Parlamentul României

Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (13), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 263 din 15 iulie 1998.

În vigoare de la 15 iulie 1998 până la 31 decembrie 1998, fiind înlocuit prin Lege 259/1998;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Jurisprudență

În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituția României, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 1998, să emită ordonanțe în următoarele domenii:

1. ratificarea unor acorduri internaționale privind creditele externe acordate României și garantarea de către România a unor credite externe, inclusiv a unor amendamente la astfel de acorduri, precum și modificarea unor prevederi privind regimul investițiilor străine în România:

a) ratificarea Acordului de împrumut cu Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, în valoare de 10 milioane ECU, pentru finanțarea Proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din municipiul București;

b) ratificarea Acordului de garanție cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Sistemului național de gestiune a spectrului de frecvențe radioelectrice, în valoare de 30 de milioane dolari S.U.A.;

c) ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru Proiectul privind protecția copilului, în valoare de 10 milioane ECU;

d) ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru Proiectul privind protecția copilului, în valoare de 5 milioane dolari S.U.A.;

e) ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România și Banca Nordică de Investiții;

f) ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul de Cooperare Economică Internațională din Japonia (OECF) pentru construcția și echiparea unui terminal de containere în Portul Constanța;

g) ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul de Cooperare Economică Internațională din Japonia (OECF), pentru reabilitarea unor sectoare de drum situate pe DN 6;

h) ratificarea Acordului privind adoptarea de condiții uniforme la controlul tehnic periodic al autovehiculelor și recunoașterea internațională a controlului, convenit la Viena la 13 noiembrie 1997;

i) aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de mărfuri perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP) - Geneva, 1 septembrie 1970;

j) ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997;

k) ratificarea Convenției pentru crearea Biroului European de Telecomunicații (ETO);

l) ratificarea Convenției-cadru privind cooperarea transfrontalieră; ratificarea Memorandumului financiar privind Programul național PHARE pe anul 1998;

m) modificarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat;

n) acoperirea de către statul român a creanței firmei germane "Seetransport Wiking Trader";

o) acceptarea de către România a proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internațional, aprobat prin Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr. 52 din 23 septembrie 1997;

p) modificarea Acordului, sub formă de schimb de scrisori, dintre România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, semnat la Bruxelles la 7 aprilie 1998;

r) acord de afiliere a Ministerului Apărării Naționale la Consiliul Internațional al Sportului Militar;

2. politici de susținere financiară a producătorilor agricoli, prin:

a) finanțarea acțiunilor de extensie, consultanță și formare profesională, destinate agricultorilor;

b) măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată;

c) modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998;

d) constituirea fondului pentru preluarea grâului din recolta anului 1998, necesar consumului intern;

e) aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație;

f) acordarea unei prime la exportul de grâu din recolta anului 1998;

g) alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea și depozitarea grâului din recolta anului 1998;

h) organizațiile interprofesionale din domeniul agricol și agroalimentar;

i) acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide realizat în anul 1991, în cadrul Programului guvernamental de împrumuturi critice și a diferenței de preț și de curs, aferente importului de ulei brut realizat în bază, în anul 1991, în cadrul Programului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 274/1992;

j) asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de produse de uz fitosanitar în anul 1998;

k) reglementarea pierderilor rezultate din activitatea Agenției Naționale a Produselor Agricole - R.A.;

l) modificarea și completarea Legii sanitar-veterinare nr. 60/1974, republicată;

3. protecția apelor, pădurilor și mediului, concretizată în:

a) reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național;

b) împădurirea terenurilor degradate;

c) restructurarea Regiei Autonome "Apele Române";

4. buget, finanțe, contabilitate, taxe și impozite:

a) rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 și a celorlalte bugete componente ale bugetului consolidat pe anul 1998;

b) modificarea și completarea unor prevederi privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;

c) modificarea ratei dobânzii la titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor, în baza ordonanțelor de urgență ale Guvernului nr. 43/1997, nr. 72/1997, nr. 90/1997 și nr. 33/1998;

d) modificarea și completarea unor prevederi legale privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice;

e) procedura de întocmire și de depunere a declarațiilor de impozite și taxe;

f) impunerea veniturilor realizate în România de persoane fizice și juridice nerezidente;

g) înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe;

h) instituirea taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare a magazinelor "duty-free";

i) modificarea și completarea unor prevederi legale privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, operațiunile și societățile de leasing;

j) organizarea și funcționarea Gărzii financiare;

k) modificarea și completarea unor prevederi legale care privesc activitatea Gărzii financiare;

l) modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, în sensul precizării clare a destinației sumelor care reprezintă cota de 2% din taxele percepute de la oficiile registrului comerțului și care se virează Ministerului Justiției;

m) reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și de oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie;

n) modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, în sensul acordării de facilități sportivilor, antrenorilor și tehnicienilor sportivi care au realizat obiective de înaltă performanță;

o) modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială;

5. achiziții publice:

a) completarea legislației privind achizițiile publice, în special în ceea ce privește sarcinile și armonizarea cu directivele Uniunii Europene;

b) completarea Ordonanței Guvernului nr. 12/1993 privind achizițiile publice, republicată;

