Guvernul României

Hotărârea nr. 203/1998 privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru Reformă

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iunie 1998 până la 29 decembrie 1998, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 56/1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (2) din Constituția României și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reformă,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se organizează Consiliul pentru Reformă, ca organ al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în scopul corelării și monitorizării politicilor guvernamentale de reformă și dezvoltare economico-socială.

Art. 2. -

Consiliul pentru Reformă are următoarele atribuții:

a) analizează, corelează și avizează strategiile și programele de reformă economico-socială, elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice, care urmează a fi aprobate de către Guvern;

b) urmărește realizarea măsurilor de reformă în toate sectoarele de activitate, prin colaborare cu ministerele, și raportează periodic Guvernului asupra stadiului realizării măsurilor privind reforma economică și socială;

c) corelează politicile de dezvoltare regională și avizează programele de investiții publice elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice;

d) elaborează și promovează politici pentru dezvoltarea sectorului privat și programe de dezvoltare și sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii;

e) corelează și avizează strategii și programe de reformă instituțională;

f) promovează politici postprivatizare;

g) analizează, împreună cu Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor și cu alte organe de specialitate ale administrației publice, prognozele macroeconomice și financiar-valutare, în scopul elaborării de propuneri privind realizarea și menținerea echilibrelor macroeconomice;

h) inițiază și elaborează, împreună cu ministerele de resort, proiecte de acte normative în domeniul reformei și dă avize conforme pentru proiectele înaintate de ministere sau de alte organe ale administrației publice în acest domeniu;

i) elaborează hotărârile guvernului cu privire la programele de dezvoltare propuse a fi finanțate din fondul constituit la dispoziția Guvernului, conform art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998;

j) derulează, în domeniul economico-social, programe cu finanțare internă și externă;

k) încheie contracte de asistență tehnică de specialitate pentru realizarea programelor în domeniul reformei și administrează programe conform atribuțiilor sale;

l) gestionează fondurile alocate pentru investiții sau asistență în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii;

m) coordonează activitatea Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici și Mijlocii;

n) efectuează, direct sau prin intermediul societăților de consultanță ori al organizațiilor neguvernamentale, analize și studii în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;

o) colaborează și cooperează în condițiile legii cu instituții internaționale, în scopul promovării măsurilor de reformă;

p) urmărește desfășurarea calendarului Guvernului cu privire la măsurile de reformă ce decurg din angajamentele internaționale ale acestuia;

q) întocmește periodic rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă, pe care le pune la dispoziție primului-ministru, în vederea discutării în ședință a Guvernului;

r) efectuează, direct sau prin intermediul societăților de consultanță ori al organizațiilor neguvernamentale, analize și studii în domeniul reformei;

s) promovează dialogul social cu structuri ale societății civile;

t) îndeplinește orice alte atribuții conferite expres prin acte normative.

Art. 3. -

(1) Ministrul reformei, președintele Consiliului pentru Reformă, conduce întreaga activitate a consiliului, pe care îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și în raporturile cu persoane fizice și juridice, române sau străine.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul reformei emite ordine și instrucțiuni.

Art. 4. -

(1) În structura organizatorică a Consiliului pentru Reformă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, funcționează două departamente conduse de câte un secretar de stat. În cadrul acestei structuri, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii și birouri, precum și colective temporare pentru colaborarea cu organizații neguvernamentale sau pentru servicii de consultanță, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.

(2) În cadrul Consiliului pentru Reformă se înființează funcția de secretar general, asimilată, din punct de vedere al salarizării, cu funcția de subsecretar de stat.

(3) Secretariatul Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici și Mijlocii se organizează la nivel de direcție.

(4) Atribuțiile secretarilor de stat, ale secretarului general și ale compartimentelor din structura organizatorică a Consiliului pentru Reformă se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului.

(5) Ministrul reformei poate delega dreptul de semnătură secretarilor de stat, secretarului general, cu excepția atribuției de ordonator de credite, care poate fi delegată numai înlocuitorului său de drept.

Art. 5. -

(1) Pentru elaborarea de strategii și programe finanțate pe proiect, pe lângă Consiliul pentru Reformă se constituie, prin ordin al ministrului reformei, colegii consultative, alcătuite din personalități, specialiști din domeniile economic, social, financiar, juridic.

