Parlamentul României

Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

Modificări (4), Referințe (7), Doctrine (1), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 august 1998
Formă aplicabilă de la 23 mai 2005 până la 23 martie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 24 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală și independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată și funcționează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari.

(2) Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România este forul științific și profesional neguvernamental al medicilor veterinari, care cuprinde și coordonează activitatea asociațiilor, societăților și ligilor de profil membre.

(3) Medicina veterinară este o știință medicală care asigură confortul și protecția animalelor și contribuie la menținerea sănătății publice și la protecția mediului.

Art. 2. -

(1) Profesiunea de medic veterinar se exercită în România de către orice persoană, cetățean român, care posedă diplomă de medic veterinar echivalată potrivit legii, precum și de cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și de cetățenii Elveției, care posedă diplome de medic veterinar, certificate sau alte documente care atestă această calificare prevăzută de lege, eliberate de o instituție de învățământ din aceste state. Jurisprudență

(2) Pot exercita profesia de medic veterinar în România și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și cetățenii Elveției, care posedă diplome, certificate sau alte documente ce atestă calificarea de medic veterinar, eliberate de instituții de învățământ superior veterinar din țări terțe, recunoscute într-un stat membru al Uniunii Europene.

(3) Pot exercita profesia de medic veterinar în România și cetățenii statelor terțe, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și cetățenii Elveției, care posedă diplome, certificate sau alte documente eliberate de instituții de învățământ veterinar din state terțe, care atestă această calificare, echivalate potrivit legii.

(4) Recunoașterea profesională a diplomelor, certificatelor sau a altor documente, care atestă calitatea de medic veterinar, se realizează de către Colegiul Medicilor Veterinari.

(5) Medicii veterinari, cetățeni români cu domiciliul în străinătate, precum și medicii veterinari cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și cetățenii Elveției, care exercită profesia de medic veterinar în România, au aceleași drepturi și obligații cu privire la exercitarea acesteia ca și medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.

Art. 3. -

(1) Profesiunea de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătății animalelor, sănătății publice, protecția consumatorului și a mediului înconjurător, în scopul ameliorării efectivelor de animale, al asigurării securității alimentare a populației, al facilitării relațiilor comerciale și al păstrării echilibrului ecologic.

(2) Prin natura liberală a profesiei, medicul veterinar cu drept de liberă practică, în exercitarea profesiei sale, nu este funcționar public.

Art. 4. - Jurisprudență

Profesiunea de medic veterinar are exclusivitate în următoarele domenii de competență:

a) sănătatea animalelor;

b) sănătatea publică veterinară și igiena produselor animaliere și de origine animală;

c) inspecția și controalele veterinare de frontieră;

d) supravegherea și diagnosticul de laborator veterinar;

e) controlul igienei furajelor;

f) coordonarea identificării și înregistrării animalelor; Modificări (1)

g) instruirea și educația veterinară continuă;

h) testarea, înregistrarea și autorizarea producerii și comercializării produselor de uz veterinar și ale altor materii care pot influența starea de sănătate a animalelor;

i) comercializarea cu amănuntul și utilizarea produselor biologice, antiparazitare de uz special și medicamentelor de uz veterinar; Jurisprudență

j) consultanță și audit veterinar.

Art. 5. - Jurisprudență

Medicul veterinar își exercită profesiunea în colaborare cu alte profesiuni, în următoarele domenii:

a) apărarea sănătății publice și protecția consumatorului;

b) creșterea și furajarea animalelor;

c) selecția, ameliorarea și reproducția animalelor;

d) realizarea produselor de uz veterinar și a altor materii care influențează starea de sănătate a animalelor;

e) cercetări de genetică animală fundamentală și aplicativă;

f) protecția animalelor domestice și a celor sălbatice;

g) industrializarea și valorificarea produselor animaliere și de origine animală;

h) protecția mediului și controlul poluării;

i) statistica medical-veterinară;

j) comercializarea produselor de uz veterinar, cu excepția celor prevăzute la art. 4 lit. i);

k) controlul mișcării animalelor, al produselor animaliere și de origine animală;

l) cercetarea medical-veterinară;

m) nutriția animalelor;

n) biotehnologii medical-veterinare;

o) învățământul medical-veterinar.

