Guvernul României

Hotărârea nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române - A.R.R.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 73/1998, și ale art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare A.R.R., este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor pentru transportul rutier, desemnat să asigure, în principal, inspecția și controlul, în trafic, al stării tehnice a autovehiculelor rutiere și remorcilor, precum și al îndeplinirii condițiilor de operare a transporturilor rutiere, inspecția și controlul respectării reglementărilor interne și internaționale privind condițiile de siguranță a transporturilor rutiere și de protecție a mediului, licențierea operatorilor de transport rutier, punerea în aplicare a normelor tehnice și a reglementărilor specifice transporturilor rutiere, controlul constituirii Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor. Modificări (2)

(2) Atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale A.R.R. sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Încasarea creanțelor prevăzute la alin. (1) și, după caz, executarea silită a acestora pot fi realizate și prin personal angajat de A.R.R. prin convenții civile de prestări de servicii, încheiate în condițiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă.

(4) A.R.R. este instituție publică finanțată integral din venituri extrabugetare realizate din prestațiile de servicii specifice, precum și din desfășurarea altor activități privind valorificarea unor produse din activități proprii și conexe, chirii, prestații editoriale, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare etc., pe bază de tarife stabilite în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Patrimoniul A.R.R. se constituie prin preluarea în administrare a activului și a pasivului Oficiului Rutier Central, rezultate din darea de seamă contabilă încheiată la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a unor bunuri aflate în folosința Inspectoratului rutier, a căror valoare este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor se diminuează cu valoarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare A.R.R. pe toată durata de existență a acesteia și pot fi înstrăinate în condițiile legii.

(5) Pentru exercitarea atribuțiilor specifice de inspecție, control și supraveghere, parcul normat al A.R.R. este de 55 de autoturisme, cu o normă de consum de combustibil de 300 litri pe lună și pe autoturism. Nu se consideră depășiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în cantitatea de combustibil normată în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru A.R.R. Modificări (5)

Art. 3. -

A.R.R. preia toate drepturile și obligațiile Oficiului Rutier Central care decurg din activitatea curentă și din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, și se substituie acestuia în litigiile în curs de judecată.

Art. 4. -

(1) Conducerea A.R.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 9 persoane. Modificări (1)

(2) Președintele consiliului de conducere este directorul general - inspector de stat șef. Modificări (1)

Art. 5. -

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 6. -

(1) Personalul preluat de la Oficiul Rutier Central și de la Inspectoratul rutier din cadrul Ministerului Transporturilor se consideră transferat la A.R.R.

(2) Personalul transferat beneficiază de salariile și drepturile avute anterior până la încheierea contractului colectiv de muncă al personalului de la A.R.R., precum și de alte drepturi prevăzute în legislația în vigoare. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(3) Contractul colectiv de muncă va fi negociat și înregistrat la direcția generală de muncă și protecție socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare.

(5) Personalul A.R.R. cu atribuții de inspecție și de control poartă uniformă de serviciu cu însemne specifice.

(6) Forma, însemnele specifice și modul de acordare a uniformelor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al A.R.R.

Art. 7. -

(1) A.R.R. întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Modificări (1)

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se avizează de Consiliul de conducere al A.R.R. și se aprobă de Ministerul Transporturilor, în condițiile legii. Jurisprudență (1)

(3) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al A.R.R. rămân la dispoziția acesteia și se folosesc în anul următor cu aceeași destinație. Modificări (1)

(4) A.R.R. poate realiza și poate dispune de venituri și de cheltuieli în valută, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

(5) A.R.R. propune modalitățile de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanția statului, în lei și în valută, rambursabile din veniturile extrabugetare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1)

În exercitarea atribuțiilor specifice de inspecție și control, personalul A.R.R. are drept de control asupra autovehiculelor rutiere în trafic, inclusiv la punctele de control de trecere a frontierei deschise traficului rutier, precum și la sediile operatorilor de transport rutier, pe baza legitimației speciale emise și în condițiile stabilite de Ministerul Transporturilor.

Art. 9. -

Creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 1998 pentru finanțarea Inspectoratului rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se virează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 10. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 1998, rezultate din aplicarea prevederilor art. 9.

Art. 11. -

Hotărârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se elimină sintagma "Inspectoratul rutier";

b) din organigrama Ministerului Transporturilor prevăzută în anexa nr. 1 se elimină "Inspectoratul rutier";

c) poziția nr. 34 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"

34. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.";

d) poziția A1 "Inspectoratul rutier" din anexa nr. 3 se abrogă, cu modificarea corespunzătoare a totalului, de la 7 la 2.

Art. 12. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. - Jurisprudență (1)

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art. 2 alin. 4, ale art. 3 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare și efectuare a transporturilor auto internaționale de persoane și mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudețean și județean și a transporturilor auto de mărfuri agabaritice și periculoase, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificările ulterioare, poziția nr. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 579/1997 privind înființarea și organizarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale în județul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
p. Ministrul finanțelor,
Dan Radu Rușanu,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 24 septembrie 1998.

Nr. 625.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare a Autorității Rutiere Române - A.R.R.

ANEXA Nr. 2

SITUAȚIA
bunurilor (mijloace fixe și obiecte de inventar) ce urmează a fi
preluate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Nr. crt. Bunurile Valoarea de inventar (lei)
0 1 2
1. Mijloace fixe 16.417.298
2. Obiecte de inventar 1.890.308
TOTAL: 18.107.606
;
se încarcă...