(2) Reuniunile colegiilor consultative sunt organizate, ori de câte ori este necesar, din inițiativa ministrului reformei.

(3) Plata analizelor și studiilor, precum și remunerarea colaboratorilor se fac în conformitate cu prevederile legale și în limita fondurilor bugetare disponibile.

Art. 6. -

(1) Consiliul pentru Reformă preia programele și contractele în derulare, dotarea existentă și fondurile alocate pentru desfășurarea activității Direcției generale întreprinderi mici și mijlocii și a Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici și Mijlocii, care s-au aflat în componența Agenției Naționale pentru Privatizare.

(2) Fondurile bănești din asistența externă, destinate Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici și Mijlocii, se preiau și sunt utilizate, cu aceeași destinație, de către Consiliul pentru Reformă.

Art. 7. -

(1) Numărul maxim de posturi din structura Consiliului pentru Reformă este de 96, exclusiv demnitarii.

(2) Personalul existent în aparatul de lucru al Guvernului României, care își desfășoară activitatea în cadrul Consiliului pentru Reformă, se consideră transferat și va fi încadrat, conform art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/1998 și structurii organizatorice prevăzute în anexă, prin ordin al ministrului reformei.

(3) Consiliul pentru Reformă are în dotare un număr de 4 autoturisme, stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

(4) Mijloacele fixe și obiectele de inventar aflate în dotarea Secretariatului General al Guvernului și în folosința Consiliului pentru Reformă se transmit, pe bază de protocol de predare-preluare, Consiliului pentru Reformă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. -

Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile începând cu data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
p. Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Adrian Ciocănea
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 30 martie 1998.

Nr. 203.

ANEXĂ Numărul maxim de posturi: 96
(exclusiv demnitarii)

CONSILIUL PENTRU REFORMĂ

                    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                    - MINISTRU*) -
                    L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦-
                    -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¬
                    - CABINET -
                    L¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦-
 -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬         -        -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 - DEPARTAMENTUL PENTRU  -         -        - DEPARTAMENTUL PENTRU -
 -   CORELAREA ȘI    +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ DEZVOLTAREA SECTORULUI -
 -MONITORIZAREA POLITICILOR-         -        -     PRIVAT     -
 - ECONOMICE ȘI SOCIALE  -         -        -            -
 -  SECRETAR DE STAT   -         -        -  SECRETAR DE STAT  -
 +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+         -        +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
 -     CABINET     -         -        -    CABINET     -
 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-         -        L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ SECRETAR GENERAL +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-                 L¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-       -
--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
--   DIRECȚIA PENTRU EVALUAREA   ---  DIRECȚIA DE RELAȚII  -++ DIRECȚIA PENTRU  -
++   ȘI CORELAREA POLITICILOR    -++INTERNAȚIONALE ȘI INTEGRARE--- DEZVOLTAREA I.M.M. -
--     ECONOMICO-SOCIALE     ---     EUROPEANĂ     --L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬++ DIRECȚIA PENTRU  -
--DIRECȚIA PENTRU CORELAREA POLITICILOR---DIRECȚIA PENTRU ARMONIZAREA---DEZVOLTARE REGIONALĂ-
++  DE REFORMĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE  -++ LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL --L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
--  DEZVOLTARE A SOCIETĂȚII CIVILE  ---     REFORMEI     ---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- DIRECȚIA PROMOVARE -
--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬++   POLITICI   -
L+DIRECȚIA DE MONITORIZARE A STADIULUI -L+  DIRECȚIA ECONOMICĂ,  --- POSTPRIVATIZARE ȘI -
 -       REFORMEI        - - ADMINISTRATIVĂ, PERSONAL ---   INVESTIȚII   -
 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                                   --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                                   --  SECRETARIATUL  -
                                   --  PERMANENT AL  -
                                   L+ CENTRULUI BALCANIC -
                                    - PENTRU COOPERARE -
                                    -  ÎNTRE I.M.M.  -
                                    L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*) Ministrul reformei, președintele Consiliului pentru Reformă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...