Art 12 Regimul juridic al proprietății publice | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul juridic al proprietății publice -
Art. 12.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităților administrației publice centrale și locale, a altor instituții publice de interes național, județean sau local. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul și să dispună de acesta, în condițiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligațiile născute din actul de transmitere. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță titularul acestui drept va sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Titularul dreptului de administrare răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de administrare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(5) În litigiile prevăzute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul Finanțelor, iar unitățile administrativ-teritoriale, de către consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, președintelui consiliului județean sau primarului. Acesta poate desemna un alt funcționar de stat sau un avocat care să-l reprezinte în fața instanței. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(6) Dispozițiile alin. (4) și (5) sunt aplicabile și în litigiile privitoare la dreptul de concesiune, închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau închiriate. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    După cum s-a arătat, „aproprierea comunitară se face prin intermediul structurilor de putere, care sunt expresia juridică de drept public aunei comunități (…). Persoanele juridice de drept public, care sunt expresia structurilor de putere ale unei comunități naționale sau locale, respectiv statul și unitățile administrativ-teritoriale, au în mod obligatoriu în patrimoniu un drept de proprietate publică” (V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, p. 403). Rezultă de aici că statul și unitățile administrativ-teritoriale, ca titulari ai dreptului de proprietate publică, acționează în calitate de persoane juridice de drept public, de unde și modalitățile specifice prevăzute de lege de exercitare adreptului lor, prin acte administrative (art. 8-10, art. 12 și art. 14 din Legea nr. 213/1998). [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Bunurile din domeniul public pot fi însă date în administrarea regiilor autonome, autorităților administrației publice sau aaltor instituții publice de interes național, județean sau local [art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998]. Prin urmare, bunurile din domeniul public date în administrarea regiilor autonome își mențin regimul juridic propriu proprietății publice și drept urmare nu pot forma obiect al executării silite. În schimb, celelalte bunuri deținute cu titlu de drept de proprietate de către regiile autonome sunt urmăribile întrucât formează obiectul dreptului de proprietate privată al regiilor autonome (art. 5 din Legea nr. 15/1990). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    b) revocarea dreptului de administrare. Legea nr. 213/1998 reglementa numai revocarea dreptului de administrare cu titlu de sancțiune. Potrivit art. 12 alin. (3) [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Titularul dreptului de administrare stă în instanță în nume propriu în litigiile privind acest drept, iar dacă în cauză este pus în discuție însuși dreptul de proprietate publică, are obligația să arate instanței cine este titularul acestui drept, potrivit art. 64-66 C. proc. civ..; în caz de neîndeplinire aacestei obligații este răspunzător pentru daune, iar dreptul de administrare poate fi revocat [art. 12 alin. (4) din Legea nr. 213/1998]. [ Mai mult... ] 

.....
    În ce privește calitatea statului de titular al proprietății publice, trebuie avute în vedere atât prevederile generale ale art. art. 25 din Decretul nr. 31/1954, cât și prevederile art. 12 alin. (5) teza I din Legea nr. 213/1998, din care rezultă că și în calitate de titular al proprietății publice, statul este reprezentat prin Ministerul Finanțelor, atât în raporturile de drept substanțial, cât și în cele de drept procesual (M. Nicolae, Considerații asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în Dreptul nr. 6/1999, p. 7). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Regimul juridic al proprietății publice
Art 8 Regimul juridic al proprietății publice
Art 9 Regimul juridic al proprietății publice
Art 10 Regimul juridic al proprietății publice
Art 11 Regimul juridic al proprietății publice
Art 12 Regimul juridic al proprietății publice
Art 13 Regimul juridic al proprietății publice
Art 14 Regimul juridic al proprietății publice
Art 15 Regimul juridic al proprietății publice
Art 16 Regimul juridic al proprietății publice
Art 17 Regimul juridic al proprietății publice
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Reviste:
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Calificarea cererii de anulare a hotărârii consiliului local prin care solicită trecerea bunului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Cadru procesual
De la "dreptul de administrare operativă directă" la "dreptul de administrare" în reglementarea noului Cod civil: ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex
Fondului forestier. Proprietate publică. Acțiune în revendicare. Calitatea procesuală activă a Regiei Naționale a Pădurilor
Instituția Avocatul Poporului – între dreptul de petiționare și recursul jurisdicțional
Proprietate publică. Bunuri administrate de o regie autonomă. Contract de vânzare-cumpărare bunuri proprietate publică. Nulitate absolută. Admitere recurs
Studiu de caz - Are statul român calitate procesuală pasivă în litigiile pentru repararea prejudiciilor cauzate societăților comerciale prin restituirea către foștii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat?
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...