6. accelerarea procesului de privatizare:

a) reglementarea transferului către Fondul Proprietății de Stat a acțiunilor societăților comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome;

b) regularizarea cotelor de capital social, alocate potrivit Legii privatizării societăților comerciale nr. 58/1991, cu modificările ulterioare, între Fondul Proprietății de Stat și societățile de investiții financiare, astfel cum prevede art. 3 alin. (1) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, în scopul prevenirii diminuării valorii băncilor în procesul de vânzare a acestora;

c) măsuri pentru oprirea subcapitalizării băncilor românești cu capital de stat comparativ cu băncile de același specific din centrul și estul Europei, care au trecut prin procesele de privatizare în ultima perioadă;

7. asigurări sociale, forță de muncă, șomaj și salarizare:

a) majorarea soldelor personalului militar și a salariilor de bază pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

b) stabilirea coeficienților de salarizare pentru persoanele alese sau numite în funcții de demnitate publică din administrația publică locală;

c) salarizarea diplomaților;

d) reglementarea plății colaboratorilor externi folosiți de ministere la elaborarea unor proiecte de coduri și a altor acte normative;

e) unele măsuri de protecție pentru personalul din Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.), ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective;

f) modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 207/1976 privind răspunderea materială a militarilor; Reviste (1)

g) înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii publice și Siguranței Naționale;

8. reforma în sistemul sanitar:

a) organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;

b) înființarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului;

9. cultură și protecția patrimoniului cultural, prin:

a) îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;

b) organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național;

10. educație națională:

a) acordarea de credite bancare pentru studenții de la învățământul de stat;

b) constituirea fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ;

c) modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar;

d) înființarea Comisiei de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar;

e) organizarea examenului de capacitate și a bacalaureatului în anul școlar 1998/1999;

f) înființarea de extensiuni universitare ale României în străinătate;

g) formarea profesională continuă prin sistemul educațional;

h) admiterea, cu taxă, în învățământul superior peste locurile finanțate de la bugetul de stat;

i) finanțarea instituțiilor de învățământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale;

11. standardizare:

- modificarea unor termene prevăzute în legislația din domeniul standardizării naționale;

12. transporturi:

a) măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană;

b) regimul taxelor de acces la infrastructurile de transport de interes public;

c) modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată;

d) constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile;

e) modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare;

f) instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional;

g) modificarea prevederilor privind taxa pe valoarea adăugată pentru creditele în curs de derulare sau în curs de contractare, destinate reabilitării infrastructurilor de transport și restructurării;

h) modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, referitor la derularea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de transport, finanțate din fondurile PHARE;

i) perfecționarea cadrului juridic în domeniul transporturilor, în vederea armonizării cu legislația Uniunii Europene;

j) măsuri pentru reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pe principii comerciale;

k) înființarea unor instituții finanțate integral din venituri extrabugetare, în subordinea Ministerului Transporturilor;

l) modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere și a Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, în ceea ce privește criteriile de acces la profesia de transportator rutier internațional;

m) modificarea Ordonanței Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoanele fizice și juridice nerezidente, aprobată prin Legea nr. 180/1997 și modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/1998;

n) modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările ulterioare;

13. comunicații:

a) desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizațiilor internaționale de telecomunicații prin satelit: Intelsat, Entelsat, Inmarsat;

b) prelungirea duratei de valabilitate a licenței N.M.T. și a taxei aferente;

c) modificarea nivelului taxelor la licențele eliberate de Ministerul Comunicațiilor, în conformitate cu indicele prețurilor și al tarifelor din economie;

14. turism:

a) modificarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului;

b) organizarea și desfășurarea activității de turism în România; acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior - S.A., potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1998;

c) constituirea fondului de creditare a agroturismului; aderarea României la Asociația de Promovare "Die Donau" și la Comisia Europeană de Turism;

15. apărare, ordine publică și siguranță națională:

a) planificarea apărării României;

b) acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din stocurile și rezervele de mobilizare ale armatei;

c) acordarea vizelor necesare trecerii frontierei de stat a României;

d) reglementarea situației bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moștenitori sau fără stăpân, precum și valorificarea acestora, în condițiile și cu procedurile de transmitere fără plată a unor bunuri confiscate;

e) modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și industriei de apărare;

f) completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, pentru includerea tarifelor de pază cu trupe de jandarmi în categoria serviciilor al căror tarif se avizează de către Oficiul Concurenței;

16. lucrări publice și amenajarea teritoriului:

- declararea ca zonă de interes național a unui ansamblu din zona centrală a municipiului București, incluzând noul centru civic și centrul istoric;

17. minorități naționale:

- reglementarea restituirii unor bunuri imobile care au aparținut comunităților minorităților naționale;

18. abilitarea Băncii Naționale a României de a efectua o emisiune jubiliară monetară (din aur), cu prilejul aniversării a 150 de ani de la Revoluția din 1848.

Art. 2. -

(1) În conformitate cu dispozițiile art. 114 alin (3) din Constituția României, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 1998, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi depuse la Camera Deputaților și la Senat spre aprobare, potrivit procedurii legislative, nerespectarea termenului atrăgând încetarea efectelor acestora.

(2) Ordonanțele depuse de Guvern potrivit alin. (1) vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. -

În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate și depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

București, 14 iulie 1998.

Nr. 148.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Considerații referitoare la neconstituționalitatea Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
;
se încarcă...