Art. 6. -

În exercitarea profesiunii, medicul veterinar aplică, respectă și este protejat de legile statului, precum și de prevederile Statutului medicului veterinar și ale Codului de deontologie medical-veterinară aprobate de Congresul Național al Medicilor Veterinari, cu respectarea legii.

Art. 7. -

Profesiunea de medic veterinar se exercită în cadrul următoarelor structuri profesionale:

a) rețeaua veterinară de stat;

b) serviciile medicale veterinare particulare, autorizate legal;

c) instituțiile de învățământ veterinar autorizate și acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu;

d) alte instituții publice și private.

CAPITOLUL II Organizarea profesiunii de medic veterinar

SECȚIUNEA 1 Colegiul Medicilor Veterinari

Art. 8. -

(1) Se înființează Colegiul Medicilor Veterinari, ca formă de organizare profesională autonomă, neguvernamentală, apolitică și nonprofit. Colegiul are personalitate juridică.

(2) Colegiul Medicilor Veterinari reprezintă interesele și apără drepturile profesionale ale membrilor săi.

(3) Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilității și ierarhiei.

(4) Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt:

a) Congresul național;

b) Consiliul național;

c) consiliile județene și al municipiului București.

Art. 9. -

(1) Colegiul Medicilor Veterinari are următoarele atribuții:

a) va da avizul consultativ pentru proiectele de acte normative, reglementările și normele de exercitare a profesiunii în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislației în vigoare;

b) elaborează Codul de deontologie medical-veterinară, Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Veterinari, Statutul medicului veterinar, ale căror prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiunii de medic veterinar;

c) acordă medicilor veterinari atestatul de liberă practică;

d) aplică sancțiunile disciplinare prevăzute de regulamentul său de organizare și funcționare, suspendă sau retrage atestatul de liberă practică;

e) reprezintă profesiunea în fața organelor guvernamentale, a altor foruri profesionale și științifice, a instituțiilor publice sau private;

f) promovează relațiile pe plan extern cu organizații și instituții profesionale similare;

g) ține evidența membrilor săi și actualizează permanent tabloul general al acestora;

h) propune anual Ministerului Educației și Cercetării cifra de școlarizare pentru învățământul superior medical-veterinar;

i) acordă sprijin informațional, eliberează documente oficiale medicilor cetățeni români care solicită aceasta oficial, pentru a exercita profesia în Uniunea Europeană sau în alte state, precum și medicilor veterinari cetățeni străini care solicită să profeseze în România, în condițiile legii.

(2) În materia recunoașterii calificărilor profesionale obținute în statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și în materia exercitării profesiei de medic veterinar de către cetățenii statelor menționate, Colegiul Medicilor Veterinari adoptă hotărâri cu efect juridic, armonizate cu reglementările comunitare.

Art. 10. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu instituțiile de învățământ superior din domeniu, la propunerea Colegiului Medicilor Veterinari și a Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România, stabilesc profilurile profesionale de bază și specializările medicilor veterinari.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale împreună cu Colegiul Medicilor Veterinari și instituțiile de învățământ superior organizează concursul și eliberează certificate care atestă gradul profesional de medic primar veterinar.

(3) Colegiul Medicilor Veterinari colaborează cu instituțiile publice în stabilirea direcțiilor de dezvoltare și de perfecționare a învățământului medical-veterinar universitar și postuniversitar, în concordanță cu cerințele și standardele internaționale și cu legislația României.

Art. 11. -

Componența Consiliului național, a consiliilor județene și al municipiului București, precum și condițiile și modul de îndeplinire a atribuțiilor și competențelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestuia.

Art. 12. -

(1) Veniturile Colegiului Medicilor Veterinari se constituie din:

a) taxa de înscriere în colegiu, cotizațiile lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestări științifice și culturale, precum și din drepturi editoriale;

b) subvenții, donații și sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile legii;

c) chirii, dobânzi și orice alte surse legale.

(2) Consiliile județene și al municipiului București virează lunar Colegiului Medicilor Veterinari o cotă de 50% din cotizațiile încasate. Fondurile bănești pot fi utilizate pentru perfecționarea pregătirii profesionale, acordarea de burse și de ajutoare, crearea de instituții cu scop științific, investiții legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activități ale colegiului, cheltuieli administrativ-gospodărești și pentru fondul de salarii pentru aparatul tehnico-administrativ propriu.

