Parlamentul României

Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică

Modificări (20), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (5), Derogări (7), Reviste (8), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 266 din 16 iulie 1998.

În vigoare de la 16 iulie 1998 până la 31 decembrie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 330/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:

a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar și de monitorizare a aplicării acestora;

b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea, între limite, a salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanței individuale;

c) remunerarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

Art. 2. - Jurisprudență

Dispozițiile prezentei legi se aplică persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, precum și persoanelor angajate pe bază de contract individual de muncă în sectorul bugetar. Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență

În sensul prezentei legi, funcția de demnitate publică este acea funcție publică care se ocupă prin mandat obținut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, potrivit legii.

Art. 4. -

(1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de bază se asigură de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

(2) Stabilirea salariilor de bază individuale se face potrivit normelor de evaluare a performanței individuale. Jurisprudență

CAPITOLUL II Sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Salariile de bază în sectorul bugetar se stabilesc pe baza următoarelor elemente:

a) valoarea de referință universală, care se exprimă în lei și care este baza unică de determinare a valorii de referință, proprie fiecărui sector de activitate bugetară;

b) indicatorii de prioritate intersectorială, exprimați în procente, diferențiați pe domenii de activitate;

c) valori de referință sectorială, exprimate în lei, rezultate din înmulțirea valorii de referință universală cu indicatorii de prioritate intersectorială, utilizate ca:

- bază de calcul pentru configurarea grilelor de intervale specifice sectorului respectiv;

- bază de calcul pentru salariile de bază corespunzătoare grilelor de salarizare specifice;

- bază de calcul al cuantumului indemnizației lunare;

d) grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază, pentru funcțiile specifice fiecărui sector de activitate.

(2) Valoarea de referință universală, indicatorii de prioritate intersectorială și valorile de referință sectorială sunt prevăzute în anexa nr. I.

Art. 6. -

(1) Grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază pentru un sector de activitate bugetară se compune din intervalele de valori prevăzute pentru fiecare funcție de execuție, grad profesional sau treaptă profesională.

(2) Un interval este definit de coeficienții de multiplicare care, înmulțiți cu valoarea de referință sectorială specifică, vor reprezenta limitele între care se stabilesc salariile de bază.

Art. 7. -

Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de bază specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în anexele nr. IV-VIII.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Salariul de bază pentru personalul cu funcții de conducere este cel corespunzător funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale, la care se adaugă o indemnizație de conducere, diferențiată în raport cu complexitatea și răspunderea ce revin funcției de conducere, care face parte din salariul de bază. Jurisprudență

(2) Indemnizațiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcției de execuție și sunt prevăzute în anexa nr. IX.

(3) Indemnizațiile de conducere se acordă în cadrul plafoanelor prevăzute de prezenta lege, pentru funcțiile de conducere aprobate potrivit structurii organizatorice, conform normelor în vigoare de organizare a instituțiilor la care se referă.

(4) Indemnizația de conducere se acordă și persoanelor care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituției respective.

CAPITOLUL III Mecanismul de reglare a sistemului de stabilire
a salariilor de bază

Art. 9. - Jurisprudență

Prin legea bugetului de stat se stabilesc: valoarea de referință universală și evoluția acesteia în raport cu creșterea estimată a prețurilor de consum, cu indicatorii de prioritate intersectorială și cu valorile de referință sectorială, ținând seama de prioritățile rezultate din obiectivele, proiectele, programele propuse de ordonatorii principali de credite, precum și de evoluția salariilor din alte sectoare de activitate decât cele bugetare.

CAPITOLUL IV Modul de stabilire a salariilor de bază

Art. 10. -

Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile salariilor de bază ce corespund grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. IV-VIII din prezenta lege și valorii de referință sectorială rezultate potrivit art. 9, rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea salariatului.

Art. 11. - Jurisprudență

Ordonatorii de credite bugetare stabilesc salariile de bază ale personalului din unitățile respective, pe baza metodologiei pentru aplicarea criteriilor de stabilire a salariilor de bază, cu respectarea limitelor de salarii de bază ce corespund grilei de intervale specifice sectorului de activitate din care aceștia fac parte, transmise de ordonatorii principali de credite.

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Criteriile de stabilire a salariilor de bază între limite, normele de evaluare a performanțelor profesionale individuale și metodologiile de aplicare a acestora, elaborate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților angajaților, se aprobă prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului sau prin hotărâre a Guvernului, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Jurisprudență

(2) Pentru structurile administrației publice locale, metodologiile prevăzute la alin. (1) se propun de către Departamentul pentru Administrație Publică Locală, cu consultarea consiliilor județene și a consiliilor locale. Jurisprudență

(3) Perioada în care persoanele prevăzute la art. 19 au ocupat funcții de demnitate publică constituie vechime în muncă și în specialitate. Jurisprudență

Art. 13. - Jurisprudență

Salariul de bază al unui salariat se reevaluează anual de către angajator, cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională în care acesta este încadrat.

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Indemnizația de conducere se stabilește, la încadrarea în funcție, de către conducătorul instituției publice, în raport cu complexitatea activității desfășurate în cadrul acesteia.

(2) Indemnizația de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obținute de structura condusă în realizarea obiectivelor, programelor și proiectelor, după aprobarea bugetului instituției publice respective. Jurisprudență

Art. 15. - Jurisprudență

Salariile de bază și indemnizațiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite.

CAPITOLUL V Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate
cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar

Art. 16. - Jurisprudență

Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se alocă fiecărui ordonator principal de credite, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, corespunzătoare perioadei de planificare bugetară.

Art. 17. - Jurisprudență

(1) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare realizării obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de muncă, perioadele de realizare, numărul de personal și salariile individuale aferente, corespunzătoare sarcinilor.

(2) Pentru activitățile curente rezultate din atribuțiile prevăzute pentru instituțiile publice respective și necuprinse în proiecte sau programe, fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se fundamentează pe baza numărului de salariați stabilit pentru realizarea acestora și a salariilor realizate în perioada anterioară, corectate cu evoluția programată pe perioada următoare.

Art. 18. - Jurisprudență

În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalcă, pentru aparatul propriu și pentru unitățile subordonate, sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizării sarcinilor programate.

CAPITOLUL VI Indemnizații pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Persoanele care ocupă funcții de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfășurată, la o indemnizație lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr. II. Jurisprudență

Art. 20. - Jurisprudență

(1) Indemnizația lunară, prevăzută la art. 19, este unica formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Respingeri de neconstituționalitate (3), Derogări (2), Jurisprudență

(2) Cuantumul indemnizației lunare se stabilește pe baza valorii de referință sectorială, înmulțită cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. II, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective. Valoarea de referință sectorială este cea prevăzută în anexa nr. I. Jurisprudență

(3) Indemnizațiile lunare calculate potrivit alin. (2) sunt în sumă brută și sunt impozabile, potrivit legii.

CAPITOLUL VII Categorii de personal cu sisteme de salarizare specifice

Art. 21. -

Persoanele care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfășurată, la un salariu de bază lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. III.

Art. 22. -

(1) Salariul de bază lunar, prevăzut la art. 21, este o sumă fixă care include și indemnizația de conducere; venitul salarial lunar pentru persoanele prevăzute la art. 21 se compune din salariul de bază lunar și din celelalte drepturi salariale acordate personalului din instituțiile publice, potrivit legii.

(2) Cuantumul salariului de bază lunar se determină prin înmulțirea valorii de referință sectorială, prevăzută în anexa nr. I, cu coeficientul de multiplicare, prevăzut în anexa nr. III, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective.

(3) Venitul salarial calculat potrivit alin. (1) și (2) este în sumă brută și este impozabil, potrivit legii.

Art. 23. - Jurisprudență

Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile specifice pentru personalul didactic de predare, stabiliți pe tranșe de vechime în învățământ, precum și coeficienții de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile didactice auxiliare și funcțiile auxiliare din instituțiile de învățământ, prevăzuți în grile de intervale, sunt cuprinși în anexa nr. VII/1.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii

Art. 24. - Jurisprudență

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, compensațiile acordate prin hotărârile Guvernului de indexare a salariilor se includ în salariul de bază. Fiecărui salariat i se va menține salariul de bază avut, inclusiv compensațiile acordate, cu excepția celor care se situează sub nivelul minim al funcției și gradului profesional sau al treptei profesionale avute, care vor fi încadrați la nivelul minim al intervalului respectiv.

(2) După aprobarea metodologiei prevăzute la art. 12 din prezenta lege și cu respectarea prevederilor alin. (1), se procedează la reevaluarea salariului de bază al fiecărui salariat, pentru primul an de aplicare a legii.

(3) Dispozițiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru condiții de muncă, sporul pentru vechimea în muncă, alte sporuri, precum și premiile și stimulentele, acordate persoanelor ale căror salarii de bază se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III-VIII, rămân în vigoare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Valoarea de referință universală prevăzută în anexa nr. I este stabilită pentru luna iunie 1998, urmând a fi corectată lunar cu creșterile salariale aprobate de către Guvern pentru lunile următoare, în raport cu evoluția prețurilor de consum în anul 1998. Jurisprudență

Art. 25. -

Urmărirea aplicării prezentei legi se asigură de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, potrivit competențelor ce le revin.

Art. 26. -

(1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale:

a) elaborează metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administrația publică centrală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii; metodologia-cadru constituie baza elaborării metodologiilor prevăzute la art. 12;

b) monitorizează respectarea prevederilor prezentei legi și propune Guvernului măsuri pentru îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor de muncă în sectorul public.

(2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Finanțelor:

a) stabilește măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 9;

b) elaborează metodologia de fundamentare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite, bazate pe obiective, proiecte sau programe, după caz, inclusiv pe normele referitoare la utilizarea resurselor umane;

c) controlează, în ministere și în celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice și în instituțiile bugetare din subordinea acestora, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate; în cazul constatării depășirii cheltuielilor cu salariile pentru o perioadă dată, poate dispune sistarea deschiderii creditelor bugetare pentru perioada următoare, respectiv poate dispune imputarea sumelor cheltuite nejustificat, persoanelor vinovate.

