Parlamentul României

Legea nr. 7/1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 13 ianuarie 1998.

În vigoare de la 13 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În aplicarea prevederilor art. 150 din Constituția României,

în vederea eliminării din legislația României a actelor normative care contravin Constituției sau sunt contrare noii ordini de drept,

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Sunt și rămân abrogate actele normative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

București, 8 ianuarie 1998.

Nr. 7.

ANEXĂ

ACTE NORMATIVE
care sunt și rămân abrogate

I. LEGI

- Legea nr. 36/1948 privind recunoașterea Asociației Române pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste "ARLUS" ca persoană juridică de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 28 februarie 1948, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 16/1968 privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii Române de Comerț Exterior, publicată în Buletinul Oficial nr. 80 din 22 iunie 1968;

- Legea nr. 1/1971 privind activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România, publicată în Buletinul Oficial nr. 33 din 17 martie 1971, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 7/1971 privind organizarea și dezvoltarea activităților industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcții și prestări de servicii în unități aparținând consiliilor populare, cooperației agricole, meșteșugărești și de consum, publicată în Buletinul Oficial nr. 50 din 29 aprilie 1971, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 12/1971 privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 131 din 21 octombrie 1971, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 19/1971 privind regimul prețurilor și tarifelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 154 din 16 decembrie 1971, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 3/1972 privind activitatea de comerț interior, publicată în Buletinul Oficial nr. 41 din 24 aprilie 1972, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 6/1972 privind organizarea și funcționarea controlului oamenilor muncii, publicată în Buletinul Oficial nr. 42 din 24 aprilie 1972, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 4/1974 privind atribuțiile și răspunderile consiliilor de conducere, președinților, inginerilor șefi, contabililor șefi, ale celorlalte cadre tehnice și economice din cooperativele agricole de producție, precum și ale direcțiilor generale județene pentru agricultură și industrie alimentară, publicată în Buletinul Oficial nr. 49 din 2 aprilie 1974;

- Legea nr. 5/1974 privind atribuțiile și răspunderile consiliilor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor șefi, contabililor șefi, șefilor de ferme și ale celorlalte cadre tehnice și economice din unitățile agricole de stat, precum și ale organelor de conducere colectivă și directorilor din trusturile județene de întreprinderi agricole de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 49 din 2 aprilie 1974;

- Legea nr. 6/1974 privind principalele atribuții ale consiliilor populare în domeniul agriculturii, publicată în Buletinul Oficial nr. 49 din 2 aprilie 1974;

- Legea nr. 24/1976 privind recrutarea și repartizarea forței de muncă, publicată în Buletinul Oficial nr. 98 din 11 noiembrie 1976;

- Legea nr. 1/1978 privind activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii, publicată în Buletinul Oficial nr. 24 din 27 martie 1978;

- Legea nr. 29/1978 privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor, publicată în Buletinul Oficial nr. 114 din 27 decembrie 1978, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 4/1980 privind obligația cadrelor de conducere din activitatea economico-socială și a altor activități de partid și de stat de a declara bunurile de valoare, proprietate personală, publicată în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 octombrie 1980;

- Legea nr. 7/1980 privind organizarea excursiilor cu turiști români în străinătate, publicată în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 octombrie 1980;

- Legea nr. 10/1980 privind actualizarea și îmbunătățirea corelării, pe principii economice, a prețurilor de producție și de livrare a produselor către unitățile socialiste, precum și a prețurilor de producție, de contractare și de achiziție în agricultură, publicată în Buletinul Oficial nr. 110 din 23 decembrie 1980;

- Legea nr. 12/1980 privind întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare și valutare în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, publicată în Buletinul Oficial nr. 111 din 24 decembrie 1980, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 1/1982 - Legea retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste, publicată în Buletinul Oficial nr. 36 din 6 aprilie 1982, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 5/1985 privind creșterea productivității muncii, perfecționarea organizării și normării producției și a muncii, publicată în Buletinul Oficial nr. 71 din 20 decembrie 1985, cu modificările ulterioare.

II. DECRETE ȘI HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE STAT

- Decretul nr. 16/1948 privind înființarea "Ordinului muncii", publicat în Monitorul Oficial nr. 101 din 30 aprilie 1948;

- Decretul nr. 40/1948 privind înființarea Ordinului "Steaua Republicii Populare Române", publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 13 ianuarie 1948, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 175/1948 privind reforma învățământului, publicat în Monitorul Oficial nr. 177 din 3 august 1948, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 17/1949 privind editarea și difuzarea cărții, publicat în Monitorul Oficial nr. 11 din 14 ianuarie 1949, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 172/1949 privind instituirea "Medaliei Muncii", publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 28 aprilie 1949;

- Decretul nr. 309/1949 privind înființarea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist", publicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 28 iulie 1949;

- Decretul nr. 85/1950 privind exercitarea controlului minier, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 1 aprilie 1950;

- Decretul nr. 114/1950 privind instituirea distincției "Act de Mulțumire", publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 13 mai 1950;

- Decretul nr. 138/1951 privind acordarea "Ordinului Muncii" și "Medaliei Muncii" muncitorilor minieri subterani, maiștrilor minieri, cadrelor de ingineri și tehnicieni și personalului de conducere din minele de cărbuni și din minele de metale feroase și neferoase pentru stagiul în muncă și activitate ireproșabilă, publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 5 august 1951, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 168/1951 privind instituirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste", publicat în Buletinul Oficial nr. 97 din 28 septembrie 1951, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 461/1952 privind instituirea Medaliei "A 5-a aniversare a Republicii Populare Române", publicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 18 decembrie 1952;

- Decretul nr. 416/1953 privind stabilirea drepturilor personalului navigant profesionist din aeronautica civilă, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 20 octombrie 1953, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 444/1953 privind transmiterea unor terenuri agricole - rezerve de stat - în folosință veșnică unor gospodării agricole colective și în proprietatea unor țărani muncitori cu pământ puțin și familii numeroase, publicat în Buletinul Oficial nr. 43 din 28 octombrie 1953;

- Decretul nr. 311/1954 privind stabilirea dobânzilor legale, publicat în Buletinul Oficial nr. 38 din 9 august 1954;

- Decretul nr. 517/1954 privind desființarea unor taxe de timbru și autorizarea stabilirii unor taxe speciale pentru acoperirea cheltuielilor administrativ-gospodărești ale organelor arbitrale departamentale, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 12 ianuarie 1955;

- Decretul nr. 244/1955 privind reglementarea transmiterii unor bunuri imobile proprietatea statului către unitățile cooperatiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 18 din 30 iunie 1955;

- Decretul nr. 253/1955 privind înlesnirea repatrierii unor cetățeni și foști cetățeni români și amnistierea celor repatriați, publicat în Buletinul Oficial nr. 18 din 30 iunie 1955, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 325/1955 privind reglementarea modului de conferire a ordinelor și medaliilor persoanelor decorate cu ordine sau medalii în perioada 23 august 1944-30 decembrie 1947, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 23 septembrie 1955;

- Decretul nr. 592/1955 privind reglementarea exercitării profesiei pentru unele categorii de artiști liber-profesioniști și a organizării de spectacole și turnee în afara planurilor de muncă ale instituțiilor artistice, publicat în Buletinul Oficial nr. 34 din 24 decembrie 1955;

- Decretul nr. 105/1958 privind instituirea medaliei "A 25-a aniversare a eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor", publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 12 martie 1958;

- Decretul nr. 133/1958 pentru aprobarea Regulamentului privind locul ierarhic, modul de purtare și caracteristicile medaliei "A 25-a aniversare a eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor", publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 26 martie 1958;

- Decretul nr. 407/1958 privind reglementarea vechimii neîntrerupte în muncă a militarilor și militarizaților trecuți în rezervă sau retragere și reîncadrați în muncă, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 15 octombrie 1958, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 190/1959 privind instituirea Ordinului "23 August", publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 17 iunie 1959, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 219/1960 privind obligațiile organizațiilor socialiste debitoare, ca urmare a prescripției extinctive, publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 1 iulie 1960;

- Decretul nr. 118/1961 privind instituirea medaliei "40 de ani de la înființarea Partidului Comunist din România", publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 20 mai 1961;

- Decretul nr. 290/1962 privind instituirea medaliei "În cinstea încheierii colectivizării agriculturii", publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 12 mai 1962;

- Decretul nr. 953/1962 privind reglementarea de către Consiliul de Miniștri a unor venituri ale bugetului de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 21 decembrie 1962;

- Decretul nr. 507/1964 privind aprobarea Regulamentului privind descrierea și modul de purtare a însemnelor Ordinului "Steaua Republicii Populare Române", publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 10 octombrie 1964;

- Decretul nr. 716/1965 privind organizarea Buletinului Oficial al Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr. 2 din 10 septembrie 1965;

- Decretul nr. 271/1966 privind Ordinul "Steaua Republicii Socialiste România", publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 13 aprilie 1966;

- Decretul nr. 1.015/1966 privind transmiterea cu plată a bunurilor mobile proprietate de stat în proprietatea organizațiilor cooperatiste sau a altor organizații obștești, publicat în Buletinul Oficial nr. 82 din 24 decembrie 1966;

- Decretul nr. 589/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicat în Buletinul Oficial nr. 89 din 21 august 1969, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 648/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicat în Buletinul Oficial nr. 108 din 8octombrie 1969;

- Decretul nr. 649/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei Electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 108 din 8 octombrie 1969, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 650/1969 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Construcțiilor Industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 108 din 8 octombrie 1969, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 673/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Metalurgice, publicat în Buletinul Oficial nr. 109 din 8 octombrie 1969, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 783/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, publicat în Buletinul Oficial nr. 129 din 15 noiembrie 1969, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 784/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 129 din 15 noiembrie 1969, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 55/1970 privind organizarea și funcționarea Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară, publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 18 martie 1970, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 125/1970 privind organizarea și funcționarea Băncii de Investiții, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 18martie 1970, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 287/1970 privind unele măsuri pentru sprijinirea cetățenilor ale căror locuințe au fost distruse sau grav avariate din cauza calamităților naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 13 iunie 1970, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 539/1970 privind înființarea Ministerului Turismului, publicat în Buletinul Oficial nr. 153 din 25 decembrie 1970;