SECȚIUNEA a 2-a Congresul Național al Medicilor Veterinari

Art. 13. -

(1) Congresul Național al Medicilor Veterinari este forul reprezentativ suprem al profesiunii de medic veterinar și se constituie din delegați aleși în adunările generale ale consiliilor județene și al municipiului București ale Colegiului Medicilor Veterinari.

(2) Congresul Național al Medicilor Veterinari se întrunește o dată la 3 ani. La cererea majorității consiliilor județene și al municipiului București, Consiliul național convoacă Congresul extraordinar.

(3) Congresul Național al Medicilor Veterinari este legal constituit, dacă sunt prezente două treimi din numărul delegaților convocați, și adoptă hotărâri cu votul majorității simple.

Art. 14. -

Congresul Național al Medicilor Veterinari are următoarele atribuții:

a) adoptă Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Veterinari;

b) adoptă Statutul medicului veterinar; Referințe (1)

c) adoptă propuneri de acte normative privind profesiunea de medic veterinar și aprobă Codul de deontologie medical-veterinară; Referințe (1)

d) adoptă hotărâri privind formarea, calificarea, specializarea și perfecționarea medicilor veterinari, precum și criteriile pentru promovarea profesională;

e) adoptă rezoluții și recomandări privind programul său științific;

f) adoptă hotărâri privitoare la relațiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari și Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România sau alte foruri profesionale și științifice din țară și din străinătate.

Art. 15. -

Hotărârile Congresului Național al Medicilor Veterinari sunt definitive și obligatorii pentru toți membrii Colegiului Medicilor Veterinari.

CAPITOLUL III Membrii Colegiului Medicilor Veterinari

Art. 16. -

(1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se dobândește de orice medic veterinar, cetățean român sau al statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European ori cetățean elvețian, indiferent de convingerile politice, religioase, culturale, de origine etnică, care îndeplinește următoarele condiții:

a) exercită în mod legal profesiunea de medic veterinar în România, în conformitate cu dispozițiile art. 2;

b) nu se află în cazurile de nedemnitate prevăzute de legislația în vigoare;

c) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.

(2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.

Art. 17. -

(1) Prevederile art. 16 nu se aplică în cazul exercitării profesiei de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și de către cetățenii elvețieni sub formă de prestări de servicii.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), cetățenii statelor menționate se înregistrează în registrul ținut de Colegiul Medicilor Veterinari în acest scop, fără a dobândi calitatea de membri.

(3) Pentru prestarea de servicii persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a face o declarație referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Medicilor Veterinari, în condițiile legii.

(4) În exercitarea profesiei în forma prestării de servicii, aceste persoane se supun normelor de deontologie profesională.

Art. 18. -

Membrii Colegiului Medicilor Veterinari pot fi membri activi și membri de onoare. Criteriile de includere a membrilor în una dintre aceste categorii sunt prevăzute în Statutul medicului veterinar.

Art. 19. -

La înscrierea în Colegiul Medicilor Veterinari, medicul veterinar depune în fața consiliului județean sau al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari, într-un cadru solemn, următorul jurământ:

"

Jur să-mi exercit profesiunea cu competență și responsabilitate, în mod demn, cu probitate și devotament, acționând în toate împrejurările printr-o conduită exemplară, în spiritul normelor Codului de deontologie medical-veterinară și al respectării legilor țării.

Voi folosi toate cunoștințele mele profesionale și științifice pentru promovarea și apărarea sănătății animalelor, protecția sănătății omului și a condițiilor ecologice.

Jur să apăr, cu toate puterile mele, onoarea, prestigiul și nobilele tradiții ale profesiunii de medic veterinar!"

Art. 20. -

(1) Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au următoarele drepturi:

a) în exercitarea profesiunii sunt ocrotiți de lege;

b) să-și exercite profesiunea medical-veterinară, în condițiile legii;

c) să-și desfășoare activitatea nestingherit și fără vreo imixtiune din partea altor categorii profesionale;

d) să informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice încălcare a dreptului de exercitare a profesiei;

e) să asiste la ședințele organelor de conducere a Colegiului Medicilor Veterinari;

f) să aleagă și să fie aleși;

g) să participe la formele de perfecționare profesională continuă;

h) să folosească însemnele și titlurile profesionale sau academice.