Art. 27. -

Prevederile prezentei legi se aplică și personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuții privind apărarea, ordinea publică și siguranța națională.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 28. -

Prezenta lege nu se aplică:

a) personalului de specialitate juridică, prevăzut în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu excepția funcțiilor de demnitate publică numite; Modificări (1)

b) președintelui, vicepreședintelui și secretarului general ai Academiei Române; salariile de bază ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române;

c) personalului diplomatic și consular de carieră;

d) personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Salarizarea personalului militar și unele drepturi salariale ale personalului civil se stabilesc prin lege specială.

Art. 29. - Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. X, precum și orice alte dispoziții contrare cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar.

Art. 30. -

Anexele nr. I-X fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
P.
PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

București, 15 iulie 1998.

Nr. 154.

ANEXA Nr. I Jurisprudență

Valoarea de referință universală = 1.158.000 lei
ELEMENTELE SISTEMULUI DE STABILIRE A SALARIILOR DE BAZĂ
Nr. crt. Activități (subsisteme) Indicatori de prioritate intersectorială Valori de referință sectorială*) - lei - Grilele cu coeficienți de multiplicare (ierarhizare) sunt cuprinse în:
1. Funcții de demnitate publică alese 0,55 637.000 Anexa nr. II/1
2. Funcții de demnitate publică numite 0,55 637.000 Anexa nr. II/2
3. Funcții asimilate cu funcțiile de demnitate publică 0,55 637.000 Anexa nr. III
4. Autorități autonome 0,55 637.000 Anexa nr. IV
5. Administrația publică centrală de specialitate (ministere, alte organe din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Președinției, aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului) 0,55 637.000 Anexa nr. V
6. Administrația publică locală (prefecturi, consilii, primării și servicii publice subordonate) 0,55 637.000 Anexa nr. VI
7. Învățământ 0,53 614.000 Anexa nr. VII/1
8. Sănătate 0,53 614.000 Anexa nr. VII/2
9. Cercetare științifică 0,53 614.000 Anexa nr. VII/3
10. Cultură 0,53 614.000 Anexa nr. VII/4
11. Culte 0,53 614.000 Anexa nr. VII/5
12. Sport 0,52 603.000 Anexa nr. VII/6
13. Autoritatea vamală 0,52 603.000 Anexa nr. VII/7
14. Navigație 0,52 603.000 Anexa nr. VII/8
15. Agricultură 0,52 603.000 Anexa nr. VII/9
16. Cadastru 0,52 603.000 Anexa nr. VII/10
17. Protecția mediului 0,52 603.000 Anexa nr. VII/11
18. Aviația sportivă 0,52 603.000 Anexa nr. VII/12
19. Funcții de execuție din alte unități bugetare de subordonare centrală 0,45 522.000 Anexa nr. VIII/1
20. Alte funcții comune din sectorul bugetar 0,45 522.000 Anexa nr. VIII/2
Modificări (1)

*) Valoarea de referință sectorială rezultă prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectorială asupra valorii de referință universală, rotunjită la o mie de lei prin adaos, și se aplică în luna iunie.

ANEXA Nr. II/1 Modificări (10), Jurisprudență, Reviste (8)

Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

CAPITOLUL I Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Coeficienți de multiplicare

Nr. crt. Funcția Coeficientul de multiplicare
Președinția României
1. Președintele României 22,000
Parlamentul României
2. Președintele Senatului și Președintele Camerei Deputaților 20,300
3. Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților 18,700
4. Secretarii și chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților 17,600
5. Președinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 17,600
6. Președinții grupurilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților 17,600
7. Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 16,500
8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 16,300
9. Senatori, deputați 16,100
Primării și consilii
10. Primar general al Capitalei 15,400
11. Viceprimar al Capitalei 13,900
12. Președinte al consiliului județean (categoria I) 14,800
13. Președinte al consiliului județean (categoria II) 13,900
14. Vicepreședinte al consiliului județean (categoria I) 13,300
15. Vicepreședinte al consiliului județean (categoria II) 12,400
16. Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 13,000
17. Primar de municipiu (categoria I) 12,100
18. Primar de municipiu (categoria II) 11,100
19. Primar de municipiu (categoria III) 10,200
20. Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 11,400
21. Viceprimar de municipiu (categoria I) 10,500
22. Viceprimar de municipiu (categoria II) 9,600
23. Viceprimar de municipiu (categoria III) 8,700
24. Primar de oraș (categoria I) 9,300
25. Primar de oraș (categoria II) 8,500
26. Primar de oraș (categoria III) 7,700
27. Viceprimar de oraș (categoria I) 7,700
28. Viceprimar de oraș (categoria II) 7,000
29. Viceprimar de oraș (categoria III) 6,200
30. Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 6,200
31. Primar de comună (categoria I) 5,600
32. Primar de comună (categoria II) 5,000
33. Primar de comună (categoria III) 4,400
34. Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 5,000
35. Viceprimar de comună (categoria I) 4,400
36. Viceprimar de comună (categoria II) 3,700
37. Viceprimar de comună (categoria III) 3,100
Modificări (1)

CAPITOLUL II Indemnizația membrilor consiliilor județene sau locale

Coeficienți de multiplicare

Nr. crt. Funcția Coeficientul de multiplicare
1. Consilier:
- la Consiliul General al Municipiului București 3,100
- la consilii județene (categoria I) 3,000
- la consilii județene (categoria II) 2,800
- la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori) 2,600
- la consilii locale municipale (categoria I) 2,500
- la consilii locale municipale (categoria II) 2,300
- la consilii locale municipale (categoria III) 2,100
- la consilii locale orășenești (categoria I) 1,900
- la consilii locale orășenești (categoria II) 1,700
- la consilii locale orășenești (categoria III) 1,600
- la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori) 1,300
- la consilii locale comunale (categoria I) 1,200
- la consilii locale comunale (categoria II) 1,000
- la consilii locale comunale (categoria III) 0,900

NOTĂ:

Indemnizația se acordă proporțional cu numărul de ședințe ordinare sau extraordinare ale consiliilor județene sau locale, precum și ale comisiilor de specialitate sau ale delegaților permanenți, la care persoana a participat, din numărul total al ședințelor organizate.

ANEXA Nr. II/2 Modificări (10), Jurisprudență

Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității
publice, numite în funcții potrivit legii

Coeficienți de multiplicare

Nr. crt. Funcția Coeficientul de multiplicare
Guvernul României
1. Prim-ministru 20,300
2. Ministru de stat 18,700
3. Ministru 17,600
4. Secretar de stat, membru al Guvernului 16,100
5. Secretar de stat 15,400
6. Subsecretar de stat 13,000
Curtea Supremă de Justiție
7. Președinte 20,300
8. Vicepreședinte 17,900
9. Președinte de secție 15,200
10. Judecător 13,900
Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
11. Procuror general 16,500
12. Prim adjunct al procurorului general 14,600
13. Adjunct al procurorului general 14,300
Curtea Constituțională
14. Președinte 20,300
15. Judecător 17,900
Consiliul Legislativ
16. Președinte 17,600
17. Președinte de secție 15,400
Avocatul Poporului
18. Avocatul poporului 17,600
19. Adjunct al avocatului poporului 15,400
Curtea de Conturi
20. Președinte 20,300
21. Vicepreședinte 17,900
22. Președinte de secție 15,200
23. Consilier conturi 13,900
24. Procuror financiar general 16,500
Prefecturi
25. Prefect al municipiului București 14,200
26. Prefect (la județ categoria I) 13,800
27. Prefect (la județ categoria II) 13,000
28. Subprefect al municipiului București 12,700
29. Subprefect (la județ categoria I) 12,000
30. Subprefect (la județ categoria II) 11,600
Secretariatul General al Guvernului
31. Secretar general al Guvernului 16,100
32. Secretar general adjunct al Guvernului 15,400
33. Consilier de stat 15,400
Președinția României
34. Consilier prezidențial 17,600
35. Consilier de stat 15,400
Parlamentul României
36. Secretar general la Camera Deputaților și la Senat 16,100
37. Secretar general adjunct la Camera Deputaților și la Senat 15,400
Consiliul Concurenței
38. Președinte 17,600
39. Vicepreședinte 15,400
40. Consilier de concurență 13,000
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
41. Președinte 15,400
42. Vicepreședinte 14,500
43. Membri 13,000
Consiliul Național al Audiovizualului
44. Președinte 15,400
45. Membri 13,000
Modificări (7)

ANEXA Nr. III Modificări (10), Jurisprudență, Reviste (8)

Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru personalul
din instituțiile publice din subordinea Guvernului

Nr. crt. Funcția Coeficientul de multiplicare
Instituții publice din subordinea Guvernului*)
1. Conducătorul instituției (președinte, director general, șef de oficiu etc.) 11,200
2. Adjunctul conducătorului instituției (vicepreședinte, director general adjunct etc.) 9,500

*) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

ANEXA Nr. IV/1

Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile
de execuție de specialitate specifice din aparatul Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Reglementator piețe de capital, analist politici de piață, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul I S 3,400 6,800
2. Reglementator piețe de capital, analist politici de piață, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul II S 3,075 6,150
3. Reglementator piețe de capital, analist politici de piață, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul III S 2,750 5,500
4. Reglementator piețe de capital, analist politici de piață, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; asistent S 1,975 3,950

ANEXA Nr. IV/2

Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

CURTEA DE CONTURI
Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile
de execuție de specialitate specifice ale Curții de Conturi

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Controlor financiar gradul I, judecător financiar gradul I, procuror financiar gradul I, magistrat-asistent gradul I, judecător financiar gradul I inspector, procuror financiar gradul I inspector S 3,400 6,800
2. Controlor financiar gradul II, judecător financiar gradul II, procuror financiar gradul II, magistrat-asistent gradul II S 3,075 6,150
3. Controlor financiar gradul III, judecător financiar gradul III, procuror financiar gradul III S 2,750 5,500
4. Controlor financiar-asistent S 1,975 3,950
Respingeri de neconstituționalitate (1)

