Guvernul României

Hotărârea nr. 973/1998 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 1998 până la 09 ianuarie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 20/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care are misiunea de a asigura elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul comunicațiilor și informaticii, care îndeplinește și rolul de autoritate de reglementare în activitățile specifice agenției.

(2) Sediul Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică este în municipiul București, Bd Libertății nr. 14, sectorul 5.

Art. 2. -

Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică preia toate drepturile și obligațiile ce reveneau Ministerului Comunicațiilor și Comisiei Naționale de Informatică, stabilite prin acte normative, convenții, acorduri internaționale, contracte și altele asemenea.

Art. 3. -

În vederea îndeplinirii rolului său, Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică are următoarele funcții și responsabilități:

a) funcția de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice și tactice ale sectorului, asigurând planul, elaborarea și implementarea politicilor în domeniul comunicațiilor și informaticii;

b) funcția de monitorizare, evaluare și control al realizării politicilor în domeniul comunicațiilor și informaticii;

c) funcția de administrare și gestionare de resurse, prin care planifică, alocă, urmărește și evaluează utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

d) funcția de reglementare-elaborare a cadrului normativ, metodologic și a procedurilor funcționale, operaționale și financiare, prin care se realizează politicile în domeniu;

e) funcția de autoritate de urmărire și control al respectării reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) funcția de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă și cu cetățenii, precum și cu furnizorii de produse și servicii din domeniul tehnologiilor comunicațiilor și informației;

g) funcția de reprezentare în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

h) funcția de realizare a politicilor pentru armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene.

Art. 4. -

(1) În vederea exercitării funcțiilor sale, Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică are următoarele atribuții principale:

1. definește politicile de restructurare, privatizare și de atragere a capitalului străin în domeniul tehnologiilor comunicațiilor și informației;

2. armonizează politicile proprii cu cele din domeniul industriei, comerțului, educației, precum și din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;

3. analizează evoluția fenomenelor din domeniul său de activitate, prin definirea, monitorizarea și evaluarea de indicatori specifici și scheme de analiză pentru sistemele tehnologiilor comunicațiilor și informației;

4. stimulează cercetarea, dezvoltarea, inovarea și transferul de tehnologii în comunicații și informatică, valorifică rezultatele, urmărește absorbția și difuzia acestora în rândul agenților economici și în economie în general; definește, finanțează și implementează proiecte, programe și activități în domeniul tehnologiilor comunicațiilor și informației;

5. inițiază și elaborează proiecte de acte normative în domeniu și le supune aprobării Guvernului; propune și dezvoltă cadrul instituțional în domeniul tehnologiilor comunicațiilor și informației; avizează proiecte de acte normative care conțin prevederi ce intră sub incidența domeniului său de competență; supune spre aprobare Guvernului cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse și servicii ale tehnologiilor comunicațiilor și informației;

6. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcționează unități aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizează și evaluează activități ale unităților specifice domeniului;

7. inițiază și coordonează procesul de privatizare a unităților aflate în subordine;

8. urmărește și controlează aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, a convențiilor și acordurilor internaționale în domeniul poștei și telecomunicațiilor și ia măsuri pentru prevenirea și înlăturarea oricăror încălcări ale acestora;

9. elaborează reglementările și normele necesare asigurării protecției mediului în domeniu;

10. inițiază și aprobă norme și reglementări vizând domeniul poștei și telecomunicațiilor; acordă licențe și autorizații operatorilor și furnizorilor de servicii din domeniul poștei și telecomunicațiilor;

11. asigură dezvoltarea și modernizarea, pe întregul teritoriu al țării, a serviciilor pentru care sunt acordate drepturi speciale;

12. monitorizează implementarea programului de acțiuni prevăzut de strategia de dezvoltare a telecomunicațiilor și de strategia națională de informatizare; prezintă Guvernului rapoarte privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în aceste strategii;

13. asigură finanțarea dezvoltării coerente a infrastructurii informaționale naționale a administrației publice, a nucleului informațional;

14. inițiază elaborarea de standarde naționale în acord cu cerințele naționale, cu standardele europene și internaționale în domeniul tehnologiilor comunicațiilor și informației și propune spre adoptare standarde internaționale;

15. avizează proiectele directoare de informatizare pentru administrația publică, instituții publice și altele asemenea și desemnează, după caz, reprezentantul său în cadrul comisiilor de licitații;

16. coordonează politicile privind realizarea rețelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Comunitatea Europeană;

17. administrează și gestionează, în mod direct, următoarele resurse din domeniul public pe teritoriul României: planul național de numerotare, spectrul de frecvențe radioelectrice și pozițiile orbitale atribuite;

18. stimulează dezvoltarea regională și locală, precum și înființarea și dezvoltarea de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubare de afaceri, de transfer tehnologic și altele asemenea;

19. stimulează și monitorizează participarea României la programe și proiecte internaționale, comunitare și bilaterale în domeniul tehnologiilor comunicațiilor și informației;

20. conduce, finanțează, monitorizează și implementează programe/proiecte de cercetare în domeniul comunicațiilor și informaticii; atribuie conducerea programelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

21. stimulează dialogul cu comunitatea științifică și cu alte structuri ale societății civile; stimulează implicarea acestora în definirea și implementarea politicilor în domeniul tehnologiilor comunicațiilor și informației;