(2) Insulta, calomnia ori amenințarea, săvârșită împotriva medicului veterinar în timpul exercitării profesiei și în legătură cu aceasta, se pedepsește conform legii.

(3) Lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva medicului veterinar, în condițiile exercitării profesiei, se pedepsesc conform legii.

(4) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate, iar pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), și din oficiu. Retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Art. 21. -

Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au următoarele obligații:

a) să respecte legile și celelalte acte normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de medic veterinar și să se supună hotărârii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;

b) să respecte și să aplice în orice împrejurare normele de etică și deontologie medical-veterinară;

c) să promoveze întregul ansamblu de măsuri menite să conducă la dezvoltarea creșterii animalelor și a potențialului lor productiv;

d) să protejeze sănătatea omului împotriva bolilor comune omului și animalelor, să participe la protejarea mediului, în scopul menținerii echilibrului ecologic;

e) să urmărească și să sprijine măsurile de protecție a animalelor, în conformitate cu reglementările internaționale;

f) medicul veterinar care desfășoară activitate medical-veterinară răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale.

Art. 22. -

Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari și exercitarea profesiunii de medic veterinar devin nedemne și se suspendă pentru:

a) desfășurarea unor activități care contravin normelor Codului de deontologie medical-veterinară, constatate, sancționate și rămase definitive;

b) interzicerea exercitării profesiunii pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară, rămasă definitivă;

c) în caz de neplată a cotizațiilor și a contribuțiilor profesionale, timp de 6 luni neîntrerupt de la scadența acestora.

Art. 23. -

Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari încetează:

a) dacă împotriva medicului veterinar s-au luat măsuri de ridicare a dreptului de a profesa, ca sancțiune disciplinară sau ca urmare a hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari, pentru evidentă incapacitate profesională ori boală psihică, atestată de comisia medicală de expertiză;

b) dacă medicul veterinar a fost condamnat definitiv pentru o faptă care constituie culpă profesională, prevăzută și pedepsită de Codul penal, care îl face nedemn de a-și exercita profesiunea.

CAPITOLUL IV Calificarea, specializarea și promovarea în grade profesionale a medicilor veterinari

Art. 24. -

Consiliul Național al Colegiului Medicilor Veterinari poate atesta, în condițiile prezentei legi, medici veterinari în diferite profiluri profesionale.

Art. 25. -

Consiliul Național al Colegiului Medicilor Veterinari face propuneri privind criteriile de obținere a gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în:

a) asistență medical-veterinară;

b) epidemiologie veterinară;

c) supraveghere și diagnostic de laborator;

d) sănătate publică veterinară și igiena produselor animaliere și de origine animală;

e) patologia reproducției.

CAPITOLUL V Libera practică medical-veterinară

Art. 26. -

(1) Activitățile efectuate prin liberă practică medical-veterinară sunt: asistența medical-veterinară, însămânțările artificiale, diferitele servicii de specialitate și consultanță tehnică și legislativă sanitar-veterinară, producerea și comercializarea medicamentelor antiparazitare și de uz veterinar și a aparaturii și instrumentarului de uz veterinar.

(2) Serviciile medical-veterinare particulare fac parte din sistemul unic sanitar-veterinar național.

Art. 27. -

(1) Medicii veterinari cu drept de liberă practică își pot desfășura activitatea independent, atât ca persoane fizice autorizate, cât și ca persoane juridice. Jurisprudență

(2) Pentru sprijinirea liberalizării profesiunii de medic veterinar, direcțiile sanitar-veterinare județene și a municipiului București, precum și regiile autonome sau alte instituții de care aparțin dispensarele veterinare pot vinde, închiria sau concesiona medicilor veterinari care devin liber-profesioniști clădirile, spațiile, dotările și mijloacele existente în circumscripțiile sanitar-veterinare de asistență și în clinicile veterinare de stat. Se exceptează de la vânzare locuințele. Jurisprudență

(3) În scopul prevăzut la alin. (2) autoritățile administrației publice locale pot închiria, concesiona sau vinde, după caz, medicilor veterinari care devin liber-profesioniști, clădirile și spațiile, precum și dotările și mijloacele aferente acestora, în care se desfășoară activitatea circumscripțiilor sanitar-veterinare și care se află în proprietatea publică sau privată a comunelor, orașelor și municipiilor.