- Hotărârea Consiliului de Stat nr. 36/1971 privind stabilirea numărului sediilor și razei de activitate a procuraturilor militare, publicată în Buletinul Oficial nr. 114 din 29 septembrie 1971;

- Hotărârea Consiliului de Stat nr. 37/1971 privind funcțiile procurorilor și ierarhia acestora, precum și condițiile de vechime pentru avansare, publicată în Buletinul Oficial nr. 114 din 29 septembrie 1971, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 76/1971 privind instituirea medaliei "A 50-a aniversare a Partidului Comunist Român", publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 16 martie 1971;

- Decretul nr. 78/1971 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 16 martie 1971, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 166/1971 privind instituirea titlului de "Erou al Republicii Socialiste România", publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 6 mai 1971;

- Decretul nr. 167/1971 privind instituirea Ordinului "Victoria Socialismului", publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 6 mai 1971;

- Decretul nr. 303/1971 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, publicat în Buletinul Oficial nr. 109 din 23 septembrie 1971, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 468/1971 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de aplicare și de popularizare a legislației, publicat în Buletinul Oficial nr. 165 din 30 decembrie 1971;

- Decretul nr. 139/1972 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul la unele specii de pește proaspăt, congelat și sărat, provenit din pescuitul oceanic și marin, din producție proprie și import, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 23 aprilie 1972;

- Decretul nr. 265/1972 privind stabilirea prețului cu amănuntul la păstrăvii de consum, publicat în Buletinul Oficial nr. 74 din 11 iulie 1972;

- Decretul nr. 292/1972 privind majorarea prețului cu amănuntul la piure de castane, borcan tip B.C.D.K. cu închidere Omnia, capacitate 420 ml, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 26 iulie 1972;

- Decretul nr. 355/1972 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul pentru mașinile de gătit electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 102 din 25 septembrie 1972;

- Decretul nr. 388/1972 privind stabilirea prețurilor și tarifelor fixe sau limită la produsele, grupele și subgrupele de produse sau servicii, precum și la obiectele de construcții care constituie nomenclatura Consiliului de Stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 122 din 6 noiembrie 1972, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 391/1972 privind instituirea medaliei "25 de ani de la proclamarea Republicii", publicat în Buletinul Oficial nr. 111 din 14 octombrie 1972;

- Decretul nr. 446/1972 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Interior, publicat în Buletinul Oficial nr. 131 din 22 noiembrie 1972, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 29/1973 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 31 ianuarie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 73/1973 privind reducerea prețului cu amănuntul la fulgii de porumb, publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 1 martie 1973;

- Decretul nr. 146/1973 privind structura organizatorică a Procuraturii Generale, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 29 martie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 215/1973 privind obligativitatea rezolvării cu promptitudine a cererilor de oferte de export și a corespondenței privind relațiile economice externe, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 10 aprilie 1973;

- Decretul nr. 227/1973 privind regimul orelor de muncă prestate în zilele de repaus săptămânal și celelalte zile nelucrătoare de către personalul navigant îmbarcat, publicat în Buletinul Oficial nr. 51 din 11 aprilie 1973;

- Decretul nr. 380/1973 privind organizarea achiziționării de piei, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 16 iulie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 397/1973 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare la unele sortimente de nisipuri cuarțoase pentru fabricarea sticlei și geamurilor și pentru turnătorie, publicat în Buletinul Oficial nr. 105 din 17 iulie 1973;

- Decretul nr. 410/1973 privind îmbunătățirea sistemului de contractare și achiziții la animale, păsări, pește și ouă, precum și modificarea prețurilor cu amănuntul la carne, produse din carne, păsări, pește și ouă, publicat în Buletinul Oficial nr. 103 din 13 iulie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 499/1973 privind organizarea unitară a activității de informatică și unele măsuri pentru îmbunătățirea elaborării sistemelor de conducere economică, publicat în Buletinul Oficial nr. 134 din 3 august 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 524/1973 privind stabilirea prețurilor la blocurile și plăcile de marmură și piatră de construcții (travertin și calcar), utilizate în construcții pentru lucrări interioare și exterioare și la produsele rezultate din acestea, publicat în Buletinul Oficial nr. 147 din 1 octombrie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 531/1973 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de proiectare în industria chimică, publicat în Buletinul Oficial nr. 155 din 11 octombrie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 535/1973 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare și proiectare în industria construcțiilor de mașini, publicat în Buletinul Oficial nr. 160 din 17 octombrie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 547/1973 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de cercetare și proiectare în industria electronică, electrotehnică, automatică, mașini-unelte și mecanică fină, publicat în Buletinul Oficial nr. 161 din 19 octombrie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 644/1973 privind reducerea prețurilor cu amănuntul și de producție la frigiderele electrice cu compresor din producție internă, publicat în Buletinul Oficial nr. 187 din 29 noiembrie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 655/1973 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare și proiectare în industria energiei electrice și termice, publicat în Buletinul Oficial nr. 200 din 17 decembrie 1973;

- Decretul nr. 680/1973 privind organizarea și funcționarea Comisiei permanente pentru avizarea și controlul consumurilor de combustibil, energie electrică și termică, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 681/1973 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare la produsele din ramurile extracția și transportul țițeiului și gazelor naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 682/1973 privind stabilirea prețurilor de producție, de livrare și a adaosurilor comerciale la produsele de bază din industria prelucrării țițeiului, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 683/1973 privind stabilirea prețurilor de livrare la produsele de bază din ramurile extracția și prepararea minereurilor neferoase, feroase, a substanțelor minerale nemetalifere și a sării, precum și a rabatului comercial la sare, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 684/1973 privind stabilirea prețurilor de livrare și a rabatului comercial la produsele de bază ale industriei cărbunelui, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 685/1973 privind stabilirea prețurilor de producție și livrare la produsele de bază din ramura industriei energiei electrice și termice, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 686/1973 privind asigurarea calității produselor provenite din import, publicat în Buletinul Oficial nr. 208 din 29 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 687/1973 privind reglementarea participării unităților române cu activitate de comerț exterior la licitații în străinătate, publicat în Buletinul Oficial nr. 208 din 29 decembrie 1973;

- Decretul nr. 689/1973 privind aprobarea Statutului pentru organizarea activității și promovarea personalului de cercetare, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 1974, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 93/1974 privind unele măsuri pentru transferul mașinilor-unelte și utilajelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 19 martie 1974;

- Decretul nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unităților de cercetare și de proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile de cercetare și de proiectare, din 30 aprilie 1974, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 145/1974 privind aprobarea normelor de structură pentru unitățile din agricultura cooperatistă, publicat în Buletinul Oficial nr. 79 din 1 iunie 1974, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 147/1974 privind nomenclatorul profilurilor și specializărilor din învățământul superior, precum și instituțiile și facultățile din sistemul Ministerului Educației și Învățământului, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 14 iunie 1974, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 151/1974 privind instituirea medaliei "30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă", publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 21 iunie 1974;

- Decretul nr. 152/1974 privind regimul licitațiilor la importul de mașini, utilaje, instalații complexe și la construirea de obiective economice, publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 21 iunie 1974;

- Decretul nr. 153/1974 privind reglementarea activității didactice a personalului didactic din învățământul superior, care îndeplinește funcții în aparatul de partid, de stat sau al unor organizații obștești, publicat în Buletinul Oficial nr. 84 din 20 iunie 1974;

- Decretul nr. 175/1974 privind construirea, vânzarea și repararea de locuințe, cu plata în valută, pentru persoanele care nu au cetățenia română, dar care domiciliază sau vor să-și stabilească domiciliul în Republica Socialistă România, publicat în Buletinul Oficial nr. 108 din 1 august 1974;

- Decretul nr. 196/1974 privind înființarea Centralei editoriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 127 din 25 octombrie 1974, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 210/1974 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare și proiectare în industria extractivă, publicat în Buletinul Oficial nr. 132 din 31 octombrie 1974;

- Decretul nr. 220/1974 privind regimul sumelor stabilite ca disponibile de către unele organe de control financiar, publicat în Buletinul Oficial nr. 140 din 11 noiembrie 1974;

- Decretul nr. 42/1975 privind normele de structură ale asociațiilor economice dintre unitățile de stat și cooperativele agricole de producție, publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 6 mai 1975;

- Decretul nr. 52/1975 privind participarea unităților economice române la societățile mixte în străinătate, publicat în Buletinul Oficial nr. 52 din 31 mai 1975;

- Decretul nr. 70/1975 privind unele măsuri referitoare la organizarea și sistematizarea zonelor și platformelor industriale, precum și la proiectarea și realizarea obiectivelor de investiții, publicat în Buletinul Oficial nr. 53 din 4 iunie 1975;

- Decretul nr. 76/1975 privind unele măsuri referitoare la desfacerea băuturilor alcoolice prin unitățile comerțului socialist, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 15 iulie 1975, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 79/1975 privind trecerea activității de cercetare geologică a platformei continentale a Mării Negre de la Institutul român de cercetări marine la Institutul de geologie și geofizică, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 15 iulie 1975;

- Decretul nr. 95/1975 privind trimiterea la studii, doctorat și specializare în străinătate, publicat în Buletinul Oficial nr. 83 din 30 iulie 1975;

- Decretul nr. 97/1975 privind unele măsuri de îmbunătățire a calității produselor din ramura industriei ușoare, publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 1 august 1975;

- Decretul nr. 115/1975 privind regimul tarifelor pentru cazare în cabane și popasuri turistice, publicat în Buletinul Oficial nr. 113 din 1 noiembrie 1975, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 125/1975 privind stabilirea programului de funcționare a unităților de alimentație publică de la aeroporturile internaționale București - Otopeni și Constanța - Mihail-Kogălniceanu, publicat în Buletinul Oficial nr. 112 din 31 octombrie 1975;

