Parlamentul României

Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Modificări (32), Puneri în aplicare (6), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Admis recurs în interesul legii (1), Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (16), Reviste (20), Doctrine (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 13 iulie 1998.

În vigoare de la 13 iulie 1998 până la 31 decembrie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 165/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (11)

(1) Salariații din cadrul societăților comerciale, regiilor autonome și din sectorul bugetar, precum și din cadrul unităților cooperatiste și al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocație individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unitățile din sectorul bugetar, și în limita bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Tichetele de masă se emit de către unitățile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unități emitente, sau de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete. Jurisprudență

(2) Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta lege. Jurisprudență

(3) Unitățile care emit tichete de masă sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației acestora în condiții de siguranță.

(4) Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și dacă cuprinde, cel puțin, următoarele mențiuni:

a) numele și adresa emitentului;

b) valoarea nominală a tichetului de masă;

c) date referitoare la perioada de valabilitate;

d) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;

e) spațiu pentru înscrierea numelui și a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă;

f) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul de masă a fost utilizat.

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15.000 lei la data aplicării prevederilor prezentei legi. Modificări (28), Referințe (14), Reviste (1)

(2) Valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută la alin. (1), se indexează semestrial cu indicele prețurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Comisia Națională pentru Statistică. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

Angajatorul care achiziționează direct de la o unitate emitentă necesarul de tichete de masă achită atât contravaloarea nominală a tichetelor de masă, cât și costul imprimatului reprezentând tichetul de masă.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Angajatorul distribuie salariaților tichetele de masă, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare.

(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Tichetele de masă pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare. Jurisprudență

(3) Salariatul poate utiliza într-o zi maximum două tichete de masă. În cazul în care activitatea se desfășoară la puncte de lucru situate în afara localităților, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate face zilnic, salariatul poate utiliza numărul de tichete de masă corespunzător perioadei în care se află la punctul de lucru respectiv.

(4) Tichetele de masă pot fi utilizate în unități de alimentație publică, cantine-restaurant, bufete, cu care unitățile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.

(5) În cazurile în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă, utilizarea acestora este considerată integrală. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă. Reviste (1)

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Angajatorul, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaților, stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de masă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare.

(2) Unitățile emitente au obligația de a transmite angajaților lista unităților de alimentație publică corespunzătoare rețelei utilizate, la care salariații pot folosi tichete de masă. La stabilirea acestor unități vor fi avute în vedere calitatea serviciilor și un nivel cât mai redus al prețurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime. Modificări (1)

(3) Decontarea tichetelor de masă între unitățile de alimentație publică și unitățile emitente ale tichetelor de masă se face numai prin intermediul unităților bancare. Același regim de decontare se va aplica și în cazul relației dintre angajator și unitatea emitentă.

(4) Sumele derulate prin operațiunile cu tichetele de masă de către unitățile emitente ale acestora nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri. Modificări (1)

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Sumele corespunzătoare tichetelor de masă acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub formă de salariu. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Jurisprudență

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

Salariatul are obligația să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum și la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă neutilizate.

Art. 10. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) comercializarea de către salariați și de către unitățile de alimentație publică a tichetelor de masă contra unei fracțiuni de preț sau a altor produse decât cele alimentare;

b) utilizarea de către salariați a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile în care sunt prezenți la lucru în unitate.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b), cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei.

Art. 11. - Jurisprudență

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 10, precum și aplicarea amenzilor contravenționale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene și a municipiului București.

Art. 12. - Modificări (1)

Prevederile art. 10 și 11 se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va elabora norme de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI
PAULA MARIA IVĂNESCU MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 9 iulie 1998.

Nr. 142.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor Legii nr. 142/1998, în sensul de a se stabili dacă: alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă acordate conform Legii are natura juridică a unui drept salarial sau excedează acestuia, respectiv dacă despăgubirile datorate pentru neacordarea tichetelor de masă au natura juridică a unor drepturi salariale
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 142/1998. Tichete de masă
Acordarea tichetelor de masă de către angajatori. Condiții. Admitere recurs
Cadru didactic. Angajare pe post
Informații utile referitoare la tichetele de masă
Instituție publică. Neacordarea tichetelor de masă
Natura juridică a tichetelor de masă reglementate de Legea nr. 142/1998
Drepturi salariale revendicate ca urmare a schimbării regimului de finanțare din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial din venituri de la bugetul de stat
Tichetele de masă reprezintă un drept sau doar o vocație?
Este corect ca o poprire să se aplice și asupra tichetelor de masă?
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 14/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea interpretării unitare a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, referitor la acordarea acestor beneficii procurorilor, judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, funcționarilor publici, categorii de personal care nu își desfășoară activitatea în baza unui contract de muncă, precum și personalului contractual din cadrul instanțelor și parchetelor
;
se încarcă...