Parlamentul României

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

Modificări (5), Puneri în aplicare (3), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (28), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (185), Derogări (17), Reviste (37), Doctrine (12), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 24 noiembrie 1998.

În vigoare de la 23 ianuarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

Dreptul de proprietate publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. Jurisprudență

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Statul sau unitățile administrativ-teritoriale exercită posesia, folosința și dispoziția asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public, în limitele și în condițiile legii.

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege și din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(2) Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, din cele prevăzute la pct. I din anexă, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public național, declarate ca atare prin lege. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(3) Domeniul public al județelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

Domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Regimul juridic al dreptului de proprietate publică este reglementat de prezenta lege, dacă prin legi organice speciale nu se dispune altfel. Jurisprudență

(2) Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale și bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituției, a tratatelor internaționale la care România era parte și a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obținute prin vicierea consimțământului, pot fi revendicate de foștii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparație. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(3) Instanțele judecătorești sunt competente să stabilească valabilitatea titlului. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Doctrină (1)

CAPITOLUL II Regimul juridic al proprietății publice Jurisprudență

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

Dreptul de proprietate publică se dobândește: Jurisprudență

a) pe cale naturală; Jurisprudență

b) prin achiziții publice efectuate în condițiile legii; Jurisprudență

c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică; Doctrină (1)

d) prin acte de donație sau legate acceptate de Guvern, de consiliul județean sau de consiliul local, după caz, dacă bunul în cauză intră în domeniul public;

e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, pentru cauză de utilitate publică; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

f) prin alte moduri prevăzute de lege. Jurisprudență

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(2) Hotărârea de trecere a bunurilor poate fi atacată, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ competentă în a cărei rază teritorială se află bunul. Jurisprudență

(3) Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăților comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar, se poate face numai cu plată și cu acordul adunării generale a acționarilor societății comerciale respective. În lipsa acordului menționat, bunurile societății comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică și după o justă și prealabilă despăgubire. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local. Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Dreptul de proprietate publică încetează, dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(3) Hotărârea de trecere a bunului în domeniul privat poate fi atacată în condițiile art. 8 alin. (2). Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile, după cum urmează: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în condițiile legii; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) nu pot fi supuse executării silite și asupra lor nu se pot constitui garanții reale; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credință asupra bunurilor mobile. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolută. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităților administrației publice centrale și locale, a altor instituții publice de interes național, județean sau local. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul și să dispună de acesta, în condițiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligațiile născute din actul de transmitere. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță titularul acestui drept va sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Titularul dreptului de administrare răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de administrare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(5) În litigiile prevăzute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul Finanțelor, iar unitățile administrativ-teritoriale, de către consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, președintelui consiliului județean sau primarului. Acesta poate desemna un alt funcționar de stat sau un avocat care să-l reprezinte în fața instanței. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(6) Dispozițiile alin. (4) și (5) sunt aplicabile și în litigiile privitoare la dreptul de concesiune, închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau închiriate. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 13. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Servituțile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în măsura în care aceste servituți sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Servituțile valabil constituite anterior intrării bunului în domeniul public se mențin în condițiile prevăzute la alin. (1).

Art. 14. - Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. Derogări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 15. - Derogări (6), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică, în condițiile legii.

Art. 16. - Referințe (1), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Art. 17. - Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (4)

Statul și unitățile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, în folosință gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.

CAPITOLUL III Dispoziții finale Jurisprudență

Art. 18. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Evidența contabil-financiară a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale se ține distinct în contabilitate, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 19. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Inventarul bunurilor din domeniul public se întocmește în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul pentru Administrație Publică Locală va elabora, pe baza propunerilor consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale consiliilor locale, după caz, normele tehnice pentru întocmirea inventarului, pe care le va supune spre aprobare Guvernului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 20. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmește, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de autoritățile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Centralizarea inventarului menționat la alin. (1) se realizează de către Ministerul Finanțelor și se supune spre aprobare Guvernului. Jurisprudență

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale se întocmește, după caz, de comisii special constituite, conduse de președinții consiliilor județene, respectiv de primarul general al municipiului București sau de primari. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Inventarele întocmite potrivit prevederilor alin. (1) se însușesc, după caz, de consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale. Jurisprudență

(3) Inventarele astfel însușite se centralizează de consiliul județean, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, și se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenența bunurilor la domeniul public județean sau de interes local. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 22. - Jurisprudență

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile publice centrale, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, după caz, sunt obligate să facă înregistrarea operațiunilor de modificare a regimului juridic al bunurilor din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, județelor, comunelor, orașelor sau al municipiilor sunt de competența instanțelor de contencios administrativ.

Art. 24. - Jurisprudență

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanțelor va elabora normele metodologice prevăzute la art. 18, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.

Art. 25. - Jurisprudență, Reviste (1)

În accepțiunea prezentei legi, prin sintagma domeniu public, cuprinsă în art. 477 din Codul civil, se înțelege domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz.

Art. 26. - Jurisprudență

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora un proiect de lege privind restituirea în natură sau în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Art. 27. - Jurisprudență

Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziție contrară.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI CHILIMAN

București, 17 noiembrie 1998.

Nr. 213.