- Decretul nr. 156/1975 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Apelor, direcțiilor apelor și oficiilor de gospodărire a apelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 137 din 29 decembrie 1975, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 168/1975 privind unele măsuri referitoare la transportul personalului nelocalnic la și de la locul de muncă, publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 31 decembrie 1975, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 29/1976 privind acordarea dreptului crescătorilor-îngrijitorilor de ovine de a deține animale proprietate personală în turmele încredințate spre îngrijire, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 16 februarie 1976;

- Decretul nr. 43/1976 privind regimul prețurilor pentru materialul de reproducție la animale, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 15 martie 1976, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 138/1976 privind înființarea Trustului produselor zaharoase în cadrul Centralei producției și industrializării sfeclei de zahăr din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 48 din 24 mai 1976;

- Decretul nr. 143/1976 privind înființarea unor centrale industriale și unități sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului Industriei Ușoare, publicat în Buletinul Oficial nr. 48 din 24 mai 1976;

- Decretul nr. 198/1976 privind organizarea activității de export-import și cooperare economică internațională în întreprinderi și centrale industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 30 iunie 1976;

- Decretul nr. 228/1976 privind organizarea unor secții de subingineri în cadrul institutelor pedagogice și al unor întreprinderi industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 72 din 19 iulie 1976;

- Decretul nr. 246/1976 privind instituirea unor funcții la ministere și celelalte organe de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 74 din 23 iulie 1976;

- Decretul nr. 345/1976 privind înființarea și desființarea unor centrale industriale din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, publicat în Buletinul Oficial nr. 88 din 16 octombrie 1976, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 373/1976 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei valutare, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 4 decembrie 1976;

- Decretul nr. 409/1976 privind stabilirea unor măsuri ca urmare a îmbunătățirii structurii organizatorice a ministerelor și celorlalte organe centrale, publicat în Buletinul Oficial nr. 115 din 23 decembrie 1976;

- Decretul nr. 447/1976 privind stabilirea prețurilor limită ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului și prețurile de contractare ale locuințelor proprietate personală care se execută cu sprijinul statului în credite și execuție, publicat în Buletinul Oficial nr. 118 din 31 decembrie 1976, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 5/1977 privind trecerea unor unități de mobilă din subordinea consiliilor populare județene și al municipiului București în subordinea Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, publicat în Buletinul Oficial nr. 5 din 17 ianuarie 1977;

- Decretul nr. 38/1977 privind organizarea Centralei pentru legume și fructe și a activității de cercetare și inginerie tehnologică, îndrumare a legumiculturii, floriculturii, pomiculturii și culturii cartofului, precum și modificarea normelor unitare de structură pentru activitatea de producere, industrializare și valorificare a legumelor și fructelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 21 februarie 1977, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 39/1977 privind reorganizarea Centralei de construcții-montaj București din subordinea Consiliului popular al municipiului București, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 21 februarie 1977;

- Decretul nr. 53/1977 privind unele măsuri referitoare la îmbunătățirea activității de morărit, decorticat și panificație, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 15 martie 1977, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 80/1977 privind primirea la studii pe cont propriu, în Republica Socialistă România, a cetățenilor străini, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 21 aprilie 1977;

- Decretul nr. 182/1977 privind recuperarea și regularizarea unor credite acordate în vederea construirii sau cumpărării de locuințe proprietate personală, publicat în Buletinul Oficial nr. 52 din 22 iunie 1977;

- Decretul nr. 195/1977 privind asigurarea unităților industriale cu locuințe necesare personalului acestora, publicat în Buletinul Oficial nr. 55 din 29 iunie 1977;

- Decretul nr. 211/1977 privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de producție, publicat în Buletinul Oficial nr. 68 din 14 iulie 1977;

- Decretul nr. 220/1977 privind trecerea unităților cu activitate de producție industrială din subordinea consiliilor populare județene și al municipiului București, în subordinea unor întreprinderi, centrale industriale și unități asimilate acestora, de sub îndrumarea și controlul unor ministere și altor organe centrale de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 19 iulie 1977, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 251/1977 privind competența de stabilire a rețetelor de fabricație și a prețurilor de livrare la nutrețurile combinate, precum și stabilirea tarifelor la unele operațiuni și prețurilor de livrare la materii prime destinate producției acestor nutrețuri, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 3 august 1977, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 273/1977 privind organizarea concentrării mașinilor și utilajelor grele de construcții în unități specializate, publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 12 august 1977, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 280/1977 privind unele măsuri de îmbunătățire a organizării comerțului interior, publicat în Buletinul Oficial nr. 92 din 26 august 1977, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 286/1977 privind acordarea de credite cetățenilor sinistrați ale căror locuințe au fost distruse sau demolate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, publicat în Buletinul Oficial nr. 89 din 20 august 1977;

- Decretul nr. 290/1977 privind aprobarea Normelor generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 august 1977;

- Decretul nr. 332/1977 privind modul de stabilire a prețurilor de achiziție și a prețurilor cu amănuntul la obiectele uzate, de toate categoriile, rezultate din gospodării individuale, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 19 septembrie 1977;

- Decretul nr. 348/1977 privind trecerea unor unități de alimentație publică în subordinea Departamentului Aviației Civile - Compania TAROM, publicat în Buletinul Oficial nr. 7 din 8 octombrie 1977;

- Decretul nr. 407/1977 privind stabilirea unor răspunderi în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, publicat în Buletinul Oficial nr. 120 din 18 noiembrie 1977;

- Decretul nr. 507/1977 privind organizarea unor activități de prestări de servicii și de producție industrială de la consiliile populare județene și al municipiului București, precum și încadrarea în grade de organizare a unor unități și subunități, publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 30 decembrie 1977;

- Decretul nr. 55/1978 privind aprobarea Normelor generale de organizare și dezvoltare a rețelei comerciale și de alimentație publică, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 2 martie 1978;

- Decretul nr. 88/1978 privind unele măsuri în legătură cu preluarea, de către Ministerul Muncii, a activității de asigurări sociale și pensii pentru membrii cooperativelor agricole de producție și țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 17 martie 1978;

- Decretul nr. 100/1978 privind constituirea Consiliului asigurărilor sociale și pensiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 30 martie 1978;

- Decretul nr. 137/1978 privind preluarea de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizării, îndrumării și coordonării activităților industriale, de prestări de servicii și de valorificare ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercooperatiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 22 aprilie 1978, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 156/1978 privind majorarea prețurilor cu amănuntul la unele produse din import, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 9 mai 1978;

- Decretul nr. 243/1978 privind regimul distribuției și consumului de gaze naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 58 din 13 iulie 1978, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 253/1978 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 15 iulie 1978;

- Decretul nr. 260/1978 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în portul Constanța, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 17 iulie 1978;

- Decretul nr. 293/1978 privind unele măsuri de organizare a activității în portul Constanța, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 9 august 1978;

- Decretul nr. 310/1978 privind acordarea unor drepturi materiale personalului muncitor în activitatea de manipulare a mărfurilor în portul Constanța, publicat în Buletinul Oficial nr. 76 din 15 august 1978, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 429/1978 privind prelevarea pentru societate a unei părți din valoarea producției nete, publicat în Buletinul Oficial nr. 103 din 15 noiembrie 1978;

- Decretul nr. 445/1978 privind încadrarea temporară în muncă în activitatea productivă din anumite sectoare ale economiei naționale, a unor categorii de pensionari, publicat în Buletinul Oficial nr. 95 din 4 noiembrie 1978;

- Decretul nr. 451/1978 privind unele măsuri de asigurare a producerii bunurilor de consum și de retribuire a unor categorii de personal preluat de la industria locală, publicat în Buletinul Oficial nr. 97 din 8 noiembrie 1978;

- Decretul nr. 515/1978 privind majorarea pensiilor unor invalizi și accidentați de război, publicat în Buletinul Oficial nr. 110 din 20 decembrie 1978, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 93/1979 privind normarea stocurilor de mărfuri în comerțul cu ridicata, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 12 martie 1979;

- Decretul nr. 153/1979 privind unele măsuri pentru realizarea fondului de marfă destinat exportului și stabilirea unităților specializate pentru producția de export, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 16 aprilie 1979;

- Decretul nr. 164/1979 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, publicat în Buletinul Oficial nr. 45 din 8 mai 1979, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 180/1979 privind înființarea Administrației Canalului Dunăre-Marea Neagră, publicat în Buletinul Oficial nr. 47 din 16 mai 1979;

- Decretul nr. 276/1979 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de comerț exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 25 iulie 1979, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 283/1979 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea consumului de energie electrică, energie termică și gaze naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 67 din 31 iulie 1979, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 377/1979 privind unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosință locală sau proprie din dotarea unităților socialiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 87 din 9 noiembrie 1979, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 46/1980 privind extragerea și valorificarea aurului din nisipurile aluvionare, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 27 februarie 1980;

- Decretul nr. 153/1980 privind unele măsuri referitoare la constituirea și utilizarea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii, publicat în Buletinul Oficial nr. 38 din 16 mai 1980, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 180/1980 privind aprobarea înființării unor asociații economice cooperatiste și de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 44 din 6 iunie 1980;

- Decretul nr. 205/1980 privind aprobarea înființării unor asociații economice cooperatiste și de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 8 iulie 1980;

- Decretul nr. 312/1980 privind acordarea uniformelor de serviciu și echipamentului vestimentar tipizat pentru personalul din unitățile socialiste de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 82 din 15 octombrie 1980;

