Parlamentul României

Legea nr. 216/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 23 noiembrie 1998.

În vigoare de la 23 noiembrie 1998 până la 28 ianuarie 2006, fiind abrogat prin Lege 248/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 65 din 28 august 1997 privind regimul pașapoartelor în România, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Cetățenii români au garantat dreptul la liberă circulație și, în mod corespunzător, au dreptul la eliberarea, deținerea și folosirea unui pașaport în condițiile prezentei ordonanțe."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Cetățenilor români aflați în străinătate, care nu mai posedă pașaport sau documente de călătorie menționate la art. 3 alin. (2) li se eliberează, la cerere, pașapoarte consulare de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

(2) Pașaportul consular se eliberează pentru ca titularul să-și poată continua călătoria, reglementa șederea ori pentru a se înapoia în țară, pe o perioadă care nu poate depăși 12 luni. O dată cu intrarea în țară pașaportul consular își pierde valabilitatea.

(3) În cazul în care cetățeanul român nu deține documente prin care să poată face dovada identității sale, pașaportul consular va fi eliberat numai după confirmarea acesteia de către Direcția generală a poliției de frontieră, străini, probleme de migrări și pașapoarte din cadrul Ministerului de Interne, denumită în continuare Direcția de pașapoarte."

3. La articolul 6, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Pașapoartele diplomatice și de serviciu se eliberează de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea conducerii autorităților publice sau a instituțiilor centrale interesate.

(2) Pașapoartele diplomatice se predau de către titulari autorității emitente, la încheierea mandatului care a determinat eliberarea documentului, iar pașapoartele de serviciu, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea misiunii oficiale în străinătate."

4. La articolul 7 litera A, punctele 4, 11 și 13 vor avea următorul cuprins:

"

4. primul-ministru, membrii Guvernului și persoanele asimilate miniștrilor;"

...............................................................................................
"

11. guvernatorul și viceguvernatorii Băncii Naționale a României."

...............................................................................................
"

13. patriarhul, cardinalul, mitropoliții și șefii cultelor recunoscute de stat;"

5. La articolul 7 litera A, punctele 14 și 19 se abrogă.

6. La articolul 7 litera A, punctul 20 va avea următorul cuprins:

"

20. soțul, soția și copiii minori ai persoanelor prevăzute la pct. 1-17, când îl însoțesc pe titular."

7. La articolul 7 litera B, punctele 2 și 4 vor avea următorul cuprins:

"

2. subprefecții și vicepreședinții consiliilor județene, primarii municipiilor, orașelor și sectoarelor municipiului București, când călătoresc în misiuni oficiale;"

...............................................................................................
"

4. personalul tehnico-administrativ și de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentanțelor permanente pe lângă organizațiile internaționale, lectorii trimiși în misiune de către Ministerul Educației Naționale, precum și soțul, soția și copiii minori ai acestora;"

8. Articolul 11 alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Pentru înscrierea în pașaportul unuia dintre părinți a copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimțământul scris al celuilalt părinte. Consimțământul scris nu este necesar pentru părintele căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă."

9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) În cazuri temeinic justificate, acceptate de către organul emitent, cetățeanului român, posesor al unui pașaport valabil, i se poate elibera al doilea pașaport.

(2) La încetarea situației care a determinat eliberarea celui de-al doilea pașaport, titularul este obligat ca, în cel mult 5 zile, să-l predea spre păstrare autorităților emitente."

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Cetățeanului român i se poate refuza, temporar, eliberarea pașaportului, iar dacă i-a fost eliberat îi poate fi retras ori i se poate suspenda dreptul de folosire a acestuia, atunci când:

a) există date temeinice că a săvârșit o infracțiune pentru care pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de 2 ani închisoare și că intenționează să folosească pașaportul pentru a se sustrage urmăririi penale. Măsura se ia la cererea organelor de poliție pentru o perioadă de cel mult 7 zile;

b) este învinuit sau inculpat într-o cauză penală și magistratul dispune instituirea măsurii interdicției părăsirii localității, în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, indiferent de faza în care acesta se află;

c) a fost condamnat și are de executat o pedeapsă privativă de libertate;

d) este urmărit pentru creanțe exigibile mai mari de 25 milioane lei, datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, iar executarea acestora nu este garantată; în acest caz, măsura se ia la cererea celor interesați, dacă plata creanțelor a fost dispusă prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă;

e) a săvârșit în țară sau în străinătate fapte de natură să aducă atingere siguranței naționale, menținerii ordinii publice, protecției sănătății sau moralei ori drepturilor și libertăților fundamentale ale altei persoane, care sunt stabilite prin hotărâri judecătorești sau fac obiectul urmăririi penale; dovada faptelor săvârșite în străinătate se face cu acte judiciare recunoscute potrivit legii române; în astfel de cazuri, măsura se ia de către Direcția de pașapoarte sau de către serviciile teritoriale, după caz, pentru o durată cuprinsă între 3 și 12 luni, stabilită proporțional cu gravitatea faptei comise și cu consecințele ei. Aceeași măsură poate fi luată și împotriva persoanei care a fost returnată în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state.

(2) În situațiile prevăzute la lit. a), b) și c), măsura se ia de către Direcția de pașapoarte sau, după caz, de către serviciile teritoriale subordonate, numai în baza cererii scrise a organelor de urmărire penală, a instanțelor judecătorești sau a organelor prevăzute de lege, cu atribuții de punere în executare a pedepsei închisorii."

11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Persoanei căreia i s-a aprobat renunțarea la cetățenia română i se anulează pașaportul emis de către autoritatea română.

(2) Pașapoartele găsite, precum și cele care au aparținut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu teritorial din subordinea Direcției de pașapoarte, în termen de 5 zile lucrătoare."

12. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta ordonanță atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală a persoanei vinovate."

13. Articolul 18 litera f) va avea următorul cuprins:

"

f) efectuarea, fără drept, de modificări sau adăugări în pașaport ori în alt document de călătorie, dacă fapta nu a fost săvârșită în altfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiune."

14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Contravențiile prevăzute la art. 18 lit. a), b) și d) se sancționează cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei; cele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 500.000 lei la 800.000 lei, iar cele de la lit. e) și f), cu amendă de la 800.000 lei la 2.000.000 lei."

15. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 18 și 19 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor."

16. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Cetățenii români care și-au stabilit domiciliul în străinătate, precum și cei aflați temporar în străinătate pentru perioade mai mari de 6 luni pot solicita înregistrarea în evidențele misiunii diplomatice sau ale oficiului consular al României din țara de domiciliu ori de reședință."

17. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate ori cei aflați temporar în străinătate, cărora autoritățile statului respectiv le-au aprobat stabilirea, pot depune cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple, în care se menționează țara de domiciliu, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar când se află temporar în țară, la serviciile teritoriale din subordinea Direcției de pașapoarte pe raza cărora au avut ultimul domiciliu."

18. La articolul 26 alineatele (1) și (5) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Furtul pașaportului se declară, de îndată ce a fost constatat, la cea mai apropiată unitate de poliție."

...............................................................................................
"

(5) Cetățenii români aflați în străinătate declară furtul pașaportului la autoritățile de poliție competente, iar pierderea acestuia, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular român, care procedează conform prevederilor art. 4."

19. Articolul 27 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

București, 17 noiembrie 1998.

Nr. 216.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...