ANEXĂ Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

LISTA
cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului
și al unităților administrativ-teritoriale*)

*) Enumerarea din prezenta anexă are un caracter exemplificativ.

I. Domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri: Jurisprudență, Reviste (1)

1. bogățiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ;

2. spațiul aerian; Jurisprudență

3. apele de suprafață, cu albiile lor minore, malurile și cuvetele lacurilor, apele subterane, apele maritime interioare, faleza și plaja mării, cu bogățiile lor naturale și cu potențialul energetic valorificabil, marea teritorială și fundul apelor maritime, căile navigabile interioare; Jurisprudență

4. pădurile și terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, de producție ori de administrație silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum și terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier național și nu sunt proprietate privată; Reviste (1), Doctrină (1)

5. terenurile care au aparținut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; terenurile obținute prin lucrări de îndiguiri, de desecări și de combatere a eroziunii solului; terenurile institutelor și stațiunilor de cercetări științifice și ale unităților de învățământ agricol și silvic, destinate cercetării și producerii de semințe și de material săditor din categoriile biologice și de animale de rasă;

6. parcurile naționale;

7. rezervațiile naturale și monumentele naturii;

8. patrimoniul natural al Rezervației Biosferei "Delta Dunării";

9. resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, împreună cu platoul continental;

10. infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele și lucrările de artă;

11. tunelele și casetele de metrou, precum și instalațiile aferente acestuia;

12. drumurile naționale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale europene, principale, secundare;

13. canalele navigabile, cuvetele canalului, construcțiile hidrotehnice aferente canalului, ecluzele, apărările și consolidările de maluri și de taluzuri, zonele de siguranță de pe malurile canalului, drumurile de acces și teritoriile pe care sunt realizate acestea;

14. rețelele de transport al energiei electrice; Derogări (1)

15. spectre de frecvență și rețelele de transport și de distribuție de telecomunicații;

16. canalele magistrale și rețelele de distribuție pentru irigații, cu prizele aferente;

17. conductele de transport al țițeiului, al produselor petroliere și al gazelor naturale; Derogări (2), Reviste (1)

18. lacurile de acumulare și barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere a energiei electrice este racordată la sistemul energetic național, sau cele cu tranșe pentru atenuarea undelor de viitură;

19. digurile de apărare împotriva inundațiilor;

20. lucrările de regularizare a cursurilor de ape;

21. cantoanele hidrotehnice, stațiile hidrologice, meteorologice și de calitate a apelor;

22. porturile maritime și fluviale, civile și militare - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice pentru acostarea navelor și pentru alte activități din navigația civilă, bazine, acvatorii și șenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri și pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităților de navigație;

23. terenurile destinate exclusiv instrucției militare; Jurisprudență

24. pichetele de grăniceri și fortificațiile de apărare a țării;

25. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare și platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea și terenurile pe care sunt amplasate; Jurisprudență

26. statuile și monumentele declarate de interes public național;

27. ansamblurile și siturile istorice și arheologice;

28. muzeele, colecțiile de artă declarate de interes public național;

29. terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea: Parlamentul, Președinția, Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice subordonate acestora; instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea; unități ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informații, precum și cele ale Direcției generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și prefecturile, cu excepția celor dobândite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora. Jurisprudență

II. Domeniul public județean este alcătuit din următoarele bunuri:

1. drumurile județene;

2. terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul județean și aparatul propriu al acestuia, precum și instituțiile publice de interes județean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale județene și alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public național sau local;

3. rețelele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal, precum și stațiile de tratare cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente acestora. Jurisprudență

III. Domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri: Jurisprudență, Reviste (1)

1. drumurile comunale, vicinale și străzile; Jurisprudență

2. piețele publice, comerciale, târgurile, oboarele și parcurile publice, precum și zonele de agrement; Jurisprudență, Doctrină (1)

3. lacurile și plajele care nu sunt declarate de interes public național sau județean;

4. rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, stațiile de tratare și epurare a apelor uzate, cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente; Modificări (1), Jurisprudență

5. terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile și altele asemenea;

6. locuințele sociale;

7. statuile și monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public național;

8. bogățiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes public național;

9. terenurile cu destinație forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului și dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;

10. cimitirele orășenești și comunale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Calificarea cererii de anulare a hotărârii consiliului local prin care solicită trecerea bunului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Cadru procesual
Teren aferent unei construcții. Includerea în domeniul public. Interes public. Utilitate publică
Unele repere privind proprietatea publică
Aspecte argumentative și legislative privind domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
De la "dreptul de administrare operativă directă" la "dreptul de administrare" în reglementarea noului Cod civil: ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex
Despre concesionarea și închirierea pajiștilor proprietatea publică a comunelor, orașelor și municipiilor
Aplicarea de către instanțele judecătorești a măsurilor de restituire în natura și a măsurilor reparatorii referitor la imobilele preluate abuziv de la Academia Română
Proprietate publică. Bunuri administrate de o regie autonomă. Contract de vânzare-cumpărare bunuri proprietate publică. Nulitate absolută. Admitere recurs
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2020
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 23/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 26/2011
;
se încarcă...