(4) Medicii veterinari care devin liber-profesioniști și rămân în localitatea de domiciliu au drept de preemțiune la închirierea și la concesionarea clădirilor și amenajamentului respectiv în care se realizează activitatea specifică de medic veterinar, în cadrul circumscripției.

(5) Clădirilor, spațiilor, precum și dotărilor aferente nu li se va schimba destinația, fiind obligatorie folosirea numai în scopul medicinei veterinare. Schimbarea destinației se va putea realiza numai cu avizul autorităților administrației publice locale.

Art. 28. - Jurisprudență

(1) În exercitarea profesiei sale, medicul veterinar cu drept de liberă practică se organizează și funcționează în cadrul:

a) cabinetului medical-veterinar, în una dintre următoarele forme:

1. cabinet medical-veterinar;

2. cabinete medical-veterinare asociate;

b) societăților comerciale cu obiect principal de activitate activitățile veterinare. Doctrină (1)

(2) În formele de organizare a profesiei prevăzute la alin. (1) își exercită profesia medicii veterinari titulari sau asociați, care pot avea ca salariați ori colaboratori medici veterinari sau orice altă categorie de personal.

Art. 29. -

(1) Cabinetul medical-veterinar este unitatea fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medical-veterinare.

(2) În cabinetul medical-veterinar își exercită profesia medicul veterinar titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici veterinari sau orice altă categorie de personal.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale veterinare asociate, în scopul exercitării în comun a activității. Medicii veterinari titulari ai unor cabinete asociate își păstrează drepturile și responsabilitățile individuale prevăzute de lege.

Art. 30. -

(1) Cabinetele medical-veterinare asociate pot avea patrimoniu comun.

(2) Medicul veterinar poate schimba oricând forma de organizare a profesiei, cu înștiințarea autorității care a aprobat înființarea și înregistrarea cabinetului medical-veterinar. Jurisprudență

Art. 31. - Jurisprudență

Unitățile medical-veterinare cu personalitate juridică, ce se înființează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, vor funcționa cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) au ca obiect de activitate principal activitățile veterinare;

b) sunt înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare.

Art. 32. -

(1) Actul de înființare a cabinetelor medical-veterinare este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, ce se întocmește la consiliile județene, respectiv al municipiului București, după aprobarea sa de către Biroul executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari. Certificatul de înregistrare este necesar pentru obținerea autorizației de funcționare a cabinetului, o copie a acestuia fiind înmânată titularului.

(2) Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare se ține de către Colegiul Medicilor Veterinari.

Art. 33. -

(1) Clădirilor, spațiilor, precum și dotărilor aferente nu li se va schimba destinația, fiind obligatorie folosirea numai în scopul practicării medicinii veterinare.

(2) Schimbarea destinației se poate realiza numai cu acordul proprietarului.

Art. 34. -

(1) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului, utilizate în prezent pentru activități medical-veterinare, vor fi trecute în domeniul privat al statului, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi vândute, închiriate sau concesionate cabinetelor medical-veterinare ori, după caz, unităților medical-veterinare cu personalitate juridică.

(3) Normele metodologice privind vânzarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 35. -

Limitele dotării cabinetelor medical-veterinare se stabilesc de către Biroul executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari.

Art. 36. - Modificări (1)

Tarifele și onorariile pentru libera practică medical-veterinară se stabilesc de către fiecare medic veterinar, pe criterii de competență, Colegiul Medicilor Veterinari stabilind tarifele minime unice și obligatorii.

Art. 37. -

(1) Medicamentele și produsele antiparazitare de uz veterinar se comercializează numai din depozite, puncte farmaceutice și farmacii veterinare autorizate legal.

(2) Produsele biologice de uz veterinar se comercializează numai din depozite veterinare autorizate și se folosesc numai de către medicii veterinari, persoane fizice sau juridice autorizate, în cadrul actului medical-veterinar.

