Regimul juridic al proprietății publice | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Regimul juridic al proprietății publice Jurisprudență

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

Dreptul de proprietate publică se dobândește: Jurisprudență

a) pe cale naturală; Jurisprudență

b) prin achiziții publice efectuate în condițiile legii; Jurisprudență

c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică; Doctrină (1)

d) prin acte de donație sau legate acceptate de Guvern, de consiliul județean sau de consiliul local, după caz, dacă bunul în cauză intră în domeniul public;

e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, pentru cauză de utilitate publică; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

f) prin alte moduri prevăzute de lege. Jurisprudență

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(2) Hotărârea de trecere a bunurilor poate fi atacată, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ competentă în a cărei rază teritorială se află bunul. Jurisprudență

(3) Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăților comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar, se poate face numai cu plată și cu acordul adunării generale a acționarilor societății comerciale respective. În lipsa acordului menționat, bunurile societății comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică și după o justă și prealabilă despăgubire. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local. Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Dreptul de proprietate publică încetează, dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(3) Hotărârea de trecere a bunului în domeniul privat poate fi atacată în condițiile art. 8 alin. (2). Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile, după cum urmează: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în condițiile legii; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) nu pot fi supuse executării silite și asupra lor nu se pot constitui garanții reale; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credință asupra bunurilor mobile. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolută. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităților administrației publice centrale și locale, a altor instituții publice de interes național, județean sau local. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul și să dispună de acesta, în condițiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligațiile născute din actul de transmitere. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță titularul acestui drept va sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Titularul dreptului de administrare răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de administrare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(5) În litigiile prevăzute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul Finanțelor, iar unitățile administrativ-teritoriale, de către consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, președintelui consiliului județean sau primarului. Acesta poate desemna un alt funcționar de stat sau un avocat care să-l reprezinte în fața instanței. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(6) Dispozițiile alin. (4) și (5) sunt aplicabile și în litigiile privitoare la dreptul de concesiune, închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau închiriate. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 13. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Servituțile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în măsura în care aceste servituți sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Servituțile valabil constituite anterior intrării bunului în domeniul public se mențin în condițiile prevăzute la alin. (1).

Art. 14. - Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. Derogări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 15. - Derogări (6), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică, în condițiile legii.

Art. 16. - Referințe (1), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. Jurisprudență

(2) În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 17. - Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (4)

Statul și unitățile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, în folosință gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 213/1998, într-un capitol distinct (Capitolul II, cuprinzând art. 7-17), determină și regimul juridic al proprietății publice. Din punctul de vedere al instituției pe care ocercetăm, deosebit de importante sunt însă dispozițiile cuprinse în art. 11 din actul normativ menționat. În această privință, primul alineat al textului amintit declară, într-o formulă imperativă firească, că „bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile” în condițiile arătate în continuare de acest text. Termenii folosiți de legiuitor sunt semnificativi în determinarea regimului juridic al proprietății publice, iar sub aspectul care ne interesează aici insesizabilitatea vizează tocmai inadmisibilitatea urmăririi lor de către creditor. Pentru aînlătura însă orice îndoială cu privire la acest caracter al proprietății publice, art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 213/1998 dispune că bunurile din domeniul public „nu pot fi supuse executării silite și asupra lor nu se pot constitui garanții reale”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    198 Prin art. 89 din Legea nr. 71/2011 a fost abrogat art. 7 din Legea nr. 213/1998 care, reglementând modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică, menționa la lit. c) și exproprierea. Prevederile din Legea nr. 33/1994 și din Legea nr. 255/2010, citate mai sus, nu au fost însă abrogate. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Astfel, art. 7 din Legea nr. 213/1998 enumeră următoarele moduri de dobândire adreptului de proprietate publică: a) pe cale naturală; b) prin achiziții publice; c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică; d) prin acte de donație sau legate; e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public; f) prin alte moduri prevăzute de lege. Dintre acestea, este pasibilă de interpretări mai ales dobândirea proprietății pe cale naturală; s-a precizat că, în primul rând, acest mod de dobândire se referă la momentul inițial al transformării dreptului de proprietate socialistă de stat în drept de proprietate publică, ca efect al principiilor democratice de guvernare, iar în al doilea rând este vorba despre bogățiile de interes public ale subsolului și de alte resurse naturale menționate în art. 136 alin. (3) din Constituție, care s-ar forma pe teritoriul țării (V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, p. 462). [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Astfel, prin decizia nr. 1080 din 28 februarie 2012, afost menținută osoluție de admitere aexcepției de nelegalitate aunei poziții din Anexa 4 aH.G. nr. 1705/2006 prin raportare la prevederile art. 7 din Legea nr. 213/1998, care consacră modurile de dobândire adreptului de proprietate publică, reținându-se că valabilitatea atestării domeniului public al statului este condiționată de existența, ca premisă, aunui mod legal de dobândire aproprietății publice. Același raționament fundamentează și soluția de admitere aacțiunii în anularea parțială aAnexei 1 aH.G. nr. 1705/2006, pronunțată prin decizia nr. 3830 din 30 iunie 2011, în motivarea căreia s-a reținut că nu afost probată modalitatea prin care terenul în litigiu aintrat în proprietatea statului. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Art. 863 din noul Cod civil având ca titlu marginal Cazurile de dobândire adreptului de proprietate publică enumeră (preluând parțial, cu unele modificări, conținutul art. 7 din Legea nr. 213/1998 abrogat prin Legea nr. 71/2011) următoarele modalități de dobândire adreptului de proprietate publică: a) prin achiziție publică efectuată în condițiile legii; b) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii; c) prin donație sau legat, acceptat în condițiile legii, dacă bunul prin natura lui sau prin voința dispunătorului, devine de uz ori de interes public; d) prin convenție cu titlu oneros, dacă bunul prin natura lui sau prin voința dobânditorului, devine de uz ori de interes public; e) prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia în condițiile legii; f) prin alte moduri stabilite de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Dispoziții generale
Regimul juridic al proprietății publice
Dispoziții finale
Reviste:
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Calificarea cererii de anulare a hotărârii consiliului local prin care solicită trecerea bunului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Cadru procesual
De la "dreptul de administrare operativă directă" la "dreptul de administrare" în reglementarea noului Cod civil: ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex
Teren aferent unei construcții. Includerea în domeniul public. Interes public. Utilitate publică
Proprietate publică. Bunuri administrate de o regie autonomă. Contract de vânzare-cumpărare bunuri proprietate publică. Nulitate absolută. Admitere recurs
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Aplicarea de către instanțele judecătorești a măsurilor de restituire în natura și a măsurilor reparatorii referitor la imobilele preluate abuziv de la Academia Română
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 și art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 raportat la dispozițiile art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 referitor la trecerea terenurilor aflate în administrarea instituțiilor prevăzute de art. 9 alin. (1) și (1 indice 1) din Legea nr. 1/2000 din domeniul public al statului în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Referințe în cărți:
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 23/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 26/2011
;
se încarcă...