- Decretul nr. 393/1980 privind actualizarea și îmbunătățirea corelării, pe principii economice, a prețurilor de producție, contractare și achiziție la unele produse agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 115 din 26 decembrie 1980, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 418/1980 privind tipizarea construcțiilor, tehnologiilor, precum și a materialelor și elementelor pentru construcții și instalații, publicat în Buletinul Oficial nr. 123 din 31 decembrie 1980, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 16/1981 privind constituirea consiliilor populare provizorii ale județelor Giurgiu, Ialomița și Călărași, al sectorului agricol Ilfov, precum și a comitetelor executive ale acestora, publicat în Buletinul Oficial nr. 5 din 27 ianuarie 1981;

- Decretul nr. 24/1981 privind aprobarea înființării unor asociații economice de stat și cooperatiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 16 februarie 1981;

- Decretul nr. 33/1981 privind unele măsuri pentru perfecționarea activității de cercetare științifică în domeniul industriei alimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 24 februarie 1981, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 117/1981 privind asigurarea pieselor de schimb și organizarea activității de service și asistență tehnică în străinătate, pentru produsele de export, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 18 mai 1981;

- Decretul nr. 120/1981 privind unele măsuri pentru protejarea și valorificarea materialelor, obiectelor sau a unor elemente componente rezultate din demolarea, transformarea sau repararea construcțiilor, precum și pentru consemnarea documentară a unor zone, ansambluri și clădiri, publicat în Buletinul Oficial nr. 35 din 21 mai 1981;

- Decretul nr. 194/1981 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unor întreprinderi de comerț exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 52 din 20 iulie 1981;

- Decretul nr. 234/1981 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru construcții în străinătate, precum și stabilirea unor măsuri privind activitatea de construcții în străinătate, publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 22 august 1981, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 249/1981 privind modul de stabilire a prețurilor de achiziție și de livrare pentru unele materiale și piese de schimb refolosibile, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 1 septembrie 1981;

- Decretul nr. 276/1981 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare, proiectare și producție a metalelor neferoase și rare, publicat în Buletinul Oficial nr. 72 din 12 septembrie 1981;

- Decretul nr. 332/1981 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de execuție la Canalul Dunăre-Marea Neagră, publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 16 noiembrie 1981;

- Decretul nr. 45/1982 privind majorarea și îmbunătățirea corelării, pe principii economice, a prețurilor cu amănuntul la produsele agroalimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 17 din 15 februarie 1982;

- Decretul nr. 65/1982 privind organizarea activității creșelor și grădinițelor și stabilirea contribuției părinților pentru copiii din aceste unități, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 17 februarie 1982;

- Decretul nr. 139/1982 privind îmbunătățirea prețurilor de producție, contractare și achiziție la unele furaje grosiere și fibroase, precum și la gunoiul de grajd, publicat în Buletinul Oficial nr. 38 din 9 aprilie 1982, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 140/1982 privind aprobarea proiectelor tip pentru construcții de locuințe, publicat în Buletinul Oficial nr. 38 din 9 aprilie 1982;

- Decretul nr. 153/1982 privind majorarea prețurilor cu amănuntul la ciment, var și ipsos, precum și la unele materiale de construcții destinate fondului pieței, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 12 aprilie 1982;

- Decretul nr. 155/1982 privind tipizarea construcțiilor și elementelor pentru construcții și instalații din ramura turism, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 12 aprilie 1982;

- Decretul nr. 242/1982 privind stabilirea tarifelor de plată a lucrărilor agricole executate mecanizat de stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, precum și modificarea indicatorilor de plan, pe anul 1982, ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 2 iulie 1982;

- Decretul nr. 309/1982 privind stabilirea prețurilor de producție, de contractare și de achiziție la animalele de tracțiune, publicat în Buletinul Oficial nr. 75 din 31 august 1982;

- Decretul nr. 312/1982 privind modificarea prețurilor de achiziție la unele categorii de piei brute și păr de animale provenite de la cooperativele agricole de producție, alte unități socialiste și de la gospodăriile populației, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 9 septembrie 1982;

- Decretul nr. 320/1982 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Silviculturii, publicat în Buletinul Oficial nr. 80 din 14 septembrie 1982, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 340/1982 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții, publicat în Buletinul Oficial nr. 84 din 20 septembrie 1982, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 381/1982 privind stabilirea prețurilor de producție și cu amănuntul la unele sortimente de pâine, lapte de consum și produse din lapte, publicat în Buletinul Oficial nr. 92 din 18 octombrie 1982;

- Decretul nr. 20/1983 privind regimul tarifelor în unitățile de cazare turistică din Republica Socialistă România, publicat în Buletinul Oficial nr. 4 din 22 ianuarie 1983;

- Decretul nr. 89/1983 privind stabilirea prețurilor de producție și cu amănuntul la unele sortimente de săpunuri specialități și detergenți pastă, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 28 martie 1983;

- Decretul nr. 201/1983 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pe metru linear, metru pătrat sau pe bucată în vederea stimulării reducerii consumului de materii prime și materiale, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 18 iunie 1983;

- Decretul nr. 296/1983 privind stabilirea tarifelor pentru transporturile de produse cu mijloace de tracțiune animală, publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 10 august 1983;

- Decretul nr. 313/1983 privind reorganizarea aparatului propriu al comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 27 august 1983, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 384/1983 privind unele măsuri pentru accelerarea decontărilor în domeniul investițiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 79 din 18 octombrie 1983;

- Decretul nr. 54/1984 privind unele măsuri referitoare la funcționarea în Republica Socialistă România a Institutului internațional de tehnologie și economie apicolă al Federației Internaționale a Asociațiilor de Apicultură - APIMONDIA, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 17 februarie 1984;

- Decretul nr. 56/1984 privind unele măsuri în domeniul cursurilor valutare, amortizării, dobânzilor și prețului la țiței, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 21 februarie 1984, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 60/1984 privind reorganizarea aparatului organelor locale de specialitate ale administrației de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 23 februarie 1984, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 69/1984 privind contractările și achizițiile de produse agricole vegetale, publicat în Buletinul Oficial nr. 16-17 din 1 martie 1984, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 70/1984 privind contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale, publicat în Buletinul Oficial nr. 16-17 din 1 martie 1984, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 87/1984 privind îmbunătățirea normelor unitare de structură pentru unele organe locale de specialitate ale administrației de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 17 martie 1984, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 134/1984 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în transportul fluvial de mărfuri, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 18 aprilie 1984;

- Decretul nr. 136/1984 privind îmbunătățirea activității de comerț exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 19 aprilie 1984, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 143/1984 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în transportul auto internațional, publicat în Buletinul Oficial nr. 35 din 21 aprilie 1984;

- Decretul nr. 177/1984 privind instituirea medaliei comemorative "Canalul Dunăre-Marea Neagră", publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 25 mai 1984;

- Decretul nr. 284/1984 privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de producție și ale țăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 6 august 1984;

- Decretul nr. 288/1984 privind instituirea medaliei comemorative "A 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă", publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 9 august 1984;

- Decretul nr. 363/1984 privind îmbunătățirea organizării Ministerului Construcțiilor Industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 22 octombrie 1984;

- Decretul nr. 381/1984 privind dobânzile bancare în relațiile cu unitățile socialiste, alte persoane juridice și persoanele fizice, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 29 octombrie 1984, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 146/1985 privind îmbunătățirea organizării direcțiilor pentru agricultură și industrie alimentară, județene și a municipiului București, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 18 mai 1985, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 220/1985 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 29 iulie 1985, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 221/1985 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 29 iulie 1985, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 222/1985 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Electrotehnice, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 29 iulie 1985, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 240/1985 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Ușoare, publicat în Buletinul Oficial nr. 39 din 9 august 1985;

- Decretul nr. 346/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării activității de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare în unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 13 noiembrie 1985, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 347/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării activității de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare în unitățile Ministerului Industriei Electrotehnice, publicat în Buletinul Oficial nr. 57 din 13 noiembrie 1985;

- Decretul nr. 348/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării activității de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare în unitățile Ministerului Industriei de Utilaj Greu, publicat în Buletinul Oficial nr. 58 din 14 noiembrie 1985;

- Decretul nr. 357/1985 privind îmbunătățirea activității de producere, industrializare și livrare a cărnii la export, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 26 noiembrie 1985, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 392/1985 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Alimentare și al Achiziționării Produselor Agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 27 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 397/1985 privind perfecționarea organizării activității de construcții-montaj și de reparații capitale la centralele electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 23 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 398/1985 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, publicat în Buletinul Oficial nr. 78 din 28 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 410/1985 privind alocația de stat și indemnizația pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari în termen, precum și indemnizația de naștere, publicat în Buletinul Oficial nr. 76 din 26 decembrie 1985, cu modificările ulterioare; Respingeri de neconstituționalitate (1)

- Decretul nr. 430/1985 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de reparare a mijloacelor de transport auto din cadrul Ministerului Minelor și modificarea unor indicatori de plan economici și financiari pe anul 1985 ai Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor și Ministerului Minelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 80 din 30 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 115/1986 privind îmbunătățirea activității de contractare, achiziționare și desfacere a legumelor și fructelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 9 aprilie 1986, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 120/1986 privind acordarea de avansuri bănești unităților agricole de stat și cooperatiste, membrilor cooperativelor agricole de producție și producătorilor agricoli particulari, care contractează livrarea de produse agricole la fondul de stat, precum și acordarea de credite pentru activitatea de producție, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 14 aprilie 1986;

- Decretul nr. 153/1986 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de coordonare a activității din ramurile construcții de mașini și metalurgie, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;

- Decretul nr. 156/1986 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de coordonare a activității de transporturi și telecomunicații, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;

- Decretul nr. 157/1986 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de coordonare a activității de comerț exterior și cooperare economică internațională, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;

- Decretul nr. 158/1986 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de coordonare a producției bunurilor de larg consum, aprovizionării și prestărilor de servicii pentru populație, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;

- Decretul nr. 159/1986 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de coordonare a activității de investiții, a comisiilor județene și a municipiului București de coordonare a activității de investiții, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;

- Decretul nr. 245/1986 privind înființarea unor unități în sistemul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 44 din 5 iulie 1986;