ANEXA Nr. IV/3

Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

CONSILIUL CONCURENȚEI
Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile
de execuție de specialitate specifice ale Consiliului Concurenței

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Inspector de concurență gradul I S 3,400 6,800
2. Inspector de concurență gradul II S 3,075 6,150
3. Inspector de concurență gradul III S 2,750 5,500
4. Inspector de concurență asistent S 1,975 3,950

ANEXA Nr. V Modificări (1), Jurisprudență

Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei
Modificări (1)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului
ori a ministerelor, serviciile Președinției, aparatul de lucru al
Guvernului și aparatul Parlamentului României)

I. Coeficienți de multiplicare pentru funcții de specialitate*)

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
1. Secretar general S 8,800

NOTĂ:

Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcții de execuție Modificări (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA S 2,325 4,650
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I S 2,125 4,250
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II S 1,925 3,850
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 1,725 3,450
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 1,570 3,100
6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 1,555 -
7. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 1,725 3,450
8. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 1,550 3,100
9. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 1,400 2,800
10. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 1,350 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
11. Consilier juridic gradul IA S 2,325 4,650
12. Consilier juridic gradul I S 2,125 4,250
13. Consilier juridic gradul II S 1,925 3,850
14. Consilier juridic gradul III S 1,725 3,450
15. Consilier juridic gradul IV S 1,550 3,100
16. Consilier juridic debutant S 1,535 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
17. Referent IA M 1,225 2,450
18. Referent I M 1,075 2,150
19. Referent II M 1,000 2,000
20. Referent III M 0,875 1,750
21. Referent IV M 0,825 1,600
22. Referent debutant M 0,820 -
Modificări (1)

*) Funcțiile prevăzute la cap. I se utilizează pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, potrivit legii.

II. Coeficienți de multiplicare pentru funcții de conducere
specifice și de execuție de specialitate specifice aparatului
Președinției, Guvernului, Parlamentului, Consiliului
Legislativ și Avocatului Poporului
Modificări (1)

A. Funcții de conducere specifice

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
1. Șef departament, director general;**) S 8,800

*) Funcțiile se utilizează și în cabinetul demnitarului.

**) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ și al Avocatului Poporului.

B. Funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
2. Șef birou senatorial**), șef cabinet S 2,125 4,250
3. Șef birou senatorial**), stenodactilograf**), șef cabinet SSD 1,775 3,550
4. Șef birou senatorial**), stenodactilograf**), șef cabinet M 1,450 2,900
5. Director de cabinet S 3,800 7,600
6. Consilier S 3,800 7,600
7. Expert S 3,475 6,950
8. Consultant S 2,375 4,750
9. Secretar cabinet M 1,000 2,600
Modificări (2)

*) Funcțiile se utilizează și în cabinetul demnitarului.

**) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ și al Avocatului Poporului.

III. Funcții specifice unor ministere

1. Ministerul Finanțelor

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale

Garda financiară - personal militarizat

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
1. Comisar general 8,000

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Comisar principal IA S 2,325 4,650
2. Comisar principal I S 2,125 4,250
3. Comisar principal II S 1,875 3,750
4. Comisar principal III S 1,725 3,450
5. Comisar principal IV S 1,680 3,350
6. Comisar debutant S 1,675 -
7. Comisar principal I SSD 1,925 3,850
8. Comisar principal II SSD 1,725 3,450
9. Comisar principal III SSD 1,560 3,100
10. Comisar debutant SSD 1,555 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Comisar IA M 1,300 2,600
12. Comisar I M 1,150 2,300
13. Comisar II M 1,050 2,100
14. Comisar III M 0,950 1,900
15. Comisar debutant M 0,945 -

b) Funcții specifice din serviciile publice descentralizate

Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților
subordonate Ministerului Finanțelor

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Casier trezorier I M 1,000 2,000
2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 0,875 1,750
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 0,820 -
Modificări (1)

2. Ministerul Afacerilor Externe

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
Funcții de executie pe trepte profesionale
1. Referent transmitere I M 1,075 2,150
2. Referent transmitere II M 0,975 1,950
3. Referent transmitere III M 0,910 1,750
4. Referent debutant M 0,900 -
Modificări (1)

3. Ministerul Industriei și Comerțului

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 2,325 7,800*)
2. Consilier economic S 2,125 4,250
3. Secretar economic I S 1,925 3,850
4. Secretar economic II S 1,725 3,450
5. Secretar economic III S 1,550 3,100

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

4. Ministerul Tineretului și Sportului

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 1,725 3,450
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 1,550 3,100
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 1,400 2,800
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 1,350 -

IV. Funcții specifice unor organe din subordinea Guvernului

Oficiul Concurenței

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inspector de concurență gradul I S 2,325 4,650
2. Inspector de concurență gradul II S 2,125 4,250
3. Inspector de concurență gradul III S 1,925 3,850

ANEXA Nr. VI

Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Prefecturi, consilii, primării și servicii publice
din subordinea acestora

I. Coeficienți de multiplicare pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IA S 1,725 3,450
2. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I S 1,525 3,050
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 1,325 2,650
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 1,200 2,400
5. Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 1,125 -
6. Conductor arhitect IA, referent IA, subinginer IA SSD 1,225 2,450
7. Conductor arhitect I, referent I, subinginer I SSD 1,025 2,050
8. Conductor arhitect II, referent II, subinginer II SSD 0,950 1,900
9. Conductor arhitect, referent, subinginer; debutant SSD 0,945 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10. Consilier juridic gradul IA S 2,325 3,850
11. Consilier juridic gradul I S 2,125 3,450
12. Consilier juridic gradul II S 1,925 3,050
13. Consilier juridic gradul III S 1,725 2,650
14. Consilier juridic gradul IV S 1,550 2,300
15. Consilier juridic debutant S 1,535 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
16. Referent, inspector; IA M 1,125 2,250
17. Referent, inspector; I M 1,050 2,100
18. Referent, inspector; II M 0,950 1,900
19. Referent, inspector; III M 0,885 1,750
20. Referent, inspector; debutant M 0,880 -
21. Agent agricol I M 0,925 1,850
22. Agent agricol II M; G 0,875 1,750
23. Agent agricol III M; G 0,800 1,600
24. Agent agricol debutant M; G 0,795 -
Modificări (1)

II. Coeficienți de multiplicare pentru funcții din aparatul
prefecturilor și al consiliilor
Modificări (1)

1. Prefectura Municipiului București și Consiliul
General al Municipiului București

Nr. crt. Funcția Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Secretar general al prefecturii 3,225 6,450
2. Secretar 3,225 6,450

2. Prefecturi și consilii județene

Nr. crt. Funcția Coeficientul de multiplicare
Categoria I Categoria II
minim maxim minim maxim
3. Secretar general al prefecturii 3,225 6,450 2,900 5,800
4. Secretar 3,225 6,450 2,900 5,800

3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale

Nr. crt Funcția . Coeficienți de multiplicare
Cu peste 320.000 de locuitori*) Categoria
I II III
minim maxim minim maxim minim maxim minim maxim
5. Municipii
- secretar 3,200 6,400 2,500 5,000 2,300 4,600 2,175 4,350
*) Se aplică și la sectoarele municipiului București.
6. Orașe
- secretar - - 2,050 4,100 1,875 3,750 1,725 3,450
Nr. crt . Funcția Coeficienți de multiplicare
Cu peste 15.000 de locuitori Categoria
I între 7.001-15.000 de locuitori II între 3.001-7.000 de locuitori III până la 3.000 de locuitori
minim maxim minim maxim minim maxim minim maxim
7. Comune - secretar 1,600 3,200 1,525 3,050 1,450 2,900 1,350 2,700

ANEXA Nr. VII/1 Referințe (1), Jurisprudență

Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I. Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) pentru personalul
didactic din învățământ

A. Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) pentru funcțiile
didactice din învățământul superior

Funcții didactice
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în învățământ
până la 3 ani 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 de ani
1. Profesor universitar S - - - 2,650 2,750 2,825 2,925 3,050 3,200 3,350
2. Conferențiar universitar S - - 2,225 2,275 2,375 2,450 2,525 2,650 2,800 2,925
3. Șef lucrări (lector niversitar) S - 1,825 1,900 1,950 2,025 2,100 2,200 2,300 2,400 -
4. Asistent universitar S 1,575 1,600 1,625 1,650 1,725 1,775 1,850 1,950 2,050 -
5. Preparator S 1,500 1,550*) 1,575*) - - - - - - -

*) Pentru preparatorii din domeniul medical.

NOTĂ:

În limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat și în funcție de veniturile extrabugetare, coeficienții de multiplicare (ierarhizare) pentru pozițiile aflate la nr. crt. 1-5 de la pct. I lit. A pot fi majorați, proporțional, cu cel mult 2,65 unități.

B. Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) pentru funcțiile
didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial,
profesional, liceal și de maiștri

Funcții didactice
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în învățământ
până la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 de ani
1. Profesor S
- cu grad didactic I - - 1,825 1,900 1,950 1,975 2,075 2,150 2,225 2,325 2,400
- cu grad didactic II - 1,525 1,550 1,575 1,600 1,650 1,725 1,825 1,875 1,950 2,025
- definitiv - 1,425 1,450 1,475 1,525 1,550 1,650 1,725 1,800 1,875 1,925
- debutant 1,400 - - - - - - - - - -
2. Profesor SSD
- cu grad didactic I - - 1,525 1,550 1,600 1,650 1,725 1,825 1,875 1,950 2,025
- cu grad didactic II - 1,400 1,425 1,475 1,525 1,550 1,650 1,725 1,800 1,875 1,925
- definitiv - 1,360 1,365 1,370 1,375 1,400 1,425 1,525 1,575 1,625 1,700
- debutant 1,350 - - - - - - - - - -
3. Institutor I S
- cu grad didactic I - - 1,525 1,550 1,600 1,650 1,725 1,825 1,875 1,950 2,025
- cu grad didactic II - 1,375 1,385 1,400 1,425 1,475 1,525 1,600 1,675 1,725 1,800
- definitiv - 1,360 1,365 1,370 1,375 1,400 1,425 1,475 1,525 1,600 1,650
- debutant 1,350 - - - - - - - - - -
4. Institutor II SSD
- cu grad didactic I - - 1,475 1,525 1,550 1,600 1,675 1,775 1,850 1,900 1,975
- cu grad didactic II - 1,350 1,375 1,385 1,400 1,425 1,475 1,550 1,625 1,675 1,750
- definitiv - 1,330 1,335 1,340 1,350 1,375 1,400 1,450 1,500 1,575 1,625
- debutant 1,325 - - - - - - - - - -
5. Învățător, educatoare, educator, maistru- instructor; M
- cu grad didactic I - - 1,425 1,475 1,525 1,550 1,650 1,725 1,800 1,875 1,925
- cu grad didactic II - 1,325 1,350 1,375 1,385 1,400 1,425 1,525 1,575 1,625 1,700
- definitiv - 1,310 1,315 1,320 1,325 1,350 1,400 1,425 1,475 1,550 1,600
- debutant 1,300 - - - - - - - - - -
6. Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru- instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*) M 1,100 1,105 1,110 1,120 1,130 1,140 1,150 1,160 1,175 1,225 1,275

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

NOTĂ:

În limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat și în funcție de veniturile extrabugetare, coeficienții de multiplicare (ierarhizare) pentru pozițiile aflate la nr. crt. 1-5 de la pct. I lit. B pot fi majorați, proporțional, cu cel mult 2,50 unități, iar coeficienții de multiplicare (ierarhizare) pentru poziția aflată la nr. crt. 6 de la pct. I lit. B pot fi majorați, proporțional, cu cel mult 2,00 unități.

II. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile auxiliare din
instituțiile de învățământ*)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor**) Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Bibliotecar, documentarist, redactor; S
gradul IA***) 1,750 2,375
gradul I 1,575 2,150
gradul II 1,325 1,800
gradul III 1,150 1,575
debutant 1,085 -
2. Bibliotecar, documentarist, redactor; SSD
gradul I 1,275 1,725
gradul II 1,100 1,500
gradul III 0,975 1,325
debutant 0,955 -
3. Informatician S
gradul IA 1,800 2,450
gradul I 1,625 2,200
gradul II 1,450 1,975
gradul III 1,200 1,625
gradul IV 1,100 1,500
debutant 1,085 -
4. Informatician SSD
gradul I 1,275 1,725
gradul II 1,100 1,500
gradul III 0,975 1,325
debutant 0,955 -
5. Instructor-animator S
gradul I 1,375 1,875
gradul II 1,200 1,625
gradul III 1,100 1,500
debutant 1,085 -
6. Instructor-animator SSD
gradul I 1,275 1,725
gradul II 1,100 1,500
gradul III 0,975 1,325
debutant 0,955 -
7. Asistent social S
gradul I 1,500 2,025
gradul II 1,250 1,700
gradul III 1,130 1,525
debutant 1,125 -
8. Asistent social SSD
gradul I 1,275 1,725
gradul II 1,100 1,500
debutant 0,955 -
9. Corepetitor S
gradul I 1,375 1,875
gradul II 1,200 1,625
gradul III 1,100 1,500
debutant 1,085 -
10. Corepetitor SSD
gradul I 1,275 1,725
gradul II 1,100 1,500
gradul III 0,975 1,325
debutant 0,955 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Bibliotecar, documentarist, redactor; PL/M
IA 1,100 1,500
I 0,975 1,325
II 0,900 1,225
debutant 0,830 -
12. Informatician PL/M
IA 1,100 1,500
I 1,025 1,400
II 0,925 1,250
III 0,850 1,125
debutant 0,830 -
13. Instructor-animator M
IA 1,100 1,500
I 0,975 1,325
II 0,900 1,225
debutant 0,830 -
14. Instructor de educație extrașcolară M
IA 1,100 1,500
I 1,025 1,400
II 0,925 1,250
III 0,850 1,125
debutant 0,830 -
15. Asistent social PL/M
I 1,275 1,725
II 1,100 1,500
III 0,950 1,300
debutant 0,915 -
16. Corepetitor M
I 0,975 1,325
II 0,900 1,225
III 0,825 1,125
debutant 0,810 -
17. Tehnician****) M
IA 1,100 1,500
I 1,025 1,400
II 0,925 1,250
III 0,900 1,225
debutant 0,890 -
18. Laborant PL/M
I 0,950 1,300
II 0,875 1,200
19. Pedagog școlar I M 0,950 1,300
20. Pedagog școlar II M 0,890 -
Modificări (1)

*) Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este autorizat ca, în funcție de dinamica învățământului, să stabilească noi funcții didactice auxiliare.

**) Alte cerințe pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.

***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor și al atelierelor-școală.

III. Coeficienți de multiplicare pentru alte funcții specifice
din instituțiile de învățământ

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar I*) S 1,575 2,150
2. Secretar II S 1,375 1,875
3. Secretar III S 1,200 1,625
4. Secretar IV S 1,100 1,500
5. Secretar debutant S 1,085 -
6. Secretar I*) SSD 1,275 1,725
7. Secretar II SSD 1,150 1,575
8. Secretar III SSD 1,075 1,475
9. Secretar IV SSD 0,975 1,325
10. Secretar debutant SSD 0,955 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Secretar IA M 1,100 1,500
12. Secretar I M 1,025 1,400
13. Secretar II M 0,975 1,325
14. Secretar III M 0,900 1,225
15. Secretar debutant M 0,890 -
c) Alte funcții
16. Șef atelier-școală I M 1,000 1,350
17. Șef atelier-școală II M 0,975 1,325
18. Șef atelier-școală III M 0,900 1,225
19. Instructor I M 0,950 1,300
20. Instructor II M 0,875 1,200
21. Model I M 0,900 1,225
22. Model II M 0,800 1,100
23. Supraveghetor noapte G 0,800 1,100
Modificări (1)

*) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituții de învățământ stabilite de Ministerul Educației Naționale.

ANEXA Nr. VII/2 Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei
Modificări (1)

SĂNĂTATE

I. Unități sanitare și de asistență socială, altele decât cele clinice

A. Coeficienți de multiplicare pentru personalul
de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Medic primar S 1,750 7,650
2. Medic specialist S 1,340 4,763
3. Medic rezident anul II-VII S 1,210 3,450
4. Medic rezident anul I S 1,190 -
5. Medic S 1,230 4,425
6. Medic stagiar S 1,165 -
7. Farmacist primar*) S 1,500 3,824
8. Farmacist specialist S 1,165 3,450
9. Farmacist rezident anul II-III S 1,125 1,639
10. Farmacist rezident anul I S 1,100 -
11. Farmacist S 1,145 2,904
12. Farmacist stagiar S 1,080 -
13. Dentist principal SSD 1,145 3,220
14. Dentist SSD 0,995 2,846
15. Dentist debutant SSD 0,950 -
16. Asistent medical principal**) PL 1,145 2,281
17. Asistent medical**) PL 0,950 1,425
18. Asistent medical debutant**) PL 0,930 -
19. Asistent medical principal**) M 1,015 2,031
20. Asistent medical**) M 0,915 1,719
21. Asistent medical debutant**) M 0,905 -
22. Tehnician dentar principal***) M 1,055 1,869
23. Tehnician dentar***) M 0,925 1,533
24. Tehnician dentar debutant***) M 0,905 -
25. Soră medicală principală****) M 0,930 1,875
26. Soră medicală****) M 0,865 1,594
27. Soră medicală debutantă****) M 0,850 -
Modificări (2)

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă, care au studii de acest nivel.

***) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

****) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator-registrator de urgență, moașă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

B. Coeficienți de multiplicare pentru personalul de
specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare

Nr. crt . Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
28. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; principal S 1,515 4,156
29. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; specialist S 1,145 3,750
30. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut S 1,080 3,156
31. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; debutant S 1,075 -
32. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal S 1,255 3,508
33. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 1,080 2,904
34. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1,070 -
35. Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*) SSD 1,145 3,220
36. Profesor C.F.M., biolog, chimist;*) SSD 0,995 2,846
37. Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*) SSD 0,950 -
C. Coeficienți de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar
38. Infirmieră, agent D.D.D. G 0,800 1,293
39. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 0,725 -
40. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 0,755 1,238
41. Ambulanțier**) 1,015 1,815
42. Șofer autosanitară I***) 0,975 1,760
43. Șofer autosanitară II***) 0,885 1,705
44. Șofer autosanitară III***) 0,865 1,568

*) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

**) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 și are 2 ani vechime în funcția de șofer autosanitară I.

***) Se aplică nivelul I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelul de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

II. Unități clinice, institute și centre medicale1)

A. Coeficienți de multiplicare pentru personalul
de specialitate medico-sanitar
Modificări (1)

Nr. crt . Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Medic primar S 1,945 8,438
2. Medic specialist S 1,470 5,213
3. Farmacist primar*) S 1,665 4,198
4. Farmacist specialist S 1,255 3,795
5. Asistent medical principal**) PL 1,210 2,329
6. Asistent medical**) PL 0,950 1,840
7. Asistent medical principal**) M 1,100 2,156
8. Asistent medical**) M 0,930 1,725
9. Soră medicală principală***) M 1,015 1,926
10. Soră medicală***) M 0,885 1,639

B. Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate
din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt . Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
11. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; principal S 1,650 4,563
12. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; specialist S 1,200 4,125
13. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal S 1,400 3,853
14. Profesor C.F.M. principal SSD 1,175 3,536
Modificări (1)

1) Se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-4 și lit. B nr. crt. 11-13.

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcției de asistent farmacie.

