Guvernul României

Hotărârea nr. 892/1998 privind înființarea Companiei Naționale Unifarm - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 17 decembrie 1998.

În vigoare de la 17 decembrie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se înființează Compania Națională "Unifarm" - S.A., societate pe acțiuni cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul București, str. Aviator Sănătescu nr. 48, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Unifarm" care se desființează.

Art. 2. -

Compania Națională "Unifarm" - S.A. este persoană juridică română care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul său, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -

(1) Capitalul social inițial al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. este de 2.720.300 mii lei și se constituie prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome "Unifarm" pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 1998, care va fi actualizat conform legii, fiind integral vărsat.

(2) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituția României.

Art. 4. -

(1) Obiectul de activitate al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. îl constituie, în principal: asigurarea rețelei sanitare cu medicamente, produse farmaceutice și parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatură și echipamente sanitare, seruri și vaccinuri, reactivi și cu alte produse din producția internă proprie și din import. Compania Națională "Unifarm" - S.A. colaborează cu Ministerul Sănătății în vederea asigurării programelor naționale de sănătate organizate și finanțate de acest minister, prevăzute în Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică.

(2) Compania Națională "Unifarm" - S.A. asigură, prin depozite proprii și prin subdepozite teritoriale, constituirea rezervei de mobilizare pentru produse medicamentoase cu finanțare integrală de la bugetul de stat, precum și acumularea, împrospătarea, păstrarea, scoaterea sub formă de împrumut sau definitivă a acestora.

(3) Compania Națională "Unifarm" - S.A. desfășoară și alte activități prevăzute în statutul său.

Art. 5. -

(1) Compania Națională "Unifarm" - S.A. preia toate drepturile și este ținută de toate obligațiile Regiei Autonome "Unifarm", în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

(2) Compania Națională "Unifarm" - S.A. se substituie Regiei Autonome "Unifarm" în litigiile în curs în care aceasta a avut calitatea de parte.

(3) Predarea-preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Unifarm" de către Compania Națională "Unifarm" - S.A. se face pe bază de protocol încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. -

Drepturile și obligațiile acționarilor Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. sunt reprezentate de Ministerul Sănătății.

Art. 7. -

(1) Compania Națională "Unifarm" - S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor și de către consiliul de administrație format din 7 membri.

(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație sunt numiți și revocați, după caz, prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 8. -

Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statutul Companiei Naționale "Unifarm" - S.A.

Art. 9. -

(1) Până la organizarea concursului de manager, în condițiile legii, conducerea executivă a Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. este asigurată de un director general, care este și președintele consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt prevăzute în statut.

Art. 10. -

(1) Personalul salariat al Regiei Autonome "Unifarm" va fi preluat de Compania Națională "Unifarm" - S.A. și va fi considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Compania Națională "Unifarm" - S.A. va negocia contractul colectiv de muncă potrivit legii.

Art. 11. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.246/1990 privind înființarea Regiei Autonome "Unifarm", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 12 decembrie 1990.

Art. 12. -

Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 764/1998 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Ministrul sănătății,
Petru Armean,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 14 decembrie 1998.

Nr. 892.

ANEXĂ

STATUTUL
Companiei Naționale "Unifarm" - S.A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...