- Decretul nr. 359/1986 privind organizarea și funcționarea Comitetului de Stat pentru Prețuri, publicat în Buletinul Oficial nr. 68 din 5 noiembrie 1986, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 434/1986 privind îmbunătățirea activității de producție și livrare a legumelor, fructelor proaspete și a producției de carne pentru consumul intern și la export, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 31 decembrie 1986, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 146/1987 privind dobânzile ce se încasează și se plătesc de către bănci și alte unități socialiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 28 mai 1987, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 148/1987 privind aprobarea normativelor economico-financiare la principalele produse și grupe de produse industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 24 din 29 mai 1987;

- Decretul nr. 158/1987 privind instituirea medaliei jubiliare "25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii în Republica Socialistă România", publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 17 iunie 1987;

- Decretul nr. 165/1987 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării întreprinderilor de comerț exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 28 din 26 iunie 1987, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 215/1987 privind reorganizarea Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Industriei Petrochimice, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987;

- Decretul nr. 216/1987 privind reorganizarea Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987;

- Decretul nr. 217/1987 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 218/1987 privind organizarea și funcționarea Ministerului Minelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987;

- Decretul nr. 219/1987 privind organizarea și funcționarea Ministerului Petrolului, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987;

- Decretul nr. 135/1988 privind înființarea și organizarea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 21 mai 1988;

- Decretul nr. 158/1988 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de contractare și livrare a lânii, publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 11 iunie 1988, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 370/1988 privind îmbunătățirea organizării activității de contractare și achiziționare a legumelor și fructelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 8 decembrie 1988, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 381/1988 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării unităților de comerț exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 19 decembrie 1988, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 2/1989 privind modalitatea de suportare a dobânzilor plătite de unitățile socialiste la creditele bancare suplimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 5 ianuarie 1989;

- Decretul nr. 55/1989 privind unele măsuri de perfecționare a regimului vamal, publicat în Buletinul Oficial nr. 7 din 17 martie 1989.

III. DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT- nepublicate -

- Decretul nr. 414/1953 pentru aprobarea Regulamentului privind caracteristicile "Medaliei Muncii", cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 415/1953 pentru aprobarea Regulamentului privind caracteristicile "Ordinului Muncii", cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 64/1957 privind grupele de ajutor ale miliției;

- Decretul nr. 484/1962 privind planificarea și executarea cheltuielilor pentru securitatea statului;

- Decretul nr. 395/1963 privind autorizarea efectuării unor operațiuni cu monedă românească în străinătate;

- Decretul nr. 230/1972 privind stabilirea prețului de producție pentru elicopterul ușor I.A.R. 316 B Alouette III tip Standard și autoatelierul tip AVABA pentru verificarea operativă la bord avion, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 250/1972 privind unele măsuri de stabilire a prețurilor cu amănuntul și a tarifelor în stațiunile balneoclimaterice de pe litoral frecventate de turiști străini în perioada 1 iulie - 31 august;

- Decretul nr. 356/1972 privind modificarea nivelului prețului cu amănuntul la unele cărți beletristice;

- Decretul nr. 497/1972 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul pentru pomi de iarnă de rășinoase;

- Decretul nr. 455/1973 privind modificarea limitei maxime de preț la uleiurile vegetale industriale;

- Decretul nr. 553/1973 privind stabilirea prețului de producție și livrare pentru avionul agricol I.A.R. 882;

- Decretul nr. 72/1975 privind regimul prețurilor în unitățile de alimentație publică destinate a servi cu prioritate turismul internațional;

- Decretul nr. 109/1975 privind stabilirea unor măsuri necesare începerii executării Canalului nagivabil Dunăre-Marea Neagră din cadrul Complexului hidroenergetic și de transport Dunăre-Marea Neagră, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 165/1975 privind nivelul dobânzii la unele credite acordate organizațiilor cooperatiste și autorizarea acestora de a vinde cupoane de țesături meșteșugarilor cu ateliere proprii;

- Decretul nr. 80/1976 privind unele măsuri pentru proiectarea și executarea lucrărilor Canalului navigabil Dunăre-Marea Neagră;

- Decretul nr. 164/1976 privind drepturile bănești ale personalului navigant din aviația civilă trimis la perfecționare;

- Decretul nr. 23/1977 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de comerț exterior, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 28/1977 privind aprovizionarea cu combustibil a navelor flotei maritime, fluviale și de pescuit oceanic;

- Decretul nr. 259/1977 privind unele măsuri pentru refacerea imobilelor avariate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în municipiul București;

- Decretul nr. 391/1977 privind unele drepturi ale personalului Ministerului Apărării Naționale care participă la activități de producție în bazinele miniere;

- Decretul nr. 452/1977 privind regimul de finanțare a taurinelor și ovinelor adulte de reproducție, la unitățile agricole de stat;

- Decretul nr. 479/1977 privind unele măsuri pentru refacerea imobilelor avariate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în județul Prahova;

- Decretul nr. 493/1977 privind stabilirea prețurilor de producție și cu amănuntul la televizoarele alb-negru cu tranzistoare și circuite integrate, modificarea prețurilor de producție și de livrare la toate componentele electronice din producția internă, precum și reducerea prețurilor cu amănuntul la unele televizoare cu tuburi electronice și hibride;

- Decretul nr. 503/1977 privind aprobarea structurii organizatorice și încadrarea în grupa a IV-a de ramuri a Bazei de aprovizionare și intendență din cadrul Centralei Canalul Dunăre-Marea Neagră;

- Decretul nr. 143/1978 privind unele măsuri pentru refacerea imobilelor din fondul locativ de stat avariate, ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în județul Prahova;

- Decretul nr. 150/1978 privind unele măsuri pentru refacerea imobilelor din fondul locativ și social - culturale, avariate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în județul Dolj;

- Decretul nr. 160/1978 privind colectarea, transportul și distribuirea corespondenței secrete;

- Decretul nr. 225/1978 privind stabilirea contribuției nete lunare acordate de la bugetul de stat la retribuirea personalului clerical și majorarea acesteia în etapa I, anul 1978;

- Decretul nr. 229/1978 privind unele drepturi ale militarilor în termen care lucrează în unitățile miniere;

- Decretul nr. 319/1978 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare la unele nave maritime, precum și modul de amortizare a acestora;

- Decretul nr. 41/1979 privind suplimentarea spațiului de operare a navelor cu cereale în portul Constanța;

- Decretul nr. 63/1979 privind drepturile unor cadre militare detașate la Întreprinderea Metroul București;

- Decretul nr. 146/1979 privind acordarea de înlesniri financiare unor unități agricole cooperatiste;

- Decretul nr. 261/1979 privind unele măsuri pentru asigurarea cadrelor corespunzătoare la unitățile din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 444/1979 privind organizarea Comisiei Guvernamentale pentru prețuri externe și eficiența comerțului exterior, precum și a comisiilor pentru prețuri externe și eficiența comerțului exterior în cadrul unor ministere;

- Decretul nr. 478/1979 privind taxele aplicabile aeronavelor străine pentru utilizarea aeroporturilor civile, a instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană de pe teritoriul Republicii Socialiste România, precum și pentru asistența tehnică și comercială acordată acestor aeronave, călătorilor, bagajelor și mesageriilor transportate la bordul lor;

- Decretul nr. 78/1980 privind taxele aplicabile aeronavelor românești pentru utilizarea aeroporturilor civile, a instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană de pe teritoriul Republicii Socialiste România, precum și pentru asistență tehnică acordată acestor aeronave, călătorilor, bagajelor și mesageriilor transportate la bordul lor;

- Decretul nr. 127/1980 privind autofinanțarea activității Direcției penitenciarelor din Ministerul de Interne și a unităților subordonate acesteia;

- Decretul nr. 48/1981 privind acoperirea diferențelor dintre tariful de călătorie și posturi la Întreprinderea de exploatare a metroului București;

- Decretul nr. 142/1981 privind acoperirea diferențelor de tarif pentru prestațiile efectuate de întreprinderile de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare;

- Decretul nr. 167/1981 privind unele măsuri de intensificare a ritmului de executare la lucrările Canalului Dunăre-Marea Neagră;

- Decretul nr. 412/1981 privind finanțarea utilajelor și instalațiilor destinate unor investiții sistate sau amânate;

- Decretul nr. 415/1981 privind stabilirea prețului de producție și de livrare la huile mixte și șlam cu putere calorifică de 3150 kcal/kg;

- Decretul nr. 47/1982 privind majorarea retribuțiilor tarifare ale personalului militar din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și din alte unități din sectorul special;

- Decretul nr. 48/1982 privind modificarea prețurilor de producție și de livrare la unele materii prime și produse, precum și a tarifelor la unele servicii prestate unităților socialiste, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 263/1982 privind acordarea de compensații cadrelor militare, pentru majorările de prețuri și tarife la energia electrică, energia termică, gaze naturale și alți combustibili;

- Decretul nr. 342/1982 privind unele măsuri de intensificare a ritmului de execuție la lucrările Canalului Dunăre-Marea Neagră;

- Decretul nr. 456/1982 privind modificarea prețurilor de livrare la unele materii prime și materiale provenite din import și la țițeiul din producția internă;

- Decretul nr. 12/1983 privind stabilirea prețurilor de achiziție la melci vii, broaște vii și a prețurilor de producție și livrare la carnea de melci și pulpe de broaște;

- Decretul nr. 235/1983 privind unele măsuri în domeniul cursurilor valutare și prețului de livrare la gaze naturale, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 295/1983 privind regimul de stabilire a tarifelor de intrare la spectacole teatrale, muzicale și cinematografice, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 1/1984 privind stabilirea tarifelor etalon pentru trecerea navelor prin Canalul Dunăre-Marea Neagră și unele măsuri pentru amortizarea acestora, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 226/1984 privind modul de decontare și creditare de către Banca Română de Comerț Exterior a mărfurilor produse de unitățile din subordinea Ministerului Industriei Ușoare, livrate în regim de consignație pe piețele externe;