***) Se aplică și funcțiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

NOTĂ:

1. Coeficientul de multiplicare a salariului de bază pentru personalul medical cuprinde la cap. II și sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.

2. Coeficientul de multiplicare limita maximă cuprinde și salariul de bază mai mare prevăzut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologică și medicină legală. Diferențierea salariilor de bază în cadrul grilelor de intervale corespunzătoare specializării medicale se face potrivit criteriilor stabilite prin metodologia prevăzută la art. 13 din lege.

ANEXA Nr. VII/3

Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

CERCETARE

UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE

Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din
activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Cercetător științific principal gradul I S 2,125 5,000
2. Cercetător științific principal gradul II S 1,700 3,650
3. Cercetător științific principal gradul III S 1,450 2,900
4. Cercetător științific S 1,275 2,550
b) Funcții de execuție de specialitate neatestate
5. Asistent de cercetare științifică S 1,175 2,350
6. Asistent de cercetare științifică stagiar S 1,165 -
c) Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare științifică, pe trepte profesionale
7. Asistent I M 1,175 2,350
8. Asistent II M 1,000 2,000
9. Asistent III M 0,925 1,850
10. Asistent stagiar M 0,890 -
Modificări (1)

ANEXA Nr. VII/4

Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

CULTURĂ

UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
din unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru*), artist instrumentist I; S
gradul I 1,950 4,500
gradul II 1,675 3,350
gradul III 1,500 3,000
gradul IV 1,325 2,650
gradul V 1,225 2,450
debutant 1,185 -
___________
*) La salarizarea funcției de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II și III.
2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic; S
gradul I 1,850 3,700
gradul II 1,550 3,100
gradul III 1,325 2,650
3. Șef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă; S
gradul I 1,675 3,350
gradul II 1,500 3,000
gradul III 1,325 2,650
gradul IV 1,225 2,450
debutant 1,185 -
4. Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 1,425 2,850
gradul II 1,300 2,600
gradul III 1,225 2,450
debutant 1,185 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Dirijor, șef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert maistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;
I 1,225 2,450
II 1,050 2,100
III 0,925 1,850
debutant 0,920 -
6. Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
I 1,225 2,450
II 1,050 2,100
III 0,925 1,850
debutant 0,920 -
7. Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);
I 1,500 3,000
II 1,325 2,650
III 1,225 2,450
IV 1,050 2,100
V 0,950 1,900
debutant 0,920 -
8. Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;
I 1,075 2,150
II 1,000 2,000
III 0,910 1,800
debutant 0,900 -
9. Regizor scenă (culise), secretar platou; M
I 1,075 2,150
II 1,000 2,000
III 0,910 1,800
debutant 0,900 -
10. Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 0,850 1,700
c) Muncitori din activitatea specifică instituțiilor teatrale și muzicale
11. Muncitor calificat
I 1,250 2,125
II 1,175 2,000
III 1,075 1,850
IV 1,000 1,700
V 0,900 1,550
VI 0,825 1,425
Modificări (1)

II. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
din presă, edituri, informare documentară

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate; S
gradul I 1,500 3,000
gradul II 1,325 2,650
gradul III 1,225 2,450
debutant 1,185 -
2. Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 1,450 2,900
gradul II 1,300 2,600
gradul III 1,200 2,400
debutant 1,185 -
___________
*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).
3. Secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 1,425 2,850
gradul II 1,300 2,600
gradul III 1,225 2,450
debutant 1,185 -
4. Redactor, secretar de redacție; SSD
gradul I 1,325 2,650
gradul II 1,225 2,450
gradul III 1,060 2,100
debutant 1,055 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Redactor, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta IA 1,225 2,450
treapta I 1,075 2,150
treapta II 1,000 2,000
debutant 0,920 -
6. Laborant foto, retușor foto, fotograf; M; G
treapta I 1,050 2,100
treapta II 0,925 1,850
treapta III 0,850 1,700
debutant 0,835 -
Modificări (1)

III. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
din muzee și biblioteci

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 . Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar; S
gradul IA 1,650 4,000
gradul I 1,375 2,750
gradul II 1,250 2,500
debutant 1,185 -
2 . Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist; SSD
gradul I 1,325 3,000
gradul II 1,225 2,450
gradul III 1,060 2,100
debutant 1,055 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; M
treapta I 1,225 2,450
treapta II 1,075 2,150
treapta III 1,000 2,000
debutant 0,920 -
4. Bibliotecar M
treapta IA 1,225 2,450
treapta I 1,075 2,150
treapta II 1,000 2,000
debutant 0,920 -
5. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 0,850 1,700
Modificări (1)

*) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional.

IV. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de
specialitate din case de cultură, cămine culturale
și din alte instituții de cultură

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Referent S
gradul I 1,425 2,850
gradul II 1,300 2,600
gradul III 1,225 2,450
debutant 1,185 -
2. Referent SSD
gradul I 1,325 2,650
gradul II 1,225 2,450
gradul III 1,060 2,100
debutant 1,055 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Redactor
treapta IA 1,225 2,450
treapta I 1,075 2,150
treapta II 1,000 2,000
debutant 0,920 -
Modificări (1)

ANEXA Nr. VII/5

Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

CULTE
Coeficienți de multiplicare pentru personalul clerical*)

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Preot
gradul I S 1,800 3,600
gradul II S 1,500 3,000
definitiv S 1,350 2,700
debutant S 1,340 -
2. Preot
gradul I M 1,300 2,600
definitiv M 1,250 2,500
debutant M 1,230 -

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare.

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

ANEXA Nr. VII/6

Valoarea de referință sectorială = 603.000 lei

SPORT

UNITĂȚI SPORTIVE

I. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de
specialitate din federații sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul IA 1,800 3,800
2. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I 1,625 3,250
3. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul II 1,450 2,900
4. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**); gradul III, instructor sportiv gradul I 1,325 2,650
5. Secretar federație, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 1,225 2,450
6. Instructor sportiv debutant 1,205 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Instructor sportiv I, referent I 1,225 2,450
8. Instructor sportiv II, referent II 1,100 2,200
9. Instructor sportiv III, referent III 1,025 2,050
10. Instructor sportiv debutant 0,935 -
Modificări (1)

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului și sportului.

II. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de
specialitate din alte unități sportive

Nr. crt . Nivelul Funcția studiilor*) Coeficientul de multiplicare
minim maxim
Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)
1. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 1,500 3,000
2. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 1,325 2,650
3. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 1,225 2,450
4. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 1,125 2,250
5. Antrenor categoria V 1,035 2,050
6. Antrenor debutant, referent sportiv debutant 1,025 -
Modificări (1)

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

ANEXA Nr. VII/7

Valoarea de referință sectorială = 603.000 lei

AUTORITATEA VAMALĂ

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR

Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

CAPITOLUL I Aparatul central

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert vamal S 3,350 6,700
2. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 2,850 5,700
3. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 2,650 5,300
4. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 2,450 4,900
5. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 2,250 4,500
6. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 2,050 4,100
7. Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 2,015 -
8. Referent gradul I SSD 2,300 4,600
9. Referent gradul II SSD 2,100 4,200
10. Referent gradul III SSD 1,900 3,800
11. Referent debutant SSD 1,870 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12. Referent IA M 2,150 4,300
13. Referent I M 1,950 3,900
14. Referent II M 1,750 3,500
15. Referent III M 1,550 3,100
16. Referent IV M 1,350 2,700
17. Referent debutant M 1,320 -

CAPITOLUL II Direcția Generală a Vămilor

Direcția de supraveghere și control vamal, Direcția de
supraveghere pentru zonele vamale speciale

Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert vamal S 4,000 7,500
2. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 3,400 6,800
3. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 3,200 6,400
4. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 2,950 5,900
5. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 2,700 5,400
6. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 2,450 4,900
7. Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 2,415 -
8. Referent gradul I SSD 2,800 5,600
9. Referent gradul II SSD 2,550 5,100
10. Referent gradul III SSD 2,300 4,600
11. Referent debutant SSD 2,265 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12. Referent IA M 2,650 5,300
13. Referent I M 2,400 4,800
14. Referent II M 2,200 4,400
15. Referent III M 2,000 4,000
16. Referent IV M 1,800 3,600
17. Referent debutant M 1,770 -

CAPITOLUL III Direcția regională vamală

Coeficienți de multiplicare pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert vamal S 2,950 5,900
2. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 2,450 4,900
3. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 2,250 4,500
4. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 2,000 4,000
5. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 1,800 3,600
6. Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 1,770 -
7. Referent gradul I SSD 1,950 3,900
8. Referent gradul II SSD 1,750 3,500
9. Referent gradul III SSD 1,600 3,200
10. Referent debutant SSD 1,570 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Referent IA M 1,750 3,500
12. Referent I M 1,600 3,200
13. Referent II M 1,450 2,900
14. Referent III M 1,250 2,500
15. Referent debutant M 1,220 -

CAPITOLUL IV Birouri vamale

Coeficienți de multiplicare pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție de categoria A

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert vamal S sau școală vamală 2,650 5,300
2. Inspector vamal principal S sau școală vamală 2,150 4,300
3. Inspector vamal gradul I S sau școală vamală 1,950 3,900
4. Inspector vamal gradul II S sau școală vamală 1,750 3,500
5. Inspector vamal gradul III S sau școală vamală 1,550 3,100
6. Inspector vamal debutant S sau școală vamală 1,520 -
7. Inspector vamal Școală vamală sau SSD 1,775 3,550
8. Controlor vamal gradul I Școală vamală sau SSD 1,550 3,100
9. Controlor vamal gradul II Școală vamală sau SSD 1,350 2,700
10. Agent vamal debutant Școală vamală sau SSD 1,320 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Controlor vamal I M 1,600 3,200
12. Controlor vamal II M 1,450 2,900
13. Controlor vamal III M 1,250 2,500
14. Controlor vamal debutant M 1,070 -
Modificări (1)

