alocații proprii de la bugetul de stat, cât și din alte surse dobândite de institut în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 17. -

Institutul European din România poate dobândi bunuri mobile și imobile din subvenții, donații sau din alte surse, în condițiile legii.

Art. 18. -

(1) Încadrarea personalului se face corespunzător funcțiilor prevăzute în anexa nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cu salarii de bază mai mari cu 45% față de cele prevăzute în aceasta. Modificări (1)

(2) Personalul de specialitate poate beneficia, în afara drepturilor salariale stabilite potrivit legii, de un salariu personal al cărui cuantum nu poate depăși nivelul salariului de bază corespunzător încadrării. Salariul personal nu se cuprinde în salariul de bază, dar se ia în calcul la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

(3) Criteriile pe baza cărora se acordă salariul personal se vor stabili prin decizie a consiliului de administrație.

Art. 19. -

Personalul preluat de către Institutul European din România, din administrația publică, se consideră transferat.

Art. 20. -

Membrii consiliului de administrație care participă la reuniuni beneficiază de o indemnizație de ședință de 10% din salariul de bază lunar al directorului general. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administrație, ca urmare a participării la reuniuni, nu poate depăși, într-o lună, 20% din salariul de bază lunar al directorului general.

Art. 21. -

Pentru activitatea desfășurată, membrii Consiliului științific consultativ sunt remunerați trimestrial cu o indemnizație echivalentă cu salariul de bază lunar al unui director din cadrul Institutului European din România.

Art. 22. - Modificări (1)

Institutul European din România prezintă anual Guvernului raportul de activitate și raportul financiar.

Art. 23. -

Statutul Institutului European din România se elaborează și se supune aprobării consiliului de administrație în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru integrare europeană,
Alexandru Herlea
p. Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga

București, 29 ianuarie 1998.

Nr. 15.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...