- Decretul nr. 380/1984 privind reducerea prețurilor la produse, piese și subansambluri executate în industria orizontală, la produse finite, piese de schimb, reparații de mașini și utilaje și la unele materiale refolosibile, precum și modificarea prețurilor la unele produse asimilate în țară;

- Decretul nr. 464/1984 privind stabilirea tarifului de prelucrare a țițeiului din import pentru export de produse petroliere și petrochimice, precum și reglementarea unor probleme financiare referitoare la această activitate;

- Decretul nr. 53/1985 privind organizarea Comisiei centrale pentru coordonarea și urmărirea participării unităților economice românești la licitații în străinătate pentru exporturi complexe;

- Decretul nr. 60/1985 privind aprobarea indicilor medii de reducere a prețurilor de deviz pentru lucrările geologice și de foraj;

- Decretul nr. 313/1986 privind finanțarea cerealelor, semințelor oleaginoase și leguminoaselor boabe preluate la fondul de stat, fondul de furaje și de semințe;

- Decretul nr. 380/1986 privind unele măsuri pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a consiliilor pentru industrializarea și achiziționarea produselor agricole;

- Decretul nr. 383/1986 privind modificarea prețurilor de producție și de livrare la produse din industria orizontală, la unele utilaje, mașini și agregate, precum și la țiței și gaze naturale;

- Decretul nr. 140/1987 privind decalarea perioadelor de prețuri la unele legume, cartofi și fructe;

- Decretul nr. 154/1988 privind aprobarea măsurilor cu privire la perfecționarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor și tarifelor;

- Decretul nr. 216/1989 privind modificarea unor prețuri de producție și de livrare la țiței, cărbuni energetici și energie termică.

IV. DECRETE PREZIDENȚIALE

- Decretul prezidențial nr. 17/1974 privind stabilirea prețului de contractare, producție și livrare la grâul tare și a prețurilor de producție și livrare a făinurilor rezultate din acesta, publicat în Buletinul Oficial nr. 60 din 12 aprilie 1974, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 58/1974 privind stabilirea prețurilor de livrare limită, precum și a rabatului comercial la produsele de bază din silvicultură și ramura exploatarea și industrializarea lemnului, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 25 mai 1974;

- Decretul prezidențial nr. 131/1974 privind stabilirea prețurilor de livrare, precum și a rabatului comercial la produsele de bază din ramura industriei materialelor de construcții, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 22 iulie 1974;

- Decretul prezidențial nr. 132/1974 privind stabilirea prețurilor de livrare limită maximă, precum și a rabatului comercial la produsele de bază din ramura industriei prelucrării lemnului, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 22 iulie 1974;

- Decretul prezidențial nr. 133/1974 privind stabilirea prețurilor de livrare limită maximă, precum și a rabatului comercial, la produsele de bază din ramura industriei celulozei și hârtiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 27 iulie 1974;

- Decretul prezidențial nr. 168/1974 privind stabilirea prețurilor de producție, livrare și cu amănuntul la glutamat de sodiu, substanță pentru uz alimentar, publicat în Buletinul Oficial nr. 113 din 22 august 1974;

- Decretul prezidențial nr. 197/1974 privind majorarea prețurilor de livrare la gogoșile uscate de mătase naturală de dud, la firele de mătase naturală și la produsele finite destinate fondului în afara pieței, precum și majorarea prețurilor cu amănuntul la produsele finite din mătase naturală destinate fondului pieței, publicat în Buletinul Oficial nr. 128 din 26 octombrie 1974;

- Decretul prezidențial nr. 269/1974 privind stabilirea prețurilor reașezate de livrare, precum și a rabatului comercial la produsele de bază din ramurile industriei metalurgiei feroase, neferoase și metale rare, materiale refractare și abrazive, publicat în Buletinul Oficial nr. 169 din 30 decembrie 1974;

- Decretul prezidențial nr. 146/1975 privind modificarea prețurilor cu amănuntul la unele băuturi alcoolice, publicat în Buletinul Oficial nr. 72 din 14 iulie 1975;

- Decretul prezidențial nr. 148/1975 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul la combustibili, unele bunuri de consum nealimentar și a tarifelor la unele servicii prestate populației, publicat în Buletinul Oficial nr. 71 din 13 iulie 1975;

- Decretul prezidențial nr. 169/1975 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru unele utilaje tehnologice ale liniei de ciment de 3.000 tone pe zi, publicat în Buletinul Oficial nr. 93 din 22 august 1975;

- Decretul prezidențial nr. 238/1975 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru unele cazane de abur, publicat în Buletinul Oficial nr. 118 din 11 noiembrie 1975;

- Decretul prezidențial nr. 293/1975 privind stabilirea prețului la motoreta "Mobra mini", publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 31 decembrie 1975;

- Decretul prezidențial nr. 24/1976 privind stabilirea prețurilor de achiziție și de livrare la deșeuri de hârtie și cartoane constituind maculatură pentru industria hârtiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 16 februarie 1976;

- Decretul prezidențial nr. 41/1976 privind stabilirea prețurilor de producție reașezate la băuturi răcoritoare, ape minerale, ape gazoase, bioxid de carbon în capsule pentru autosifon, precum și modificarea prețurilor cu amănuntul la apele minerale, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 12 martie 1976;

- Decretul prezidențial nr. 234/1976 privind modificarea prețurilor de producție, contractare, achiziție și cu amănuntul la mierea de albine, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 20 iulie 1976, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 139/1977 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare și a prețurilor cu amănuntul pentru pluguri cu tracțiune animală, publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 20 mai 1977;

- Decretul prezidențial nr. 222/1977 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul pentru piele sintetică și unele semifabricate de talpă și piele, publicat în Buletinul Oficial nr. 93 din 27 august 1977;

- Decretul prezidențial nr. 247/1977 privind stabilirea tarifelor pentru stațiunile balneoclimaterice, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 30 septembrie 1977, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 265/1977 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul pentru uniformele Organizației "Șoimii patriei", publicat în Buletinul Oficial nr. 110 din 21 octombrie 1977;

- Decretul prezidențial nr. 290/1977 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul pentru autoturismele tip Moskvici 1500 model 2140 și tip Lada 1500 Vaz 2103, import U.R.S.S., publicat în Buletinul Oficial nr. 131 din 5 decembrie 1977;

- Decretul prezidențial nr. 78/1979 privind măsuri pentru rentabilizarea unor bunuri de consum, publicat în Buletinul Oficial nr. 24 din 10 martie 1979;

- Decretul prezidențial nr. 29/1980 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul pentru autoturismele de teren tip ARO-10.4 și ARO-10.1, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 14 februarie 1980;

- Decretul prezidențial nr. 36/1980 privind prețurile de achiziție de la populație ale aurului, platinei și argintului, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 27 februarie 1980;

- Decretul prezidențial nr. 82/1980 privind stabilirea prețurilor de contractare, de achiziție, de producție și de livrare la plantele medicinale și aromatice, a prețurilor de producție și de livrare la uleiurile eterice și a prețurilor de producție la unele medicamente și produse cosmetice, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 23 aprilie 1980, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 137/1980 privind stabilirea prețului cu amănuntul pentru automobilul de teren tip ARO-244 echipat cu motor Diesel, publicat în Buletinul Oficial nr. 51 din 24 iunie 1980;

- Decretul prezidențial nr. 198/1980 privind prețurile cu amănuntul și de producție la peștele oceanic și marin, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 11 august 1980;

- Decretul prezidențial nr. 202/1980 privind prețurile cu amănuntul la peștele pescuit în apele Mării Negre, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 18 august 1980;

- Decretul prezidențial nr. 261/1980 privind stabilirea prețurilor de achiziție, de producție și de livrare la fructele de pădure și ciupercile comestibile, din flora spontană, publicat în Buletinul Oficial nr. 93 din 29 octombrie 1980;

- Decretul prezidențial nr. 334/1980 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare, precum și a prețurilor cu amănuntul la radioreceptorul auto LIRA S-755 T și la unele variante ale acestuia, publicat în Buletinul Oficial nr. 119 din 30 decembrie 1980;

- Decretul prezidențial nr. 188/1981 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare la pieile brute crupon de porcine, publicat în Buletinul Oficial nr. 59 din 21 august 1981;

- Decretul prezidențial nr. 229/1982 privind stabilirea prețurilor de livrare la purceii destinați creșterii și îngrășării, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 19 august 1982;

- Decretul prezidențial nr. 9/1983 privind stabilirea prețului cu amănuntul pentru autoturismul DACIA 1410 Sport-standard, publicat în Buletinul Oficial nr. 3 din 17 ianuarie 1983.