B. Funcții de execuție de categoria B

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inspector pentru datoria vamală principal S 2,150 4,300
2. Inspector pentru datoria vamală gradul I S 1,950 3,900
3. Inspector pentru datoria vamală gradul II S 1,750 3,500
4. Inspector pentru datoria vamală gradul III S 1,550 3,100
5. Inspector pentru datoria vamală debutant S 1,520 -
6. Inspector pentru datoria vamală Școală vamală sau SSD 1,775 3,550
7. Controlor pentru datoria vamală gradul I Școală vamală sau SSD 1,550 3,100
8. Controlor pentru datoria vamală gradul II Școală vamală sau SSD 1,350 2,700
9. Controlor pentru datoria vamală debutant Școală vamală sau SSD 1,320 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Controlor pentru datoria vamală I M 1,600 3,200
11. Controlor pentru datoria vamală II M 1,450 2,900
12. Controlor pentru datoria vamală III M 1,250 2,500
13. Controlor pentru datoria vamală debutant M 1,070 -
Modificări (1)

ANEXA Nr. VII/8

Valoarea de referință sectorială = 603.000 lei

NAVIGAȚIE

UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI

Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt . Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Comandant instructor S 1,550 4,000
2. Șef mecanic instructor S 1,450 2,900
a) Funcții de execuție pe nave maritime
3. Comandant S 1,575 3,650
4. Șef mecanic S 1,475 2,950
5. Căpitan secund, șef mecanic secund, șef electrician S 1,250 2,500
6. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician S 1,175 2,350
7. Ofițer aspirant S 1,165 -
b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
8. Căpitan dragor M 1,225 2,450
9. Căpitan M 1,125 2,250
10. Șef mecanic M 1,100 2,200
11. Dragor-șef M 1,075 2,150
12. Ofițer punte M 1,025 2,050
13. Ofițer mecanic, ofițer electrician M 1,000 2,000
14. Dragor M 0,925 1,850
15. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician, dragor; aspirant M 0,905 -
c) Funcții de execuție comune pe nave
16. Șef stație RTG M 1,075 2,150
17. Ofițer RTG I M 0,975 1,950
18. Ofițer RTG II M 0,900 1,800
19. Șef echipaj 1,050 2,100
20. Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic 0,975 1,950
21. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 0,925 1,850
22. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 0,905 -
23. Scafandru autonom 1,175 2,350
24. Scafandru greu 1,075 2,150
25. Scafandru debutant 1,035 -
d) Funcții de execuție de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
- Funcții de execuție pe grade profesionale -
26. Căpitan de port specialist S 1,475 2,950
27. Căpitan de port gradul I S 1,250 2,500
- Funcții de execuție pe trepte profesionale -
28. Căpitan de port gradul II M 1,125 2,250
29. Ofițer de port gradul I M 1,075 2,150
30. Ofițer de port gradul II M 0,975 1,950
31. Ofițer de port debutant M 0,905 -
Modificări (1)

Căpităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTĂ:

Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și se utilizează de către toate unitățile, indiferent de subordonare.

ANEXA Nr. VII/9

Valoarea de referință sectorială = 603.000 lei

AGRICULTURĂ

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU
CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR
DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE
ȘI AL MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINĂ FITOSANITARĂ,
PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, SUBORDONATE
DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE ȘI
DIRECȚIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEȚENE

Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert S 1,600 4,000
2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 1,400 2,800
3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 1,225 2,450
4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 1,175 2,350
5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 1,165 -
6. Medic primar veterinar**) S 1,875 4,500
7. Medic veterinar gradul I S 1,600 3,200
8. Medic veterinar gradul II S 1,400 2,800
9. Medic veterinar gradul III S 1,210 2,350
10. Medic veterinar debutant S 1,206 -
11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I SSD 1,300 2,800
12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II SSD 1,125 2,250
13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III SSD 1,050 2,100
14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant SSD 1,035 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IA M 1,125 2,400
16. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I M 1,025 2,050
17. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II M 0,925 1,850
18. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 0,905 -
19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 1,175 2,400
20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 1,075 2,150
21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 0,975 1,950
22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 0,905 -
23. Agent veterinar I Școală profesională 0,925 1,850
24. Agent veterinar II Școală profesională 0,825 1,650
25. Agent veterinar debutant Școală profesională 0,820 -
Modificări (1)

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

ANEXA Nr. VII/10

Valoarea de referință sectorială = 603.000 lei

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer cadastru gradul IA S 1,825 4,000
2. Inginer cadastru gradul I S 1,400 2,800
3. Inginer cadastru gradul II S 1,275 2,550
4. Inginer cadastru gradul III S 1,190 2,350
5. Inginer cadastru debutant S 1,185 -
6. Subinginer cadastru I SSD 1,300 2,800
7. Subinginer cadastru II SSD 1,200 2,400
8. Subinginer cadastru III SSD 1,060 2,100
9. Subinginer cadastru debutant SSD 1,055 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician cadastru IA M 1,200 2,400
11. Tehnician cadastru I M 1,025 2,050
12. Tehnician cadastru II M 0,935 1,850
13. Tehnician cadastru debutant M 0,930 -
14. Operator cadastru I M; G 0,925 1,850
15. Operator cadastru II M; G 0,845 1,650
16. Operator cadastru debutant M; G 0,840 -
Modificări (1)

ANEXA Nr. VII/11

Valoarea de referință sectorială = 603.000 lei

PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 1,600 4,000
2. Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 1,400 2,800
3. Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 1,225 2,450
4. Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 1,175 2,350
5. Inspector, inginer*); debutant S 1,170 -
6. Subinginer I SSD 1,300 2,800
7. Subinginer II SSD 1,125 2,250
8. Subinginer III SSD 1,050 2,100
9. Subinginer debutant SSD 1,035 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician, observator condiții mediu; IA**) M 1,125 2,400
11. Tehnician, observator condiții mediu; I**) M 1,025 2,050
12. Tehnician, observator condiții mediu; II**) M 0,925 1,850
13. Tehnician, observator condiții mediu; debutant**) M 0,905 -
Modificări (1)

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității. Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

ANEXA Nr. VII/12

Valoarea de referință sectorială = 603.000 lei

AVIAȚIA SPORTIVĂ

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

I. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist;
clasa I 1,650 4,000
clasa a II-a 1,425 2,850
clasa a III-a 1,250 2,500
clasa a IV-a 1,175 2,350
clasa a V-a 1,165 -

*) Nivelul studiilor și nivelul de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe clase profesionale
1. Inginer de aviație S
clasa I 1,650 4,000
clasa a II-a 1,425 2,850
clasa a III-a 1,250 2,500
clasa a IV-a 1,175 2,350
debutant 1,165 -
2. Tehnician de aviație M
clasa I 1,200 2,400
clasa a II-a 1,100 2,200
clasa a III-a 1,000 2,000
clasa a IV-a 0,925 1,850
debutant 0,905 -
3. Mecanic de aviație Școala tehnică de aviație sau echivalentă
clasa I 1,275 2,550
clasa a II-a 1,100 2,200
clasa a III-a 0,975 1,950
clasa a IV-a 0,925 1,850
debutant 0,905 -
4. Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism etc.); M; Școală profesională
clasa I 1,100 2,400
clasa a II-a 1,050 2,100
clasa a III-a 0,975 1,950
clasa a IV-a 0,925 1,850
debutant 0,905 -
5. Maistru de aviație Școală de maiștri aviație
clasa I 1,300 2,600
clasa a II-a 1,200 2,400
clasa a III-a 1,025 2,050
Modificări (1)

3. Personal operativ aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 1,650 4,000
gradul II 1,425 2,850
gradul III 1,250 2,500
gradul IV 1,175 2,350
debutant 1,165 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
2. Meteorolog aeronautic M+curs de calificare
I 1,075 2,150
II 0,975 1,950
debutant 0,905 -
3. Controlor trafic dirijare M+curs de calificare
I 1,200 2,400
II 1,075 2,150
III 0,975 1,950
4. Controlor trafic operațiuni auxiliare M+curs de calificare
I 1,100 2,200
II 1,000 2,000
III 0,925 1,850
debutant 0,905 -
Modificări (1)

ANEXA Nr. VIII/1 Jurisprudență

Valoarea de referință sectorială = 522.000 lei

FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE
CENTRALĂ, PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,
FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE
CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. VII/1-VII/12

I. Coeficienți de multiplicare pentru activitatea de specialitate

Nr. crt . Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I; inginer, economist; specialist IA S 1,850 4,000
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II; economist, referent, inginer; gradul I S 1,600 3,200
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III; economist, referent, inginer; gradul II S 1,475 2,975
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV; economist, referent, inginer; gradul III S 1,375 2,750
5. Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 1,370 -
6. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I SSD 1,500 3,000
7. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II SSD 1,375 2,775
8. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III SSD 1,225 2,475
9. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 1,220 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10. Consilier juridic gradul IA S 1,850 4,000
11. Consilier juridic gradul I S 1,600 3,200
12. Consilier juridic gradul II S 1,475 2,975
13. Consilier juridic gradul III S 1,375 2,750
14. Consilier juridic debutant S 1,370 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 1,375 2,475
16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1,275 2,300
17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 1,150 2,075
18. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 1,075 1,900
19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 1,070 -
Modificări (1)

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară

Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert-consultant IA S 2,000 4,000
2. Expert-consultant I S 1,750 3,500
3. Expert-consultant II S 1,550 3,100

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire
medie și centre de calificare și recalificare

Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 1,750 3,500
2. Expert gradul II S 1,500 3,000
3. Expert gradul III S 1,375 2,750
4. Expert debutant S 1,370 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Instructor I M 1,375 2,750
6. Instructor II M 1,175 2,350
7. Instructor III M 1,075 2,150
8. Instructor debutant M 1,070 -
Modificări (1)

NOTĂ:

Coeficienții de multiplicare prevăzuți în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din Școala populară de artă.