Art. 38. -

(1) Medicii veterinari cu drept de liberă practică, pe bază de contract încheiat cu direcțiile sanitar-veterinare, efectuează acțiunile prevăzute în programul de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale care sunt transmisibile la om, precum și alte activități care concură la supravegherea sanitar-veterinară a teritoriului.

(2) Tarifele de plată pentru acțiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Colegiul Medicilor Veterinari și se negociază pentru noul an bugetar cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională Sanitară Veterinară.*)

Art. 39. -

Atribuțiile și competențele medicilor veterinari liber-profesioniști, precum și îndeplinirea unor îndatoriri publice se stabilesc printr-un regulament elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari împreună cu Agenția Națională Sanitar-Veterinară*).

*) Conform art. 60 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare, toate referirile la Agenția Națională Sanitară Veterinară din legislația în vigoare se consideră ca fiind făcute la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

CAPITOLUL VI Proceduri și sancțiuni

Art. 40. -

Comisia Superioară de Deontologie și Litigii, comisiile județene de deontologie și litigii, respectiv a municipiului București, judecă încălcarea și nerespectarea legislației și a reglementărilor specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar, precum și abaterile deontologice și disciplinare ale medicilor veterinari.

Art. 41. -

Membrii Colegiului Medicilor Veterinari care încalcă legile și regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar și nu respectă Codul de deontologie medical-veterinară răspund disciplinar, în funcție de gravitatea abaterii, și li se va aplica una dintre următoarele sancțiuni:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) mustrare severă;

d) suspendarea dreptului de a exercita medicina veterinară pe o perioadă care nu poate depăși un an de la data emiterii hotărârii comisiei;

e) radierea din evidența Colegiului Medicilor Veterinari, ceea ce determină interzicerea definitivă de a exercita medicina veterinară pe teritoriul României, care se poate lua numai de către Comisia Superioară de Deontologie și Litigii la propunerea comisiei județene, respectiv a municipiului București.

Art. 42. -

Comisia județeană de deontologie și litigii, respectiv a municipiului București, reprezintă prima structură ce soluționează aspectele menționate la art. 40, iar Comisia Superioară de Deontologie și Litigii reprezintă forumul național și structura de apel pentru orice încălcare, nerespectare sau abatere săvârșită de un medic veterinar și nesoluționată la nivel județean.

Art. 43. -

Procedura privind soluționarea litigiilor și abaterilor săvârșite de către medicii veterinari este stabilită în regulamentul de ordine interioară pentru Comisia Superioară de Deontologie și Litigii, comisiile județene de deontologie și litigii și, respectiv, a municipiului București.

Art. 44. -

Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor Veterinari nu exclude răspunderea penală, contravențională, civilă sau materială, potrivit prezentei legi, conform prevederilor legale.

Art. 45. -

Exercitarea fără drept a oricărei activități specifice profesiei de medic veterinar constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 46. -

(1) Controlul privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medical-veterinare, indiferent de forma de organizare, se exercită de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională Sanitară Veterinară*) și de către Colegiul Medicilor Veterinari.

(2) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor medical-veterinare se exercită de către autoritatea sanitar-veterinară centrală și teritorială, Colegiul Medicilor Veterinari sau de alte organe abilitate, în condițiile legii.

*) Conform art. 60 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare, toate referirile la Agenția Națională Sanitară Veterinară din legislația în vigoare se consideră ca fiind făcute la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

Art. 47. -

Următoarele acte vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, și constituie reglementări specifice pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei legi:

a) Statutul medicului veterinar;

b) Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Veterinari;

c) Codul de deontologie medical-veterinară;

d) Regulamentul privind atribuțiile și competențele medicilor veterinari cu drept de liberă practică în îndeplinirea unor îndatoriri publice.

Art. 48. -

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România va organiza adunări generale ale filialelor județene și a municipiului București pentru alegerea consiliilor județene și a Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari. După alegerea acestor organe, Adunarea Medicilor Veterinari din România își încetează activitatea.

*
* *

NOTĂ:

Redăm mai jos art. II, III și IV din Legea nr. 592/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, care nu au fost cuprinse în prezenta republicare.

Art. II. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, se va realiza transpunerea reglementărilor comunitare în materia recunoașterii calificărilor profesionale obținute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Elveția, precum și în exercitarea profesiei de medic veterinar de către cetățenii statelor menționate.

Art. III. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...