V. DECRETE PREZIDENȚIALE- nepublicate -

- Decretul prezidențial nr. 65/1974 privind modificarea prețului de contractare limită la fânuri (de lucernă, trifoi și fân natural);

- Decretul prezidențial nr. 224/1974 privind stabilirea prețului la zahărul tos și glucoză, livrate în scop productiv;

- Decretul prezidențial nr. 273/1974 privind modificarea prețurilor de producție și de livrare la unele produse din ramura extracția și transportul țițeiului și gazelor naturale și din industria prelucrării țițeiului, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 2/1975 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru elicopterul ușor I.A.R. 316 B Alouette III tip Standard;

- Decretul prezidențial nr. 3/1975 privind reașezarea prețurilor de producție și de livrare a cotelor de rabat comercial și a condițiilor de livrare la produsele din industria pielăriei, blănăriei, încălțămintei și prelucrării cauciucului, precum și din industria sticlei, porțelanului și faianței, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 4/1975 privind stabilirea prețurilor reașezate de producție și de livrare, precum și a rabatului comercial la produsele de bază din ramura industriei chimice, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 5/1975 privind reașezarea prețurilor de producție, precum și a rabaturilor comerciale la produsele de bază din ramura industriei alimentare, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 82/1975 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru utilajele energetice ale turboagregatului de 330 MW;

- Decretul prezidențial nr. 104/1975 privind reașezarea prețurilor de producție la produsele din ramura industriei alimentare la a căror fabricație se utilizează zahăr ca materie primă;

- Decretul prezidențial nr. 197/1975 privind stabilirea unor prețuri de producție și de livrare la energia termică produsă în regim de termoficare și extinderea unor prevederi din Decretul nr. 685/1973, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 198/1975 privind modificarea prețurilor de producție și de livrare ale unor produse de bază din ramura industriei chimice, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 199/1975 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare la piei brute și păr de animale livrate de abatoare către unitățile industriei ușoare;

- Decretul prezidențial nr. 200/1975 privind aprobarea prețurilor de producție și de livrare reașezate, precum și a rabatului comercial la produsele din ramura industriei construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 250/1975 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul la vânatul împușcat;

- Decretul prezidențial nr. 261/1975 privind stabilirea prețurilor de producție și cu amănuntul la curci și curcani;

- Decretul prezidențial nr. 1/1976 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare reașezate la produsele din ramura industriei construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor, destinate exportului și fondului pieței, fabricate de unitățile industriei locale de stat, cooperației meșteșugărești, cooperației de consum și Asociației Crescătorilor de Albine;

- Decretul prezidențial nr. 11/1976 privind reducerea prețului cu amănuntul pentru unele sortimente de țigarete cu filtru, importate din Republica Populară Albania;

- Decretul prezidențial nr. 25/1976 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru vagonul de tramvai de mare capacitate și viteză sporită, articulat și cu suspensie silențioasă tip V 3 A;

- Decretul prezidențial nr. 120/1976 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru transformatorul bloc de putere tip TTU-FS, 400 MVA, 400/24 Kw cu reglaj în absența tensiunii;

- Decretul prezidențial nr. 153/1976 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru încărcătorul frontal pe șenile de 180 CP, tip S. 1800 IF, echipat cu încărcător și scarificator;

- Decretul prezidențial nr. 179/1976 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru cazanul de abur de 1.035 tone pe oră cu combustibil păcură;

- Decretul prezidențial nr. 210/1976 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul pentru unele metale prețioase și aliaje din metale prețioase destinate lucrărilor dentare;

- Decretul prezidențial nr. 211/1976 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare la nava bulk carrier de 55.000 TDW;

- Decretul prezidențial nr. 303/1976 privind stabilirea prețului de producție și de livrare la platforma de foraj marin;

- Decretul prezidențial nr. 369/1976 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru unele transportoare de mare capacitate;

- Decretul prezidențial nr. 373/1976 privind modificarea anexei nr. 1 la DP nr. 148/1975 privind stabilirea prețului cu amănuntul la combustibili, unele bunuri de consum nealimentar și a tarifelor la unele servicii prestate populației;

- Decretul prezidențial nr. 374/1976 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare la covoarele manuale plușate și țesute;

- Decretul prezidențial nr. 23/1977 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru caja cuarto Φ 430/1270x1250;

- Decretul prezidențial nr. 35/1977 privind stabilirea prețurilor de contractare, achiziție și de producție la ovine și caprine vii, viței sub 150 kg, lână, lapte de oaie și semințe de dovleac, precum și a prețurilor cu amănuntul la carne și pastramă de ovine și caprine, brânzeturile din lapte de oaie, ulei de semințe de dovleac, precum și la covoare din lână și lână în amestec lucrate mecanic, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 50/1977 privind stabilirea prețului de producție și de livrare la amidonul oxidat;

- Decretul prezidențial nr. 94/1977 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru avionul IAR-824 tip standard;

- Decretul prezidențial nr. 181/1977 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru draga absorbantă-refulantă cu debitul de 3.500 m3/oră hidromasă și 350 m3/oră material solid;

- Decretul prezidențial nr. 193/1977 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru turbina hidraulică Francis de 85.000 Kw și pentru hidrogeneratorul vertical sincron de 90.000 Kwa;

- Decretul prezidențial nr. 212/1977 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru calculatorul electronic Felix tip C-512/512 ko în configurație standard;

- Decretul prezidențial nr. 213/1977 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru elicopterul mijlociu IAR-330 PUMA în varianta standard, faza de integrare în fabricație 2 B și 3;

- Decretul prezidențial nr. 219/1977 privind stabilirea prețului de producție și de livrare la huila spălată pentru cocs din bazinul carbonifer Valea Jiului, preparația Coroiești;

- Decretul prezidențial nr. 221/1977 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru utilajele energetice ale turboagregatului de 150 MW;

- Decretul prezidențial nr. 264/1977 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru coloana de distilare atmosferică 101-C 1 și de 2.300 mc;

- Decretul prezidențial nr. 312/1977 privind corectarea unor prețuri de producție și de livrare reașezate;

- Decretul prezidențial nr. 317/1977 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru motonava LENA de 2.100 tone, destinată exportului în U.R.S.S., cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 318/1977 privind majorarea tarifelor în valută pentru transportul mărfurilor în tranzit pe căile ferate române, în relațiile dintre țările nesocialiste și pentru prestațiile auxiliare acestor transporturi;

- Decretul prezidențial nr. 17/1978 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru locomotiva Diesel electrică de 4.000 CP și a principalelor subansambluri;

- Decretul prezidențial nr. 39/1978 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru reactor 110 R.1 (R.2) de 91,8 m3;

- Decretul prezidențial nr. 66/1978 privind tipizarea capacităților de producție ale forjelor, a componenței grupurilor tehnologice și a utilajelor de forjare-matrițare, precum și a caracteristicilor secțiunilor tip de hale pentru turnătorii de piese de serie din fontă și oțel;

- Decretul prezidențial nr. 67/1978 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru răcitor cu aer de 24.000 mp;

- Decretul prezidențial nr. 92/1978 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru aparat de încărcare furnal de 2.700 mc cu contrapresiune;

- Decretul prezidențial nr. 182/1978 privind stabilirea prețului plafon pentru platforma plutitoare autoridicătoare pentru derocări sub apă;

- Decretul prezidențial nr. 186/1978 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru cazan de abur de 520 tone abur pe oră cu combustibil șisturi bituminoase;

- Decretul prezidențial nr. 216/1978 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru tractorul agricol articulat cu motor Diesel de 180 CP tip A. 1800 A;

- Decretul prezidențial nr. 217/1978 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru tractorul agricol articulat pe roți egale echipat cu lamă de buldozer, tip A. 36.000 L și A 3.602 L și tractorul articulat pe roți egale echipat cu încărcător frontal, tip A. 3600 IF și A. 3602 IF;

- Decretul prezidențial nr. 219/1978 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru cazanul de abur de 120 tone abur pe oră și pentru cazanele de apă fierbinte de 50 și de 100 Gcal pe oră, cu combustibil lignit;

- Decretul prezidențial nr. 220/1978 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru caja de tragere;

- Decretul prezidențial nr. 222/1978 privind modificarea unor prețuri de producție și de livrare, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 245/1978 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru motoare Diesel semirapide și lente destinate propulsiei navale, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 253/1978 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru cazan de abur de 420 tone abur pe oră cu combustibil lignit;

- Decretul prezidențial nr. 272/1978 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru cazan de apă fierbinte de 10 Gcal/oră, tip CAFLO, cu combustibil lignit;

- Decretul prezidențial nr. 273/1978 privind stabilirea prețului de producție și de livrare la platformele de foraj marin;

- Decretul prezidențial nr. 354/1978 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru reactor de uree;

- Decretul prezidențial nr. 31/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru convertizor de 160 tone cu fund detașabil, desen 35061 - 1.1;

- Decretul prezidențial nr. 32/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru turbina hidraulică radială-axială Francis tip FVM 78-326 de 78.000 kw și pentru hidrogeneratorul vertical sincron tip HVS 463/160-14 de 85.000 KVA;

- Decretul prezidențial nr. 60/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru mașina de șarjare laterală;

- Decretul prezidențial nr. 61/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare la macaraua turn pivotantă de 1000 tm;

- Decretul prezidențial nr. 62/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru cuptor electric cu arc de 100 tone oțel;

- Decretul prezidențial nr. 113/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare la scutul mecanizat pentru executarea tunelurilor de cale ferată cu diametrul de 9 m;

- Decretul prezidențial nr. 186/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru presa hidraulică de forjare de 12.000 tone forță;

- Decretul prezidențial nr. 223/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru instalația de turbocompresoare de la fabricile de amoniac tip Kellog din combinatele de îngrășăminte chimice;

- Decretul prezidențial nr. 249/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru mineralierul de 65.000 tdw;

- Decretul prezidențial nr. 251/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru strungul carusel cu 2 montanți deplasabili și traversă mobilă, cu comandă numerică de conturare pe 2 + 3 axe, tip SC 125/160 D-NC;

- Decretul prezidențial nr. 295/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare la excavatorul pe șenile cu tracțiune electrică, cu cupa de 8-10 mc, tip ESE 8001;

- Decretul prezidențial nr. 296/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare la draga maritimă nepropulsată, cu cupe, debit 750 m3/oră;

- Decretul prezidențial nr. 297/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru compensator sincron de 60 MVAr tip CH 60-6;

- Decretul prezidențial nr. 303/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare la instalația pneumatică plutitoare pentru descărcarea și transbordarea cerealelor;

- Decretul prezidențial nr. 338/1979 privind scutirea de taxe vamale a unor ansambluri și subansambluri, ce se importă, destinate producției de mașini și utilaje pentru industria ușoară;

- Decretul prezidențial nr. 347/1979 privind stabilirea prețurilor de producție, de livrare și cu amănuntul la produsele industriei chimice și industriei ușoare la care, conform standardelor, au apărut noi clase de calitate;

- Decretul prezidențial nr. 361/1979 privind stabilirea prețului cu amănuntul pentru autoturismul DACIAR-20 GTL;