IV. Proiectare

Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 1,950 3,900
2. Proiectant gradul II S 1,700 3,400
3. Proiectant gradul III S 1,475 2,950
4. Proiectant gradul IV S 1,375 2,700
5. Proiectant debutant S 1,370 -
6. Subinginer cartograf I SSD 1,500 3,000
7. Subinginer cartograf II SSD 1,375 2,750
8. Subinginer cartograf III SSD 1,225 2,400
9. Subinginer cartograf debutant SSD 1,220 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician proiectant I M 1,375 2,750
11. Tehnician proiectant II*) M 1,175 2,350
12. Tehnician proiectant III*) M 1,075 2,150
13. Tehnician proiectant debutant*) M 1,070 -
Modificări (1)

*) Coeficienții de multiplicare prevăzuți pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

V. Unități de informatică

Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 2,100 4,000
2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 1,900 3,800
3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 1,700 3,400
4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 1,475 2,950
5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 1,375 2,700
6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 1,370 -
7. Informatician, conductor tehnic; I SSD 1,500 3,000
8. Informatician, conductor tehnic; II SSD 1,375 2,750
9. Informatician, conductor tehnic; III SSD 1,220 2,400
10. Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 1,219 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Analist (programator) ajutor IA M 1,375 2,750
12. Analist (programator) ajutor I M 1,275 2,550
13. Analist (programator) ajutor II M 1,150 2,300
14. Analist (programator) ajutor III M 1,075 2,100
15. Analist (programator) debutant M 1,070 -
16. Operator, controlor date; I M 1,275 2,550
17. Operator, controlor date; II M 1,150 2,300
18. Operator, controlor date; III M 1,050 2,100
19. Operator, controlor date; IV M 0,975 1,900
20. Operator, controlor date; debutant M 0,970 -
Modificări (1)

ANEXA Nr. VIII/2 Jurisprudență

Valoarea de referință sectorială = 522.000 lei

ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Coeficienți de multiplicare pentru personalul din activitatea
de secretariat-administrativ, gospodărire,
întreținere-reparații și de deservire1)

Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Stenodactilograf IA*) M 1,300 2,450
2. Stenodactilograf I M 1,150 2,075
3. Stenodactilograf II M 1,075 1,900
4. Stenodactilograf debutant M 1,070 -
5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 1,275 2,300
6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 1,125 2,025
7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 1,025 1,850
8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 1,020 -
9. Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 1,075 1,950
10. Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 0,975 1,775
11. Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 0,970 -
12. Administrator I M 1,375 2,475
13. Administrator II M 1,250 2,250
14. Administrator III M 1,125 2,025
15. Șef depozit I M 1,225 2,225
16. Șef depozit II M 1,125 2,025
17. Casier, magaziner; I M 1,200 2,175
18. Casier, magaziner; II M;G 1,075 1,950
19. Casier, magaziner; debutant M;G 1,070 -
20. Funcționar, arhivar; I M 1,175 2,125
21. Funcționar, arhivar; II M 1,075 1,950
22. Funcționar, arhivar; III M 0,975 1,775
23. Funcționar, arhivar; debutant M 0,970 -
24. Șef formație pază, pompieri 1,075 1,950
25. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 0,925 1,675
26. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 0,850 1,550
27. Maistru I 1,325 2,400
28. Maistru II 1,225 2,225
29. Șofer IA***) 1,350 2,475
30. Șofer I***) 1,350 2,450
31. Șofer II****) 1,300 2,350
32. Muncitor calificat I 1,300 2,350
33. Muncitor calificat II 1,225 2,225
34. Muncitor calificat III 1,150 2,075
35. Muncitor calificat IV 1,075 1,950
36. Muncitor calificat V 1,000 1,800
37. Muncitor calificat VI 0,925 1,675
38. Muncitor necalificat 0,850 1,550
Modificări (2)

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul propriu.

****) Se utilizează în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul comun.

NOTĂ:

În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținându-se seama și de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

ANEXA Nr. IX/1 Jurisprudență

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Director general, inspector de stat șef 55
2. Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct 50
3. Director, inspector șef 50
4. Director adjunct, inspector șef adjunct 40
5. Contabil șef 40
6. Inginer șef 40
7. Șef serviciu, șef secție, șef serviciu contencios 30
8. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu 25
9. Șef formație muncitori 15

ANEXA Nr. IX/2

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
A. Serviciile Președinției, aparatul Guvernului și aparatul Parlamentului
1. Director, șef sector, șef compartiment 50
2. Director adjunct, șef sector adjunct, șef compartiment adjunct 40
B. Ministere, alte organe de specialitate, precum și unitățile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
a) aparatul propriu
1. Ministerul Finanțelor
1.1. Garda Financiară - aparatul central
1. Comisar general adjunct 50
2. Comisar șef divizie 30
2. Ministerul Educației Naționale
Nr. crt. Funcția*) Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
1. Inspector general 45 55
2. Inspector principal de specialitate 45 50
___________
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
b) servicii publice descentralizate
1. Ministerul Finanțelor
1.1. Garda financiară - aparatul teritorial
1. Comisar șef secție 40
2. Comisar șef secție adjunct 30
3. Comisar șef secție divizie 25
1.2. Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat
- la nivel de municipiu
1. Director administrație financiară 40
2. Director adjunct administrație financiară 30
3. Șef circumscripție fiscală 30
- la nivel de comună
1. Șef percepție 25
2. Ministerul Culturii
2.1. Inspectoratul pentru cultură
1. Consilier teritorial șef 50
2. Consilier teritorial șef adjunct 40
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
21. Ministerul Educației Naționale
21.1. Inspectoratul școlar*)
1. Inspector școlar general 45 55
2. Inspector școlar general adjunct 35 45
3. Inspector școlar de specialitate 30 40
4. Inspector școlar 25 30
___________
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
3. Ministerul Sănătății
3.1. Direcția sanitară
Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1. Medic inspector 25
2. Farmacist inspector 25
c) aparatul propriu al administrației publice locale și serviciile publice din subordinea acesteia
1. Prefecturi, consilii județene, Primăria Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București, consilii locale
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1.1. La nivel de județ și municipiul București
1. Șef departament*) 55
2. Arhitect șef 50
3. Arhitect șef adjunct 40
4. Șef filială, șef corp control comercial I 30
5. Șef corp control comercial II 25
___________ *) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului București.
1.2. La nivel de municipiu și oraș
1. Șef corp control comercial I 30
2. Șef corp control comercial II 25
1.3. La nivel de comună
1. Șef percepție 25
2. Șef birou 15
d) din unități subordonate ministerelor și altor organe de specialitate
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Ministerul Culturii
1.1. Funcțiile de conducere din activitatea redacțională
1. Redactor-șef 40
2. Redactor-șef adjunct 30
3. Șef redacție, secretar general de redacție 25
1.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini sau activități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1. Artiștii lirici operă, artiștii lirici, coriștii operă, coriștii, balerinii, artiștii instrumentiști, instrumentiștii, dansatorii, care desfășoară activitate solistică 10
2. Artiștii instrumentiști și instrumentiștii care desfășoară activitate de șef de partidă 10
11. Ministerul Educației Naționale
11.1. Unități de învățământ
11.1.1. Funcțiile didactice de conducere din învățământul superior*)
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
1. Rector 35 45
2. Prorector 25 30
3. Director general administrativ al universității 25 30
4. Decan 20 30
5. Secretar științific al senatului universitar 20 25
6. Prodecan 15 20
7. Administrator-șef al facultății 15 20
8. Secretar științific al consiliului facultății 10 15
9. Director de departament 15 20
10. Șef de catedră 10 15
___________
*) Indemnizația de conducere se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
11.1.2. Funcțiile didactice de conducere din învățământul gimnazial, profesional, liceal și de maiștri*)
1. Director de școală sau de liceu 25 35
2. Director adjunct de școală sau de liceu 20 25
3. Director (educatoare, învățător sau institutor) 15 25
4. Directorul Casei corpului didactic 25 35
___________ *) Indemnizația se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
11.1.3. Alte funcții de conducere specifice din instituțiile de învățământ
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Secretar-șef*) 10
2. Secretar-șef**) 10
___________
*) Se utilizează numai în învățământul superior.
**) Se utilizează la centrele bugetare, grupurile școlare sau la unitățile școlare stabilite de Ministerul Educației Naționale.
11.1.4. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției didactice de predare de bază, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
Învățământul gimnazial, profesional, liceal și de maiștri
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Diriginte 10% din salariul de bază al funcției didactice
11.1.5. Indemnizații și sporuri pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază deținute
1. Președintele comisiei de bacalaureat
▪ la o comisie de până la 100 de candidați 50% din salariul de bază lunar al funcției didactice în care este încadrat un salariu de bază lunar al funcției didactice în care este încadrat
▪ la o comisie de peste 100 de candidați
2. Personal didactic desemnat să conducă și să realizeze practica pedagogică 10-25% din salariul de bază al funcției didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
2. Ministerul Sănătății
2.1. Inspectoratele de sănătate publică
1. Inspector-șef 50
2. Inspector-șef adjunct 40
2.2. Unități sanitare
2.2.1. Funcțiile de conducere medico-sanitare
1. Medic (farmacist) director 50
2. Medic (farmacist) director adjunct 40
3. Medic șef (policlinică, stație salvare, centru transfuzie sanguină și altele similare) 40
4. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog, șef secție, șef laborator și altele similare) 25
5. Asistent medical șef 25
2.2.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1. Farmacist diriginte 15
2. Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 10
3. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 10
4. Spălătoreasă cu gestiune; șef echipă 7
2.2.3. Indemnizații pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază cel mult 25%, în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite
Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
3. Ministerul Tineretului și Sportului
3.1. Funcțiile de conducere din federații sportive
1. Președinte federație 30
2. Secretar general federație 25
3.2. Funcțiile de conducere din alte unități sportive
3.2.1. Cluburi
1. Președinte club 20
2. Vicepreședinte club 10
3.2.2. Complex sportiv
Șef complex sportiv 10
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
4. Ministerul Transporturilor
4.1. Unități navale și căpitănii de porturi
Funcțiile de conducere din unitățile navale și căpităniile de porturi
1. Căpitan șef port 20
2. Șef grup scafandri 10
4.2. Pentru activitatea de imersiune, desfășurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o indemnizație de 7.300 lei/oră de scufundare
4.3. Aviație sportivă
4.3.1. Funcțiile de conducere specifice activității de zbor
1. Comandant detașament zbor 50
2. Comandant aeroclub teritorial 50
3. Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
4. Șef sector zbor aeroclub teritorial 15
4.3.2. Funcțiile de conducere specifice activității tehnic-aeronautice
1. Șef grupă lucrări - reparații (LR) 30
2. Șef sector tehnic 15
4.3.3. Funcțiile de conducere specifice activității operativ-aeronautice
1. Director zbor 40
2. Director tehnic 40
3. Șef serviciu informare zbor - meteo - navigație 30
4.3.4. Indemnizația de zbor pentru personalul navigant și tehnic, navigant profesionist, precum și indemnizația de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
1. Activitatea pentru care se acordă: Misiuni prevăzute în Codul aerian Indemnizația
până la: 6.200 lei/oră de zbor
2. Misiuni prevăzute în Codul aerian 3.300 lei/start
3. Salturi cu parașuta 27.400 lei/salt
4. Lansarea la zbor a aeronavelor și aterizări 1.800 lei/aterizare
NOTĂ: 1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată astfel:
1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal;
1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal. Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.
2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază și constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.
3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
5. Ministerul Agriculturii
5.1. Funcțiile de conducere din activitatea specifică
1. Șef oficiu*), inspector șef*) 40
2. Șef stație, șef fermă, șef centru, șef circumscripție 30
___________
*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
5.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază:
- Medicii veterinari încadrați în activitățile prevăzute în anexa nr. VII/9 la prezenta lege, autorizați să exercite atribuții de inspector al poliției sanitar-veterinare. 10% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite
Mărimea concretă a sporului se stabilește de organul care îl autorizează.
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
6. Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
6.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1. Guvernator*) 50
2. Inspector șef**) 40
___________
*) Se utilizează numai la Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării".
**) Se utilizează la agențiile de supraveghere a protecției mediului.
7. Academia Română
7.1. Funcțiile de conducere specifice din activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare
1. Director institut 50
2. Director adjunct științific, director adjunct institut 40
3. Secretar științific, director centru 30
8. Ministerul Muncii și Protecției Sociale
8.1. Funcțiile de conducere specifice în unitățile de perfecționare a personalului cu pregătire medie și în centre de calificare și recalificare
1. Director centru de perfecționare 30
2. Director adjunct centru de perfecționare 25
3. Director centru de calificare și recalificare 30
4. Șef centru de calificare 15
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
C. Autoritatea vamală
1. Șef birou vamal 30
2. Șef adjunct birou vamal 25
3. Șef tură, șef sector 20
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
D. Autorități autonome
1. Funcții de conducere la Curtea de Conturi
1. Director direcție control financiar, șef compartiment control financiar la Camera de Conturi, președinte colegiu jurisdicțional, director adjunct la Direcția de control financiar și la Camera de Conturi a Municipiului București, șef serviciu control, controlor financiar care exercită control preventiv 40
2. Judecător financiar inspector, procuror financiar inspector 35
2. Funcții de conducere la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
1. Director general de departament 55
2. Director general adjunct de departament 50
3. Director 50
4. Director adjunct al direcțiilor aferente departamentelor 40
5. Șef serviciu 30
6. Șef birou din cadrul direcțiilor aferente departamentelor 25
Modificări (2)

