Guvernul României

Hotărârea nr. 327/1998 privind înființarea Serviciului Național de Evaluare și Examinare

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 25 iunie 1998.

În vigoare de la 25 iunie 1998 până la 18 martie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 231/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor pct. (4) lit. b), Partea A, din anexa nr. 2 la Acordul de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la reforma învățământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se înființează Serviciul Național de Evaluare și Examinare, ca instituție publică cu personalitate juridică, specializată în evaluarea educațională, subordonat Ministerului Educației Naționale.

Art. 2. -

Serviciul Național de Evaluare și Examinare are sediul în imobilul aflat în administrarea Ministerului Educației Naționale, situat în municipiul București, str. General Berthelot nr. 26, sectorul 1.

Art. 3. -

Serviciul Național de Evaluare și Examinare are ca scop realizarea sistemului național de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar.

Art. 4. -

Serviciul Național de Evaluare și Examinare are următoarele atribuții principale:

a) asigură coordonarea științifică și profesională a sistemului de examene din învățământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen;

b) elaborează regulamente de organizare și desfășurare a examenelor din învățământul preuniversitar, pe care le supune aprobării ministrului educației naționale;

c) efectuează anchete și sondaje de evaluare a rezultatelor școlare și a eficienței învățământului, furnizând ministerului un feed-back sistematic și operativ, în scopul adaptării măsurilor de ameliorare continuă a activității de învățământ;

d) elaborează rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele școlare pentru informare publică și evidențiază oportunitatea adoptării de către minister a unor decizii privind factorii care permit optimizarea performanțelor școlare;

e) organizează un sistem de evidență a rezultatelor școlare înregistrate la finalul unor cicluri de instruire, la profiluri de formare sau la unele discipline școlare, pentru cunoașterea dinamicii acestora;

f) acordă sprijin tehnic și de specialitate în realizarea unor acțiuni de evaluare întreprinse de minister, inspectorate școlare, unități de învățământ;

g) constituie grupuri de lucru, compuse din specialiști în evaluare și din profesori cu o vastă experiență didactică în materie de evaluare, pe bază de contract, în scopul elaborării unor bănci de date, pe discipline de studiu, pentru probe de evaluare a rezultatelor școlare, punându-le la dispoziție autorităților școlare și profesorilor din rețeaua școlară;

h) elaborează și realizează în perspectivă un program de alcătuire a unor teste standardizate pentru principalele discipline din diferite cicluri de învățământ;

i) cooperează cu Departamentul de pregătire a personalului didactic din cadrul Universității București și participă la realizarea unor programe de studii aprofundate în domeniul evaluării educaționale;

j) organizează programe de pregătire a examinatorilor și a altor persoane implicate în desfășurarea examenelor și sprijină acțiunile de perfecționare a personalului didactic în realizarea proceselor de evaluare curentă a progresului școlar;

k) desfășoară activități de cercetare în domeniul evaluării educaționale.

Art. 5. -

Structura organizatorică și regulamentul de funcționare ale Serviciului Național de Evaluare și Examinare se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 6. -

Pentru realizarea atribuțiilor sale în teritoriu, Serviciul Național de Evaluare și Examinare propune constituirea de filiale la nivel județean, care se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 7. -

(1) Serviciul Național de Evaluare și Examinare este coordonat de Consiliul Național de Evaluare și Examinare, membrii acestui consiliu fiind numiți prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) Directorul Serviciului Național de Evaluare și Examinare se numește prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 8. -

(1) Pentru realizarea atribuțiilor Serviciului Național de Evaluare și Examinare, Ministerul Educației Naționale va aloca acestuia fondurile necesare conform Ordonanței Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, și acordului subsidiar de finanțare, încheiat între Ministerul Educației Naționale și Ministerul Finanțelor.

(2) După încheierea finanțării Proiectului de reformă a învățământului preuniversitar din împrumutul contractat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, finanțarea Serviciului Național de Evaluare și Examinare se asigură din bugetul Ministerului Educației Naționale.

Art. 9. -

(1) Numărul maxim de posturi ale Serviciului Național de Evaluare și Examinare este de 50.

(2) Posturile aprobate pentru Serviciul Național de Evaluare și Examinare se încadrează în numărul total de posturi alocate Proiectului de reformă a învățământului preuniversitar la capitolul "Învățământ".

(3) Salarizarea personalului Serviciului Național de Evaluare și Examinare se face conform prevederilor legislației în vigoare.

Art. 10. -

Personalul Serviciului Național de Evaluare și Examinare se angajează prin concurs, pe baza dispozițiilor legale.

Art. 11. -

Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu completările și modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, se completează la lit. A "Instituții de învățământ și alte unități care funcționează în coordonarea sau subordonarea Ministerului Educației Naționale", lit. a) "Unitățile de învățământ" cu poziția IX1 cu următorul cuprins: "IX1. Serviciul Național de Evaluare și Examinare - Bugetul de stat."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finanțelor,
Dan Radu Rușanu,
secretar de stat

București, 22 iunie 1998.

Nr. 327.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...