Art 6 Dispoziții generale | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 6.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale și bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituției, a tratatelor internaționale la care România era parte și a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obținute prin vicierea consimțământului, pot fi revendicate de foștii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparație. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(3) Instanțele judecătorești sunt competente să stabilească valabilitatea titlului. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    2 M. Of. nr. 27 din 18 februarie 1997. 
    3 M. Of. nr. 448 din 24 noiembrie 1998. 
    4 I. Adam, Drepturi reale principale…, p. 618. 
    5 A se vedea: F. Stef, Dicționar de expresii juridice latine, Ed. Oscar Point, București, 1996, p. 86; M. Costin, M. Mureșan, V. Ursa, Dicționar de drept civil, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980, p.232. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    În sfârșit, însăși adoptarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 213/1998 și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, mai sus citate, întăresc opinia conform căreia acțiunea în revendicare imobiliară este prescriptibilă. Aceste prevederi nu au decât rostul de a-i repune în termenul de prescripție pe proprietarii deposedați care au pierdut acest termen. Dacă acțiunea în revendicare imobiliară ar fi fost imprescriptibilă aceste prevederi ar fi fost inutile, dispozițiile dreptului comun fiind suficiente pentru promovarea unei acțiuni în revendicare. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În legătură cu bunurile care sunt obiect al proprietății publice și fac parte din domeniul public, mai trebuie făcută oprecizare, impusă de art. 6 din Legea nr. 213/1998.Potrivit alin. (1) al acestui text, fac parte din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale și bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, „dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituției, atratatelor internaționale la care România era parte și alegilor în vigoare la data preluării lor de către stat” (pentru noțiunea de titlu valabil, ase vedea F.A. Baias, B. Dumitrache, M. Nicolae, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată și adnotată, vol. I, ed. a2-a, p. 69-91; cu privire la aceeași noțiune, s-a dezvoltat obogată jurisprudență: C.S.J., s. civ., dec. nr. 1480/2000, în B.J. 1990-2003, p. 248; C.S.J., s. civ., dec. nr. 1787/2000, în B.J. 1990-2003, p. 248; C.S.J., s. civ., dec. nr. 1941/2000, în B.J. 1990-2003, p. 248; C.S.J., s. civ., dec. nr. 2078/2000, în B.J. 1990-2003, pp. 248-249; C.S.J., s. civ., dec. nr. 2434/2000, în B.J. 1990-2003, p. 249; C.S.J., s. civ., dec. nr. 1424/2001, în B.J. 1990-2003, p. 250; C.S.J., s. civ., dec. nr. 1466/2001, în B.J. 1990-2003, p. 250; C.S.J., s. civ., dec. nr. 1945/2001, în B.J. 1990-2003, p. 251; I.C.C.J., s. civ., dec. nr. 3145/2004, în B.J. 2004, pp. 160-164; I.C.C.J., s. civ., dec. nr. 3256/2004, în B.J. 2004, pp. 169-173). Alineatul (2) prevede că bunurile preluate fără un titlu valabil, inclusiv cele obținute prin vicierea consimțământului, pot fi revendicate de foștii proprietari sau de moștenitorii lor, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparație (pentru caracterul constituțional al acestui text, ase vedea D.C.C. nr. 117/2006), instanțele judecătorești fiind competente, conform alin. (3), să stabilească valabilitatea titlului (C.S.J., s. civ., dec. nr. 3511/2002, în B.J. 1990-2003, p. 253; ICCJ, s. civ., dec. nr. 3516/2004, în B.J. 2004, pp. 106-108). [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În speță, fiind vorba despre ohotărâre de guvern care atestă domeniul public al statului, cu referire la un teren inclus în inventarul centralizat prin prisma destinației sale – cercetarea științifică în domeniul agricol – legalitatea afost verificată prin raportare la prevederile corespunzătoare din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (art. 6), Legea fondului funciar nr. 18/1991 (art. 35) și H.G. nr. 517/1999, privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului, adoptată în temeiul art. 35 din Legea nr. 18/1991 și al art. 10 din Legea nr. 218/1998. [ Mai mult... ] 

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    2 M. Of. nr. 27 din 18 februarie 1997. 
    3 M. Of. nr. 448 din 24 noiembrie 1998. 
    4 I. Adam, Drepturi reale principale…, p. 618. 
    5 A se vedea: F. Stef, Dicționar de expresii juridice latine, Ed. Oscar Point, București, 1996, p. 86; M. Costin, M. Mureșan, V. Ursa, Dicționar de drept civil, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980, p.232. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Regimul juridic al proprietății publice
Art 8 Regimul juridic al proprietății publice
Art 9 Regimul juridic al proprietății publice
Art 10 Regimul juridic al proprietății publice
Art 11 Regimul juridic al proprietății publice
Art 12 Regimul juridic al proprietății publice
Art 13 Regimul juridic al proprietății publice
Art 14 Regimul juridic al proprietății publice
Art 15 Regimul juridic al proprietății publice
Art 16 Regimul juridic al proprietății publice
Reviste:
Aplicarea de către instanțele judecătorești a măsurilor de restituire în natura și a măsurilor reparatorii referitor la imobilele preluate abuziv de la Academia Română
Teren aferent unei construcții. Includerea în domeniul public. Interes public. Utilitate publică
Alegerea domiciliului procesual la sediul avocatului. încetarea contractului de asistență juridică. Obligația părții de a comunica schimbarea domiciliului ales pentru comunicarea actelor de procedură. Apel. Efect devolutiv
2. Bun mobil preluat de către stat prin rechiziționare în scop economic. Nevalabilitatea titlului statului; obligarea la plata contravalorii navei. Acțiune reală în revendicare, imprescriptibilă, sau acțiune personală în despăgubiri, supusă termenului de prescripție?
Competența. Acțiune în revendicare. Imobil preluat de stat în baza Decretului nr. 223/1974
Acțiune în revendicare. Imobil preluat de stat în baza Decretului nr. 92/1950. Persoane exceptate de la naționalizare. Irelevanța deținerii de către proprietarul deposedat, la data naționalizării, a mai multor imobile
Revendicare. Imobil preluat în baza Decretului nr. 176/1948. Nemenționarea numelui proprietarului imobilului în lista anexă. Consecințele apartenenței spațiului de învățământ astfel preluat la proprietatea privată. Încălcarea constituției în vigoare la data preluării, precum și a dispozițiilor art. 480-481 C.civ. Competența instanțelor judecătorești de drept comun de a constata lipsa unui titlu valabil de preluare. Aplicabilitatea art. 6 din Legea nr. 213/1998. Consecințe
Acțiune în revendicare a unui imobil înstrăinat în baza Legii nr. 112/1995, formulată după parcurgerea procedurii administrative prevăzută de Legea nr. 10/2001. Păstrarea bunului în proprietatea cumpărătorului
Acțiune în revendicare formulată după apariția Legii nr. 10/2001. Necontestarea în termenul legal a actului de înstrăinare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Imposibilitatea restituirii în natură a imobilului. Dreptul la acordarea de măsuri reparatorii potrivit legii speciale
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...