- Decretul prezidențial nr. 362/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru autobasculanta Diesel hidraulică de 100 tone, tip DAC180-100;

- Decretul prezidențial nr. 420/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru cargoul de linie de 15.000 tdw proiect 1049/3;

- Decretul prezidențial nr. 424/1979 privind modificarea prețurilor de producție, de contractare, de livrare și cu amănuntul la unele produse agricole vegetale, cu modificările ulterioare;

- Decretul prezidențial nr. 27/1980 privind modificarea prețurilor de producție și de livrare la unele produse și a tarifelor la unele servicii;

- Decretul prezidențial nr. 71/1980 privind aprobarea de tarife unice pentru servicii prestate în domeniul informaticii;

- Decretul prezidențial nr. 81/1980 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru polimerizator final de 20 metri cubi și de 11,4 metri cubi;

- Decretul prezidențial nr. 138/1980 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru avionul de școală și antrenament IAK-52, pe loturi de avioane-export în U.R.S.S.;

- Decretul prezidențial nr. 139/1980 privind modificarea prețurilor de producție și cu amănuntul la filmele radiografice medicale;

- Decretul prezidențial nr. 145/1980 privind stabilirea prețurilor de producție și cu amănuntul pentru mașinile automate de spălat rufe;

- Decretul prezidențial nr. 148/1980 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul la unele produse nealimentare și a cotelor de adaos comercial la unele produse ce se vând prin unitățile de alimentație publică;

- Decretul prezidențial nr. 149/1980 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru autobuzul urban de mare capacitate, articulat, tip DAC 117-UD;

- Decretul prezidențial nr. 175/1980 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru mașini de încărcat și transportat MIT-1 P;

- Decretul prezidențial nr. 197/1980 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul la unele bunuri de consum alimentar de calitate superioară;

- Decretul prezidențial nr. 206/1980 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru nava frigorifică de preluat și transportat pește de 6.800 tdw;

- Decretul prezidențial nr. 251/1980 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru cargoul multifuncțional de 15.000 tdw, proiect 930/3;

- Decretul prezidențial nr. 277/1980 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru mașina de frezat longitudinal cu portal și afișaj de cote tip FLP 3100-1 A;

- Decretul prezidențial nr. 288/1980 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru unele turbine hidraulice și hidrogeneratoare;

- Decretul prezidențial nr. 289/1980 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru pod rulant de forjare de 350 + 150 tf - 33,5 m;

- Decretul prezidențial nr. 309/1980 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul la fasole boabe și linte;

- Decretul prezidențial nr. 324/1980 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru cargoul tip ROLL on/Roll off de 4.100 tdw, proiect R.781/3;

- Decretul prezidențial nr. 332/1980 privind prețurile cu amănuntul la conservele cu fasole boabe;

- Decretul prezidențial nr. 333/1980 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul și de producție la unt de masă cu 65% grăsime și la unt în amestec cu margarină;

- Decretul prezidențial nr. 343/1980 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru autobasculanta de 50 tone, cu transmisie Clark, tip DAC 90-61 C;

- Decretul prezidențial nr. 1/1981 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru cuptor cu vatra mobilă de 230 mp;

- Decretul prezidențial nr. 12/1981 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru vagonul cu oală tip melanjor, capacitatea 365 tone;

- Decretul prezidențial nr. 13/1981 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru centru de prelucrare cu ax orizontal și comandă numerică de conturare tip CPAF 132-NCC;

- Decretul prezidențial nr. 150/1981 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru cargoul maritim costier de 270 tone tip FOB-5;

- Decretul prezidențial nr. 273/1981 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru pod rulant cu portic de 2 x 400/80 tf-36 m;

- Decretul prezidențial nr. 285/1981 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru excavatorul cu roată cu cupe tip SCH RS 1400 și mașina de haldat tip ARS 1800;

- Decretul prezidențial nr. 293/1981 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru produsul "Presa de perforare-expandare de 650 tf";

- Decretul prezidențial nr. 294/1981 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru instalația de foraj pentru puțuri miniere F 400.4-DH-M;

- Decretul prezidențial nr. 31/1982 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru rezervorul sferic de 3.000 mc, destinat exportului în Turcia;

- Decretul prezidențial nr. 32/1982 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru tancul petrolier de 6.000/7.000 tdw, proiect R 1598 tip Caspica;

- Decretul prezidențial nr. 107/1982 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru nava de comandament tip ZK 102, proiect 1122/3;

- Decretul prezidențial nr. 108/1982 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru nava supertrauler tip Atlantic de 5.279 tone;

- Decretul prezidențial nr. 342/1982 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru unele instalații de utilaje;

- Decretul prezidențial nr. 347/1982 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru instalația de tratarea oțelului sub vid cu aport de căldură și decarburare avansată;

- Decretul prezidențial nr. 48/1983 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru instalația de desprăfuire electrică de 1.340.000 mc/oră;

- Decretul prezidențial nr. 49/1983 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru mașina agregat specială de strunjit și filetat mufe - desen 5405;

- Decretul prezidențial nr. 50/1983 privind aprobarea prețurilor pentru radiatorul din tablă de oțel tip ROTERM;

- Decretul prezidențial nr. 75/1983 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru macaraua plutitoare, cu greifer și cârlig de 25/32 tone forță;

- Decretul prezidențial nr. 97/1983 privind stabilirea prețurilor de producție și cu amănuntul pentru autoturismul OLTCIT Club (TA 2-R standard);

- Decretul prezidențial nr. 116/1983 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru instalația de extracție cu draga aspirorefulantă, proiect 1379/3;

- Decretul prezidențial nr. 157/1983 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru platforma plutitoare cu instalația tehnologică de ciuruire și preconcentrare, proiect 1134/3;

- Decretul prezidențial nr. 228/1983 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru nava de agrement, maritimă, costieră, proiect 1130/3;

- Decretul prezidențial nr. 106/1984 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru docul plutitor de 10.000 tone forță de ridicare, proiect 1294/2 - 105;

- Decretul prezidențial nr. 193/1984 privind aprobarea prețurilor de producție și de livrare și prețurilor plafon pentru unele nave maritime și fluviale;

- Decretul prezidențial nr. 194/1984 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru avionul agricol IAR - 827 A;

- Decretul prezidențial nr. 195/1984 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru "Mașina de frezat longitudinal" cu două portale mobile, cu comandă numerică, tip FPM 4000 NC;

- Decretul prezidențial nr. 281/1984 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru platforma de foraj marin;

- Decretul prezidențial nr. 33/1985 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru combina autopropulsată de recoltat porumb știuleți depănușați, pe 6 rânduri C 6 P;

- Decretul prezidențial nr. 64/1985 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru avionul ROMBAC 1-11 seria 560;

- Decretul prezidențial nr. 79/1985 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru nava maritimă de comandament tip ZK 101, proiect 1123;

- Decretul prezidențial nr. 89/1985 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru mașina de prelucrat la interior țevi, tip GAX 900;

- Decretul prezidențial nr. 283/1985 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru platforma fixă nr. 1 pentru exploatarea petrolieră din Marea Neagră;

- Decretul prezidențial nr. 210/1986 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru maxipresa de 4.000 tf;

- Decretul prezidențial nr. 33/1988 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru platforma fixă tip 2 pentru exploatarea petrolieră din Marea Neagră;

- Decretul prezidențial nr. 157/1988 privind aprobarea prețurilor de producție și de livrare pentru instalația de forat galerii orizontale FGO 3,2 M (INGO 3,2M);

- Decretul prezidențial nr. 158/1988 privind aprobarea prețurilor de producție și de livrare pentru ciocanul de matrițat cu contralovitură 25.000 da Nm și ciocanul de matrițare cu contralovitură de 63.000 da Nm;

- Decretul prezidențial nr. 159/1988 privind aprobarea prețurilor de producție și de livrare pentru foarfeca de debitare, șutare blumuri, de 1250 tone forță, desen 493.18-250.1;

- Decretul prezidențial nr. 160/1988 privind aprobarea prețurilor de producție și de livrare și a prețurilor plafon pentru unele nave maritime;

- Decretul prezidențial nr. 179/1988 privind aprobarea prețurilor de producție și de livrare pentru unele utilaje și echipamente destinate Centralei nuclearo-electrice Cernavodă;

- Decretul prezidențial nr. 132/1989 privind aprobarea prețurilor de producție și de livrare pentru avionul de școală, antrenament și atac la sol IAR - 99.

VI. DECRETE ȘI DECRETE-LEGE ALE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE

- Decretul nr. 6/1989 privind înființarea Ministerului Economiei Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 29 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 10/1989 privind înființarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 29 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 12/1989 privind înființarea Ministerului Culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 29 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 25/1989 privind înființarea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 30 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 7/1990 privind înființarea Ministerului Comerțului Exterior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 1990;

- Decretul-lege nr. 7/1990 privind înființarea unor tribunale militare extraordinare pentru judecarea și pedepsirea actelor teroriste, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1990;

- Decretul nr. 9/1990 privind înființarea Ministerului Geologiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 1990;

- Decretul nr. 31/1990 privind înființarea Comisiei Naționale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 9 ianuarie 1990;

- Decretul nr. 55/1990 privind înființarea Ministerului Industriei Lemnului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990;

- Decretul nr. 65/1990 privind înființarea Ministerului Construcțiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1990;

- Decretul nr. 93/1990 privind înființarea Oficiului pentru Administrația Locală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 8 februarie 1990;

- Decretul nr. 104/1990 privind înființarea Departamentului de metalurgie neferoasă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 8 februarie 1990;

- Decretul-lege nr. 123/1990 privind dobânzile ce se plătesc populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni pentru depunerile economiilor bănești pe instrumente de economisire, precum și de către bănci pentru depuneri ale părților sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 aprilie 1990, cu modificările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...