Parlamentul României

Legea nr. 239/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 decembrie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 23 din 30 ianuarie 1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat, emisă în temeiul art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele a)-e) vor avea următorul cuprins:

"

a) cheltuielile de transport care privesc mișcarea stocurilor de produse din rezerva de stat și chiriile pentru liniile de garare căi ferate;

b) chiriile și prestările de servicii, stabilite de agenții economici prin negociere directă, pentru stocurile de produse din rezerva de stat păstrate în spațiile acestora, pe bază de contract de depozit-custodie;

c) cheltuielile pentru remedierea avariilor la instalațiile tehnologice și la spațiile de depozitare din unitățile teritoriale subordonate, datorate unor situații neprevăzute sau de forță majoră, care prin efectul lor pun în pericol integritatea calitativă și cantitativă a stocurilor de produse din rezerva de stat;

d) cheltuielile pentru conservarea și verificarea parametrilor de calitate a stocurilor de produse din rezerva de stat pe timpul păstrării îndelungate;

e) cheltuielile de deplasare a personalului de specialitate în scopul recepționării sau verificării integrității calitative și cantitative a stocurilor de produse din rezerva de stat;"

2. Articolul 1 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Sursele prevăzute la alin. (1) pentru acoperirea cheltuielilor menționate la lit. a)-f) vor fi folosite în completarea alocațiilor primite de la bugetul de stat."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Pagubele înregistrate la produsele din rezerva de stat ca efect al situațiilor prevăzute a fi acoperite potrivit art. 1 lit. c), care nu se datorează culpei unei persoane, se scad din contabilitate cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(2) Metodologia de scădere va fi stabilită de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat prin norme proprii, care vor fi supuse aprobării Ministerului Finanțelor."

4. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"

(2) Administrația Națională a Rezervelor de Stat va informa în termen de 10 zile Ministerul Finanțelor despre compensările efectuate."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 14 decembrie 1998.

Nr. 239.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...