22. aprobă regulamentul-cadru și componența Consiliului consultativ al Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică, precum și ale organelor de lucru ale acestuia; asigură secretariatele acestora;

23. publică toate actele normative, metodologiile, procedurile, licențele, autorizațiile și altele asemenea, elaborate în domeniul său de competență, cu excepția informațiilor care pot să lezeze interesele comerciale ale organizațiilor implicate;

24. prognozează, planifică și programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competență;

25. asigură reprezentarea în organe și organisme internaționale de comunicații și informatică, susținând în cadrul acestora politica și strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;

26. colaborează cu organisme și organizații naționale și internaționale din domeniul tehnologiilor comunicațiilor și informației; dezvoltă și stimulează relațiile cu acestea;

27. coordonează derularea programelor de asistență financiară de la Uniunea Europeană și a acordurilor guvernamentale în domeniul comunicațiilor și informaticii;

28. susține activitatea de participare a României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale în domeniul tehnologiilor comunicațiilor și informaticii;

29. colaborează cu instituțiile internaționale în domeniul tehnologiilor comunicațiilor și informaticii;

30. publică rapoarte, studii și altele asemenea; realizează studii, analize, monitorizări și alte activități în domeniu pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor; organizează seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine și diseminare de informații și de conștientizare a publicului; în aceste scopuri, poate contracta servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică îndeplinește orice alte atribuții care îi revin prin acte normative.

Art. 5. -

(1) Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică este condusă de un președinte ajutat de 2 vicepreședinți numiți prin decizie a primului-ministru.

(2) Președintele și vicepreședinții agenției sunt salarizați potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.

(3) Președintele reprezintă Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice, din țară și din străinătate.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine și instrucțiuni.

(5) Președintele îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite.

(6) Atribuțiile și competențele vicepreședinților se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică.

(7) Președintele poate delega dreptul de semnătură, în condițiile legii, celor 2 vicepreședinți.

Art. 6. -

(1) Secretarul general al Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică îndeplinește atribuțiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui.

(2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare.

Art. 7. -

(1) Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică pot funcționa direcții generale, direcții, servicii și birouri. În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui, se pot organiza servicii, birouri și colective temporare de lucru, conform legislației în vigoare.

(3) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, care se aprobă prin ordin al președintelui.

(4) Numărul maxim de posturi este de 130, exclusiv președintele și vicepreședinții.

Art. 8. -

Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.

Art. 9. -

În exercitarea atribuțiilor sale Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică conlucrează cu ministerele și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interesate.

Art. 10. -

(1) Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică are în coordonare Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București (I.C.I.), Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații (I.N.S.C.C.) și Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicațiilor" (I.G.C.), prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică îndeplinește drepturile și obligațiile acționarului unic la Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. și la Compania Națională "Poșta Română" - S.A., prevăzute în anexa nr. 3, până la privatizarea acestor unități.

Art. 11. -

(1) Personalul existent în cadrul Ministerului Comunicațiilor și în Comisia Națională de Informatică va fi preluat de către Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică și se consideră transferat.

(2) Personalul de conducere și de execuție al Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică va fi salarizat potrivit legii.

Art. 12. -

Patrimoniul Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică se constituie prin preluarea, pe bază de protocol, a activului și pasivului Ministerului Comunicațiilor și ale Comisiei Naționale de Informatică.

Art. 13. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Informatică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 23 decembrie 1998.

Nr. 973.

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică

Numărul maxim de posturi: 130
(exclusiv președintele și vicepreședinții)

                 -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                 -PREȘEDINTE-
                 L¦¦¦¦T¦¦¦¦¦-
                    -
        -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
    -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬        -         -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬
    -VICEPREȘEDINTE-        -         -VICEPREȘEDINTE-
    L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-        -         L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-
    -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬        -         -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬
-¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬    - -¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬
-  Direcția  --  Direcția  -    - -Secretar- - Direcția -- Direcția -
- strategia  -- strategia  -    +¦+general - -reglementări--reglementări-
- dezvoltării --informatizării-    - L¦¦¦¦¦¦¦¦- - și licențe -- servicii -
-comunicațiilor--       -    -      -   în   --informatice -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-    -      -comunicații --      -
                    -      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
           -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
         -¦¦¦+¦¦¦¦¦¬    -       -      -     -
         -Direcția --¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦+¦¦¦¦¬-¦¦¦¦+¦¦¦¦¬
         -economică-- Serviciul --Serviciul de--Serviciul-- Control -
         L¦¦¦¦¦¦¦¦¦--legislație și-- relații cu --probleme --financiar-
               - contencios -- mass-media --speciale -- propriu -
               L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

ANEXA Nr. 2

UNITĂȚILE
care funcționează în coordonarea Agenției Naționale
pentru Comunicații și Informatică

Nr. crt. Denumirea unității
1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București (I.C.I.)
2. Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații (I.N.S.C.C.)
3. Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicațiilor" (I.G.C.)
Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

UNITĂȚILE
la care Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică
îndeplinește drepturile și obligațiile acționarului
unic până la privatizarea acestora

Nr. crt. Denumirea unității
1. Compania Națională "Poșta Română" - S.A.
2. Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...