ANEXA Nr. X Jurisprudență

PREVEDERI DIN UNELE ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGĂ

1. Prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale și gradații, indemnizații de conducere, ponderea funcțiilor de conducere prevăzute la art. 8, art. 9, art.11, art. 12, art. 13, art. 24, art. 25, art. 28 alin. (2) și alin. (3), art. 30, art. 33, art. 37, art. 39 și la art. 41, precum și anexa nr. 7 pct. 2 din notă, anexa nr. 8 și pct. 1, 3 și 7 din notă, anexa nr. 9 și nota de la cap. II, pct. 1 din nota la cap. III lit. B și pct. 1 și 2 de la cap. III lit. C, din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și al personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993. Jurisprudență

2. Art. 1 alin. (3), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, cu excepția alin. (3), art. 11, art. 21 alin. (1) și (2), art. 29, art. 33 alin. (1) și (2), art. 36 anexele nr. 1-4 și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.

3. Art. 27 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992.

4. Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază, precum și prevederile cuprinse în notele referitoare la salariile de bază din anexele nr. I/1 - I/4; I/5 nr. crt. 2, I/6 și I/7; II/1 - II/6; III/1 și III/2 (cu excepția pct. 8 din notă), III/3, precum și anexele nr. V/1, V/1A, V/2 - V/10A, V/11 (cu excepția cap. IV Corpul gardienilor publici) și V/12 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 29 august 1994, aprobată și modificată prin Legea nr. 134/1994 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8august 1996, se abrogă pentru personalul salarizat prin prezenta lege. Prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, precum și prevederile referitoare la majorarea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază în cazul unor activități de producție organizate în subordinea consiliilor locale și județene, a unor ministere, reglementate prin hotărâri ale Guvernului.

5. Articolul unic pct. 2 și 3 din Legea nr. 20/1994 pentru modificarea și completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 12 aprilie 1994.

6. Prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale și gradații, indemnizații de conducere, ponderea funcțiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepția alin. (7) și (8)], art. 6, art.7 alin. (3) și (4) și la art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, pentru personalul salarizat prin prezenta lege. Jurisprudență

7. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 560/1994 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă "Rompres", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 21 septembrie 1994.

8. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 42/1994 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 509/1993 privind funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994.

9. Prevederile art. 1 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 0366 din 28 iunie 1994 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 0282/1993 cu privire la salarizarea personalului militar și civil din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale și ale art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 0282/1993.

10. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, cu excepția alin. (1), art. 10 alin. (3), art. 19, art. 24, art. 25, art.27, art. 28 și art. 31 (anexele nr. 1-3) din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995. Prevederile referitoare la Curtea de Conturi din art. 52 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996. Se abrogă prevederile referitoare la Curtea de Conturi și Curtea Constituțională din art. 22 alin. (1), art. 36 și cap. I și IIA din anexa la Legea nr. 56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996.

11. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 220/1995 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995.

12. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995.

13. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.

14. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 223/1995 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.

15. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995.

16. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 213/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 14 aprilie 1995.

17. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 214/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.

18. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Informatică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.

19. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 275/1995 privind majorarea coeficienților de ierarhizare a salariilor în unele unități bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 10 mai 1995.

20. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituțiile publice de cultură cuprinse la art. 3, precum și cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, și art. 31 din Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.

21. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din unitățile sportive cuprinse la art. 3 și la art.4, precum și cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 10/1996, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 59/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.

22. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 12 noiembrie 1996.

23. Art. I pct. 20, anexa nr. 2, cap. A, precum și prevederile referitoare la funcțiile de conducere utilizate pentru alt personal decât cel de specialitate juridică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și din Ministerul Justiției, din cap. B, din Ordonanța Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997. Prevederile referitoare la sporul de vechime pentru funcțiile de demnitate publică numite, cuprinse la art. 31 din Legea nr. 50/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996.

24. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, cu excepția alin. (3), art. 22, art. 28, art. 30, cu excepția anexei nr. 4, din Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997.

25. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997.

26. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 mai 1998.

27. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) și art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a Corpului de arbitri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 18 martie 1997.

28. Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 26 noiembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 85/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 27 aprilie 1998.

29. Prevederile referitoare la salarizarea, promovarea în grade, trepte profesionale și gradații a personalului prevăzut la art. 21, art. 41, art. 45, art. 46, art. 62, art. 79, art. 112 și art. 117, precum și anexele nr. 1-3 din Ordonanța Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.

*
* *

Reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, Legea nr. 40/1991, republicată, și Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, cu modificările ulterioare, privind stabilirea salariilor de bază se mențin în vigoare în vederea salarizării personalului încadrat în activitățile cărora nu li se aplică prevederile prezentei legi.

Celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradațiilor pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 1 alin. (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare
Decizia nr. 7 din 11 februarie 2019 în dosarul nr. x/2018
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:1. pentru personalul bugetar căruia modalitatea de stabilire și calcul al salariului de bază i-a fost prevăzută în art. 151 și în anexa la O.G. nr. 21/2007, această modalitate de stabilire și de calcul al salariilor de bază ar fi trebuit avută în vedere, sub aspectul cuantumului salariului de bază datorat, și ulterior datei de 1 ianuarie 2010, în raport cu dispozițiile art. 30 alin. (5) din Legea-cadru nr. 330/2009;2. față de dispozițiile art. 151 alin. (2) din O.G. nr. 21/2007 și de împrejurarea anulării de către instanța de contencios administrativ a H.G. nr. 1.672/2008, care este actul normativ aplicabil evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, în scopul stabilirii salariilor de bază ale acestora
Anulare decizie de reîncadrare emisă în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 și O.U.G. nr. 1/2010. Inexistența obligației legale privind reîncadrarea prin asimilare cu o funcție aferentă unui post efectiv ocupat
Curtea EDO. Cauza Dumitru Daniel Dumitru și alții împotriva României. Neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive privind drepturile salariale. Inadmisibilitate
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Dezlegarea modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, a prevederilor art. 7 alin. (1), (2) și (3) din H. G. nr. 1.275/2005 și ale Legii nr. 47/1992, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în sensul de a stabili dacă drepturile acordate prin hotărâri judecătorești irevocabile privind creșterile salariale de 2%, 5% și 11% prevăzute de O. G. nr. 10/2007 se încadrează în sintagma de "indemnizație avută" și trebuie luate în considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistraților
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009, în sensul că majorările prevăzute în art. 1 alin. (1) din O. G. nr. 10/2007, au fost și rămân incluse în indemnizația brută de încadrare și după data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
;
se încarcă...