Parlamentul României

Legea nr. 143/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reformă

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 iulie 1998 până la 29 decembrie 1998, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 56/1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5 din 23 martie 1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reformă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 25 martie 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"

Consiliul pentru Reformă, compartiment de specialitate în structura aparatului de lucru al Guvernului, se reorganizează ca organ al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în scopul promovării, corelării și monitorizării politicilor guvernamentale de reformă și de dezvoltare economico-socială."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Consiliul pentru Reformă are următoarele atribuții principale:

a) analizează, corelează și avizează strategiile și programele de reformă economico-socială, elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice, care urmează a fi aprobate de către Guvern;

b) urmărește realizarea măsurilor de reformă în toate sectoarele de activitate, prin colaborare cu ministere, și raportează periodic Guvernului asupra stadiului realizării reformei;

c) coordonează și elaborează strategiile de reformă a administrației publice centrale;

d) colaborează cu Departamentul pentru Administrație Publică Locală pentru stabilirea unei strategii coerente de reformare și de modernizare a administrației publice locale;

e) coordonează și avizează politicile de dezvoltare regională și programele de investiții publice, elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice centrale;

f) elaborează și promovează politici pentru dezvoltarea sectorului privat și programe de dezvoltare și de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii;

g) promovează politici postprivatizare;

h) inițiază și elaborează, împreună cu celelalte ministere, proiecte de acte normative în domeniul reformei și dă avize conforme pentru proiectele înaintate de ministere sau de alte organe ale administrației publice în acest domeniu;

i) propune Guvernului programele care urmează a fi finanțate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998;

j) derulează programe cu finanțare internă și externă în domeniul economico-social, la care Consiliul pentru Reformă este parte contractantă;

k) urmărește desfășurarea calendarului Guvernului cu privire la măsurile de reformă ce decurg din angajamentele internaționale ale acestuia;

l) îndeplinește orice alte atribuții conferite expres prin acte normative.

În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul pentru Reformă colaborează cu ministerele, cu instituțiile de specialitate și cu autoritățile administrației publice, în vederea corelării politicilor de reformă și pentru promovarea dezvoltării sectorului privat.

Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale sunt obligate să pună la dispoziție Consiliului pentru Reformă informațiile pe care acesta le solicită, în vederea monitorizării activității Guvernului, corelării politicilor de reformă și promovării dezvoltării sectorului privat."

3. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

În scopul asigurării coerenței programelor și măsurilor de reformă, se constituie Comitetul Interministerial pentru Reformă, condus de ministrul reformei, președintele Consiliului pentru Reformă.

Componența Comitetului Interministerial pentru Reformă, prevăzut la alin. 1, se stabilește prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului reformei."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Salarizarea personalului Consiliului pentru Reformă, încadrat pe funcții de execuție de specialitate specifice, se face conform anexei nr. 4 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare.

Salarizarea personalului încadrat pe funcții de altă specialitate se face în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

Personalului prevăzut la alin. 1 și 2 îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, republicată, cu modificările ulterioare."

5. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul pentru Reformă va organiza examinarea personalului în vederea atestării pe post."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 9 iulie 1998.

Nr. 143.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...