Art 7 Regimul juridic al proprietății publice | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul juridic al proprietății publice -
Art. 7.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

Dreptul de proprietate publică se dobândește: Jurisprudență

a) pe cale naturală; Jurisprudență

b) prin achiziții publice efectuate în condițiile legii; Jurisprudență

c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică; Doctrină (1)

d) prin acte de donație sau legate acceptate de Guvern, de consiliul județean sau de consiliul local, după caz, dacă bunul în cauză intră în domeniul public;

e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, pentru cauză de utilitate publică; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

f) prin alte moduri prevăzute de lege. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 213/1998, într-un capitol distinct (Capitolul II, cuprinzând art. 7-17), determină și regimul juridic al proprietății publice. Din punctul de vedere al instituției pe care ocercetăm, deosebit de importante sunt însă dispozițiile cuprinse în art. 11 din actul normativ menționat. În această privință, primul alineat al textului amintit declară, într-o formulă imperativă firească, că „bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile” în condițiile arătate în continuare de acest text. Termenii folosiți de legiuitor sunt semnificativi în determinarea regimului juridic al proprietății publice, iar sub aspectul care ne interesează aici insesizabilitatea vizează tocmai inadmisibilitatea urmăririi lor de către creditor. Pentru aînlătura însă orice îndoială cu privire la acest caracter al proprietății publice, art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 213/1998 dispune că bunurile din domeniul public „nu pot fi supuse executării silite și asupra lor nu se pot constitui garanții reale”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    198 Prin art. 89 din Legea nr. 71/2011 a fost abrogat art. 7 din Legea nr. 213/1998 care, reglementând modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică, menționa la lit. c) și exproprierea. Prevederile din Legea nr. 33/1994 și din Legea nr. 255/2010, citate mai sus, nu au fost însă abrogate. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Astfel, art. 7 din Legea nr. 213/1998 enumeră următoarele moduri de dobândire adreptului de proprietate publică: a) pe cale naturală; b) prin achiziții publice; c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică; d) prin acte de donație sau legate; e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public; f) prin alte moduri prevăzute de lege. Dintre acestea, este pasibilă de interpretări mai ales dobândirea proprietății pe cale naturală; s-a precizat că, în primul rând, acest mod de dobândire se referă la momentul inițial al transformării dreptului de proprietate socialistă de stat în drept de proprietate publică, ca efect al principiilor democratice de guvernare, iar în al doilea rând este vorba despre bogățiile de interes public ale subsolului și de alte resurse naturale menționate în art. 136 alin. (3) din Constituție, care s-ar forma pe teritoriul țării (V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, p. 462). [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Astfel, prin decizia nr. 1080 din 28 februarie 2012, afost menținută osoluție de admitere aexcepției de nelegalitate aunei poziții din Anexa 4 aH.G. nr. 1705/2006 prin raportare la prevederile art. 7 din Legea nr. 213/1998, care consacră modurile de dobândire adreptului de proprietate publică, reținându-se că valabilitatea atestării domeniului public al statului este condiționată de existența, ca premisă, aunui mod legal de dobândire aproprietății publice. Același raționament fundamentează și soluția de admitere aacțiunii în anularea parțială aAnexei 1 aH.G. nr. 1705/2006, pronunțată prin decizia nr. 3830 din 30 iunie 2011, în motivarea căreia s-a reținut că nu afost probată modalitatea prin care terenul în litigiu aintrat în proprietatea statului. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Art. 863 din noul Cod civil având ca titlu marginal Cazurile de dobândire adreptului de proprietate publică enumeră (preluând parțial, cu unele modificări, conținutul art. 7 din Legea nr. 213/1998 abrogat prin Legea nr. 71/2011) următoarele modalități de dobândire adreptului de proprietate publică: a) prin achiziție publică efectuată în condițiile legii; b) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii; c) prin donație sau legat, acceptat în condițiile legii, dacă bunul prin natura lui sau prin voința dispunătorului, devine de uz ori de interes public; d) prin convenție cu titlu oneros, dacă bunul prin natura lui sau prin voința dobânditorului, devine de uz ori de interes public; e) prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia în condițiile legii; f) prin alte moduri stabilite de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Regimul juridic al proprietății publice
Art 8 Regimul juridic al proprietății publice
Art 9 Regimul juridic al proprietății publice
Art 10 Regimul juridic al proprietății publice
Art 11 Regimul juridic al proprietății publice
Art 12 Regimul juridic al proprietății publice
Art 13 Regimul juridic al proprietății publice
Art 14 Regimul juridic al proprietății publice
Art 15 Regimul juridic al proprietății publice
Art 16 Regimul juridic al proprietății publice
Art 17 Regimul juridic al proprietății publice
Reviste:
Teren aferent unei construcții. Includerea în domeniul public. Interes public. Utilitate publică
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...