Guvernul României

Hotărârea nr. 855/1998 privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

Modificări (11), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 04 decembrie 1998.

În vigoare de la 04 decembrie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 116 alin. (2) din Constituția României,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Modificări (2)

Se aprobă înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, ca instituție publică cu personalitate juridică, specializată în învățământ profesional și tehnic, în subordinea Ministerului Educației Naționale, având sediul în București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

Art. 2. - Modificări (1)

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic are drept scop continuarea reformei învățământului profesional și tehnic, începută cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul PHARE VET RO 9405.

Art. 3. -

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic are următoarele atribuții principale:

a) asigură coordonarea științifică și dezvoltă metodologiile de proiectare, dezvoltare, implementare și revizuire a curriculumului pentru învățământul profesional și tehnic;

b) asigură coordonarea științifică și dezvoltă metodologii de proiectare a sistemului de evaluare și de certificare a formării profesionale specifice învățământului profesional și tehnic;

c) asigură coordonarea științifică și elaborează metodologii de pregătire a personalului didactic din învățământul profesional și tehnic; Modificări (1)

d) asigură coordonarea profesională și consultanță științifică corpului de autori și formatori naționali, regionali și locali din rețeaua învățământului profesional și tehnic;

e) asigură corelarea la nivel de principii și de metodologii a formării inițiale și continue a personalului didactic din învățământul profesional și tehnic;

f) colaborează cu instituții, programe și proiecte de profil, în scopul corelării proiectării și elaborării standardelor de pregătire profesională, a curriculumului și al evaluării, precum și al planificării resurselor pentru învățământul profesional și tehnic;

g) elaborează principiile politicii educaționale și propune strategiile de dezvoltare a formării profesionale inițiale prin rețeaua de unități școlare a învățământului profesional și tehnic, precum și principiile de corelare a pregătirii preuniversitare și universitare din învățământul profesional și tehnic;

h) asigură coordonarea științifică a proiectelor de inovare și de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic;

i) proiectează și elaborează programe de dotare cu echipamente și resurse materiale pentru învățământul profesional și tehnic la nivelul standardelor de pregătire internaționale; Modificări (1)

j) asigură dezvoltarea și funcționarea parteneriatului social în învățământul profesional și tehnic la nivel național, regional și local;

k) asigură pregătirea și participarea unităților școlare la programele și proiectele de dezvoltare socio-economică la nivel național, regional și local;

l) asigură, la cererea Ministerului Educației Naționale, pregătirea și participarea unităților și instituțiilor subordonate acestuia la programele comunitare ce vizează fondurile europene structurale;

m) asigură consultanță și coordonare științifică în probleme de planificare a structurilor și a resurselor pentru învățământul profesional și tehnic;

n) gestionează resursele financiare de la bugetul de stat sau extrabugetare, atrase prin programe de profil naționale și internaționale.

Art. 4. -

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic colaborează în domeniul cercetării cu Institutul de Științe ale Educației și cu alte instituții specializate din țară sau din străinătate.

Art. 5. -

Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de funcționare ale Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 6. -

Pentru realizarea atribuțiilor sale în teritoriu, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic poate propune constituirea de filiale la nivel regional și județean, care se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 7. -

(1) Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este condus de un consiliu de administrație format din 7 membri, reprezentanți ai organelor administrației publice centrale, respectiv ai: Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Fondului Proprietății de Stat, Consiliului pentru Reformă, Ministerului Industriei și Comerțului, Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerului Educației Naționale. Atribuțiile consiliului de administrație sunt stabilite prin Regulamentul de funcționare a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. Directorul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este și președintele consiliului de administrație. Modificări (1)

(2) Programele și activitățile strategice ale Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic sunt avizate de Consiliul Național pentru Formare și Educație Continuă, ca structură consultativă a Ministerului Educației Naționale.

(3) Directorul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este numit prin ordin al ministrului educației naționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. -

(1) Numărul maxim de posturi ale Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este de 50 și se încadrează în numărul total aprobat Ministerului Educației Naționale pentru unitățile de învățământ. Modificări (6)

(2) Salarizarea personalului Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se face conform prevederilor anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Modificări (2)

(3) Personalul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se angajează prin concurs, pe baza dispozițiilor legale.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se efectuează în condițiile art. 70 alin. (1) lit. a) din Legea finanțelor publice nr. 72/1996.

(2) Fondurile se suportă în cadrul bugetului aprobat Ministerului Educației Naționale.

Art. 10. -

(1) Dotările necesare organizării și funcționării Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se vor asigura prin transferul inventarului de echipamente și prin alte mijloace procurate prin Programul PHAREVET RO 9405, al cărui beneficiar este Ministerul Educației Naționale.

(2) Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic își completează dotările inițiale respectând prevederile legale în vigoare.

Art. 11. -

Anexa nr. 2 - Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale - la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, se completează la lit. A.a) cu poziția IX6 cu următorul cuprins:

"IX6. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Bugetul de stat"

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 26 noiembrie 1998.

Nr. 855.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...