Parlamentul României

Legea nr. 90/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 170 din 30 aprilie 1998.

În vigoare de la 30 aprilie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 51 din 28 august 1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatele 1 și 2 vor avea următorul cuprins:

"

Prezenta ordonanță se aplică operațiunilor de leasing în care o parte, denumită locator, se obligă ca, la solicitarea celeilalte părți, denumită utilizator, să cumpere sau să preia de la un terț, denumit furnizor, un bun mobil sau imobil și să transmită utilizatorului posesia sau folosința asupra acestuia, contra unei plăți numite redevență, în scopul exploatării sau, după caz, al achiziționării bunului.

Operațiunile de leasing au ca obiect:

a) utilizarea bunurilor mobile, inclusiv a valorilor mobiliare;

b) utilizarea echipamentului industrial;

c) utilizarea bunurilor imobile cu destinație comercială, achiziționate sau construite de o societate de leasing, denumită în continuare societate imobiliară pentru comerț și industrie - S.I.C.I.;

d) utilizarea fondului de comerț sau a unuia dintre elementele sale necorporale;

e) utilizarea bunurilor de folosință îndelungată și a imobilelor cu destinație de locuință, pentru persoanele fizice, cu respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorului."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Pentru efectuarea unei operațiuni de leasing, orice persoană fizică sau juridică va formula unei societăți de leasing o ofertă fermă, însoțită de lista de bunuri care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum și de acte din care să rezulte situația sa financiară."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

În cadrul operațiunilor de leasing, utilizatorul are dreptul de a-și alege furnizorul, cu excepția cazului în care societatea de leasing are și calitatea de furnizor, precum și societatea care va asigura bunul, cu acordul societății de leasing."

4. La articolul 4, literele b), c), d) și e) vor avea următorul cuprins:

"

b) să încheie contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condițiile expres formulate de către acesta;

c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul și să transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepția dreptului de dispoziție;

d) să transmită utilizatorului dreptul de posesie sau de folosință asupra bunului achiziționat;

e) să respecte, la expirarea contractului de leasing, dreptul de opțiune al utilizatorului, ce constă în posibilitatea de a solicita achiziționarea bunului, restituirea acestuia sau prelungirea contractului de leasing, afară de cazul în care în contract s-a prevăzut altfel;"

5. La articolul 4, după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:

"

g) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în sistem de leasing."

6. La articolul 4, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"

Societatea de leasing are dreptul să verifice periodic starea bunurilor, modul de exploatare și să rezilieze contractul înainte de termen, dacă utilizatorul nu a îndeplinit obligațiile contractuale."

7. La articolul 5, literele a) și c) vor avea următorul cuprins:

"

a) să primească bunul la termenul stipulat în contractul de vânzare-cumpărare și în contractul de leasing, după caz;"

"

c) să efectueze plățile cu titlu de redevență în cuantumul valoric stabilit și la datele fixate în contractul de leasing; redevența plătită va fi calculată ținându-se seama de o marjă de profit și de amortizarea integrală a bunului sau a unei părți din valoarea de intrare a acestuia; în acest ultim caz, regimul de amortizare va fi stabilit de părți, de comun acord, în funcție de natura bunului și de valoarea sa de intrare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare;"

8. La articolul 5, după litera f) se introduc literele g) și h) cu următorul cuprins:

"

g) să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing;

h) să exploateze bunul conform instrucțiunilor, să asigure instruirea personalului destinat exploatării bunului, să nu aducă modificări bunului fără acordul proprietarului sau al societății de leasing, să păstreze în condiții corespunzătoare bunul pe toată durata contractului."

9. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

"

Art. 51. -

În cadrul operațiunilor de leasing drepturile și obligațiile părților vor fi stipulate în contract și nu vor fi limitate la prevederile art. 4 și 5."

10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul își exprimă intenția de a cumpăra bunul, societatea de leasing trebuie să ia în calcul vărsămintele efectuate anterior cu titlu de redevență, precum și valoarea reziduală a bunului."

11. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Dreptul de opțiune constând în achiziția bunului, conform art. 4 lit. e), se poate exercita și până la expirarea contractului de leasing cu acceptul locatorului, dacă utilizatorul formulează o ofertă fermă și irevocabilă de cumpărare.

Utilizatorul, în baza contractului de mandat încheiat cu societatea de leasing, are dreptul de acțiune directă asupra producătorului în cazul reclamațiilor privind calitatea, asistența tehnică, service-ul necesar în perioada de garanție și postgaranție."

12. La articolul 9, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"

Societatea de leasing nu răspunde pentru cazul în care bunul ce face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului, cu excepția cazului în care societatea de leasing are și calitatea de furnizor."

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

În cazul în care utilizatorul nu își execută obligația de plată a redevenței, societatea de leasing are dreptul de a rezilia contractul de leasing, cu obligația utilizatorului la restituirea bunului și la plata ratelor scadente și nerambursate, cu daune-interese, cu excepția unei prevederi contrare. Daunele-interese cuprind cuantumul valoric al redevenței care a rămas de plătit până la expirarea contractului de leasing."

14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Nerespectarea dreptului de opțiune al utilizatorului obligă societatea de leasing la plata de daune, care vor fi egale cu valoarea reziduală a bunului sau cu valoarea sa de circulație, calculată la data expirării contractului de leasing."

15. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

"

Organizarea și funcționarea societăților de leasing"

16. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. - Jurisprudență

Societățile comerciale de leasing se înființează și funcționează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și pot fi:

a) societăți comerciale care au ca obiect unic de activitate operațiunile de leasing, conform prevederilor prezentei ordonanțe;

b) societăți comerciale care au ca obiect de activitate și leasingul echipamentului industrial, al bunurilor de folosință îndelungată și al imobilelor cu destinație comercială sau industrială, al imobilelor cu destinație de locuință ori leasingul fondului de comerț sau al unuia dintre elementele sale corporale."

17. Articolele 15-18 se abrogă.

18. Titlul capitolului VI, care devine capitolul V, va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL V Publicitatea operațiunilor de leasing"

19. Articolul 19 devine articolul 16.

20. Articolul 20 se abrogă.

21. Capitolul VII "Dispoziții speciale" se elimină.

22. La articolul 21 alineatul 1, litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) plata amortismentelor; evidența acestora se face la locator;"

23. Articolul 21 devine articolul 15.

24. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

Bunurile mobile, care sunt importate în scopul utilizării în sistem de leasing, se încadrează în regimul vamal de admitere temporară, pe toată perioada contractului de leasing, cu exonerarea totală de obligația de plată a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garanțiilor vamale.

În cazul achiziționării bunurilor importate în sistem de leasing, conform termenului convenit de părți în baza contractului de leasing, cumpărătorul este obligat să achite taxa vamală calculată la valoarea reziduală a bunului din momentul întocmirii actului de vânzare-cumpărare, în baza declarației vamale de import definitiv.

În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul nu și-a exercitat dreptul de opțiune pentru prelungirea contractului sau pentru achiziția bunului, iar bunul nu a fost restituit din vina societății de leasing sau a furnizorului, utilizatorul este obligat să plătească taxele vamale la valoarea reziduală a bunului, dacă folosește în continuare bunul respectiv.

Termenul în cadrul căruia bunurile respective urmează să fie restituite sau să primească o nouă destinație vamală este cel convenit de părți prin contractul de leasing, dar să nu depășească 7 ani."

Art. II. -

Contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi își păstrează valabilitatea.

Art. III. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 72/1993 privind regimul vamal al bunurilor importate ce fac obiectul tranzacțiilor leasing, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 februarie 1993, Ordonanța Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al mașinilor, utilajelor și instalațiilor importate în cadrul tranzacțiilor de leasing, precum și la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor și componentelor folosite în producția proprie a unor agenți economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 3februarie 1995, aprobată prin Legea nr. 59/1995, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

București, 28 aprilie 1998.

Nr. 90.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...